Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs

I medfør af § 68, stk. 1 og 2, § 68 a, stk. 3 og 4, og § 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1557 af 19. december 2017 og lov nr. 1559 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse og bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Almindelige bestemmelser for forsøgsordningen

§ 1. Ved speed pedelec forstås et to-hjulet motordrevet køretøj med pedaler, som kan drives ved pedalkraft alene, og som derudover er udstyret med en el-hjælpemotor, som kan drive køretøjet op til en hastighed på 20 km i timen uden at pedalerne samtidig betjenes. El-hjælpemotoren må derudover afgive effekt ved hastigheder på op til 45 km i timen, når køretøjets pedaler samtidig betjenes.

§ 2. En speed pedelec skal være EU-typegodkendt som et to-hjulet motordrevet køretøj i klasse L1e i overensstemmelse med

1) Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler, eller

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EF, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

§ 3. De af færdselslovens regler, der finder anvendelse for cykel og cyklister, finder anvendelse for speed pedelec og kørsel med speed pedelec, jf. dog §§ 4-11 og § 14, stk. 2.

Befordring, belæsning og tilkobling

§ 4. Der må ikke befordres andre personer end føreren på en speed pedelec. Der må ikke tilkobles påhængsvogn (cykelanhænger) eller sidevogn på en speed pedelec.

§ 5. For befordring af genstande på speed pedelec finder færdselslovens § 51, stk. 8, 1.-3. pkt., anvendelse.

Lygteføring

§ 6. Under kørsel på speed pedelec skal de påbudte lygter, jf. § 2, holdes tændt.

Alderskrav og sikkerhedsudstyr

§ 7. En speed pedelec må alene føres af personer, der er fyldt 15 år.

§ 8. Under kørsel på speed pedelec skal føreren anvende fastspændt cykelhjelm.

Stk. 2. En cykelhjelm, som anvendes efter stk. 1, skal være godkendt og mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF.

Spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v.

§ 9. Færdselslovens § 53 og § 54, stk. 1 og 2, finder anvendelse for føreren af en speed pedelec.

Udtagelse og undersøgelse af speed pedelecs

§ 10. Som led i produkttilsyn efter færdselslovens § 68 a kan Færdselsstyrelsen udtage speed pedelec og udstyr til speed pedelecs hos den erhvervsdrivende.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan foretage undersøgelser af speed pedelecs og udstyr til speed pedelecs i medfør af stk. 1. Er det nødvendigt for undersøgelsen, kan Færdselsstyrelsen indhente sagkyndige erklæringer.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor undersøgelsen viser, at speed pedelecs eller udstyr til speed pedelecs ikke er i overensstemmelse med produktkravene, herunder mærkningskravene, refunderer den erhvervsdrivende Færdselsstyrelsens nødvendige udgifter ved prøveudtagning efter stk. 1 og nødvendige udgifter til undersøgelser efter stk. 2.

Erstatning og forsikring m.v.

§ 11. Færdselslovens kapitel 16 finder anvendelse for speed pedelecs.

§ 12. Reglerne om pligt for forsikringsselskaber, der udbyder ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer, til at overtage ansvarsforsikring i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv., finder ikke anvendelse for ansvarsforsikring for speed pedelecs, der er omfattet af nærværende bekendtgørelses §§ 1 og 2.

§ 13. Føreren af en speed pedelec skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. færdselslovens § 105. Præmiekvitteringen skal på forlangende forevises politiet.

Straf og ikrafttræden

§ 14. Med bøde straffes den, som overtræder §§ 4-8.

Stk. 2. Overtrædelse af færdselslovens § 53 og § 54, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 9, straffes i henhold til færdselslovens § 117 c, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 25. juni 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted