Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0083
 
32000L0060
 
32013L0051
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner og grundlæggende principper
Kapitel 2 Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningsanlæg
Kapitel 3 Kontrol med vandets kvalitet
Kapitel 4 Kontrol med vandforbruget
Kapitel 5 Tilsyn med det tekniske anlæg
Kapitel 6 Andre indberetningspligter
Kapitel 7 Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger om afgørelser af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af sådanne oplysninger
Kapitel 8 Information til forbrugerne om vandforsyningen og om vandets kvalitet
Kapitel 9 Klage
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 a Kvalitetskrav til drikkevandets hovedbestanddel
Bilag 1 b Kvalitetskrav til uorganiske sporstoffer
Bilag 1 c Kvalitetskrav til organiske mikroforureninger
Bilag 1 d Kvalitetskrav til mikrobiologiske parametre
Bilag 2 Kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter
Bilag 3 Forenklet kontrol
Bilag 4 Kontrolprogrammet, Del A Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand
Bilag 5 Kontrolprogrammet, Del B Kontrolparametre og hyppigheder
Bilag 6 Kontrolprogrammet, Del C Risikovurdering
Bilag 7 Kontrolprogrammet, Del D Prøveudtagningssteder
Bilag 8 Kontrolprogrammet, Del E Boringskontrol (i de enkelte indvindingsboringer)
Bilag 9 Kontrolprogrammet, Del F Kontrolhyppighed for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand
Bilag 10 Kontrolprogrammet, Del G Kontrol af overfladevandområder til indvinding af drikkevand
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg1)

I medfør af § 5, § 8, § 8 a, § 55, stk. 7, § 56, § 57, stk. 2, § 58, stk. 3 og 4, § 59, stk. 1 og 3, § 60, stk. 2, § 62 a, § 69 a, § 71 a og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner og grundlæggende principper

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om følgende:

1) De kvalitetskrav, som skal være opfyldt for vand fra alle vandforsyningsanlæg, som leverer vand til

a) fødevarevirksomheder,

b) virksomheder, der fremstiller lægemidler eller andre produkter, hvortil der stilles særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyningen,

c) anden kommerciel eller offentlig aktivitet end nævnt i litra a og b,

d) husholdningsbrug til én husstand, hvor der samtidig leveres vand til anden kommerciel eller offentlig aktivitet, eller

e) husholdningsbrug til mere end én husstand.

2) Hvilke kontrolmålinger der skal foretages af vand.

3) Hvordan der skal føres kontrol med indvundne vandmængder.

4) Hvilken underretning der skal gives til forbrugerne.

5) Hvilket tilsyn der skal føres med vandforsyningssystemerne, hvorved forstås vandforsyningsanlægget med tillæg af vandinstallationer frem til forbrugerens taphane.

Stk. 2. Det skal i hvert enkelt tilfælde tilstræbes, at vandkvaliteten er bedst mulig uanset kvalitetskravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Vand, som skal anvendes til husholdningsbrug eller til de virksomheder, som er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal være enten grundvand eller undtagelsesvist overfladevand, dog ikke vand i drænledninger, uanset mængden af produceret eller leveret vand pr. dag, jf. dog lovens § 25 og denne bekendtgørelses § 4, stk. 2 og 3, og § 5.

Stk. 4. Ved anden kommerciel eller offentlig aktivitet forstås i denne bekendtgørelse: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal underrette forbrugere af vand fra vandforsyningsanlæg, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til husholdningsbrug til kun én enkelt husstand, medmindre vandet leveres som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, om, at vandet ikke er underlagt obligatorisk kontrol. Kommunalbestyrelsen skal minimum hvert femte år underrette ejeren af vandforsyningsanlægget om, at ejeren med fordel kan foretage en kontrol af vandet. Kommunalbestyrelsen skal desuden underrette de berørte forbrugere om god vandkvalitet og om enhver foranstaltning, der kan træffes for at beskytte deres sundhed mod skadelige virkninger forårsaget af forurening fra drikkevand. Underretning kan ske ved offentlig annoncering.

Tilsynsmyndighed

§ 2. Tilsyn med vandforsyningssystemer føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlæggets vand forbruges.

Stk. 2. Forbruges anlæggets vand i flere kommuner, afgøres det ved aftale mellem de pågældende kommunalbestyrelser, hvorledes det offentlige tilsyn skal føres på kommunalbestyrelsernes vegne. Kan der ikke opnås enighed herom, afgøres spørgsmålet af Miljøstyrelsen.

Kapitel 2

Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningsanlæg

§ 3. En vandforsyning, som er ansvarlig for et vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal sikre, at det vand, som forsyningen leverer, og som er kontrolleret på de i bilag 7 angivne prøveudtagningssteder, overholder de kvalitetskrav, som er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. En vandforsyning har opfyldt sin forpligtelse efter stk. 1, hvis vandforsyningen over for tilsynsmyndigheden kan dokumentere, at den manglende overholdelse af kvalitetskrav på prøveudtagningsstedet skyldes en tilsluttet bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer.

Stk. 3. Er de kvalitetskrav, som er fastsat i denne bekendtgørelse, ikke overholdt i bygninger og virksomheder, hvor der leveres vand til offentligheden, og har vandforsyningen over for tilsynsmyndigheden dokumenteret, at den manglende overholdelse skyldes bygningens eller virksomhedens ledninger eller vandinstallationer, påhviler det ejeren af bygningen eller virksomheden at sikre, at kvalitetskravene overholdes.

§ 4. Vand fra vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal overholde de kvalitetskrav, som er angivet i bilag 1 a-d, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra en fødevarevirksomhed helt eller delvis, for så vidt angår vandforsyningen til den pågældende virksomhed, undtage vand fra et vandforsyningsanlæg, der forsyner fødevarevirksomheden fra kravene i denne bekendtgørelse, hvis det er fastslået, at vandets kvalitet ikke kan påvirke den færdige fødevares sundhed eller sundhedsmæssige beskaffenhed. Ansøgningen skal indsendes til Fødevarestyrelsen, som sender denne videre til Miljøstyrelsen med Fødevarestyrelsens indstilling.

Stk. 3. De kvalitetskrav, som er omhandlet i stk. 1, finder ikke anvendelse for vand fra vandforsyningsanlæg, for så vidt angår vandforsyning til fødevarevirksomheder, hvor der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, alene er krav om anvendelse af rent vand, som defineret i forordningerne.

§ 5. § 3 finder ikke anvendelse på regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med gældende Rørcenter-anvisning udarbejdet af Teknologisk Institut.

Stk. 3. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask. Der kan ikke gives tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år, hospitaler samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper.

Stk. 4. Ejeren af en ejendom, hvortil der søges om tilladelse til brug af regnvand, jf. stk. 3, 1. pkt., skal over for kommunalbestyrelsen dokumentere, at kravene til vandkvaliteten ved bygningens taphaner til drikkevand kan opretholdes, når opsamlingsanlægget er i brug, herunder at ejendommens ledningsnet til drikkevand er egnet til lavt vandforbrug. Ejeren skal sikre, at brugerne til enhver tid er informeret om, at der anvendes regnvand opsamlet fra tage, f.eks. ved opslag.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse om, at brug af regnvand, jf. stk. 3, skal ophøre, hvis det er nødvendigt for at sikre vandkvaliteten ved bygningens taphaner.

Kapitel 3

Kontrol med vandets kvalitet

§ 6. Ikke-almene vandforsyninger, som er ansvarlige for vandforsyningsanlæg, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til mere end én husstand, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kontrollere vandet ved en forenklet kontrol, jf. bilag 3. Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om hyppigheden af den forenklede kontrol for disse vandforsyningsanlæg.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal oplyse forbrugere af vand fra vandforsyningsanlæg omfattet af stk. 1 om, at vandet alene skal kontrolleres ved forenklet kontrol. Tilsynsmyndigheden skal desuden oplyse de berørte forbrugere om god vandkvalitet og om enhver foranstaltning, der kan træffes for at beskytte deres sundhed mod skadelige virkninger forårsaget af forurening fra drikkevand. Underretning kan ske ved offentlig annoncering.

§ 7. Vandforsyninger, som er ansvarlige for vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af § 4, skal kontrollere vandet ved regelmæssig kontrol, jf. dog stk. 2. Den regelmæssige kontrol fastlægges i et kontrolprogram, som gennemføres af vandforsyningen, jf. dog stk. 10.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på vandforsyningsanlæg omfattet af § 6.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal i en afgørelse fastlægge kontrolprogrammet for et vandforsyningsanlæg, jf. stk. 4-9, så vidt muligt efter indstilling fra den enkelte vandforsyning. Tilsynsmyndigheden skal til enhver tid tage et kontrolprogram op til fornyet vurdering, når dette er miljø- eller sundhedsfagligt begrundet. Tilsynsmyndigheden sikrer, at et kontrolprogram gælder i en periode på maksimalt 5 år, før det enten skal opdateres eller godkendes uden ændringer.

Stk. 4. Et kontrolprogram skal indeholde følgende elementer til kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet:

1) Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand, jf. bilag 4.

2) Kontrolparametre og hyppigheder, jf. bilag 5.

3) Prøveudtagningssteder, jf. bilag 7.

4) Kontrolhyppighed for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand, jf. bilag 9.

Stk. 5. Kontrolprogrammet skal for anlæg, hvor der indvindes grundvand, desuden indeholde en boringskontrol, som skal fastlægges i overensstemmelse med bilag 8. Kontrolprogrammet skal for anlæg, hvor der indvindes overfladevand, indeholde en kontrol af overfladevandområdet, som skal fastlægges i overensstemmelse med bilag 10.

Stk. 6. Kontrolprogrammet skal med henblik på at efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde fungerer effektivt, indeholde konkret angivne kontrolmålinger i forsyningsanlægget af vandets kemiske og mikrobiologiske kvalitet samt andre relevante tiltag, jf. bilag 4, punkt 1 a.

Stk. 7. Tilsynsmyndigheden kan i kontrolprogrammet fravige listen i bilag 5 over kontrolparametre og -hyppigheder til kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet, hvis der udarbejdes en risikovurdering, som opfylder kravene i bilag 6. Risikovurderingen skal være godkendt af tilsynsmyndigheden, hvis den skal bruges som grundlag for at fravige kontrolparametre og -hyppigheder, og kontrolprogrammet skal indeholde oplysninger, som viser, at der er udført en risikovurdering, og en sammenfatning af resultaterne heraf.

Stk. 8. Tilsynsmyndigheden skal i kontrolprogrammet, uanset stk. 7, udvide listen over kontrolparametre for kontrol af opfyldelse af drikkevandskvalitet ud over de parametre, som er fastsat i bilag 5, når de lokale forhold for vandforsyningsanlægget tilsiger det, jf. bilag 5, punkt 1, litra a-e. Prøveudtagningshyppigheder for parametrene fastsættes efter forholdene.

Stk. 9. Tilsynsmyndigheden skal i kontrolprogrammet udvide listen over kontrolparametre for boringskontrollen ud over de parametre, som er fastsat i bilag 8, og kontrollen af overfladevandområder til indvinding af drikkevand, jf. bilag 10, når de lokale forhold for vandforsyningsanlægget tilsiger det, jf. bilag 8, litra a-d, og bilag 10, litra a-d.

Stk. 10. Hvis bekendtgørelsens bilag 1 a-d og bilag 2 ændres, uden at der er sket en tilsvarende ændring af vandforsyningens kontrolprogram, skal vandforsyningerne kontrollere drikkevandets kvalitet, jf. stk. 4, og indvindingsboringer, jf. stk. 5, i overensstemmelse med det eller de ændrede bilag, jf. § 32, stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal sikre, at vandforsyningens kontrolprogram bringes i overensstemmelse hermed senest ved opdatering efter stk. 3, 3. pkt.

§ 8. Vand til nødforsyningsanlæg, herunder tankvogn eller tankskib, skal leveres fra et vandforsyningsanlæg omfattet af § 4. Tilsynsmyndigheden bestemmer parametre og hyppigheden af kontrollen af vandet fra nødforsyningsanlægget ud fra, om der er grund til at antage, at der findes stoffer eller mikroorganismer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden. Tilsynsmyndigheden fastlægger kontrolstedet i overensstemmelse med bilag 7.

Stk. 2. Den ansvarlige for et nødforsyningsanlæg skal gennemføre kontrollen som fastlagt efter stk. 1.

§ 9. Er der grund til at antage, at der findes stoffer eller mikroorganismer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, og som ikke er fastlagt i en vandforsynings godkendte kontrolprogram eller i en vandforsynings forenklede kontrol efter bilag 3, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at vandforsyningen kontrollerer disse stoffer eller mikroorganismer.

§ 10. Er der på baggrund af det nationale overvågningsprogram for grundvand (GRUMO) grund til at antage enten, at der findes stoffer i vandet, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, og som ikke er omfattet af bilag 1 a-c eller bilag 2, kan Miljøstyrelsen ændre bekendtgørelsens bilag for hele eller dele af landet. Miljøstyrelsen vurderer mindst én gang om året, om bekendtgørelsens bilag skal ændres.

Stk. 2. Er det på baggrund af det nationale overvågningsprogram for grundvand (GRUMO) sandsynliggjort, at et eller flere stoffer, som fremgår af bilag 1 a-c eller bilag 2, men ikke af bilag 1 i direktiv 98/83/EF, ikke er til stede, kan Miljøstyrelsen ændre bekendtgørelsens bilag for hele eller dele af landet. Miljøstyrelsen vurderer mindst én gang om året, om bekendtgørelsens bilag skal ændres.

Udtagning og analyse af kontrolprøver

§ 11. Vandforsyningen skal foranledige, at kontrolprøverne omfattet af §§ 6-9 udtages af og analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med godkendelse af kontrolprogrammet efter indstilling fra vandforsyningen helt eller delvist fravige kravet efter stk. 1, for så vidt angår udtagning og analyse af kontrolprøver i forsyningsanlægget efter § 7, stk. 6, i forureningssituationer, hvor udtagning af prøve ikke kan afvente, at det sker akkrediteret, eller hvor online overvågning eller lignende er hensigtsmæssig.

Andre kontrolmålinger

§ 12. Ved tilsynsmyndighedens foranstaltning kan der foretages kontrolmålinger af vandet fra vandforsyningsanlæg udover den kontrol, der er omfattet af §§ 6-9. Målingerne foretages i det omfang, tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. Prøverne skal udtages af og analyseres på et laboratorium, jf. § 11, stk. 1. Kontrolmålingerne betales af tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at det påhviler ejeren af bygningen eller virksomheden at lade udføre supplerende kontrolmålinger af vandets kvalitet samt undersøgelser af bygningens og virksomhedens vandinstallationer til opsporing af eventuelle forureningskilder. Kommunalbestyrelsen kan dog kun træffe afgørelse om, at disse undersøgelser skal betales af ejeren i de tilfælde, hvor det er fundet godtgjort, at en forsynings vand omfattet af § 4 ved levering til ejendommen opfylder kvalitetskravene i bekendtgørelsen.

Underretningsforpligtelse

§ 13. Hvis en vandforsyning udfører eller lader udføre kontrolmålinger af vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og resultaterne af disse kontrolmålinger viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal vandforsyningen straks underrette tilsynsmyndigheden. Vandforsyningen skal foranledige, at det undersøgende laboratorium underretter tilsynsmyndigheden og vandforsyningen om overskridelse af de mikrobiologiske kvalitetskrav, jf. bilag 1 d, snarest muligt og senest samme arbejdsdag, hvor overskridelserne konstateres. Vandforsyningen skal ligeledes underrette tilsynsmyndigheden, hvis der i vandet konstateres andre kemiske eller mikrobiologiske forureninger.

Stk. 2. Underretningsforpligtelsen efter stk. 1 finder ligeledes anvendelse i de tilfælde, hvor der foretages kontrolmålinger i forsyningsanlægget, jf. § 7, stk. 6, og resultatet af disse målinger viser en overskridelse af kvalitetskravene i bilag 1 a-d.

Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet og dispensationer

§ 14. Opfylder vandet ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, kan vandforsyningen, hvis den ønsker at gøre dette gældende, indsende dokumentation til tilsynsmyndigheden om, at overskridelsen skyldes en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer.

Stk. 2. Kan tilsynsmyndigheden på baggrund af den indsendte dokumentation tilslutte sig, at overskridelsen skyldes en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer, hvorfra der ikke leveres vand til offentligheden, skal kommunalbestyrelsen sikre, at berørte forbrugere informeres i overensstemmelse med lovens § 62, stk. 6 og 7.

Stk. 3. Kan tilsynsmyndigheden på baggrund af den indsendte dokumentation tilslutte sig, at overskridelsen skyldes en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer, hvorfra der leveres vand til offentligheden, skal kommunalbestyrelsen iværksætte de fornødne foranstaltninger med henblik på at foranledige det ulovlige forhold lovliggjort, herunder om nødvendigt meddele påbud i overensstemmelse med lovens § 62.

§ 15. Opfylder vandet ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, og skyldes overskridelsen ikke en bygnings eller virksomheds ledninger eller vandinstallationer, skal kommunalbestyrelsen iværksætte de fornødne foranstaltninger med henblik på at foranledige det ulovlige forhold lovliggjort, herunder om nødvendigt meddele påbud i overensstemmelse med lovens § 62.

§ 16. Opfylder vandet fra et alment forsyningsanlæg ikke de kvalitetskrav, som er fastsat i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 15, kan vandforsyningen om nødvendigt indsende ansøgning til kommunalbestyrelsen om dispensation fra de i bilag 1 a-c fastsatte kvalitetskrav samt for parameteren kimtal ved 22° C i bilag 1 d for et bestemt tidsrum, der skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år. Det samme gælder for ikke-almene vandforsyningsanlæg, bortset fra anlæg, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag, medmindre vandet leveres som led i en offentlig eller kommerciel aktivitet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation. Kommunalbestyrelsen skal, inden der kan dispenseres, indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunalbestyrelsen må kun dispensere, hvis dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for sundheden, og hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke umiddelbart er mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Kommunalbestyrelsen sender kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen skal inden 2 måneder give Europa-Kommissionen meddelelse om meddelte dispensationer for vandforsyninger, som har tilladelse til indvinding af mere end 1.000 m3 vand pr. dag i gennemsnit.

Stk. 4. I forbindelse med dispensation træffer kommunalbestyrelsen efter lovens § 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Stk. 5. Iværksættelse af anvendelsesbegrænsninger, jf. stk. 4, som f.eks. afbrydelse af vandforsyningen, etablering af alternativ vandforsyning og kogeanbefalinger, sker for almene vandforsyninger efter forudgående drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 6. Iværksættelse af anvendelsesbegrænsninger, jf. stk. 4, sker for ikke-almene vandforsyninger efter retningslinjer udarbejdet efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

§ 17. Dispensationer, der meddeles efter § 16, skal indeholde:

1) oplysning om årsagen til dispensationen,

2) oplysning om den pågældende parameter og tidligere relevante kontrolresultater,

3) oplysning om den højeste tilladte værdi i henhold til dispensationen,

4) oplysning om det geografiske område, mængden af vand, der leveres pr. dag, den berørte befolkning, og om der er nogen relevant fødevarevirksomhed der påvirkes,

5) en passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrolhyppighed,

6) et sammendrag af projektet for de nødvendige udbedrende foranstaltninger, herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over omkostningerne og bestemmelser om revision, og

7) oplysning om varigheden af dispensationen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på passende vis informere de berørte forbrugere om dispensationen, betingelserne herfor og om nødvendigt vejlede forbrugerne om, i hvilket omfang dispensationen kan indebære en særlig risiko.

Stk. 3. I dispensationsperioden skal tilsynsmyndigheden føre tilsyn med de udbedrende foranstaltninger for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt.

§ 18. Er en overskridelse af kvalitetskravene i vandet ikke afhjulpet inden for varigheden af dispensationen, kan vandforsyningen ansøge kommunalbestyrelsen om på ny at dispensere fra kvalitetskrav, som er fastsat i bilag 1 a-c, for et bestemt tidsrum, som skal fastsættes så kort som muligt, og som højst kan være 3 år. Dispensationen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af § 17, stk. 1. Kommunalbestyrelsen må ikke meddele dispensation, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der er umiddelbar mulighed for at fremskaffe anden vandforsyning. Kommunalbestyrelsen må kun dispensere efter indhentet udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation, jf. stk. 1, og skal samtidig med meddelelsen heraf til en vandforsyning sende kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen. Dispensationen kan gælde for hele vandforsyningsanlægget eller for nærmere afgrænsede områder.

Stk. 3. I forbindelse med dispensation fra de i bilag 1 a-c fastsatte kvalitetskrav træffer kommunalbestyrelsen efter lovens § 62 beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens dispensation skal indeholde de § 17, stk. 1, nævnte oplysninger.

Stk. 5. I dispensationsperioden skal tilsynsmyndigheden føre tilsyn med de udbedrende foranstaltninger for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal på passende vis informere forbrugere, der berøres af dispensationen, om dispensationen, om betingelserne herfor og om nødvendigt vejlede forbrugerne om, i hvilket omfang dispensationen kan indebære en særlig risiko.

Stk. 7. Miljøstyrelsen skal inden 2 måneder give Europa-Kommissionen meddelelse om meddelte dispensationer for vandforsyninger, som har tilladelse til indvinding af mere end 1.000 m3 vand pr. dag i gennemsnit.

§ 19. I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen efter Miljøstyrelsens og Europa-Kommissionens godkendelse meddele en yderligere dispensation til en vandforsyning. Vandforsyningen skal sende ansøgning samt en indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen herom til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. I forbindelse med ansøgning og meddelelse af dispensation finder § 18 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4

Kontrol med vandforbruget

§ 20. Vandforsyninger skal, for så vidt angår vandforsyningsanlæg, som efter deres art ville kræve indvindingstilladelse efter lovens § 20, registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For ikke-almene anlæg, som efter deres art ville kræve tilladelse efter lovens § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, i hvilket omfang der skal føres kontrol med den indvundne vandmængde.

§ 21. Måling af indvindingsmængden skal ske med en måleanordning, hvis karakter til enhver tid kan bestemmes af tilsynsmyndigheden.

§ 22. Vandforsyningen skal registrere dato for hver opgørelse af indvindingen og den vandmængde, der er indvundet siden sidste registrering. Registreringen skal for anlæg med en årlig tilladt indvinding på under 100.000 m³ vand finde sted ved begyndelsen af hvert år, for anlæg med en årlig tilladt indvinding på 100.000-350.000 m³ vand ved begyndelsen af hvert kvartal og for anlæg med en årlig tilladt indvinding på over 350.000 m³ ved begyndelsen af hver måned.

Stk. 2. Registreringen skal opbevares i mindst 10 år og på anmodning forevises myndighederne.

§ 23. Vandforsyningen skal sende indberetning til tilsynsmyndigheden om anlæggets årsindvinding, opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Indberetningen skal ske inden den 1. februar det følgende år. Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden vurderer de indberettede oplysninger, herunder størrelsen af de indvundne vandmængder. Tilsynsmyndigheden skal derefter inden den 1. april registrere indberetningerne i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Stk. 3. Almene vandforsyningsanlæg, som modtager vand fra andre anlæg, skal endvidere indberette størrelsen af den distribuerede vandmængde til tilsynsmyndigheden, opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Almene anlæg, som leverer vand til andre vandforsyninger, skal oplyse om størrelsen af denne leverance.

Pejlinger af vandstanden

§ 24. Vandforsyningen skal måle og registrere grundvandsstanden i anlæggets indvindingsboringer og omkringliggende boringer og brønde i det omfang, det er bestemt i anlæggets indvindingstilladelse. Resultaterne skal opbevares i mindst 10 år. De skal på anmodning forevises myndighederne.

Stk. 2. Resultater efter stk. 1, som efter anmodning sendes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), skal sendes via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Kapitel 5

Tilsyn med det tekniske anlæg

§ 25. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med det tekniske anlæg ved anlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Tilsynet skal bl.a. omfatte anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden træffer beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed.

Stk. 4. For andre vandforsyningsanlæg kan tilsynsmyndigheden træffe beslutning om, hvorvidt der skal føres et sådant tilsyn.

Stk. 5. Offentliggørelse om tilsynets indhold og resultater kan ske udelukkende på tilsynsmyndighedens hjemmeside.

Kapitel 6

Andre indberetningspligter

§ 26. Vandforsyningen skal foranledige, at det undersøgende laboratorium senest 6 uger efter udtagelse af vandprøverne indberetter resultaterne af følgende kontrol:

1) Kontrol til opfyldelse af drikkevandskvalitet, jf. § 6 og § 7, stk. 1, jf. stk. 4, og § 7, stk. 10.

2) Boringskontrollen, jf. § 7, stk. 1, jf. stk. 5, og § 7, stk. 10.

3) Akkrediterede kontrolmålinger i forsyningsanlægget, jf. § 7, stk. 1, stk. 6.

4) Kontrol af stoffer og mikroorganismer, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden, jf. § 9.

Stk. 2. Resultaterne skal indberettes til tilsynsmyndigheden via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) og sender resultaterne af kontrollen med vandkvaliteten efter denne bekendtgørelse til vandforsyningen.

Stk. 3. Hvis der i forbindelse med tilvejebringelse af dokumentation efter § 14 udtages andre vandprøver, skal disse prøver også indberettes til tilsynsmyndigheden, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. En almen vandforsyning skal indberette status pr. 31. december for vandforsyningsanlæggets tilknyttede drikkevandsboringer. Indberetningen foretages hvert år inden den 1. februar til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden sender kopi af resultaterne af tilsynet med det tekniske anlæg, jf. § 25, til vandforsyningen.

§ 27. Tilsynsmyndigheden skal indberette de oplysninger, som tilsynsmyndigheden modtager om indvindingsmængde fra vandforsyningsanlæg til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden, skal indberette oplysninger om ændrede kontrolhyppigheder for drikkevandskontrollen efter § 7, stk. 4, nr. 2, jf. bilag 5, og boringskontrollen efter § 7, stk. 5, jf. bilag 8, digitalt til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) senest 4 uger efter, at afgørelse efter § 7, stk. 3, er truffet.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal indberette de oplysninger, som tilsynsmyndigheden modtager fra laboratorier om kvaliteten af vand fra vandforsyningsanlæg til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) senest 4 uger efter, at det undersøgende laboratorium har indberettet resultaterne til tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) skal efter anmodning meddele de indberettede oplysninger til kommunalbestyrelser, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen og andre myndigheder.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal hvert år inden den 1. april frigive indberetningerne, jf. § 26, stk. 4, i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter), hvorefter de er offentligt tilgængelige.

Stk. 6. Formatet for indberetningen til den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) fastlægges af Miljøstyrelsen efter forhandling med KL.

Kapitel 7

Kommunalbestyrelsens indberetninger af oplysninger om afgørelser af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af sådanne oplysninger

§ 28. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysninger om følgende afgørelser indberettes digitalt til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) med henblik på, at disse oplysninger videregives og offentliggøres i Danmarks Arealinformation:

1) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud efter lovens § 62, stk. 1, til ejeren af et ikkealment vandforsyningsanlæg om, at anlægget skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt eller om andre foranstaltninger, herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger.

2) Oplysning om, at Miljøstyrelsen for en bestemt periode har meddelt dispensation til ejeren af et ikkealment vandforsyningsanlæg efter § 16, stk. 1, 2. pkt., og § 18 eller § 19, til at fravige de i bilag 1 a-d fastsatte kvalitetskrav.

3) Oplysning om, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud til ejeren efter lovens § 36 om at sløjfe en vandforsyningsbrønd eller en ikkealmen vandforsyningsboring.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at indberetning af oplysninger til Jupiter, jf. stk. 1, sker samtidig med, at påbud eller dispensation meddeles til ejeren.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indberette til Jupiter, når dispensationer ikke længere er gældende, og påbud er opfyldt, jf. stk. 1, nr. 1-3, således at oplysningerne ikke længere offentliggøres i Danmarks Arealinformation.

Kapitel 8

Information til forbrugerne om vandforsyningen og om vandets kvalitet

§ 29. En almen vandforsyning skal for hvert vandforsyningsanlæg stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandskvalitet til rådighed for forbrugerne. Informationen skal mindst indeholde:

1) vandforsyningens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,

2) oplysning om forsyningsområder,

3) oplysning om indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra,

4) oplysning om vandbehandling på vandforsyningsanlægget,

5) oplysning om antal og resultater af samtlige kontrolmålinger, som er foretaget i henhold til vilkår i indvindingstilladelsen, og samtlige kontrolmålinger, som er foretaget i henhold til denne bekendtgørelse, bortset fra kontrolmålinger foretaget efter § 7, stk. 6,

6) en generel beskrivelse af drikkevandskvalitet, herunder værdier for almindelige parametre såsom hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet og værdier for parametre af særlig lokal betydning, såsom nitrat, nikkel og fluorid, og

7) oplysning om overskridelser af kvalitetskrav fastsat i henhold til bilag 1 a-d og af Miljøstyrelsens vejledende kvalitetskrav i vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og oplysninger om overskridelser af kvalitetskrav fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen.

Stk. 2. Den almene vandforsyning skal mindst én gang om året opdatere oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3. Informationen, jf. stk. 1, nr. 1, 6 og 7, skal være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside. Det skal fremgå af det offentliggjorte, hvor og hvordan forbrugeren kan indhente yderligere oplysninger om forhold under stk. 1, nr. 2-5.

Kapitel 9

Klage

§ 30. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i lovens kapitel 13.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10

Straf

§ 31. Med bøde straffes den, der:

1) anvender vand, som ikke er enten grundvand eller overfladevand, dog ikke vand i drænledninger, til husholdningsbrug eller til de virksomheder eller aktiviteter, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 3,

2) undlader helt eller delvist at gennemføre kontrol af vand i medfør af § 6 og § 7, stk. 1 og 10,

3) undlader at foranledige, at kontrolprøverne omfattet af §§ 6-9 udtages af og analyseres på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. § 11, stk. 1,

4) undlader at underrette tilsynsmyndigheden efter § 13,

5) undlader at følge afgørelser efter § 12, stk. 2, § 16, stk. 2, § 18, stk. 2, § 19, stk. 2, § 20, stk. 2, og § 21,

6) undlader at kontrollere, måle, registrere eller indberette årsindvindinger, vandmængder eller grundvandsstand efter § 20, stk. 1, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1 og 3, og § 24,

7) undlader at opbevare registrering eller resultater eller nægter at forevise disse efter anmodning, jf. § 22, stk. 2, og § 24, stk. 1, eller

8) undlader at indberette resultater i overensstemmelse med § 26, stk. 1-4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ophæves med undtagelse af § 32, stk. 3-4.

Stk. 3. Vandforsyningens kontrol efter § 7, stk. 10, skal foretages i sammenhæng med vandforsyningens førstkommende regelmæssige kontrol af drikkevandets kvalitet og indvindingsboringer efter denne bekendtgørelses ikrafttræden. Herefter og indtil kommunalbestyrelsen har sikret, at vandforsyningens kontrolprogram ved en opdatering er bragt i overensstemmelse med det eller de ændrede bilag, skal stoffet indgå i den regelmæssige kontrol af drikkevandet som et gruppe B-parameter, jf. bilag 5, medmindre andet fremgår af bilag 5, punkt 2, ellerkommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om anden hyppighed på baggrund af en risikovurdering, jf. § 7, stk. 7.

Stk. 3. Verserende sager, som ikke er færdigbehandlet i første instans ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, og verserende klagesager om afgørelser, som er truffet før denne bekendtgørelses ikrafttræden, vedrørende vandforsyningsanlæg, som leverer vand, som er omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. juni 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Camilla Bjerre Søndergaard


Bilag 1 a

Kvalitetskrav til drikkevandets hovedbestanddel

Hvor intet andet er anført, er der i tabellen tale om højst tilladelige værdier. Ved vurdering af om kvalitetskrav er opfyldt, må måleusikkerheden ikke anvendes som ekstra tolerance.

Parameter
Enhed
Kvalitetskrav
ved forbrugers taphane
Bemærkninger
Farve
mg Pt/L
15
 
Turbiditet
FNU
1
 
Lugt
Smag
Subjektiv bedømmelse
 
Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget.
Temperatur
ºC
 
Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12 ºC ved taphanen.
pH
pH-enhed
7,0 – 8,5
Vandet må ikke være kalkaggressivt.
Ledningsevne
µS/cm
2.500
ved 20˚C
Vandet må ikke være aggressivt.
Vandets ledningsevne bør som minimum være 300 µS/cm ved 25 °C.
NVOC (C)
mg/L
4
 
Natrium (Na), total
mg/L
175
 
Ammonium (NH4+)
mg/L
0,05
Ved desinfektion med chloramin kan accepteres en højere værdi dog mindre end 0,20 mg/L.
Ammoniumindhold op til 0,50 mg/L kan accepteres, når drikkevandet ikke filtreres på vandværket, forudsat at det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt.
Overskridelser af kvalitetskravet gældende ved taphane som følge af fornyelse af filtermaterialer kan forekomme, men bør indskrænkes mest muligt og må ikke overstige 0,50 mg/l.
Jern (Fe), total
µg/L
200
 
Mangan (Mn), total
µg/L
50
 
Chlorid (Cl-)
µg/L
250
 
Sulfat (SO42-)
µg/L
250
 
Nitrat (NO3-)
µg/L
50
Det sikres, at
..
Nitrit (NO2-)
mg/L
0,10
Ved desinfektion med chloramin kan accepteres en højere værdi dog mindre end 0,50 mg/L. Overskridelser af kvalitetskravet gældende ved taphane som følge af fornyelse af filtermaterialer kan forekomme, men bør indskrænkes mest muligt og må ikke overstige 0,50 mg/l.
Det sikres, at
..
Værdien 0,01 mg/L overholdes ved afgang fra vandindvindingsanlæg, dog kan højere værdier accepteres, når det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt
Fluorid (F-)
mg/L
1,5
 


Bilag 1 b

Kvalitetskrav til uorganiske sporstoffer

Hvor intet andet er anført, er der i tabellen tale om højst tilladelige værdier. Ved vurdering af om kvalitetskrav er opfyldt, må måleusikkerheden ikke anvendes som ekstra tolerance.

Parameter,
Total
Enhed
Kvalitetskrav
ved forbrugers taphane
Bemærkninger
Aluminium (Al)
µg/L
200
 
Antimon (Sb)
µg/L
5,0
 
Arsen (As)
µg/L
5
 
Bly (Pb)
µg/L
5
 
Bor (B)
mg/L
1,0
Det bør tilstræbes at levere vand med så lavt et indhold af bor som muligt og under 300 µg/L.
Cadmium (Cd)
µg/L
3
 
Cobolt (Co)
µg/L
5
 
Chrom (Cr)
µg/L
50
 
Cyanid (CN-)
µg/L
50
 
Kobber (Cu)
mg/L
2,0
 
Kviksølv (Hg)
µg/L
1,0
Det bør tilstræbes at levere vand med så lavt et indhold af kviksølv som muligt og under 0,1 µg/L.
Nikkel (Ni)
µg/L
20
 
Selen (Se)
µg/L
10
 
Sølv (Ag)
µg/L
10
Kvalitetsparameter gælder inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, hvor der anvendes sølv til desinfektion.
Zink (Zn)
mg/L
3
 
Halogenholdige omdannelsesprodukter
     
Chlorit1) (ClO2-)
µg/L
50
Kvalitetsparametre gælder inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, der desinficerer vandet med chlorforbindelser.
Chlorat1) (ClO3-)
µg/L
50
Sum af chlorit og chlorat
µg/L
50
Bromat (BrO3-)
µg/L
10
Kvalitetsparameter gælder inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, der desinficerer vandet med chlor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer. Når det er muligt, uden at desinfektionen påvirkes heraf, tilstræbes en lavere værdi.
Radioaktivitetsindikatorer
     
Radon2) 3)
Bq/L
100
I særlige tilfælde kan accepteres en højere værdi dog mindre end 1.000 Bq/L.
Tritium2) 3)
Bq/L
100
 
Total indikativ dosis2) 3) 4)
mSv/år
0,10
 

1)
Stoffet er til stede som nedbrydningsprodukt i chloropløsninger, og indholdet vil kunne øges yderligere ved henstand af opløsningen.
2)
Målingen foretages på udvalgte stationer på nationalt plan.
3)
Der skal kun foretages måling, hvis der er risiko for radioaktivitet.
4)
Ved indikativ dosis forstås: den akkumulerede effektive dosis for et års indtagelse, der er resultatet af alle de radionuklider, hvis tilstedeværelse er påvist i en drikkevandforsyning, af naturlig og kunstig oprindelse, bortset fra tritium, 40K, radon og kortlivede henfaldsprodukter fra radon.


Bilag 1 c

Kvalitetskrav til organiske mikroforureninger

Hvor intet andet er anført, er der i tabellen tale om højst tilladelige værdier. Ved vurdering af om kvalitetskrav er opfyldt, må måleusikkerheden ikke anvendes som ekstra tolerance.

Parameter
Enhed
Kvalitetskrav ved forbrugers taphane
Bemærkninger
Chlorphenoler
     
Pentachlorphenol
µg/L
0,011)
 
Materiale Monomerer 2)
     
Acrylamid
µg/L
0,10
Anvendelse af kemikalier med indhold heraf bør undgås.
Epichlorhydrin
µg/L
0,10
 
Vinylchlorid
µg/L
0,50
 
Opløsningsmidler - chlorholdige
     
Flygtige organiske chlorforbindelser3) 4)
µg/L
1
Værdi gælder ved hvert enkelt stof.
Sum af organiske chlorforbindelser3)
µg/L
3
 
Sum af trihalomethaner5)
µg/L
25
Kloring bør gennemføres, så indholdet bliver lavest muligt.
Kvalitetskrav gælder kun inden for de forsyningsområder, hvor vand produceres eller distribueres fra anlæg, der desinficerer vandet med chlorforbindelser.
Olieprodukter
     
Benzen6)
µg/L
1,0
 
PAH-forbindelser 7)
     
Benz(a)pyren
µg/L
0,010
 
Fluoranthen
µg/L
0,1
 
Sum af benzo(b)fluoranthen,
benzo(k)fluoranthen,
benzo(ghi)perylen og
indeno(1,2,3-cd)pyren
µg/L
0,10
 
Perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS-forbindelser)
     
Sum af PFAS8)
µg/L
0,1
 
Pesticider 9)
     
Aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid
µg/L
0,030
Værdi gælder ved hvert enkelt pesticid.
Andre pesticider
µg/L
0,10
Værdi gælder ved hvert enkelt pesticid.
Sum af alle pesticider
µg/L
0,50
Værdien gælder for summen af alle individuelle pesticider, som påvises og kvantificeres under kontrolproceduren.

1)
Det angivne kvalitetskrav kan ikke bestemmes tilstrækkeligt godt med den metode, der er almindelig anvendt i laboratoriet. Der må, indtil bedre teknikker er udviklet, anvendes en metode, der har en detektionsgrænse på højst 0,01 µg/L.
2)
Det angivne kvalitetskrav henviser til indholdet af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra tilsvarende polymere produkter i kontakt med drikkevandet. Acrylamid, epichlorhydrin og vinylchlorid kontrolleres ved hjælp af produktspecifikation eller ved analyse af drikkevandet.
3)
Ved flygtige organiske chlorforbindelser forstås di-, og trichlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlor-ethan, trichlorethen og trichlorethaner, tetrachlorethen og tetrachlorethaner.
4)
Hvis indholdet af trichlormethan (chloroform) i råvandet er større end 1 µg/L, skal det udredes om kilden er naturlig eller forureningsbestemt. Hvis indholdet er naturligt, kan der tillades en højere værdi dog maksimalt 10 µg/L.
5)
Ved trihalomethaner forstås summen af det indhold af trichlormethan, dichlorbrommethan, chlordibrommethan og tribrommethan, som dannes ved kloring af vandets naturlige indhold af organisk stof.
6)
Indikator for olie- og benzinprodukter.
7)
Indikator for tjæreprodukter.
8)
Ved PFAS-forbindelser forstås: PFBS (perfluorbutansulfonsyre), PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), PFOS (perfluoroctansulfonsyre), PFOSA (perfluoroctansulfonamid), 6:2 FTS (6:2 fluorotelomersulfonsyre), PFBA (perfluorbutansyre), PFPeA (perfluorpentansyre), PFHxA (perfluorhexansyre), PFHpA (perfluorheptansyre), PFOA (perfluoroctansyre), PFNA (perfluornonansyre) og PFDA (perfluordecansyre).
9)
Ved pesticider forstås organiske insekticider, organiske herbicider, organiske fungicider, organiske nematocider, organiske acaricider, organiske algicider, organiske rodenticider og organiske slimicider samt lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres metabolitter, nedbrydnings- og reaktionsprodukter.


Bilag 1 d

Kvalitetskrav til mikrobiologiske parametre

Hvor intet andet er anført, er der i tabellen tale om højst tilladelige værdier. Ved vurdering af om kvalitetskrav er opfyldt, må måleusikkerheden ikke anvendes som ekstra tolerance.

Parameter
Enhed
Kvalitetskrav ved forbrugerens taphane
Coliforme bakterier
Pr. 100 ml
i.m. 1)
Escherichia coli (E. coli)
Pr. 100 ml
i.m. 1)
Kimtal ved 22 °C
Pr. ml
200
Enterokokker
Pr. 100 ml
i.m. 1)
Clostridium perfringens, herunder sporer2)
Pr. 100 ml
i.m. 1)

1)
i.m. = ikke målelig ved den anviste metode.
2)
Parameteren bestemmes kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Såfremt denne parameterværdi overskrides, undersøger og sikrer forsyningen, at der ikke er nogen potentiel fare for menneskers sundhed som følge af forekomsten af patogene mikroorganismer, f.eks. cryptosporidium.


Bilag 2

Kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter

Til kontrol af, at vand omfattet af § 4 overholder de kvalitetskrav, som gælder for pesticider som angivet i bilag 1 c, er det obligatorisk at kontrollere for de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er angivet i listen nedenfor. Undersøgelsen omfatter derudover andre pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsoplandet, og som vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet. I Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, findes retningslinjer for vurderingen af, om der skal indgå yderligere stoffer i kontrollen.

Obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter

Aktivstof
Atrazin
Bentazon
Dichlobenil
Dichlorprop
Diuron1)
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Hexazinon
MCPA
Mechlorprop
Metalaxyl/metalaxyl-M2)
Metribuzin2)
Simazin

Nedbrydningsprodukter

2,6-Dichlorbenzosyre

2,4-Dichlorphenol3)
2,6-Dichlorphenol3)
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))3)
4-Nitrophenol4)
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)2) 5)
N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CGA108906)2) 5)
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-terbuthylazin
Desisopropyl-atrazin
Desisopropyl-hydroxy-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Hydroxy-atrazin
Hydroxy-simazin
Methyl-desphenyl-chloridazon
Metribuzin-desamino-diketo2)
Metribuzin-diketo2)
Metribuzin-desamino2)
1, 2, 4-triazol
N, N- dimethylsulfamid (DMS)

 

1)
Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været planteskoler eller erhvervsmæssig dyrkning af pyntegrønt, juletræer, frugttræer og frugtbuske inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
2)
Ved viden om, at der gennem årtier ikke har været kartoffelavl inden for vandindvindingsoplandet, kan stoffet udgå af kontrollen.
3)
Gruppen af chlorphenoler kan være nedbrydningsprodukter eller urenheder fra phenoxysyrer, men der kan også være andre kilder.
4)
Almindeligt anvendt kemikalie i den kemiske industri, men kan også optræde som nedbrydningsprodukt fra enkelte fungicider.
5)
Nedbrydningsprodukt fra metalaxyl/metalaxyl-M.


Bilag 3

Forenklet kontrol

En forenklet kontrol af vandet efter § 6 skal udtages ved taphane og omfatter følgende parametre:

Vandets udseende og lugt1)

Ledningsevne

Arsen

Nitrat

pH

Coliforme bakterier

Escherichia coli (E. coli)

Kimtal ved 22˚C

Clostridium perfringens, herunder sporer2)

1)
Subjektiv bedømmelse.

2)
Kontrollen foretages kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.


Bilag 4

Kontrolprogrammet, Del A Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand

1. Et kontrolprogram for drikkevand efter § 7 skal

a) efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over indvinding, behandling og lagring og til distribution, fungerer effektivt,

b) efterprøve, at vandet på det sted, hvor kravene skal overholdes, jf. bilag 7, er sundt og rent,

c) tilvejebringe oplysninger om kvaliteten af drikkevandet for at påvise, at forpligtelserne i §§ 3-4 samt de kvalitetskrav, der er fastsat i bilag 1 a-d, overholdes og

d) identificere de mest hensigtsmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers sundhed.

2. I medfør af § 7, stk. 1, opstilles et kontrolprogram for drikkevand i overensstemmelse med de parametre, hyppigheder og prøveudtagningssteder, der er angivet i bilag 5-7 og bilag 9, og som består af

a) indsamling og analyse af individuelle vandprøver eller

b) målinger registreret som led i en kontinuerlig kontrolproces.

3. Herudover kan et kontrolprogram bestå af

a) inspektion af fortegnelser over udstyrs funktion og vedligeholdsstatus og

b) inspektion af indvindingsområdet og infrastrukturen til indvinding, behandling, lagring og distribution.

Et kontrolprogram kan baseres på en risikovurdering, jf. bilag 6.

Kontrolprogrammet inkluderer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af desinfektionen kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektionen holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektionen.


Bilag 5

Kontrolprogrammet, Del B Kontrolparametre og hyppigheder

1. Generel ramme

Et kontrolprogram for drikkevand, jf. § 7, skal tage hensyn til de parametre, der er i bilag 1 a-d, herunder de parametre, der er vigtige for vurderingen af indenlandske distributionssystemers virkning på vandkvaliteten på det sted, hvor kravene skal overholdes, jf. bilag 7.

Når der vælges egnede parametre, som skal kontrolleres ud over parametrene nævnt nedenfor i punkt 2, skal der, jf. § 7, stk. 8, tages hensyn til de lokale forhold, der gælder for hvert vandforsyningsanlæg, herunder

a) resultaterne af boringskontrollen,

b) hvis det kan antages, at der findes stoffer eller mikroorganismer, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden,

c) udfaldet af tidligere undersøgelser,

d) anlæggets særlige udsættelse for forurening, herunder afsmitning fra materialer og produkter i kontakt med vandet, eller

e) andre forhold, der taler for det.

De parametre, der neden for er anført i punkt 2, kontrolleres med de relevante prøveudtagningshyppigheder, der er anført i punkt 3. Prøveudtagningshyppigheder for øvrige parametre fastsættes ud fra forholdene.

2. Liste over parametre

Gruppe A-parameter

Følgende parametre (Gruppe A) kontrolleres i overensstemmelse med de kontrolhyppigheder, der er anført i punkt 3, tabel 1.

a) Escherichia coli (E. coli), coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne.

b) Jern.

c) Andre parametre, hvis det er relevant, ifølge en risikovurdering, jf. bilag 6.

Under bestemte omstændigheder tilføjes følgende parametre til Gruppe A-parametrene:

a) Ammonium og nitrit, hvis der anvendes chloraminering.

b) Nitrit, hvis ammoniumindholdet i sidste prøve af drikkevandet overstiger 0,05 mg/l.

c) Aluminium, hvis det bruges som vandbehandlingskemikalie.

d) Chlor (frit og total) eller rester af andet desinfektionsmiddel, hvis vandet desinficeres. Analyse foretages på prøveudtagningsstedet.

Gruppe B-parametre

For at fastslå overholdelsen af alle kvalitetskrav, der er fastlagt i bilag 1 a-d, skal alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som er fastsat i bilag 1 a-d, kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er anført i punkt 3, tabel 1, jf. dog bilag 9 med hensyn til radioaktivitetsindikatorer.

Med hensyn til parameteren ”Andre pesticider”, jf. bilag 1 c, omfatter kontrollen de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er angivet i bilag 2.

3. Prøveudtagningshyppighed

Kontrollen, jf. punkt 2, udføres med mindst den hyppighed, der er angivet i tabel 1. Dette gælder også for kontrol af nitrit ved afgang fra vandindvindingsanlægget, jf. bilag 1 a.

Kontrollen foretages dog hyppigere end angivet i tabel 1, når forholdene taler for det.

Tabel 1. Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen

Distribueret eller produceret vandmængde inden for et forsyningsområde 1) 2)
m 3 pr. dag
Gruppe A-parametre
Antal prøver pr. år 3)
Gruppe B-parametre
Antal prøver pr. år
 
< 10 m3 vand pr. dag, når vand leveres som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet eller fra en almen vandforsyning
1
Én prøve hvert tredje år
≥ 10
≤ 100
2
Én prøve hvert andet år
> 100
≤ 1.000
4
1
> 1.000
≤ 10.000
4
+ 3 for hver påbegyndt 1.000 m3/dag af den samlede mængde
1
+ 1 for hver påbegyndt 4.500 m3/dag af den samlede mængde
> 10.000
≤ 100.000
3
+ 1 for hver påbegyndt 10.000 m3/dag af den samlede mængde
>100.000
 
12
+ 1 for hver påbegyndt 25.000 m3/dag af den samlede mængde

1)
Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.
2)
Mængderne er beregnet som gennemsnit i løbet af et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.
3)
Den angivne hyppighed er beregnet således: f.eks. 4.300 m3/dag = 16 prøver (fire for de første 1.000 m3/dag + 12 for yderligere 3.300 m3/dag).


Bilag 6

Kontrolprogrammet, Del C Risikovurdering

Parametrene og prøveudtagningshyppighederne fastlagt i bilag 5 kan fraviges forudsat, at der gennemføres en risikovurdering i overensstemmelse med nærværende bilag, jf. § 7, stk. 7.

En risikovurdering skal bygge på de generelle principper for risikovurdering, der er beskrevet i internationale standarder, f.eks. EN 15975-2: »Sikkerhed i drikkevandsforsyning — Vejledninger i risiko og krisestyring«.

Risikovurderingen skal tage hensyn til resultaterne fra drikkevandskontrollen, jf. § 7, stk. 1, boringskontrollen, jf. § 7, stk. 5, og bilag 8 og den overvågning af forekomster af vand, der anvendes til indvinding af mere end 100 m3 vand pr. dag i gennemsnit, jf. § 7, stk. 5, og bilag 10 og bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.

På grundlag af risikovurderingens resultater udvides listen over parametre i bilag 5, punkt 2, og øges prøveudtagningshyppigheden i bilag 5, punkt 3, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt

a) listen over parametre eller hyppigheder, der er fastsat i bilag 5, er ikke tilstrækkelig til at opfylde forpligtelserne i medfør af § 7,

b) der er brug for yderligere kontrol for stoffer og mikroorganismer, jf. situationer omfattet af § 9,

c) det er nødvendigt for at tilvejebringe den nødvendige sikkerhed, jf. bilag 4, punkt 1 a og b.

På grundlag af risikovurderingens resultater kan listen over parametre i bilag 5, punkt 2, og prøveudtagningshyppigheden i bilag 5, punkt 3, reduceres, hvis følgende betingelser er opfyldt

a) Prøveudtagningshyppigheden for E. coli må under ingen omstændigheder reduceres til under den hyppighed, der er fastlagt i bilag 5, punkt 3.

b) For alle andre parametre:

i. prøveudtagningsstedet og -hyppigheden fastlægges i forhold til parameterens oprindelse samt variabiliteten og langtidstendensen af dens koncentration, under hensyntagen til bilag 7

ii. for at reducere den mindste prøveudtagningshyppighed for en parameter, jf. bilag 5, punkt 3, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles med jævne mellemrum over en periode på mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele forsyningsområdet, alle være lavere end 60 % af kvalitetskravet

iii. for at fjerne en parameter fra den liste over parametre, der skal kontrolleres, jf. bilag 5, punkt 2, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles med jævne mellemrum over en periode på mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele forsyningsområdet, alle være lavere end 30 % af parameterværdien

iv. fjernelse af en bestemt parameter fra den liste over parametre, der skal kontrolleres, jf. bilag 5, punkt 2, skal baseres på resultaterne af risikovurderingen, med udgangspunkt i resultaterne fra kontrol af kilder til drikkevand, herunder boringskontrollen, jf. bilag 8, som bekræfter, at menneskers sundhed er beskyttet mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand

v. det er kun muligt at reducere prøveudtagningshyppigheden eller at fjerne en parameter fra listen over parametre, der skal kontrolleres, jf. nr. ii) og iii), hvis risikovurderingen bekræfter, at der ikke er nogen faktorer, som med rimelighed kan forudses at forringe kvaliteten af drikkevandet.


Bilag 7

Kontrolprogrammet, Del D Prøveudtagningssteder

De kvalitetskrav, som er fastsat i bilag 1 a-d, skal

a) for vand, der leveres gennem distributionsnet, overholdes på det sted inden for en bygning eller en virksomhed, hvor det tappes fra vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand, eller

b) for vand, der leveres fra en tankvogn/et tankskib, overholdes på det sted, hvor det tappes fra tankvognen/tankskibet, eller

c) for vand til brug i en fødevarevirksomhed, overholdes på det sted, hvor vandet bruges i virksomheden.

Prøveudtagningssteder fastlægges, så de er i overensstemmelse med de steder, hvor kravene skal overholdes, jf. pkt. a-c. Hvis der er tale om et distributionsnet, kan der for bestemte parametre udtages prøver inden for forsyningsområdet eller ved behandlingsanlægget, hvis vandforsyningen kan påvise, at der ikke sker nogen negativ ændring af den målte værdi af de pågældende parametre.

Prøver bør udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året.

Antallet af prøver skal så vidt muligt fordeles ensartet med hensyn til tid og sted.

Prøver til kontrol af nitrit udtages desuden ved afgang fra vandindvindingsanlægget.

Prøver, der udtages ved afgang fra vandindvindingsanlægget, udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandforsyningsanlægget.


Bilag 8

Kontrolprogrammet, Del E Boringskontrol (i de enkelte indvindingsboringer)

Kontrol af vandet i de enkelte indvindingsboringer til et vandforsyningsanlæg (boringskontrol) skal anvendes til at opnå viden om råvandets sammensætning, herunder om råvandet er påvirket af geologiske forhold eller forureningskilder, med henblik på at sikre drikkevandskvalitet.

Kontrolprogrammet skal omfatte kontrol af vandet i de enkelte indvindingsboringer.

Når der vælges egnede parametre, som skal kontrolleres ud over parametrene nævnt nedenfor, skal der, jf. § 7, stk. 9, tages hensyn til de lokale forhold, der gælder for hvert vandforsyningsanlæg, herunder

a) hvis det kan antages, at der, findes stoffer eller mikroorganismer, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden,

b) udfaldet af tidligere undersøgelser,

c) anlæggets særlige udsættelse for forurening, eller

d) andre forhold taler for det.

I hver enkel boring kontrolleres for parametrene angivet i tabel 2.

Tabel 2. Parametre der kontrolleres i hver enkel boring

Parametre
Bemærkninger
Temperatur
 
pH
 
Ledningsevne ved 20˚C
 
NVOC
 
Calcium
 
Magnesium
 
Natrium, total
 
Kalium
 
Ammonium
 
Jern, total
 
Mangan, total
 
Bicarbonat
 
Chlorid
 
Sulfat
 
Nitrat
 
Nitrit
 
Fluorid
 
Phosphor, total
 
Ilt
 
Aggressiv kuldioxid
Ved fund af aggressiv kuldioxid i boringskontrollen skal vandforsyningen sikre og kontrollere, at stoffet fjernes fra vandet ved behandling på vandforsyningsanlægget.
Svovlbrinte
Kontrol foretages, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af henholdsvis methan og svovlbrinte, eller hvis nitratindholdet er mindre end 3 mg/L.
Ved fund af svovlbrinte og/eller methan i boringskontrollen skal vandforsyningen sikre og kontrollere, at stoffet/stofferne fjernes fra vandet ved behandling på vandforsyningsanlægget.
Methan
Aluminium, total
Kontrolleres, hvis pH i grundvandet er under 6.
Nikkel, total
 
Arsen, total
 
Barium, total
 
Bor, total
 
Cobolt, total
 
Strontium, total
Kontrolleres ved indvinding i områder med skrivekridt.
Andre uorganiske sporstoffer
Kontrol for andre uorganiske sporstoffer vælges efter de geologiske forhold og de forureningskilder, der er i området, herunder blandt parametrene i bilag 1 b. Hvis der i indvindingsoplandet vides at være arealer, som er eller kan være forurenet med uorganiske sporstoffer, skal der kontrolleres for disse stoffer, med mindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet.
Hvis der konstateres cyanid i råvandet, kontrolleres det også for syreflygtigt cyanid.
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Kontrollen omfatter de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er angivet i bilag 2. Kontrollen omfatter derudover andre pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsoplandet, og som vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet.
Andre organiske mikroforureninger
Kontrol for andre organiske mikroforureninger vælges efter de forureningskilder, der er i området, herunder blandt parametrene i bilag 1 c. Hvis der i indvindingsoplandet vides at være arealer, som er eller kan være forurenet med organiske mikroforureninger, skal der kontrolleres for disse stoffer, medmindre stofferne vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet.

Kontrollen af hver parameter udføres med mindst den hyppighed, der er anført i tabel 3.

Tabel 3. Mindste hyppighed af kontrol i hver enkel boring

Distribueret eller produceret vandmængde 1
m 3 pr. dag
Antal prøver pr. år
10 - 100
En prøve hvert 5. år
>100 - 4.000
En prøve hvert 4. år
>4.000
En prøve hvert 3. år

1)
Mængderne er beregnet som gennemsnit i løbet af et kalenderår.

Kontrollen foretages dog hyppigere end angivet i tabel 3, når forholdene taler for det.

For hver af parametrene arsen, barium, bor og cobolt kan antallet af prøver til kontrol nedsættes til en tredjedel af den hyppighed, der er angivet i tabel 3, når tre på hinanden følgende prøveudtagninger har vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav for arsen, bor og cobolt i drikkevand i bilag 1 b og Miljøstyrelsens drikkevandskvalitetskriterier i vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg for barium i drikkevand, og der ikke er kilder til forurening med disse stoffer.


Bilag 9

Kontrolprogrammet, Del F Kontrolhyppighed for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand

Kontrolprogrammet skal omfatte kontrol med radioaktivitetsindikatorer i drikkevand, hvis der er risiko for radioaktivitet.

Kontrol for radioaktivitetsindikatorer i drikkevand udføres med mindst den hyppighed, der er angivet i tabel 4.

Tabel 4. Mindste hyppighed af kontrol med radioaktivitetsindikatorer i drikkevand

Distribueret eller produceret
Antal prøver pr. år
vandmængde inden for et forsyningsområde 1) 2)
m 3 pr. dag
   
mængde ≤ 100
0
 
100 < mængde ≤ 1.000
1
 
1.000 < mængde ≤ 10.000
1
+ 1 for hver påbegyndt 3.300 m3/dag af den samlede mængde
10.000 < mængde ≤ 100.000
3
+ 1 for hver påbegyndt 10.000 m3/dag af den samlede mængde
mængde > 100.000
10 + 1 for hver påbegyndt 25.000 m3/dag af den samlede mængde

1)
Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.
2)
Mængderne er beregnet som gennemsnit i løbet af et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger


Bilag 10

Kontrolprogrammet, Del G Kontrol af overfladevandområder til indvinding af drikkevand

Kontrolprogrammet skal omfatte en kontrol af vandet i overfladevandområder, der er udpeget til indvinding af drikkevand i henhold til lovens § 10, og hvorfra der i gennemsnit leveres mere end 100 m³ vand om dagen.

Kontrollen supplerer overvågningen af overfladevandet i henhold til lovens § 10, og omfatter alle prioriterede stoffer, der udledes til overfladevandområdet, og alle andre stoffer omfattet af bilag 1 a-c udledt i signifikante mængder.

Når der i øvrigt vælges egnede parametre, som skal kontrolleres, skal der, jf. § 7, stk. 9, tages hensyn til de lokale forhold, der gælder for hvert vandforsyningsanlæg, herunder

a) hvis det kan antages, at der findes stoffer eller mikroorganismer, som kan udgøre en potentiel fare for sundheden,

b) udfaldet af tidligere undersøgelser,

c) anlæggets særlige udsættelse for forurening, eller

d) andre forhold taler for det.

Kontrol af overfladevandområder til indvinding af drikkevand udføres med mindst den hyppighed, der er angivet i tabel 5.

Tabel 5. Mindste hyppighed af kontrol med overfladevandområder til indvinding af drikkevand

Forsynet befolkning, antal personer
Kontroller pr. år
< 10.000
4
10.000 til 30.000
8
> 30.000
12

Kontrolhyppigheden er baseret på det forsynede antal personer, idet overfladevand kan blandes op med drikkevand produceret på basis af grundvand, hvorefter det distribueres til et større antal personer. Kontrolhyppigheden fastsættes på grundlag af det befolkningsantal, der på leveringstidspunktet må antages helt eller delvist at modtage drikkevand indvundet fra overfladevand.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, EF-Tidende 1998, nr. L 330, side 32, som senest ændret ved Kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 af 6. oktober 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 260, side 6, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32, og Rådets direktiv 2013/51/EURATOM af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand, EU-tidende 2013, nr. L 296, side 12.