Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Pristillæg til elektricitet fra forsøgsvindmøller inden for de to nationale testcentre
Kapitel 3 Regler for ansøgning om pristillæg og meddelelse af tilsagn
Kapitel 4 Oplysningspligt
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

I medfør af § 35 c, stk. 3 og 4, § 43, stk. 2, § 55, stk. 4, § 61, § 65, stk. 3, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, som ændret ved lov nr. 504 af 23. maj 2018 § 1, og efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler pristillæg til elektricitet fra forsøgsvindmøller inden for et af de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild eller Høvsøre.

Stk. 2. Støtteordningen administreres efter denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med Kommissionens forordning om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (herefter ’den generelle gruppefritagelsesforordning’).

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forsøgsvindmølle: En vindmølle, som opstilles på et af de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (herefter ’de nationale testcentre’), og som er prototypecertificeret, jf. bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller med senere ændringer.

2) Kriseramt virksomhed: Som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18, i den generelle gruppefritagelsesforordning.

3) Fyldestgørende ansøgning: Når Energistyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

Betingelser for at modtage pristillæg

§ 3. For at opnå pristillæg skal følgende betingelser opfyldes:

1) Energistyrelsen ansøges om tilsagn om pristillæg inden projektets påbegyndelse, jf. § 4.

2) Vindmøllerne skal være fabriksnye.

3) Vindmøllerne skal være nettilsluttet, jf. § 5 i lov om vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, senest to år efter meddelelse af tilsagn, jf. dog § 9, stk. 4.

4) Vindmøllerne skal være nettilsluttet efter gældende bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om planlægning, lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild, byggeloven, lov om miljøbeskyttelse, regler udstedt med hjemmel i de nævnte love samt gældende bestemmelser i anden relevant lovgivning.

5) Pristillæg efter denne bekendtgørelse er betinget af, at støttemodtager underretter Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg, jf. § 12.

6) Øvrige betingelser, der følger af denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Pristillæg til elektricitet fra forsøgsvindmøller inden for de to nationale testcentre

§ 4. Inden for en pulje på i alt 102 mio. kr. i 2018 kan Energistyrelsen træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg, hvis betingelserne i §§ 3 og 7-13 er opfyldt.

Stk. 2. Der gives tilsagn indenfor puljen i stk. 1, indtil midlerne i puljen er opbrugt. Energistyrelsen kan dog alene træffe afgørelse om tilsagn i perioden 1. juli til og med 31. december 2018, uanset at midlerne i puljen ikke er opbrugt.

Stk. 3. Antallet af vindmøller med samme tilslutningspunkt til elnettet må ikke overstige 5, jf. dog § 8, stk. 4, nr. 7.

Stk. 4. Den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro.

§ 5. Pristillægget til vindmøller, som senest den 31. december 2018 opnår tilsagn efter § 4, fastsættes til 13 øre pr. kWh, som ydes i en periode på 3 år fra nettilslutningen.

§ 6. Der ydes ikke pristillæg for produktion i timer, hvor spotprisen for elektricitet ikke er positiv, jf. VE-lovens § 51, stk. 3, som indeholder en definition af spotprisen for elektricitet.

Stk. 2. Støtten udbetales for hele den faktiske produktion af elektricitet produceret på vindmøllerne, og som leveres til det danske kollektive elforsyningsnet.

Stk. 3. Støtten udbetales som et fast pristillæg i øre pr. produceret kWh.

Principper for forvaltning af puljen

§ 7. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Stk. 2. Hvis flere fyldestgørende ansøgninger er modtaget samme dag, og disse tilsammen overstiger puljen, trækker Energistyrelsen lod blandt disse. Der træffes afgørelse om tilsagn for de(n) udtrukne.

Stk. 3. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger det resterende beløb i puljen, jf. § 4, tilbyder Energistyrelsen ansøgeren at reducere ansøgningen, således at den kan rummes inden for det resterende beløb i puljen. Accepterer ansøgeren ikke dette, får ansøgeren afslag på ansøgningen.

Kapitel 3

Regler for ansøgning om pristillæg og meddelelse af tilsagn

§ 8. Ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 35 c i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 2 i denne bekendtgørelse indsendes til Energistyrelsen. Der skal foreligge en ansøgning pr. projekt. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen. Fristen for at indsende en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om støtte i 2018 til Energistyrelsen er 7. december 2018.

Stk. 2. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Energistyrelsen eller hentes på hjemmesiden www.ens.dk.

Stk. 3. Ansøgningsskemaer udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.ens.dk eller indsendes til Energistyrelsen.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 35 c i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 2 i denne bekendtgørelse, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne.

2) CPR-nr., eller CVR-nr. for ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne samt oplysninger om virksomhedens størrelse.

3) Bopælsadresse på ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne.

4) GPS-koordinater for vindmøllen eller vindmøllernes forventede placering.

5) Telefonnummer eller e-mailadresse på en kontaktperson eller ejeren eller ejerne af vindmøllen eller vindmøllerne.

6) Vindmøllens eller vindmøllernes installerede effekt målt i kW, en beskrivelse af projektet, herunder en startdato, defineret som det tidspunkt, hvor projektet forventes påbegyndt, og en forventet slutdato.

7) En bekræftelse fra vindmølleejeren eller -ejere på, at der ikke tilsluttes mere end 5 vindmøller i samme tilslutningspunkt til elnettet. Tilslutningspunkt skal forstås i overensstemmelse med punkt 186 i Europa-Kommissionens FAQ til den generelle gruppefritagelsesforordning.

8) Dokumentation for certificering af vindmøllen eller vindmøllerne i overensstemmelse med definitionen af en forsøgsvindmølle, jf. § 2.

9) Det forventede tidspunkt for nettilslutning af vindmøllen eller vindmøllerne.

10) Dokumentation for, at støttemodtageren har adgang eller vil få adgang til at etablere vindmøllen eller vindmøllerne på et af de to nationale testcentre.

11) En bekræftelse fra ejeren eller ejere af vindmøllen eller vindmøllerne på, at projektet, jf. § 5 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, ikke er påbegyndt, og at vindmøllen eller vindmøllerne ikke er opstillet og ikke vil blive opstillet, hvis der ikke opnås tilsagn om pristillæg.

12) En bekræftelse fra ejeren eller ejerne på, at ejeren eller ejerne ikke har modtaget eller vil modtage anden offentlig støtte til det ansøgte vindmølleprojekt.

13) Liste over projektomkostninger, herunder forventede evt. købspris for vindmøllen eller vindmøllerne, installationsomkostninger, driftsomkostninger mv.

14) Begrundelse for støttetype og beløbet for den offentlige finansiering, som projektet kræver.

15) Dokumentation for tegningsreglen for juridisk personer.

16) Virksomheder skal bekræfte, at de ikke har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked. Hvis de har modtaget sådan et krav om tilbagebetaling af støtte skal de bekræfte, at de har efterkommet kravet fuldt ud.

17) Virksomheder skal bekræfte, at de ikke er kriseramte.

Stk. 5. For juridiske personer skal dokumentation for ejerforhold tillige indsendes.

Stk. 6. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 7. Ansøgninger, som ikke er bekræftet i overensstemmelse med stk. 4, nr. 11, 12, 16 og 17, afslås.

§ 9. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg efter § 35 c i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 2, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Når Energistyrelsen modtager en ansøgning efter § 8, foretager Energistyrelsen en kontrol af, om pristillægget efter § 5 i denne bekendtgørelse har tilskyndelsesvirkning. Hvis Energistyrelsens kontrol viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, afslås ansøgningen.

Stk. 3. Hvis en vindmølle, som har opnået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, bortfalder tilsagnet.

Stk. 4. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 3, hvis vindmøllen ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, hvis forholdet ikke kan tilregnes vindmølleejeren og det er en følge af en eller flere af følgende omstændigheder:

1) Energistyrelsens forhold.

2) Krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.

3) Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.

4) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes vindmølleejerens forhold.

5) Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol.

6) Netvirksomheden eller Energinet ikke er klar til at tilslutte vindmøllerne til det danske kollektive elforsyningsnet med sin fulde effekt indenfor fristen for nettilslutning, fordi vindmølleejeren ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser fra myndigheder på trods af, at vindmølleejeren har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning indtræder.

7) Hvis arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af Museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Stk. 5. Det pålægger vindmølleejeren at dokumentere, at en eller flere af omstændighederne i stk. 4, nr. 1-7, er eller har været til stede.

Regler for ansøgning og afgørelse om udbetaling af pristillæg

§ 10. Energistyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg til elektricitet på vindmøller, der er omfattet § 35 c i lov om fremme af vedvarende energi og denne bekendtgørelse efter ansøgning.

Stk. 2. Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.ens.dk eller sendes til Energistyrelsen med dokumentation for, at vindmøllen opfylder kravene for at modtage udbetaling af pristillæg efter § 35 c i lov om fremme af vedvarende energi på tidspunktet for ansøgning om udbetaling. En fyldestgørende ansøgning skal være modtaget i Energistyrelsen senest tre måneder efter nettilslutning. Energistyrelsen kan ikke meddele dispensation fra kravet om modtagelse af ansøgning senest tre måneder efter nettilslutning.

Stk. 3. Energistyrelsen fastætter de nærmere krav til dokumentationen efter stk. 2.

Stk. 4. Udbetaling af pristillæg efter stk. 1, er betinget af,

1) at vindmøllen er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret),

2) at nettilslutning har fundet sted senest to år fra afgørelse om tilsagn, jf. dog § 9, stk. 4,

3) at vindmøllens installerede effekt er som oplyst efter § 8, stk. 4, nr. 6,

4) at vindmøllen er fabriksny, jf. § 3, stk. 1, nr. 2,

5) at bekræftelserne vedrørende evt. krav om tilbagebetaling af støtte fortsat er som oplyst efter § 8, stk. 4, nr. 16,

6) at bekræftelsen vedrørende kriseramt fortsat er som oplyst efter § 8, stk. 4, nr. 17 og

7) at projekter omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi har opfyldt kravene i § 54 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 5. Hvis betingelsen i stk. 4, nr. 5 og 6, ikke er opfyldt, skal Energistyrelsen træffe afgørelse om afslag på udbetaling af pristillæg. Når virksomheden har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at virksomheden ikke er kriseramt og kravet om tilbagebetaling er efterkommet fuldt ud, kan Energistyrelsen træffe afgørelse efter stk. 1-4.

Regler for afslag på udbetaling i støtteperioden og krav om tilbagebetaling

§ 11. Støttemodtagere har ikke ret til at modtage pristillæg, når:

1) en støttemodtagers virksomhed har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig eller uforenelig med det indre marked, og virksomheden endnu ikke har efterkommet et sådan krav fuldt ud. Udbetalingen genoptages, når virksomheden har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at kravet er efterkommet fuldt ud,

2) en støttemodtagers virksomhed er kriseramt. Udbetalingen genoptages, når virksomheden har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at virksomheden ikke er kriseramt eller

3) en støttemodtager har modtaget eller modtager anden offentlig støtte til vindmølleprojektet.

Stk. 2. Energistyrelsen kræver allerede udbetalt pristillæg tilbagebetalt, hvis en støttemodtagers virksomhed eller støttemodtager uretmæssigt har modtaget pristillæg, samtidig med at denne har befundet sig i en eller flere af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte situationer.

Kapitel 4

Oplysningspligt

§ 12. Støttemodtageren er forpligtet til over for Energinet, netvirksomheden eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om pristillæg.

Stk. 2. Det påhviler støttemodtageren at underrette Energinet, netvirksomheden eller Energistyrelsen om ejerskifte og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for overholdelse af betingelserne for modtagelse af pristillæg for den leverede elektricitet.

Stk. 3. Underretning skal ske straks fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 13. Energistyrelsens afgørelser efter §§ 4-6 og §§ 8-11 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klager over afgørelser nævnt i stk. 1 indgives skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 14. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger efter denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Energistyrelsen, den 27. juni 2018

Janni Torp Kjærgaard

/ Jakob Henrik Juul