Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti

I medfør af § 102, stk. 1, og § 177, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 733 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om beregning og opkrævning af differensrente vedrørende renoveringslån og lån til frikøb af hjemfaldsklausuler for kommuner, som støttes af Landsbyggefonden med en statsgaranti på 100 pct. efter § 91, stk. 6, § 98 a, stk. 5, og § 179, stk. 7, i lov om almene boliger m.v.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse defineres differensrenten som forskellen mellem den effektive rente på en statsgaranteret realkreditobligation og den effektive rente på en realkreditobligation uden statsgaranti med samme varighed, der svarer til gennemsnittet for den omfattede låneportefølje, jf. § 1.

Opkrævning

§ 3. Differensrentebetalingen, jf. stk. 5, beregnes årligt pr. 1. oktober og forfalder hos Landsbyggefonden pr. 15. december i beregningsåret.

Stk. 2. I beregningen af differensrentebetalingen anvendes den samlede kontantrestgæld pr. 1. oktober for den omfattede låneportefølje, jf. § 1.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beregner den gennemsnitlige varighed pr. 1. oktober for den omfattede låneportefølje, jf. § 1.

Stk. 4. Danmarks Nationalbank beregner differensrenten, jf. § 2, på grundlag af oplysninger om den gennemsnitlige varighed for den omfattede låneportefølje, jf. stk. 3.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beregner differensrentebetalingen ved at multiplicere restgælden, jf. stk. 2, med den beregnede differensrente, jf. stk. 4.

Stk. 6. Udbetaling Danmark varetager opkrævning af differensrentebetalingen fra Landsbyggefonden.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 27. juni 2018

Carsten Falk Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen