Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2017 om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018 foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»For lån med statsgaranti efter § 128 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. lov nr. 733 af 8. juni 2018, anvendes dog renteforudsætninger for tilsvarende lån uden statsgaranti på 100 pct.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 27. juni 2018

Carsten Falk Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen