Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2018 af satserne efter følgende love samt ændringer som følge af lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2018:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017 med senere ændringer.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017 med senere ændringer

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 5 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2018, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 10048 af 3. november 2017 om regulering pr. 1. januar 2018 af

satser på Beskæftigelsesministeriets område.

 

Indholdsfortegnelse

Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 18: Børnetilskud
TABEL 19: Børnebidrag
 

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse (LBK nr. 174 af 24. februar 2016)
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (§ 8, stk. 4)
22.600
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
844.700
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.689.600
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (§ 10, stk. 2)
 
 
- varme
86,25
 
- varmt vand
27,25
 
- elforbrug
65,00
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til: (§ 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
14,50
 
- vandafledningsafgift
20,75
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
65,00
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
32,25
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)
33,00
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)
90.000
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk.1, nr. 4)
12.900
9.
Tillægget til boligudgiften (§ 21, stk. 1)
6.800
10.
Indkomstgrænse (§ 21, stk. 1, 1. pkt.)
160.500
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 21, stk. 1, 2. pkt.)
42.300
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 21, stk. 2)
17.000
13.
Maksimal årlig boligydelse (§ 23, stk. 1)
47.496
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)
29.900
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)
15.840
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)
3.480
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring (LBK nr. 174 af 24. februar 2016)
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (§ 8, stk. 4)
20.200
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
756.100
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.512.300
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (§ 10, stk. 2)
 
 
- varme
77,25
 
- varmt vand
24,50
 
- elforbrug
58,25
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til: (§ 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,75
 
- vandafledningsafgift
18,75
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
58,25
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
29,00
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)
29,50
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)
80.600
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4)
11.600
9.
Indkomstgrænse (§ 22, stk. 1, 1. pkt.)
143.600
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 22, stk. 1, 2. pkt.)
37.800
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 22, stk. 2)
24.200
12.
Maksimal årlig boligsikring (§ 23, stk. 1)
42.516
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)
26.800
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)
14.172
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)
3.120

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser (LBK nr. 174 af 24. februar 2016)
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (§ 56)
   
 
- lejligheder: 2x (grundbeløb + pensionstillæg)+5 %
241.164
-
 
- enkeltværelser: (grundbeløbet + pensionstillæg for enlige)+5 %
163.359
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn, jf. § 56
42.300
-
2.
Kompensationsordning1)
185.900
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2)
244.300
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
13.700
-
5.
Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (§ 8, stk. 2)
   
 
Førtidspension (alle ordninger)
-
1,25
 
Folkepension
-
2,0
 
Andre
-
2,5
       
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.
Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
 
kr.
Ydelser (§ 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 241.636
14.677
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 241.636 – 256.738
13.209
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 256.739 – 271.840
11.742
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 271.841 – 286.942
10.273
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 286.943 – 302.044
8.804
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 302.045 – 317.146
7.340
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 317.147 – 332.248
5.870
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 332.249 – 347.350
4.405
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 347.351 – 362.452
2.935
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 362.453 – 377.553
1.469
Beregningsgrundlag (§ 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(-rettigheder) over
151.019
1) Jf. bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015.

TABEL 5: Førtidspension (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl. 1)
1.
Førtidspension, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
223.704
61.260
18.642
5.105
2.
Førtidspension, andre (§ 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
190.152
52.644
15.846
4.387
1) Det månedlige beløb er beregnet efter det årlige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4.

TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 9)
192.876
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 11)
379.800
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 11)
251.100
-
4.
Fradrag, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 10)
77.300
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 10)
122.500
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (§ 32 c, stk. 1)
-
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen1)
5.592
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen1)
4.752
-
1) Jf. § 32 c, stk. 2 i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension, jf. § 6, stk. 1 og 2 i lov nr. 442 af 8. maj af 2018.

TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 a)
1.128
94
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (§ 33 a)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 b)
2.088
174
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (§ 33 b)
4.176
348
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 1)
74.844
6.237
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (§ 48, stk. 1, nr. 3)
77.748
6.479
3.
Pensionstillæg, andre (§ 48, stk. 1, nr. 3)
37.572
3.131
4.
Invaliditetsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 7)
36.912
3.076
5.
Invaliditetsydelse (§ 48, stk. 1, nr. 8)
37.164
3.097
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 9)
50.220
4.185
7.
Førtidsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 10)
19.320
1.610
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
17.592
1.466
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
36.912
3.076
10.
Bistandstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 12)
38.580
3.215
11.
Plejetillæg (§ 48, stk. 1, nr. 13)
76.992
6.416
12.
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 (§ 61)
41.880
3.490
13.
Ægteskabstillæg1)
10.056
838
14.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 31,8 pct. kommuneskat, enlige (§ 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 31,8 pct. kommuneskat, andre (§ 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 14)
86.000
-
1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)
7.650 kr.
5.100 kr.
Grænser for varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
7.651-13.100 kr.
5.101-13.100 kr.
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
13.101-17.400 kr.
13.101-17.400 kr.
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
17.401-21.600 kr.
17.401-21.600 kr.
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.500 kr.
6.500 kr.
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (§ 17, stk. 3) 2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bek. § 19, stk. 3)
4.500
3.500
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bek. § 19, stk. 3)
800
700
1) Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1199 af 12. november 2014.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm. (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 2)
322.500
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (§ 48, stk. 1, nr. 2)
218.900
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (§ 48, stk. 1, nr. 4)
222.800
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 5)
71.200
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 5)
142.800
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 6)
20.500
-
7.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 6)
40.600
-
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2)
-
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2)
-
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct.
af indtægtsgrundlag (§ 29, stk. 2)
-
32
13.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.022 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 507 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (§ 29, stk. 4)
1.872
-
       

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 1209 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 32)
1.128
94
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (§ 32)
2.268
189
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33)
2.088
174
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (§ 33)
4.176
348
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

TABEL 12: Folkepension (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 1)
74.844
6.237
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (§ 49, stk. 1, nr. 3)
80.736
6.728
3.
Pensionstillæg, andre (§ 49, stk. 1, nr. 3)
39.996
3.333
4.
Den supplerende pensionsydelse (§ 72 d, stk. 1)
17.200
-
5.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 31,8 pct. kommuneskat, enlige (§ 72 c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 31,8 pct. kommuneskat, andre (§ 72 c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (§ 49, stk. 1, nr. 7 og § 72 d, stk. 2)
86.000
-
       

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (§ 14, stk. 2)1)
7.650 kr.
5.100 kr.
Grænser for varmetillæg (§ 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
7.651-13.100 kr.
5.101-13.100 kr.
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
13.101-17.400 kr.
13.101-17.400 kr.
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
17.401-21.600 kr.
17.401-21.600 kr.
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
6.500
6.500
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (§ 14, stk. 3) 2)
262,5 øre
262,5 øre
Husholdningsfradrag
7.
Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 17, stk. 3)
4.500
3.500
8.
Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 17, stk. 3)
800
700
1) Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 931 af 27. juni 2018 med senere ændring.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (§ 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.368
114
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.940
245
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (§ 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (§ 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
4.164
347
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.952
496
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (§ 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.744
312
6.
Opsættelse 1 år
7.488
624
7.
Opsættelse 1 1/2 år
11.232
936
8.
Opsættelse 2 år
14.964
1.247
9.
Opsættelse 2 1/2 år
18.708
1.559
10.
Opsættelse 3 år
22.452
1.871
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (§ 71)
8.172
681
12.
Husligt bistandstillæg (§ 72)
13.644
1.137
13.
Ægteskabstillæg 2)
10.056
838
1) Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 2)
322.500
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, udgør halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (§ 49, stk. 1, nr. 4)
222.800
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 49, stk. 1, nr. 5)
71.200
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (§ 49, stk. 1, nr. 5)
142.800
-
5.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 49, stk. 1, nr. 6)
20.500
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 6)
40.600
-
7.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (§ 72 d, stk. 3)
20.500
-
8.
Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (§ 72 d, stk. 3)
40.600
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2)
-
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2)
-
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2)
-
32
14.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.022 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 507 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb2)
1.872
-
17.
Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist (§ 72 d, stk. 5)
200
-
1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.
2) Jf. § 31, stk. 4 i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension, jf § 6, stk. 1 og 2 i lov nr. 442 af 8. maj af 2018.

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved livsvarigt tillæg1) (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
År/Md.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
234
233
232
231
230
230
229
228
227
226
226
225
66
224
223
223
222
221
220
219
219
218
217
216
216
67
215
214
213
212
212
211
210
209
209
208
207
206
68
206
205
204
203
203
202
201
200
199
199
198
197
69
196
196
195
194
193
193
192
191
190
190
189
188
70
187
187
186
185
184
184
183
182
181
181
180
179
71
179
178
177
176
176
175
174
174
173
172
171
171
72
170
169
169
168
167
166
166
165
164
164
163
162
73
161
161
160
159
159
158
157
157
156
155
155
154
74
153
152
152
151
150
150
149
148
148
147
146
146
75
145
144
143
143
142
141
141
140
139
139
138
137
76
137
136
135
135
134
133
133
132
131
131
130
129
77
129
128
127
127
126
126
125
124
124
123
122
122
78
121
120
120
119
119
118
117
117
116
115
115
114
79
114
113
112
112
111
111
110
109
109
108
108
107
80
107
                     
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2015/2016 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg i 2018. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder1)2) (LBK nr. 1208 af 17. november 2017)
År/Md.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
112
112
112
111
111
111
111
111
111
111
111
111
66
111
111
111
111
111
111
111
110
110
110
110
110
67
110
110
110
110
110
110
110
110
110
109
109
109
68
109
109
109
109
109
109
109
109
109
108
108
108
69
108
108
108
108
108
108
108
107
107
107
107
107
70
107
107
107
107
107
107
106
106
106
106
106
106
71
106
106
106
105
105
105
105
105
105
105
105
105
72
105
104
104
104
104
104
104
104
103
103
103
103
73
103
103
103
102
102
102
102
102
102
102
101
101
74
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
99
99
75
99
99
99
99
98
98
98
98
98
97
97
97
76
97
97
96
96
96
96
96
95
95
95
95
94
77
94
94
94
94
93
93
93
93
92
92
92
92
78
92
91
91
91
91
90
90
90
90
89
89
89
79
89
88
88
88
88
87
87
87
87
86
86
86
80
86
                     
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2015/2016 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider over en 10-årig periode anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved tillæg udbetalt over 120 måneder i 2018. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 9 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.
2) Træder i kraft med virkning fra den 1. juli 2018.

TABEL 18: Børnetilskud (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014)
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (§ 2)
5.652
1.413
-
2.
Ekstra børnetilskud (§ 3)
5.760
1.440
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (§ 4, stk. 3)
14.448
3.612
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (§ 4, stk. 5)
1.872
468
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (§ 4, stk. 2)
28.896
7.224
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (§ 4, stk. 4)
3.744
936
-
7.
Flerbørnstilskud (§ 10 a)
9.320
2.330
-
8.
Adoptionstilskud (§ 10 b)
-
-
53.667
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (§ 10 c, stk.1)
7.420
1.855
-
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (§ 10 c, stk. 6)
148.600
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (§ 10 c, stk. 7)
222.800
-
-
         

TABEL 19: Børnebidrag (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014)
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (§ 14, 3. pkt.)
14.448
7.224
1.204
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (§ 14, 4. pkt.)
1.872
936
156
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (§ 15)
-
-
-
827
4.
Normalbidrag omkring fødsel (§ 15)
-
-
1.441
-
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 29. juni 2018

Jens Erik Zebis

/ Kasper Håkansson