Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet

I medfør af § 20 a, stk. 5, § 28 b, stk. 2, § 78, stk. 7, og § 88, stk. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, som ændret ved lov nr. 690 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Program for intern overvågning

§ 1. Netvirksomheder, transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i henhold til § 19 a i lov om elforsyning, og Energinet skal opstille et program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.

Stk. 2. Programmet skal beskrive virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder beskrive de specifikke forpligtelser, som virksomhedens ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for virksomheden, er underlagt for at opfylde det i stk. 1 nævnte formål.

§ 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhindre diskriminerende adfærd:

1) De tiltag der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til nettets brugere.

2) De tiltag der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.

3) De tiltag der skal sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning, overholdes.

4) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. § 46 i lov om elforsyning.

5) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, og § 76, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning, § 12 i lov om Energinet samt regler herom udstedt i medfør af lov om elforsyning og lov om Energinet.

6) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 47, stk. 4, i lov om elforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.

7) De tiltag der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinet’s forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i lov om elforsyning.

8) De tiltag der skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikkediskriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger, der skal behandles fortroligt, samt de procedurer, der gælder for virksomhedens modtagelse og behandling af disse oplysninger.

9) De tiltag der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning.

10) De tiltag der skal sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om netvirksomhedens særskilte identitet. Netvirksomheden skal herunder beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning.

11) De tiltag der skal sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning.

Stk. 2. Programmet skal beskrive, hvordan virksomheden gennemfører en passende kontrol af programmet, herunder hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres, jf. § 20 a, stk. 2 og 3, i lov om elforsyning.

Stk. 3. Forsyningstilsynet kan kræve, at programmet skal indeholde beskrivelse af tiltag ud over de i stk. 1 og 2 nævnte, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i den pågældende virksomhed.

§ 3. Virksomheden skal sikre, at programmet gennemføres, herunder at der gennemføres en passende kontrol af programmet.

Stk. 2. Den overvågningsansvarlige kan klage til Forsyningstilsynet over manglende adgang til alle nødvendige oplysninger hos virksomheden og eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder samt virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere, jf. § 20 a, stk. 4, i lov om elforsyning.

§ 4. Det forhold, at en virksomhed har udarbejdet og gennemført et program for intern overvågning i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, fritager ikke virksomheden for andre forpligtelser, som virksomheden er pålagt efter lov om elforsyning eller anden lovgivning, eller efter regler eller afgørelser i henhold til lov om elforsyning eller anden lovgivning.

Årsberetning

§ 5. Virksomheden skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for programmets gennemførelse i det forløbne år for hvert af punkterne i programmet, herunder en beskrivelse af ændringer i det interne overvågningsprogram og den foretagne kontrol. Årsberetningen skal endvidere redegøre for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed.

Stk. 2. Årsberetningen skal dateres og underskrives af virksomhedens direktør og den uafhængige overvågningsansvarlige.

Stk. 3. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår.

Tilsyn

§ 6. Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at programmet er i overensstemmelse med §§ 1 og 2, og at årsberetning udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i § 5.

Stk. 2. I forbindelse med anmeldelsen af årsberetningerne, jf. § 5, fører Forsyningstilsynet endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol af programmet, jf. § 3.

§ 7. Forsyningstilsynet fører tilsyn med den overvågningsansvarliges uafhængighed, jf. § 20 a, stk. 2 og 3, i lov om elforsyning.

Klage

§ 8. Klager over manglende overholdelse af bekendtgørelsen indgives til Forsyningstilsynet.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 5 om offentliggørelse og anmeldelse af årsberetning til Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning ophæves.

Energistyrelsen, den 27. juni 2018

Martin Hansen

/ Jane Glindvad Kristensen