Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Enhedsbeløb ved opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov på sundhedsområdet
Bilag 2 Omkostningsvægte i procent ved opgørelse af aldersbestemte udgiftsbehov for tilskudsåret 2019
Bilag 3 Overgangstilskud og overgangsbidrag for året 2019 vedrørende sundhedsområdet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2019

I medfør af § 4, stk. 4, § 7, stk. 4, § 8, § 17, § 18, § 19, § 21 og § 23 b, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2016, fastsættes:

Nettodrifts- og anlægsudgifter

§ 1. De samlede regionale nettodrifts- og anlægsudgifter, der indgår ved beregning af regionernes udgiftsbehov for 2019, udgør for sundhedsområdet 118.053,9 mio. kr. og for de regionale udviklingsopgaver 3.136,0 mio. kr.

Opgørelse af udgiftsbehov

§ 2. Ved opgørelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov på sundhedsområdet indgår et skøn over antallet af indbyggere med bopæl i regionen pr. 1. januar 2019 afgrænset i de aldersgrupper, der fremgår af bilag 1, jf. § 4, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Skønnet opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik udarbejdet prognose over udviklingen i indbyggertallet.

Stk. 2. En regions samlede aldersbestemte udgiftsbehov opgøres som summen af antal indbyggere i regionen i de enkelte aldersgrupper ganget med det beregnede enhedsbeløb for hver aldersgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 3. Enhedsbeløbene bestemmes ud fra den aldersbestemte andel af de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter for 2019, jf. § 1, og den vægtede fordeling af de regionale sundhedsudgifter henover de enkelte aldersgrupper divideret med det skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2019 i hver aldersgruppe, jf. stk. 1.

Stk. 4. Vægtningen af de enkelte aldersgrupper bestemmes ud fra de budgetterede nettodriftsudgifter for regionerne for 2018 og følgende statistik for fordelingen af sundhedsudgifter på alder med en vægtfordeling, der fremgår af bilag 2:

1) Aldersfordelt sygehusforbrug i 2017 på det somatiske og psykiatriske område, der opgøres af Sundhedsdatastyrelsen.

2) Aldersfordelt sygesikringsudgift i 2017 ekskl. medicin, der opgøres af Sundhedsdatastyrelsen.

3) Aldersfordelt sygesikringsudgift i 2017 vedr. medicin, der opgøres af Sundhedsdatastyrelsen.

4) Indbyggertallet i de enkelte aldersgrupper pr. 1. januar 2017, der opgøres af Danmarks Statistik.

§ 3. Ved opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov på sundhedsområdet indgår følgende kriterier opgjort på bopælskommune:

1) Antallet af 0-15-årige børn af enlige forsørgere opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse over antallet af udbetalte ordinære børnetilskud til enlige forsørgere af børn under 16 år pr. 4. kvartal i året før beregningsåret.

2) Antallet af enlige i aldersgruppen 65 år og derover, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret. Enlige defineres som ugift, skilt, enke/enkemand, ophævet partnerskab og længstlevende af to partnere.

3) Antallet af personer i udlejningsboliger opgøres på grundlag af en af Danmarks Statistik foretaget boligopgørelse pr. 1. januar i beregningsåret. I opgørelsen indgår egentlige beboelseslejligheder samt enkeltværelser, der bliver beboet af personer, som ikke ejer boligen.

4) Antallet af familier på overførselsindkomst opgøres af Danmarks Statistik som antallet af familier, hvor mere end 50 pct. af personindkomsten i alt kommer fra sociale ydelser. Sociale ydelser afgrænses til kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse (eks. feriepenge), sygedagpenge B-indkomst og sygedagpenge A-indkomst udbetalt af kommunen. Familier opgøres efter E-familie-begrebet. Bopæl og familiestatus er opgjort pr. 1. januar 2017. Indkomst er opgjort for 2016.

5) Beregnet antal tabte leveår opgjort i forhold til den region, der har den højeste middellevetid, opgøres på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Kriteriet er opgjort som antallet af tabte leveår i forhold til den region, som over en tiårig periode fra 2008 til 2017 har haft den højeste middellevetid hos indbyggerne. Antallet af tabte leveår for en given region opgøres som middellevetiden i den region med den højeste middellevetid fratrukket middellevetiden i den pågældende region ganget med antallet af indbyggere i regionen pr. 1. januar i beregningsåret. Forskellen i middellevetider mellem regionerne opgøres med to decimaler. Middellevetiden er beregnet som den forventede gennemsnitlige levetid for en 0-årig i regionen, beregnet ud fra de aldersbetingede dødshyppigheder.

6) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, opgøres på grundlag af data fra Sundhedsdatastyrelsen. Kriteriet omfatter personer, der i perioden 2008 til 2017 har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen. Dette er defineret ved diagnosekoderne F00-29.

7) Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter med diagnosen skizofreni, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, opgøres på grundlag af data fra Sundhedsdatastyrelsen. Kriteriet omfatter personer, der i perioden 2008 til 2017 har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen. Dette er defineret ved diagnosekoderne F20-29.

8) Antallet af indbyggere på øer uden fast forbindelse opgøres på grundlag af en opgørelse fra Danmarks Statistik over antallet af indbyggere på øer pr. 1. januar i beregningsåret.

9) Gennemsnitlig rejsetid til 18.000 indbyggere ganget med antallet af indbyggere foretages på grundlag af en beregning foretaget i 2012 af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Beregningerne af rejsetider bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af natbefolkningen på 100x100 m kvadratnetceller. Befolkningstallene er påfølgende aggregeret til knudepunkter i det anvendte vejnet (VejnetDK). Den gennemsnitlige rejsetid for en borger i en region opgøres som borgerens rejsetid til de målt i tid 18.000 nærmeste medborgere i og uden for regionen. Rejsetiderne opgøres ved at gange den gennemsnitlige rejsetid til et område med 18.000 medborgere med regionens indbyggertal pr. 1. januar i beregningsåret. Rejsetiden er opgjort som kørsel i bil, hvor det antages, at hastigheden følger hastighedsbegrænsningerne. Ved færgeovergang anvendes en sejltid.

§ 4. Ved opgørelse af det strukturelt betingede udgiftsbehov for de regionale udviklingsopgaver indgår følgende kriterier:

1) Antal indbyggere uden for bymæssig bebyggelse eller i byer med op til 1.000 indbyggere, opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i beregningsåret.

2) Gennemsnitlig rejsetid til 18.000 indbyggere ganget med antallet af indbyggere opgøres efter § 3, nr. 9.

3) Antal ledige 20-59-årige opgjort af Danmarks Statistik som antal 20-59 årige i arbejdsstyrken, der er berørt af ledighed i året før beregningsåret. Der benyttes nettoledigheden.

4) Antal personer i arbejdsstyrken uden videregående uddannelse opgjort af Danmarks Statistik. Populationen opgøres pr. 1. januar i året før beregningsåret, hvor arbejdsmarkedstilknytning ultimo november to år før beregningsåret enten er beskæftigede eller arbejdsløs, og hvor højeste uddannelsesniveau er grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, adgangsgivende uddannelsesforløb eller uoplyst. Uddannelsesoplysninger er pr. 1. oktober to år før beregningsåret.

5) Antal 20-59-årige lønmodtagere med forudsatte færdigheder på grundniveau opgjort af Danmarks Statistik. Populationen og arbejdsmarkedstilknytning opgøres ultimo november to år før beregningsåret.

6) Antal biler pr. kilometer vej opgøres ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af antallet af biler i de enkelte kommuner pr. 1. januar i beregningsåret og en opgørelse fra Vejdirektoratet over vejlængderne opgjort pr. 1. januar i året før beregningsåret.

7) Antal personer med mere end 12 kilometer mellem arbejdssted og bopæl eller med arbejdssted i en anden kommune end bopælskommunen er opgjort af Danmarks Statistik. Opgørelsen er baseret på oplysninger om arbejdssted og bopæl ultimo november to år før beregningsåret.

8) Antal kilometer privatbanespor pr. 1. januar i beregningsåret opgøres på grundlag af en opgørelse foretaget af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

§ 5. For de kommuner, der er delt mellem to regioner som led i kommunalreformen, foretages der en opdeling af kriterierne efter § 3, hvor det er nødvendigt på basis af en af Danmarks Statistik opgjort nøgle mellem gamle og nye kommuner baseret på folketal pr. 1. januar 2007.

Udviklingsbidrag

§ 6. En kommunes udviklingsbidrag, jf. § 7 i lov om regionernes finansiering, opgøres på grundlag af det indbyggertal for kommunen, der indgår i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning til kommunerne pr. 1. juli i året før tilskudsåret.

Stk. 2. Udgangspunktet for fastsættelsen af udviklingsbidrag for 2018 er et skøn over den regionale pris- og lønudvikling fra 2018-2019 på 1,6 pct.

Stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet indhenter umiddelbart efter regionernes vedtagelse af budgettet for 2019 oplysninger om de fastsatte udviklingsbidrag for 2019. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager afregning af udviklingsbidrag med kommunerne og regionerne.

Bornholms Kommune

§ 7. Af statens tilskud til Region Hovedstaden til finansiering af udviklingsopgaver udbetales i 2019 2,3 pct. af tilskuddet til Bornholms Kommune, jf. § 7, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.

Stk. 2. Bornholms Kommunes udviklingsbidrag pr. indbygger til Region Hovedstaden reduceres for 2019 med 90 pct., jf. § 7, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.

Afrunding

§ 8. Tilskud og bidrag efter lov om regionernes finansiering opgøres i hele 1.000 kr. og afrundes til et med 12 deleligt beløb.

Afregning af tilskud og bidrag

§ 9. Tilskud og bidrag efter § 3, stk. 1, § 7 og § 23 b i lov om regionernes finansiering afregnes med 1/12 hver måned i tilskudsåret.

Stk. 2. Afregning af midtvejsregulering, jf. § 3, stk. 4, i lov om regionernes finansiering, sker med 1/3 hver måned i månederne oktober, november og december i tilskudsåret.

Reguleringsordning

§ 10. Det fastsatte kompensationstilskud og kompensationsbidrag for de enkelte regioner, jf. § 23 b i lov om regionernes finansiering, for året 2019 fremgår af bilag 3.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018 og finder anvendelse for beregning af tilskud og bidrag fra og med tilskudsåret 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 26. juni 2018

Torben Buse

/ Dorte Lemmich Madsen


Bilag 1

Enhedsbeløb ved opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov på sundhedsområdet

Beløb i kr. pr. person
 
0-4-årige
9.547,21
5-9-årige
4.897,05
10-14-årige
5.541,97
15-19-årige
7.465,44
20-24-årige
8.968,48
25-29-årige
10.884,43
30-34-årige
11.696,09
35-39-årige
12.060,39
40-44-årige
11.887,62
45-49-årige
12.887,21
50-54-årige
15.051,54
55-59-årige
17.505,37
60-64-årige
21.613,73
65-69-årige
27.423,38
70-74-årige
30.837,76
75-79-årige
33.584,43
80-84-årige
37.258,46
85-89-årige
39.617,22
90-94-årige
37.617,48
95 år og derover
34.770,59


Bilag 2

Omkostningsvægte i procent ved opgørelse af aldersbestemte udgiftsbehov for tilskudsåret 2019

Aldersgrupper
Sygehusforbrug
Sygesikringsudgift ekskl. medicin
Sygesikringsudgift vedr. medicin
Indbyggertal
0-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90-94 år
95- år
3,06
1,34
1,80
2,58
3,62
4,65
4,41
4,21
4,57
5,29
6,82
7,28
8,30
10,01
11,65
8,73
6,18
3,56
1,53
0,42
4,31
2,22
2,08
3,17
4,61
5,22
4,92
5,13
5,92
6,46
7,54
7,15
7,53
8,39
9,50
6,92
4,75
2,70
1,16
0,32
0,88
1,28
2,23
2,20
1,95
2,52
2,85
3,66
4,36
4,98
6,88
7,88
9,64
11,86
13,39
9,96
7,05
4,20
1,78
0,44
5,18
5,71
5,83
6,08
6,81
6,51
5,75
5,97
6,75
6,85
7,30
6,30
5,91
5,78
5,43
3,49
2,26
1,31
0,60
0,18
I alt
100
100
100
100


Bilag 3

Overgangstilskud og overgangsbidrag for året 2019 vedrørende sundhedsområdet

1.000 kr.
Kompensationstilskud/bidrag vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Omfordeling vedrørende effektiviseringsgevinster
Region Hovedstaden
140.664
20.604
Region Sjælland
-37.344
24.720
Region Syddanmark
-34.272
-11.328
Region Midtjylland
54.348
-44.304
Region Nordjylland
-123.396
10.308