Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1319 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 62, stk. 9, § 63, stk. 4, § 65, stk. 6, og § 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 9:

»9) »Min Plan«: »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I de tilfælde, hvor et medlem får udarbejdet en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, forstås ved »Min Plan« den beskæftigelsesrettede indsats efter en helhedsorienteret plan«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. juni 2018

Helle Rasmussen

/ Kirsten Brix Pedersem