Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Elementer der skal indgå i en handlingsplan, jf. § 4, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger

I medfør af § 33, stk. 1, § 34, § 34 b, stk. 2, § 34 c, stk. 3, § 47, stk. 1, § 58, stk. 1, § 61 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på svinebesætninger, for hvilke der er eller skulle være indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, og på dyrlæger godkendt til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger, jf. bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger.

Gult kort antibiotika

§ 2. Fødevarestyrelsen kan påbyde den ansvarlige for en besætning, hvis antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug til svin, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, at bringe antibiotikaforbruget ned under den eller de overskredne grænseværdier senest 9 måneder efter påbuddets datering (Gult kort antibiotika).

Stk. 2. I de 9 måneder, et påbud efter stk. 1 er gældende, kan Fødevarestyrelsen endvidere meddele den ansvarlige for besætningen forbud mod at opbevare eller anvende antibiotikaholdige lægemidler i besætningen, hvis det pågældende lægemiddel er genordineret mere end én gang og er bestemt til opblanding i foder eller vand.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg i besætningen i de 9 måneder, et påbud efter stk. 1 er gældende.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk.1 finder ikke anvendelse på den ansvarlige for besætningen såfremt denne med besætningen deltager i et af Fødevarestyrelsen godkendt projekt, der har til formål at tilvejebringe viden om produktion af svin uden brug af lægemiddelzink med henblik på at udfase brugen af lægemiddelzink uden samtidig at øge brugen af antibiotika. Den ansvarlige for besætningen skal på forlangende overfor Fødevarestyrelsen dokumentere deltagelsen i projektet.

Stk. 5. Undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1, jf. stk. 4, gælder alene i den periode besætningen indgår i projektet, dog højest i 6 måneder. Undtagelsen ophører endvidere såfremt brugen af lægemiddelzink genoptages i besætningen i projektperioden. Den ansvarlige for besætningen skal underrette Fødevarestyrelsen såfremt der under deltagelse i projektet opstår en væsentlig stigning i antibiotikaforbruget eller væsentlige dyrevelfærdsmæssige eller veterinære problemstillinger i besætningen. I sådanne tilfælde kan Fødevarestyrelsen træffe afgørelse om at den besætningsansvarlige med besætningen anses for udtrådt af projektet. Ved ophør med deltagelse i et projekt finder bestemmelsen i stk. 1 anvendelse fra datoen for ophør med deltagelse i projektet at regne.

Skærpet tilsyn

§ 3. Fødevarestyrelsen kan meddele den ansvarlige for en besætning påbud om straks at få foretaget en supplerende veterinærfaglig vurdering, jf. § 4, samt om at bringe antibiotikaforbruget ned under den eller de overskredne grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, senest 5 måneder efter påbuddets datering (skærpet tilsyn), hvis antibiotikaforbruget efter udløbet af et påbud efter § 2, stk. 1,

1) fortsat overskrider den eller de grænseværdier, der er meddelt ved påbuddet efter § 2, stk. 1, eller

2) inden for 12 måneder overskrider en eller flere af de til enhver tid gældende grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger.

§ 4. Den supplerende veterinærfaglige vurdering, jf. § 3, skal foretages af en dyrlæge, som er godkendt af Fødevarestyrelsen i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger. Den supplerende veterinærfaglige vurdering kan ikke foretages af besætningsdyrlægen, dennes stedfortræder eller andre dyrlæger, som har fælles økonomiske interesser med besætningsdyrlægen. Fødevarestyrelsen offentliggør en liste over godkendte dyrlæger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Den supplerende veterinærfaglige vurdering, jf. § 3, skal afspejles i en skriftlig handlingsplan, der anviser konkrete tiltag til nedbringelse af antibiotikaforbruget i besætningen og bl.a. omfatter de elementer, som fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Handlingsplanen med dyrlægens underskrift skal foreligge i besætningen senest 10 dage efter den supplerende veterinærfaglige vurdering.

Stk. 4. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare handlingsplanen i 2 år og skal på forlangende umiddelbart forevise og udlevere handlingsplanen til Fødevarestyrelsen.

§ 5. I de 5 måneder, et påbud efter § 3, stk. 1, er gældende, kan Fødevarestyrelsen endvidere meddele den ansvarlige for besætningen forbud mod at opbevare eller anvende antibiotikaholdige lægemidler i besætningen, hvis det pågældende lægemiddel er genordineret mere end én gang og er bestemt til opblanding i foder eller vand.

§ 6. Fødevarestyrelsen kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg i besætningen i de 5 måneder, et påbud efter § 3, stk. 1, er gældende.

Rødt kort antibiotika

§ 7. Fødevarestyrelsen kan meddele den ansvarlige for en besætning påbud om at reducere den maksimale belægningsgrad i besætningen (Rødt kort antibiotika) og om at bringe antibiotikaforbruget ned under den eller de overskredne grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, hvis antibiotikaforbruget efter udløbet af et påbud om skærpet tilsyn, jf. 3, stk. 1,

1) fortsat overskrider den eller de grænseværdier, der er meddelt ved påbuddet efter § 3, stk. 1, eller

2) inden for 12 måneder overskrider en eller flere af de til enhver tid gældende grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger.

Stk. 2. Et påbud om at reducere den maksimale belægningsgrad er gældende, indtil antibiotikaforbruget målt som et gennemsnit over 9 måneder er reduceret til under de til enhver tid gældende grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger.

Stk. 3. Hvis besætningens antibiotikaforbrug inden for 12 måneder efter udløbet af et påbud om at reducere den maksimale belægningsgrad på ny overskrider en eller flere af de gældende grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, kan Fødevarestyrelsen igen påbyde den ansvarlige for besætningen at reducere den maksimale belægningsgrad i besætningen.

§ 8. I den periode, påbud efter § 7, stk. 1 eller 3, er gældende, kan Fødevarestyrelsen endvidere meddele den ansvarlige for besætningen forbud mod at opbevare eller anvende antibiotikaholdige lægemidler i besætningen, hvis det pågældende lægemiddel er genordineret mere end én gang og er bestemt til opblanding i foder eller vand.

§ 9. I den periode, påbud efter § 7, stk. 1 eller 3, er gældende, vil den ansvarlige for besætningen være underlagt hyppig kontrol af Fødevarestyrelsen.

Underretning af besætningsdyrlægen

§ 10. Den ansvarlige for besætningen skal straks underrette besætningsdyrlægen om påbud og forbud meddelt efter § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, § 5, § 7, stk. 1 og 3 og § 8.

Betaling

§ 11. Den ansvarlige for besætningen betaler et gebyr ved meddelelse af påbud efter § 2, § 3 og § 7 samt ved kontrol hermed, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Stk. 2. Udgifter i forbindelse med denne bekendtgørelse, herunder til supplerende veterinærfaglig vurdering efter § 3, er det offentlige uvedkommende.

Straf og ikrafttræden

§ 12. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 2, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5, 3. pkt.,

2) overtræder § 4, stk. 2-4, eller § 10,

3) undlader at efterkomme forbud efter § 2, stk. 2, § 5 eller § 8, eller

4) undlader at efterkomme påbud om en supplerende veterinærfaglig vurdering efter § 3, eller påbud om reduktion af den maksimale belægningsgrad efter § 7, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2014 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger.

Fødevarestyrelsen, den 28. juni 2018

Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup


Bilag 1

Elementer der skal indgå i en handlingsplan, jf. § 4, stk. 2

Med henblik på at anvise konkrete tiltag til nedbringelse af antibiotikaforbruget i besætningen skal en handlingsplan, jf. § 4, stk. 2, bl.a. omhandle følgende elementer:

1) Relevant prøveudtagning og laboratoriediagnostik.

2) Behandlinger, herunder vaccinationsprogrammer, dosering af antibiotika og behandlingsrutiner.

3) Indretning, herunder hygiejne, smittebarrierer internt og eksternt samt sygestier.

4) Sektionering, herunder medicinering gennem drikkevand og foder.

5) Mekaniske indretninger, herunder ventilation og medicinblandere.

6) Indkøb, flytning og sammenblanding af dyr.

7) Management, herunder foder, fodring og vanding.

8) Den ansvarlige for besætningens kommentarer, eventuelt suppleret med besætningsdyrlægens bemærkninger.

9) Behov for inddragelse af andre fagpersoner med henblik på vurdering af f.eks. foder, staldindretning og installationer.

10) Besætningens belægningsgrad for hvert enkelt staldafsnit og belægningsgradens eventuelle indflydelse på antibiotikaforbruget.

11) Konklusioner på den supplerende vurdering.

12) Dato for besøg og rapportens fremsendelse samt dyrlægens underskrift.