Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Forsvarlige infektionshygiejniske forhold
Kapitel 3 Tatovering på ikke-faste lokaliteter
Kapitel 4 Forbrugerinformation
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder

I medfør af § 7, stk. 3, og § 8, stk. 2, i tatoveringsloven, lov nr. 695 af 8. juni 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter regler om hygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder, der er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen, jf. tatoveringsloven.

Stk. 2. Formålet med reglerne om hygiejne er at forebygge infektioner i forbindelse med tatovering på tatoveringssteder.

Stk. 3. Formålet med reglerne om forbrugerinformation er at sikre, at forbrugere får information om de almindelige risici m.v., der kan være forbundet med at lade sig tatovere, og hvornår de bør søge læge.

Kapitel 2

Forsvarlige infektionshygiejniske forhold

§ 2. Et tatoveringssted skal sikre forsvarlige infektionshygiejniske forhold med hensyn til de fysiske rammer (lokaler og inventar) og med hensyn til håndtering, rengøring, desinfektion, sterilisation samt opbevaring af tatoveringsudstyr og tatoveringsblæk. De infektionshygiejniske forhold skal være forsvarlige ved alle tatoveringsprocedurer.

Krav til lokaler, inventar og indretning på tatoveringsstedet

§ 3. Gulve, vægge og døre samt alt inventar i lokaler, der på tatoveringsstedet har tilknytning til udøvelse af tatovering eller rengøring og opbevaring af tatoveringsudstyr og tatoveringsblæk, skal have vaskbare overflader og holdes synligt rene.

Stk. 2. Ved tatoveringsstationer forstås det eller de områder på tatoveringsstedet, hvor tatovører udfører tatovering. Fra tatoveringsstationer skal der være let adgang til:

1) separat håndvask,

2) vægophængte dispensere til håndsæbe og til hånddesinfektionsmiddel,

3) vægophængt, lukket dispenser til engangspapirhåndklæder og

4) affaldsbeholder.

§ 4. Det er ikke tilladt at have gulvtæpper i lokaler, der på tatoveringsstedet har tilknytning til udøvelse af tatovering eller rengøring og opbevaring af tatoveringsudstyr og tatoveringsblæk. Det er ej heller tilladt at medbringe dyr i lokalerne, med mindre det er tilladt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer ved tatoveringsstationer eller i området til rengøring, desinfektion og sterilisation af tatoveringsudstyr. Drikkevarer er dog tilladt ved tatoveringsstationer, når det er nødvendigt for kunden af hensyn til vedkommendes velbefindende under tatovering.

Krav til opbevaring og håndtering af tatoveringsudstyr og tatoveringsblæk

§ 5. Uåbnet tatoveringsblæk og sterilt og rent tatoveringsudstyr skal opbevares i lukkede skabe.

§ 6. Tatoveringsudstyr til engangs- eller flergangsbrug, der gennembryder hud eller kommer i kontakt med organisk materiale, skal være sterilt ved brug.

Stk. 2. Tatoveringsudstyr til engangs- eller flergangsbrug, der ikke gennembryder hud eller ikke kommer i kontakt med organisk materiale, skal være synligt rent inden brug.

Stk. 3. Rengøring, desinfektion og sterilisation af tatoveringsudstyr skal finde sted i et område, der skal være afskærmet. Området skal være tydeligt opdelt i et rent og et urent område.

§ 7. Blækflasken skal tydeligt mærkes med anbrudsdato på en sådan måde, at andre oplysninger på flasken ikke dækkes.

Stk. 2. Blækflasken skal kasseres senest 6 måneder efter anbrud eller straks ved synlig skade på produktet.

§ 8. Tatoveringsblæk skal hældes op i blækkopper ved tatoveringens begyndelse.

Stk. 2. Ved fortynding af tatoveringsblæk skal der anvendes sterilt vand.

Håndhygiejne og værnemidler

§ 9. Korrekt håndhygiejne skal udføres før alle rene arbejdsopgaver og efter alle urene arbejdsopgaver.

Stk. 2. Hverken tatovering eller rengøring, desinfektion og sterilisation må udføres af personer med sår eller hudinfektion.

§ 10. Medicinske engangshandsker skal anvendes ved tatovering.

Stk. 2. Engangsforklæde af plast skal anvendes ved tatovering.

Forberedelse af huden der skal tatoveres

§ 11. Det hudområde, der tatoveres, skal vaskes med vand og sæbe før eventuel barbering og herefter desinficeres.

Kapitel 3

Tatovering på ikke-faste lokaliteter

§ 12. Ved udførelse af tatovering på tatoveringssteder med ikke-faste lokaliteter finder § 3, stk. 2, nr. 1-3, og § 5, ikke anvendelse, dog gælder at:

1) der skal være adgang til håndvask, der ikke er i nærheden af toiletter, og som er indenfor en rækkevidde af 25 meter fra hver tatoveringsstation,

2) der skal være nem adgang til håndsæbe, hånddesinfektionsmiddel og engangspapirhåndklæder og

3) uåbnet tatoveringsblæk og sterilt og rent tatoveringsudstyr skal opbevares i lukket opbevaring.

Kapitel 4

Forbrugerinformation

§ 13. Tatoveringsstedet skal, inden tatovering udføres, udlevere det informationsmateriale til forbrugeren, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet, og som er tilgængeligt på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. For tatoveringssteder, der er omfattet af tatoveringslovens § 19, stk. 1, finder reglerne i denne bekendtgørelse anvendelse fra den 1. januar 2020. For tatoveringssteder, der senest den 31. december 2018 har meddelt Sikkerhedsstyrelsen, at tatoveringsstedet opfylder kravene i tatoveringslovens §§ 7, stk. 1, og 8, stk. 1, finder reglerne i denne bekendtgørelse dog anvendelse fra den 1. januar 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 27. juni 2018

Anne-Marie Vangsted

/ Helle Borg Larsen