Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelser i osteopati
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af osteopater

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, og § 70 b, stk. 4, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, som ændret ved lov nr. 727 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at beskrive de betingelser, der skal opfyldes for at opnå autorisation som osteopat.

§ 2. Ret til at betegne sig som osteopat har kun den, der har modtaget autorisation som osteopat, jf. § 70 b, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Personkreds

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter personer, der ansøger om dansk autorisation som osteopat (ansøgeren), og som er:

1) Uddannet inden for osteopati i Danmark.

2) Statsborgere i et EU/EØS-land, og som er uddannet inden for osteopati i et andet EU/EØS-land end Danmark.

3) Statsborgere i et EU/EØS-land, og som er uddannet inden for osteopati i et land uden for EU/EØS, og hvis uddannelsesbevis er anerkendt i et andet EU/EØS-land, og som kan dokumentere mindst tre års erhvervserfaring som osteopat i det pågældende EU/EØS-land.

4) Statsborgere i et EU/EØS-land, og som er uddannet inden for osteopati i et land uden for EU/EØS, men ikke er omfattet af nr. 3.

5) Statsborgere i et land uden for EU/EØS, og som er uddannet inden for osteopati i et andet EU/EØS-land end Danmark eller i et land uden for EU/EØS.

Betingelser for autorisation som osteopat

§ 4. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler efter ansøgning autorisation som osteopat til de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte personer, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at ansøgeren opfylder kravene i §§ 7-9.

§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler efter ansøgning autorisation som osteopat til de i § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte personer, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at ansøgeren opfylder samtlige krav i bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson. Ved vurderingen af ansøgers uddannelse lægges kravene til en uddannelse i osteopati i §§ 7-9 til grund.

Stk. 2. Der tilrettelægges ikke egnethedsprøve efter bekendtgørelsen nævnt i stk. 1, idet der ikke findes en offentligt reguleret uddannelse i osteopati i Danmark.

§ 6. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler efter ansøgning autorisation som osteopat til de i § 3, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte personer, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at ansøgeren opfylder samtlige krav i bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS. Ved vurderingen af ansøgers uddannelse lægges kravene til en uddannelse i osteopati i §§ 7-9 til grund.

Uddannelsesniveau

§ 7. Ansøgeren skal have gennemført en sundhedsfaglig uddannelse i osteopati svarende til professionsbachelorniveau.

Stk. 2. Ved professionsbachelorniveau forstås:

1) En uddannelse med en varighed fra 3 og til almindeligvis 4 år som heltidsuddannelse, som består af teori og praktik og udgør et selvstændigt afrundende uddannelsesforløb, jf. § 5, stk. 1, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2) Et postgymnasialt uddannelsesforløb af mindst tre og højst fire års varighed eller af tilsvarende varighed på deltidsbasis, hvilket også kan være udtrykt ved et tilsvarende antal ECTS-point, ved et universitet eller en højere læreanstalt eller en anden institution på samme niveau, samt at vedkommende har fuldført den erhvervsuddannelse, der eventuelt kræves ud over dette postgymnasiale uddannelsesforløb, jf. bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson, jf. artikel 11, litra d) i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. En professionsbacheloruddannelse kan tilrettelægges som en selvstændig overbygningsuddannelse, der bygger på en erhvervsakademiuddannelse, jf. § 6, stk. 1, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Stk. 4. Uanset stk. 1, kan ansøgeren opfylde krav til uddannelsesniveau ved en uddannelse inden for osteopati, der er gennemført som overbygning på en anden sundhedsfaglig uddannelse på niveau svarende til professionsbachelorniveau, eller en anden sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse suppleret med videnskabsteori og -metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Uddannelsens varighed

§ 8. Den af ansøgeren gennemførte uddannelse, jf. § 7, skal indeholde minimum 4200 timers undervisning i de faglige elementer med den vægtning, der er nævnt i bilag 1.

Stk. 2. For ansøgere med uddannelsesniveau nævnt i § 7, stk. 4, opfyldes timekravet i stk. 1, ved en samlet vurdering af den sundhedsfaglige uddannelse på niveau svarende til professionsbachelorniveau og overbygningen inden for osteopati.

§ 9. Ansøgeren skal som minimum have gennemført 1000 timers klinisk praksis (klinisk undervisning).

Stk. 2. Ved klinisk undervisning forstås den del af uddannelsen, hvor den studerende er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper og lærer at planlægge, yde og vurdere den samlede osteopatiske indsats, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Den kliniske undervisning skal foregå under supervision og vejledning af en osteopat.

Stk. 4. Udvalgte elementer af den kliniske undervisning kan i begrænset omfang og f.eks. som forberedelse til patientkontakt tilrettelægges i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium, men kan ikke erstatte direkte patientkontakt i den kliniske afdeling eller institution.

Det rådgivende forum

§ 10. Styrelsen for Patientsikkerhed nedsætter et rådgivende forum for autorisation af osteopater, der har til formål at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed efter behov i spørgsmål om:

1) vurdering af om ansøgerens uddannelse opfylder de indholdsmæssige krav,

2) vurdering af udenlandske uddannelser og

3) behov for at tilpasse indholdet i bilag 1.

§ 11. Det rådgivende forum består af 6-8 medlemmer, som udpeges af Styrelsen for Patientsikkerhed for en periode af 4 år med mulighed for genudpegning.

Stk. 2. Det rådgivende forum består af medlemmer udpeget af faglige organisationer, foreninger, relevante myndigheder samt eventuelle arbejdsgivere og uddannelsessteder.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder et kommissorium for det rådgivende forum. Kommissorium og medlemssammensætning offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 13. For ansøgere, der senest den 1. juli 2018 har påbegyndt en uddannelse i osteopati, kan den i § 7, stk. 4, nævnte overbygning være gennemført før eller sideløbende med en anden sundhedsfaglig uddannelse på niveau svarende til professionsbachelorniveau.

§ 14. For ansøgere, der den 1. juli 2018 allerede udøver virksomhed som osteopat i Danmark, kan superviseret klinisk uddannelse gennemført i forbindelse med en anden sundhedsfaglig uddannelse på niveau svarende til professionsbachelorniveau eller en anden sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse medregnes ved vurdering af, om betingelsen i § 9, stk. 1, er opfyldt, hvis den gennemførte kliniske undervisning har haft sigte på manuelle behandlingsteknikker.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 28. juni 2018

Anne-Marie Vangsted

/ Birgitte Drewes


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelser i osteopati

Kompetencer

Den uddannede

1) Skal kunne undersøge og forebygge dysfunktioner i hele kroppen,

2) skal kunne behandle led, muskler, bindevæv, kar og nerver med osteopatiske manipulative teknikker (OMT), og

3) skal have viden om de grundlæggende principper indenfor osteopati

Indhold

Følgende faglige elementer skal indgå i uddannelsen med minimum det anførte antal ECTS-point.

1) Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 5 ECTS

2) Osteopatisk filosofi og principper 15 ECTS

3) Professionel kommunikation, informationsteknologi, sundhedsinformatik 5 ECTS

4) Movement Science/bevægevidenskab 5 ECTS

5) Osteopatisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 20 ECTS

6) Sygdomslære og differential diagnostik 10 ECTS

7) Anatomi inkl. neuroanatomi, embryologi og viscera 10 ECTS

8) Klinisk biomekanik, herunder posturologi 15 ECTS

9) Osteopatiske manipulative teknikker 30 ECTS

10) Sundhedsfremme og forebyggelse 10 ECTS

11) Smertevidenskab 5 ECTS

12) Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 5 ECTS

13) Humanfysiologi og ernæringslære 10 ECTS

14) Farmakologi 5 ECTS

15) Sundhedspsykologi 5 ECTS

16) Almen pædagogik og sundhedspædagogik 5 ECTS

17) Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser 5 ECTS

18) Folkesundhed og socialmedicin 5 ECTS