Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1308
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Bogførings- og indberetningsforpligtelser
Kapitel 5 Registrering af indvejningsdata
Kapitel 6 Indberetninger til EU-Kommissionen
Kapitel 7 Almindelige bestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Opkøbers ansvarsområde
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark1)

I medfør af § 1, stk. 1-3, § 1 a, § 3, § 4, stk. 1 og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører godkendelse som første opkøber af råmælk i Danmark, samt registrering og indberetning af data for mælkeleverancer i Danmark.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Første opkøber: En virksomhed eller en sammenslutning, der køber mælk af producenter med henblik på:

a) indsamling, emballering, oplagring, afkøling eller forarbejdning, herunder på kontrakt, eller

b) salg til en eller flere virksomheder, der behandler eller forarbejder mælk eller andre mejeriprodukter.

2) Opkøber: Ved opkøber forstås en af Landbrugsstyrelsen godkendt første opkøber, jf. nr. 1.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 3. Al skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med denne bekendtgørelse skal ske elektronisk.

Ansøgning og godkendelse som opkøber

§ 4. Første opkøbere, jf. § 2, nr. 1, skal være godkendt som opkøbere af Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen forestår godkendelser af opkøbere. Ansøgning om godkendelse skal indsendes til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3. For at blive godkendt som opkøber skal ansøger kunne dokumentere, at virksomheden kan udføre de i § 2, nr. 1, litra a og b beskrevne handlinger.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen informerer Mejeriforeningen om godkendelserne.

Kapitel 4

Bogførings- og indberetningsforpligtelser

§ 5. Opkøbere skal opbevare og ajourføre den dokumentation, der fremgår af bilag 1, i mindst fem år og seks måneder.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte dokumentation skal foreligge i papirform eller elektronisk. I sidstnævnte tilfælde skal opkøberen udskrive de ønskede oplysninger til Landbrugsstyrelsen efter anmodning. Såfremt der anvendes et elektronisk system, skal det kunne fastlåse data, således at det historiske forløb kan genskabes.

Stk. 3. Opkøbere er forpligtet til at have backup af elektroniske filer.

§ 6. Opkøbere og virksomheder, der forarbejder smør, ost og mælkepulver uden selv at være opkøbere, skal fra 1. april 2019 til Mejeriforeningen hver måned senest den 20. i måneden indsende en opgørelse for den foregående måned over indvejning af ubehandlet sødmælk, samt køb, salg og anvendelse af mælk og fløde, med angivelse af gennemsnitsfedtprocenter. Virksomhederne skal desuden foretage en opgørelse over omsætningen med angivelse af beholdninger af mælk og fløde, ved månedens begyndelse og slutning.

Stk. 2. Godkendte opkøbere, jf. § 4, skal desuden angive fornøden dokumentation for indvejede kvanta, herunder afstemt leverandørregnskab og optegnelser over det fra hver enkelt mælkeproducent modtagne kvantum ubehandlet sødmælk, og for de af virksomheden udleverede kvanta mælk til foderbrug.

Kapitel 5

Registrering af indvejningsdata

§ 7. Mejeriforeningen skal registrere de i § 6 modtagne månedlige opgørelser i et elektronisk system.

Stk. 2. Mejeriforeningen vedligeholder det i stk. 1 nævnte elektroniske system og sikrer, at gældende bestemmelser om datasikkerhed er overholdt.

§ 8. Landbrugsstyrelsen forestår tilsyn med det i § 7 nævnte elektroniske system.

Kapitel 6

Indberetninger til EU-Kommissionen

§ 9. Mejeriforeningen foretager månedligt indberetning til EU-Kommissionen af den samlede mængde råmælk leveret i den foregående måned til første opkøbere i Danmark i henhold til bilag III nr. 9 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

Kapitel 7

Almindelige bestemmelser

§ 10. Landbrugsstyrelsen foretager kontrollen på stedet hos første opkøbere og Mejeriforeningen vedrørende indberetning og registrering af data.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen foretager kontrol på stedet i forbindelse med godkendelse af opkøbere og opfølgende kontrol.

§ 11. Overtrædelse af § 4, stk. 1 og 3, §§ 5-7 og § 9 straffes med bøde medmindre højere straf er forskyldt efter § 25 i Landbrugsstøtteloven.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber og andre juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Den der til brug for afgørelser, der træffes efter denne bekendtgørelse eller forordning 1308/2013, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse, straffes med bøde.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 612 af 30. maj 2017 om mælkekvoter ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kapitel 8 i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder anvendelse indtil 31. marts 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 28. juni 2018

Jette Petersen

/ Mie Skovgaard


Bilag 1

Opkøbers ansvarsområde

Opkøbers ansvarsområde indebærer vedligeholdelse af:

1) Liste over leverandører med navn, adresse og lev.nr.

2) Tankvognslister. Såfremt opkøber anvender tankvogne som ikke har elektronisk indvejningsudstyr: Tankvognslister, som er håndskrevne, skal være på særlige blanketter skrevet med kuglepen eller lign.

3) Fortegnelse i kronologisk orden over samtlige ændringer i forhold til den oprindelige registrering i indsamlingsbilen i indvejede mælkemængde foretaget før og efter afregning. Dette gælder både ændringer i kg, i fedtprocent og i proteinprocent. Der skal være dokumentation og begrundelse for ændringen.

4) Fortegnelse i kronologisk orden over samtlige erstatninger udbetalt relateret til den indvejede mælkemængde. Dette gælder både ændringer i kg og i fedtprocent. Der skal være dokumentation og begrundelse for erstatningen.

5) Fortegnelse i kronologisk orden over samtlige fradrag relateret til den indvejede mælkemængde. Dette gælder både ændringer i kg og i fedtprocent. Dokumentation og begrundelse for fradraget (f.eks. antibiotika i mælk), skal foreligge.

6) Kopi af afregninger til leverandører.

7) Liste over analyseresultater fra akkrediteret laboratorium.

8) Mælkebalance skal føres for hele mejeriet i henhold til denne bekendtgørelse.

9) Opgørelser over produktion af konsummælk, smør, ost mv. med angivelse af de anvendte mælkemængder (l/kg og fedtprocent).

10) Følgesedler og fakturaer for al købt og solgt mælk.

11) Beholdningsopgørelser for alle produkter ultimo måneden.

12) Recept for hvert produkt.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1308/2013/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, EU-Tidende 2013, nr. L 347 af 20. december 2013 side 671. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.