Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og struktur m.v.
Kapitel 2 Adgang
Kapitel 3 Indhold m.v.
Kapitel 4 Bedømmelse
Kapitel 5 Studieordning
Kapitel 6 Andre regler
Kapitel 7 Ikrafttrædelsen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

I medfør af § 9, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016, og § 11, stk. 4, i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017, og efter forhandling med uddannelses- og forskningsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. En diplomuddannelse har til formål at forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til at varetage højt kvalificerede arbejdsfunktioner indenfor uddannelsens fagområde samt at give forudsætninger for videreuddannelse. I studieordningen for den enkelte diplomuddannelse fastsættes nærmere om uddannelsens formål, jf. § 14.

Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til niveauet for en mellemlang videregående uddannelse, herunder en bacheloruddannelse samt en professionsbacheloruddannelse.

Stk. 3. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

§ 2. En masteruddannelse er en kunstnerisk og/eller forskningsbaseret uddannelse, der har til formål at udvikle og forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence. Uddannelsen skal på kunstnerisk og/eller forskningsbaseret grundlag gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificere de studerende til at kunne varetage højt kvalificerede arbejdsfunktioner indenfor uddannelsens fagområde. I studieordningen for den enkelte masteruddannelse fastsættes nærmere om uddannelsens formål, jf. § 14.

Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse.

Stk. 3. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

§ 3. Diplom-/masteruddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning indenfor en tidsramme på indtil 3 år, men kan tillige tilrettelægges som heltidsundervisning.

Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. I studieordningen fastsættes rækkefølgen af modulerne.

Stk. 4. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra.

§ 4. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 studenterårsværk.

§ 5. Den enkelte diplom-/masteruddannelse godkendes af Kulturministeriet, inden den udbydes.

Stk. 2. Kulturministeriet fastsætter det samlede antal studiepladser på institutionens diplom- og masteruddannelser.

Stk. 3. Udbud af uddannelsen skal annonceres offentligt.

§ 6. I forbindelse med godkendelsen, jf. § 5, fastsættes uddannelsens titel og den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende samt en eventuel forkortelse heraf. Disse samt den engelske oversættelse af uddannelsens danske titel optages desuden i studieordningen, jf. § 14.

Kapitel 2

Adgang

§ 7. Adgang til diplomuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført mindst en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger.

§ 8. Adgang til masteruddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført mindst en relevant uddannelse på niveau med en bacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger.

§ 9. Institutionen kan optage ansøgere til diplom-/masteruddannelsen, der ikke opfylder betingelserne i §§ 7 og 8, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, jf. § 15, stk. 4 i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne.

§ 10. Ansøgere til diplom-/masteruddannelsen skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens erhvervserfaring.

§ 11. Institutionen kan fastsætte særlige adgangskrav til diplom-/masteruddannelsen, fx en optagelsesprøve.

Kapitel 3

Indhold m.v.

§ 12. Den enkelte uddannelsesinstitution fastsætter indenfor bekendtgørelsens rammer nærmere regler om diplom-/masteruddannelsens indhold i en studieordning. I studieordningen opdeles diplom-/masteruddannelsen i op til 6 moduler med angivelse af ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsen kan indeholde valgfrie fag eller egentlige specialiseringer, dog således at obligatoriske fag skal svare til mindst 30 ECTS-point.

Stk. 3. Diplomuddannelsen skal afsluttes af et afgangsprojekt svarende til mindst 12 og højest 20 ECTS-point. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal afgangsprojektet udarbejdes indenfor specialiseringen.

Stk. 4. Masteruddannelsen skal afsluttes af et afgangsprojekt svarende til mindst 12 og højest 30 ECTS-point. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal afgangsprojektet udarbejdes indenfor specialiseringen.

Kapitel 4

Bedømmelse

§ 13. For bedømmelser gælder:

1) Hvert modul afsluttes med en bedømmelse. Regler herom fastsættes i studieordningen.

2) Mindst 1/3 af diplom-/masteruddannelsens samlede ECTS-point skal dokumenteres ved bedømmelser med ekstern censur, dvs. med censorer, som er beskikket af Kulturministeriet. Disse bedømmelser skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder afgangsprojektet.

Stk. 2. I øvrigt gælder de regler, der fremgår af de ordinære uddannelsesbekendtgørelser på hvert enkelt fagområde.

Kapitel 5

Studieordning

§ 14. Studieordningen indeholder de regler, som institutionen i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1) Den enkelte diplom-/masteruddannelses formål, jf. §§ 1 og 2.

2) Den enkelte diplom-/masteruddannelses titel samt den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende, herunder eventuel forkortelse og den engelske oversættelse, jf. § 6.

3) Adgangsgivende uddannelser, jf. §§ 7 og 8.

4) Erhvervserfaring, herunder dennes omfang, jf. § 10.

5) De enkelte fag og moduler, herunder:

a) mål,

b) indhold,

c) omfang, angivet i ECTS-point,

d) undervisnings- og arbejdsformer,

e) tidsmæssig placering,

f) forudsætninger for deltagelse,

g) udarbejdelse af afgangsprojekt og

h) regler om bedømmelse.

Stk. 2. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv.

Stk. 3. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf indhenter institutionen udtalelse fra aftagerrepræsentanter og andre institutioner, der udbyder uddannelsen.

Stk. 4. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved studieårets begyndelse.

Stk. 6. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 6

Andre regler

§ 15. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk diplom-/masteruddannelse eller tilsvarende kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat i institutionernes studieordninger træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 16. Kulturministeriet kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsform.

§ 17. Kulturministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, jf. dog § 3, stk. 4.

§ 18. Klage over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen.

Stk. 2. Institutionens afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere indenfor en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 og stk. 2 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsen

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Kulturministeriet, den 21. juni 2018

Mette Bock

/ Sussie Ørum Refnov