Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Kvælstofnormer
Kapitel 4 Kvælstofkvote
Kapitel 5 Gødningsplanlægning og gødningsregnskab
Kapitel 6 Husdyrgødning m.v.
Kapitel 7 Afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning
Kapitel 8 Beregning af forbrug af kvælstof
Kapitel 9 Opgørelse af lagerstatus for kvælstof
Kapitel 10 Overdragelse
Kapitel 11 Nyregistrerede virksomheder
Kapitel 12 Forskellige bestemmelser
Kapitel 13 Administration, offentliggørelse, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Kvælstofnormer m.v.
Bilag 2 Husdyrnormer m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/20191)

I medfør af § 2, stk. 1 og 9, § 6, stk. 1 og 3-5, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og 4-7, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, §§ 17 og 21, § 22, stk. 5, §§ 24 og 24 a, § 26 a, stk. 1 og 3, § 28 a, § 29, stk. 3, og § 32, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og § 5 h, stk. 5, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017, som ændret ved lov nr. 497 af 22. maj 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 26, og § 11 i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der efter gødskningsloven er forpligtet til eller har mulighed for at anmelde sig til registrering i Register for Gødningsregnskab, for virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, for biogas- og fællesanlæg samt forbrændingsanlæg og brændingsanlæg, hvis sådanne anlæg modtager gødning, og for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Register for Gødningsregnskab: Det register som er oprettet i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 1.

2) Husdyrgødning: Fast husdyrgødning, flydende husdyrgødning, mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr og bundfald.

3) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

4) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

5) Biogasanlæg: Et anlæg der ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse eller blandinger heraf producerer biogas med afgasset biomasse som restprodukt.

6) Afgasset biomasse: Tilbageværende materiale efter produktion af biogas ud fra husdyrgødning, affald, vegetabilsk biomasse eller blandinger heraf.

7) Forbrændingsanlæg: Et anlæg der er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.

8) Brændingsanlæg: Et anlæg der er godkendt efter artikel 24, stk. 1, litra d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 for så vidt angår brænding af husdyrgødning som brændsel i anlægget.

9) Nyregistreret virksomhed: En virksomhed der ikke i den foregående planperiode har været registreret efter gødskningslovens § 2, stk. 2 eller 3.

10) JB-nr.: Jordbundstypenummer som beskrevet i den officielle klassificering af jord i Danmark.

11) Gødskningsloven: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018.

Kapitel 2

Registrering

Register for Gødningsregnskab

§ 2. Register for Gødningsregnskab omfatter de virksomheder, der er registreret i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved afgørelse af om en virksomhed er forpligtet i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, til at lade sin virksomhed registrere i registeret, opgøres indholdet af kvælstof i virksomhedens produktion af husdyrgødning efter gødskningslovens § 11, stk. 2, jf. bekendtgørelsens §§ 14 og 15.

Stk. 3. Virksomheder, der kan registreres i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 3, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2019. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden.

Stk. 4. Anmeldelse til registeret skal ske i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Afmelding af en virksomhed fra registeret i medfør af gødskningslovens § 2, stk. 7, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 31. juli 2019.

Kapitel 3

Kvælstofnormer

§ 3. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grøntsager på friland og andre plantekulturer fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Kvælstofnormen for den pågældende afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi, alt efter hvilken afgrøde der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 10, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m3/hektar.

Stk. 4. For afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, og for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for ”Grøntsager, andre” anført i bilag 1, tabel 1, kan Landbrugsstyrelsen efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Brødhvede

§ 4. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, kan den i bilag 1, tabel 1, efter gødskningslovens § 6, stk. 3, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt.

Stk. 2. Følgende betingelser vedrørende virksomhedens tidligere produktion og afsætning af hvede skal være opfyldt for, at kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling kan anvendes:

1) Virksomheden skal i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2017 og 2018) have dyrket en brødhvedesort, og hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling.

2) Virksomheden skal for den aktuelle planperiode (høst 2019) have indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Virksomheden skal endvidere ved kontrol kunne forevise den indgåede kontrakt, jf. stk. 2, nr. 2, med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning af hvede fra virksomheden til brødfremstilling.

Stk. 4. Kontrakten, jf. stk. 2, nr. 2, skal indeholde oplysninger om

1) navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,

2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,

3) kontraktarealets størrelse (hektar), den anvendte hvedesort og den mængde hvede, kontrakten omfatter,

4) den planperiode, kontrakten omfatter, og

5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter.

Stk. 5. Den i stk. 3 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 5. Anvendelse af kvælstofnorm for brødhvede for nyregistrerede virksomheders arealer og for arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 4 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 6. Ved afsætning af en afgrøde kan en afgrødes kvælstofnorm korrigeres efter gødskningslovens § 8, stk. 1, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 15. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde opgjort i ren varevægt og gødningsplanlægningen, jf. gødskningslovens § 21, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder. Høstudbyttet fra den umiddelbart forudgående planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter den ansøgningsfrist, der falder inden for planperioden, for indsendelse af Fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle 5 planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte. Hvis høstudbyttet for planperioden 2017/2018 ikke er solgt, skal højeste udbytte for de øvrige 4 år også holdes ude af beregningen af det forventede højere udbytte.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 8 år og forevises på forlangende.

§ 7. Ved anvendelse af kornafgrøder på egen bedrift kan en kornafgrødes kvælstofnorm korrigeres efter gødskningslovens § 8, stk. 1, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 16. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. For planperioden 2018/2019 skal der dog alene foreligge dokumentation for, at der er høstet et højere udbytte af kornafgrøden på virksomheden i planperioderne 2016/2017 og 2017/2018.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal bestå af en opgørelse for hver planperiode over virksomhedens foderforbrug samt virksomhedens kornbalance, opgjort efter stk. 4, 2. og 3. pkt. Kornbalancen skal indeholde oplysninger om primo- og ultimolager korrigeret for køb, salg og opfodring. Dokumentationen skal endvidere omfatte gødningsplanlægningen, jf. gødskningslovens § 21, der angiver arealet med den pågældende kornafgrøde.

Stk. 3. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende kornafgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder. For planperioden 2018/2019 beregnes det forventede højere udbytte dog alene på grundlag af høstudbyttet opnået i planperioderne 2016/2017 og 2017/2018.

Stk. 4. Høstudbyttet, jf. stk. 3, opgøres på grundlag af virksomhedens foderforbrug og kornbalance for hver planperiode. Opgørelsen for den enkelte planperiode af foderforbrug og kornbalance skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august ved planperiodens begyndelse til 15. februar i den umiddelbart efterfølgende planperiode. Foderforbrug kan opgøres på baggrund af enten standardværdier, virksomhedens effektivitetskontrol eller virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og sammensætning, jf. § 15. Anvendes virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og sammensætning, skal denne være sammenfaldende med korrektion for produktionen af kvælstof i husdyrgødning, jf. § 15.

Stk. 5. Den i stk. 1 og 2 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 8 år og forevises på forlangende.

Kapitel 4

Kvælstofkvote

§ 8. En virksomheds samlede kvote for kvælstof i planperioden beregnes efter gødskningslovens § 6, stk. 1, 1. pkt., som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden. En marks kvælstofkvote beregnes efter gødskningslovens § 6, stk. 1, 2. pkt., på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og jordbonitet.

Stk. 2. Markens afgrøde er den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis marken er sået om, fordi afgrøden er slået fejl.

Stk. 3. Kvoten beregnes som marken angivet i hektar med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for markens jordtype med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. §§ 3-7, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 4. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig til eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af markens kvælstofkvote.

§ 9. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof i planperioden reduceres i medfør af gødskningslovens § 7, stk. 1. Reduktionen beregnes på baggrund af den omregningsfaktor, der er fastsat i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.

Stk. 2. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof i planperioden reduceres i medfør af gødskningslovens § 7 a, stk. 1. Reduktionen beregnes på baggrund af den omregningsfaktor, der er fastsat i bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder.

Kapitel 5

Gødningsplanlægning og gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 10. Gødningsplanlægning, jf. gødskningslovens § 21, skal ske senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Gødningsplanlægning skal foretages på skemaer, der er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen eller tilsvarende skemaer, der er godkendt til gødningsplanlægning af Landbrugsstyrelsen.

Gødningsregnskab

§ 11. Virksomheder, der er omfattet af gødskningslovens § 2, skal efter gødskningslovens § 22, udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indberette oplysningerne til Landbrugsstyrelsen. Oplysningerne skal indberettes senest den 31. marts 2020.

Stk. 2. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden indberette oplysningerne for planperioden til Landbrugsstyrelsen med samme frist som angivet i stk. 1. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 3. Oplysninger om husdyrbesætning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 2, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode, skal senest den 31. marts 2020 indberettes til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 3, skal indberette størrelsen af dette lager til Landbrugsstyrelsen. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet senest den 31. marts 2020.

Stk. 5. Indberetning af de i stk. 1, 3 og 4 nævnte oplysninger skal ske elektronisk til Landbrugsstyrelsen. Indberetninger, der er foretaget på anden måde end elektronisk, kan ikke anses for modtaget i Landbrugsstyrelsen.

§ 12. Gødningsregnskab skal udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre skemaer.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, skal, jf. dog stk. 5, indeholde oplysninger om

1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,

2) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning,

3) den andel af det totale indhold af kvælstof i gødningen, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof, jf. § 18, stk. 1, 2. pkt., og § 19, og

4) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er anvendt til forbrænding i forbrændingsanlæg eller brændingsanlæg eller til jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. stk. 4.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsidentitet i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt virksomhedens oplysninger om det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning. Dokumentation for overdragelsen i form af modtagers skriftlige bekræftelse skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 5. Afgiver virksomheden i planperioden husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om

1) det totale indhold af kvælstof og

2) den andel af det totale indhold af kvælstof i gødningen, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

Kapitel 6

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 13. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof i husdyrgødningsproduktionen

§ 14. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter« i tabellen.

§ 15. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, jf. gødskningslovens § 11, stk. 2, skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver kombination af husdyrtype og staldsystem skal data for hele virksomheden samles og anvendes i én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin og fjerkræ på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af protein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for proteinkoncentrationen angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes. Ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning skal der enten udelukkende anvendes standardværdier for gram råprotein pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller udelukkende standardværdier i NorFors fodermiddeltabel, jf. dog stk. 3. Ved anvendelse af de standardværdier der fremgår af bilag 2, tabel 4 og 5, skal der anvendes de værdier, der er fastsat for det år, hvor foderafgrøden er høstet eller de værdier, der er fastsat for fodermidlet. For indkøbte foderstoffer til kødædende pelsdyr anvendes data om proteinkoncentrationen fra relevante fodercentraler.

Stk. 3. Alle virksomhedens egne værdier for foderets indhold af råprotein pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, jf. bilag 2, tabel 3, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Samtlige analyser af partier eller slæt af grovfodermidler, der anvendes til fodring af egen kvægbesætning skal indgå i korrektionen med den andel, der svarer til andelen af den samlede foderration. For partier eller slæt, der ikke er analyseret, kan anvendes enten udelukkende standardværdier for råprotein pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller anvendes udelukkende standardværdier i NorFors fodermiddeltabel. Ved anvendelse af de standardværdier der fremgår af bilag 2, tabel 4, skal der anvendes de værdier, der er fastsat for det år, hvor foderafgrøden er høstet eller de værdier, der er fastsat for fodermidlet.

2) Analyse af indhold af råprotein i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 4. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Dokumentationen kan omfatte ydelseskontrol, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for proteinkoncentrationen til beregning af type 2 korrektion, jf. bilag 2, tabel 3, skal omfatte resultater af foderanalyser, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

Stk. 5. Dokumentationen, jf. stk. 4, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 2017 til 15. februar 2019. Ved korrektion for afvigende vægt og alder skal dokumentationen dog omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Stk. 6. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning.

Stk. 7. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Normer for indhold af fosfor i husdyrgødningsproduktionen

§ 16. Normerne for det totale indhold af fosfor i husdyrgødning, som virksomhederne skal anvende ved beregning af produktion af fosfor i husdyrgødning efter regler fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., fremgår af bilag 2, tabel 2, i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2. Korrektionsformlerne for korrektion af produktion af fosfor i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og –sammensætning efter regler fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., fremgår af bilag 2, tabel 3-5, i nærværende bekendtgørelse.

Kapitel 7

Afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning

§ 17. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 21, stk. 7. Alternativt kan biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af gødskningslovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af gødskningslovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget i passende intervaller mindst 12 gange i den planperiode, hvori gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 18. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, mindst svare til andelen, der skal udnyttes af den indgående totale mængde kvælstof.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter gødskningslovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af fiberfraktionen, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afsatte kvælstofmængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, jf. § 12, stk. 3, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og ved samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstofindholdet.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 19, stk. 1 og § 21, stk. 4 og 6, anførte andele af kvælstof.

Kapitel 8

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning

§ 19. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Svinegylle: 75 pct.

2) Kvæg-, kødædende pelsdyr- og fjerkrægylle: 70 pct.

3) Dybstrøelse: 45 pct.

4) Ajle, fast gødning og anden husdyrgødning: 65 pct.

5) Væskefraktion efter forarbejdning, hvor fiberfraktionen afbrændes: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 18.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i gødskningslovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan Landbrugsstyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

§ 20. Forarbejdet husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper.

Anden organisk gødning end husdyrgødning

§ 21. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 17, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning end husdyrgødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for planperiodens primo- og ultimolager efter §§ 22 og 23.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Spildevandsslam: 45 pct.

2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.

3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.

4) Grønsaft: 40 pct.

5) Have- og parkaffald: 0 pct.

6) Andre typer af anden organisk gødning, der ikke er omfattet af nr. 1-5: 40 pct.

Stk. 5. Beregning af forbrug af kvælstof i urea sker i overensstemmelse med reglerne for beregning af forbrug af kvælstof i handelsgødning, jf. gødskningslovens § 14, stk. 1.

Stk. 6. Hvis den faktiske andel i gødningen, der kan udnyttes af afgrøden, afviger fra andelene fastsat i stk. 4, kan virksomheden i gødningsregnskabet angive den faktiske andel, der skal anvendes ved beregningen af forbruget af kvælstof. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for carbon- og kvælstofindholdet i gødningen (C/N-forholdet). Hvis virksomheden ikke kan forevise dokumentationen, indgår gødningen i gødningsregnskabet med den andel, som er fastsat for den specifikke gødningstype i stk. 4.

Stk. 7. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

Kapitel 9

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof

Lagerstatus for kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning

§ 22. Virksomhedens primolager af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning fastsættes for planperioden som den forudgående planperiodes ultimolager af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning.

§ 23. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli 2019. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2019 til 30. september 2019 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2019.

Stk. 2. Lagerstatus for husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning opgøres som summen af al lagerbeholdning af kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning. Beregningen foretages på baggrund af normer, analyser eller de oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse, og omfatter alle lagre af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 3. For virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på mere end 3.000 kg kvælstof ab lager, må det samlede ultimolager af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning maksimalt svare til 50 pct. af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på 3.000 kg kvælstof ab lager og derunder, må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 4. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning, før hønsene sættes ud, må ultimolageret af kvælstof i fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 5. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 3 og 4 fraviges.

§ 24. Landbrugsstyrelsen kan efter gødskningslovens § 10, stk. 2, i tilfælde af brand eller tyveri eller under andre særlige omstændigheder og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 23, fradrages kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Lagerstatus for kvælstof i handelsgødning

§ 25. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli 2019. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august 2019 til 30. september 2019 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2019.

Stk. 2. Lagerstatus for handelsgødning opgøres som summen af al lagerbeholdning af kvælstof i handelsgødning. Beregningen foretages på baggrund af de oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse, og omfatter alle lagre af handelsgødning uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

§ 26. Landbrugsstyrelsen kan efter gødskningslovens § 10, stk. 2, i tilfælde af brand eller tyveri eller under andre særlige omstændigheder og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 25, fradrages kvælstof i handelsgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Kapitel 10

Overdragelse

§ 27. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en opgørelse indeholdende forfrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og handelsgødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet og omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Opgørelsen videregives til den nye bruger, jf. gødskningslovens § 15, stk. 1. Ændringer skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 10.

Stk. 3. Hvis et areal eller brugsretten hertil overdrages før udløbet af planperioden, og kvælstofforbruget på arealet for den forløbne del af planperioden overstiger kvoten for hele planperioden, henregnes den del af kvælstofforbruget, der overstiger kvoten, til den, som har overdraget arealet eller brugsretten hertil, medmindre den, der overtager arealet eller brugsretten hertil, i en skriftlig erklæring accepterer, at kvælstofforbruget skal henregnes til denne. Erklæringen underskrives af begge parter og indsendes til Landbrugsstyrelsen af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest ved planperiodens ophør.

Stk. 4. Overdragelseserklæring skal udarbejdes på skemaer godkendt af Landbrugsstyrelsen.

§ 28. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning af kvælstof på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Ultimobeholdning af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) virksomhedens totale primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo, kan Landbrugsstyrelsen godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

§ 29. Gødskningslovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 11

Nyregistrerede virksomheder

§ 30. For nyregistrerede virksomheder gælder følgende:

1) Virksomhedernes primolager af kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2018 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2018 til 30. september 2018 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2018. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsregnskabet for planperioden 2018/2019.

2) Der skal på baggrund af driftsbilag vedrørende leveret handelsgødning i planperioden 2017/2018 og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2018, fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august 2018 til 30. september 2018 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2018. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsregnskabet for planperioden 2018/2019.

3) Markers forfrugt skal fastsættes som markernes afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

Gødningsleverandører

§ 31. Virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 2. september 2019 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter gødskningslovens § 2, angivet ved CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved afsætning af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der afsætter handelsgødning, skal senest den 2. september 2019 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter gødskningslovens § 2, angivet med CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Virksomheder, der har overtaget arealer og underskrevet en erklæring, som nævnt i § 27, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning, som den, der overdrog arealerne, har solgt eller afgivet i planperioden 2018/2019.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 32. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende offentlige myndigheder og virksomheder senest den 2. september 2019 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsen, hvem de har afsat gødning til i planperioden:

1) Offentlige myndigheder der afsætter anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Biogasanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som afsætter afgasset biomasse.

3) Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som afsætter husdyrgødning.

4) Forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning.

5) Andre virksomheder der afsætter forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, og som ikke er registreret efter gødskningslovens § 2.

Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde CVR-nr. på de efter gødskningslovens § 2 registrerede virksomheder, der er afsat gødning til, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf og mængden af den afsatte gødning.

Stk. 3. Ved afsætning af forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 4. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende virksomheder senest den 2. september 2019 digitalt indberette til Landbrugsstyrelsen, hvem de har modtaget gødning fra i planperioden:

1) Biogas- og forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som modtager husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg der ikke er registreret efter gødskningslovens § 2, og som modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 5. Indberetningen, jf. stk. 4, skal indeholde CVR-nr. på de efter gødskningslovens § 2 registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf og mængden af den modtagne gødning.

Stk. 6. Ved modtagelse af forarbejdet husdyrgødning fra andre virksomheder end virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2 skal indberetningen, jf. stk. 4, udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder der samlet er modtaget fra denne gruppe.

Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg

§ 33. Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den producerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændingsanlæg og brændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, der tilføres forbrændingsanlægget eller brændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til Landbrugsstyrelsen på anmodning.

Stk. 3. På forbrændingsanlæg og brændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter gødskningslovens § 2, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af forbrændingsaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af forbrændingsasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af forbrændingsaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til Landbrugsstyrelsen på anmodning.

Kapitel 13

Administration, offentliggørelse, straf og ikrafttræden

Administration

§ 34. Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 35. Landbrugsstyrelsen offentliggør med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforelæg.

Straf

§ 36. Overtrædelse af § 4, stk. 5, § 10, § 11, § 12, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 18-21, § 23, stk. 1, 3 og 4, § 25, § 27, § 28, stk. 1, 2 og 4, og §§ 30-33, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Landbrugsstyrelsen, den 2. juli 2018

Jette Petersen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Kvælstofnormer m.v.

 
Tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder og grønsager på friland (kvælstof-, fosfor- og kalium)
 
Kvælstofnormer og retningsgivende normer for fosfor og kalium i kg pr. ha for 2018/19
Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For grønsager på friland, hvor der er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, gælder normen pr. kultur.
Afgrøde-kode
Afgrøde
Forfrugts-værdi
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for udbytte (Salg)
Korrektion for udbytte (opfodring)
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7- 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vårsæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
1
Vårbyg2
0
Ja
46 (51)
142
53 (58)
137
58 (64)
160
65 (72)
145
69 (76)
151
1,5
1,5
2
Vårhvede2
0
Ja
41 (45)
165
47 (52)
159
52 (57)
182
58 (64)
166
62 (68)
172
1,5
1,5
6
Vårhvede, brødhvede2
0
Ja
41 (45)
169
47 (52)
164
52 (57)
188
58 (64)
173
62 (68)
180
1,7
1,7
3
Vårhavre
0
Ja
44
120
51
115
56
138
57
114
60
119
1,5
1,5
4
Blanding af vårsåede kornarter12
0
Ja
44
120
51
115
56
138
57
114
60
119
1,5
1,5
55
Vårrug
0
Ja
44
120
51
115
56
138
57
114
60
119
1,5
1,5
8
Vårspelt
0
Ja
44
120
51
115
56
138
57
114
60
119
1,5
1,5
5
Majs modenhed
0
Ja
70
173
70
158
78
188
77
162
81
170
1,5
0
7
Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd
8
Ja
44
78
47
64
50
81
53
57
55
58
0,5
0
56
Vårtriticale
0
Ja
44
120
51
115
56
138
57
114
60
119
1,5
1,5
58
Sorghum
0
Ja
 
120
 
115
 
138
 
114
 
119
0
0
Vintersæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
10
Vinterbyg2
0
Ja
55 (61)
181
59 (65)
171
63 (69)
191
78 (86)
194
83 (91)
205
1,2
1,2
11
Vinterhvede2
0
Ja
54 (59)
179
68 (75)
185
72 (79)
206
86 (95)
212
91 (100)
224
1,5
1,5
13
Vinterhvede, brødhvede2
0
Ja
54 (59)
215
68 (75)
224
72 (79)
246
86 (95)
255
91 (100)
268
1,7
0
57
Vinterrhavre
0
Ja
50 (55)
141
63 (69)
142
62 (68)
156
75 (83)
156
79 (87)
166
1,2
1,5
14
Vinterrug2
0
Ja
50 (55)
141
63 (69)
142
62 (68)
156
75 (83)
156
79 (87)
166
1,2
1,2
15
Vinterhybridrug2
0
Ja
60 (66)
153
75 (83)
156
75 (83)
171
86 (95)
170
91 (100)
181
1,2
1,2
16
Vintertriticale2
0
Ja
46 (51)
177
58 (64)
176
58 (64)
191
66 (73)
186
70 (77)
195
1,2
1,2
9
Vinterspelt2
0
Ja
50 (55)
141
63 (69)
142
62 (68)
156
75 (83)
156
79 (87)
166
1,2
1,2
17
Blanding af efterårssåede kornarter 2,12
0
Ja
50 (55)
141
63 (69)
142
62 (68)
156
75 (83)
156
79 (87)
166
1,2
1,2
Oliefrø og Bælgsæd
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
21
Vårraps
23
Ja
19
137
22
126
24
144
25
121
26
122
1,5
0
22
Vinterraps
23
Ja
30
195
38
207
38
207
43
215
45
218
1,5
0
23
Rybs
23
Ja
19
137
22
126
24
144
25
121
26
122
1,5
0
24
Solsikke
23
Ja
19
185
21
170
23
185
24
160
25
160
0
0
25
Sojabønner
23
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
0
180
Gul sennep
23
Ja
19
137
22
126
24
144
25
121
26
122
1,5
0
182
Blanding af oliearter
23
Ja
 
137
 
126
 
144
 
121
 
122
1,5
0
30
Ærter
23
Nej
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
0
0
31
Hestebønner
23
Nej
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
0
0
32
Sødlupin
23
Nej
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
0
0
54
Bælgsæd blanding
23
Nej
47
0
55
0
65
0
72
0
72
0
0
0
35
Bælgsæd, flerårig blanding12
23
Nej
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
0
0
36
Bælgsæd, andre typer til modenhed, blanding12
23
Nej
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
0
0
Hør og hamp
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
40
Oliehør
23
Ja
15
101
15
86
15
101
15
76
15
76
0
0
41
Spindhør
23
Ja
91
63
91
48
91
63
91
38
91
38
0
0
42
Hamp
23
Ja
121
155
121
140
121
155
121
130
121
130
0
0
51
Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne
23
Ja
 
137
 
126
 
144
 
121
 
122
0
0
52
Quinoa
23
Ja
 
114
 
114
 
114
 
114
 
114
0
0
53
Boghvede
23
Ja
 
114
 
114
 
114
 
114
 
114
0
0
Frøgræs
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
101
Rajgræs, alm.
23
Nej
12
170
12
170
12
170
12
170
12
170
0
0
102
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
12
200
12
200
12
200
12
200
12
200
0
0
103
Rajgræs, ital.
23
Nej
12
125
12
125
12
125
12
125
12
125
0
0
104
Rajgræs, itali., 1. år, efterårsudlagt
23
Nej
12
155
12
155
12
155
12
155
12
155
0
0
116
Rajgræs, hybrid
23
Nej
12
140
12
140
12
140
12
140
12
140
0
0
117
Rajgræs, hybrid, efterårsudlagt
23
Nej
12
170
12
170
12
170
12
170
12
170
0
0
105
Timothefrø (Knoldrottehale)
23
Nej
5
110
5
110
5
110
5
110
5
110
0
0
106
Hundegræsfrø
23
Nej
9
200
9
200
9
200
9
200
9
200
0
0
107
Engsvingelfrø
23
Nej
8
120
8
120
8
120
8
120
8
120
0
0
108
Rødsvingelfrø, fåresvingel
23
Nej
8
150
8
150
8
150
8
150
8
150
0
0
109
Rajsvingelfrø
23
Nej
10
160
10
160
10
160
10
160
10
160
0
0
118
Rajsvingelfrø, efterårsudlagt
23
Nej
10
190
10
190
10
190
10
190
10
190
0
0
110
Svingelfrø, stivbladet
23
Nej
8
150
8
150
8
150
8
150
8
150
0
0
111
Svingelfrø, strand
23
Nej
8
200
8
200
8
200
8
200
8
200
0
0
112
Engrapgræsfrø (marktype)
23
Nej
11
160
11
160
11
160
11
160
11
160
0
0
113
Engrapgræsfrø (plænetype)
23
Nej
8
170
8
170
8
170
8
170
8
170
0
0
114
Rapgræs, alm.
23
Nej
8
120
8
120
8
120
8
120
8
120
0
0
115
Hvene, alm. og krybende
23
Nej
6
120
6
120
6
120
6
120
6
120
0
0
120
Kløverfrø
102
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
0
121
Bælgplanter, frø
23
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
0
122
Kommenfrø
23
Nej
11
132
11
132
11
132
11
132
11
132
4
0
123
Valmuefrø
23
Ja
5
135
8
133
9
152
9
127
9
127
4
0
124
Spinatfrø
23
Ja
12
148
15
160
17
169
17
169
17
169
4
0
125
Bederoefrø
23
Ja
20
210
20
210
20
210
20
210
20
210
0
0
126
Blanding af markfrø til udsæd
23
Nej
 
120
 
120
 
120
 
120
 
120
0
0
Kartofler
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
150
Kartofler lægge
0
Ja
315
136
341
126
366
146
366
121
366
121
0,2
0
151
Kartofler, stivelse
0
Ja
468
216
519
211
570
237
570
212
570
212
0,2
0
152
Kartofler, spise
0
Ja
325
169
402
170
427
190
427
165
427
165
0,2
0
153
Kartofler, andre
0
Ja
482
219
533
214
584
239
584
214
584
214
0,2
0
Rodfruger til fabrik
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
     
160
Sukkerroer til fabrik
3
Ja
477
135
527
125
527
140
647
127
707
133
0,1
0
161
Cikorierødder
3
Ja
194
151
246
141
314
163
314
138
333
140
0,1
0
162
Blanding, andre industriafgr.
3
Ja
 
120
 
120
 
120
 
120
 
120
 
0
Helsæd, vår
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
210
Vårbyg, helsæd
0
Ja
4.900
127
5.800
121
6.400
142
7.300
126
7.900
131
0
0
211
Vårhvede, helsæd
0
Ja
4.500
123
5.300
116
5.900
137
6.700
120
7.200
125
0
0
212
Havre, helsæd
0
Ja
5.000
108
5.900
102
6.600
123
6.700
100
7.100
104
0
0
213
Blandkorn, vårsået, helsæd
0
Ja
5.200
109
6.100
103
6.700
125
6.700
100
7.200
105
0
0
214
Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd
8
Ja
5.200
64
6.100
58
6.700
80
6.700
55
7.200
60
0
0
215
Ærtehelsæd
23
Nej
5.600
0
5.600
0
5.600
0
5.600
0
5.600
0
0
0
216
Silomajs
0
Ja
10.100
173
10.100
158
11.100
188
11.000
162
11.500
170
0
0
Helsæd, vinter
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
220
Vinterbyg, helsæd
0
Ja
6.400
182
6.900
173
7.400
193
9.300
197
10.000
208
0
0
221
Vinterhvede, helsæd
0
Ja
6.600
179
8.400
182
9.000
202
10.800
205
11.400
217
0
0
222
Vinterrug, helsæd
0
Ja
5.300
137
7.000
139
6.800
152
8.500
154
9.000
164
0
0
223
Vintertriticale, helsæd
0
Ja
5.400
173
6.900
173
6.900
188
8.000
184
8.500
194
0
0
224
Blandkorn, efterårssået helsæd
0
Ja
5.300
137
6.800
137
6.400
148
8.100
150
8.600
160
0
0
Korn, grønkorn
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
230
Blanding af vårkorn, grønkorn12
0
Ja
3.000
124
3.700
124
3.700
139
4.100
120
4.100
120
0
0
701
Grønkorn af vårbyg
0
Ja
3.000
124
3.700
124
3.700
139
4.100
120
4.100
120
0
0
702
Grønkorn af vårhvede
0
Ja
3.000
124
3.700
124
3.700
139
4.100
120
4.100
120
0
0
703
Grønkorn af vårhavre
0
Ja
3.000
124
3.700
124
3.700
139
4.100
120
4.100
120
0
0
704
Grønkorn af vårrug
0
Ja
3.000
124
3.700
124
3.700
139
4.100
120
4.100
120
0
0
705
Grønkorn af vårtriticale
0
Ja
3.000
124
3.700
124
3.700
139
4.100
120
4.100
120
0
0
234
Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd
0
Ja
3.000
79
3.700
79
3.700
94
4.100
75
4.100
75
0
0
235
Blanding af vinterkorn, grønkorn12
0
Ja
3.900
152
5.100
161
5.100
176
6.200
183
6.200
188
0
0
706
Grønkorn af vinterbyg
0
Ja
3.900
152
5.100
161
5.100
176
6.200
183
6.200
188
0
0
707
Grønkorn af vinterhvede
0
Ja
3.900
152
5.100
161
5.100
176
6.200
183
6.200
188
0
0
708
Grønkorn af vinterhavre
0
Ja
3.900
152
5.100
161
5.100
176
6.200
183
6.200
188
0
0
709
Grønkorn af vinterrug
0
Ja
3.900
152
5.100
161
5.100
176
6.200
183
6.200
188
0
0
710
Grønkorn af hybridrug
0
Ja
3.900
152
5.100
161
5.100
176
6.200
183
6.200
188
0
0
711
Grønkorn af vintertriticale
0
Ja
3.900
152
5.100
161
5.100
176
6.200
183
6.200
188
0
0
Græs, permanent
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
248
Permanent græs ved vandboring
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
249
Udnyttet græs ved vandboring
23
Nej
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
0
0
250
Permanent græs, meget lavt udbytte4
23
Nej
800
30
800
30
800
30
800
30
800
30
0
0
251
Permanent græs, lavt udbytte4
23
Nej
1.800
80
1.800
80
1.800
80
1.800
80
1.800
80
0
0
252
Permanent græs, normalt udbytte4
23
Nej
3.100
157
3.100
157
3.100
157
3.100
157
3.100
157
0
0
259
Permanent græs til fabrik, over 6 tons3
23
Nej
7
229
7
229
7
229
7
229
7
229
30
0
276
Permanent græs og kløvergræs uden norm under 50 % kløver6, 17
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
286
Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver
95
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
287
Græs til udegrise, permanent
23
Nej
 
63
 
63
 
63
 
63
 
63
0
0
Græs, permanent omlagt mindst hvert 5 . år
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
255
Permanent græs under 50 % kløver/lucerne 4, 7, 15, 17
95
Nej
7.100
284
7.300
286
8.700
300
7.600
290
7.600
290
0
0
256
Permanent græs over 50 % kløver/lucerne 4, 7, 15
95
Nej
5.800
75
6.300
75
7.500
75
7.500
75
7.500
75
0
0
257
Permanent græs uden kløver4, 17
23
Nej
7.700
382
8.300
393
9.800
424
8.800
403
8.800
403
0
0
272
Permanent græs til fabrik, 3, 15
23
Nej
13
347
13
374
16
454
14
401
14
401
30
0
273
Permanent lucerne til fabrik3, 15
95
Nej
14
0
16
0
18
0
17
0
17
0
0
0
274
Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik3, 15
95
Nej
12
75
14
75
16
75
15
75
15
75
15
0
277
Kløver eller kløvergræs over 50 % kløver til fabrik3, 15
95
Nej
12
0
14
0
16
0
15
0
15
0
0
0
278
Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 % lucerne, 4+15
95
Nej
12
0
14
0
16
0
12
0
15
0
0
0
279
Permanent kløvergræs til fabrik3, 15
95
Nej
11
250
12
255
14
290
12
263
12
263
15
0
Græsmarksplanter, omdrift
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
266
Græs under 50 % kløver/lucerne,med ekstremt lavt udbytte 4, 7, 17
23
Nej
590
30
590
30
590
30
590
30
590
30
0
0
267
Græs under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte4, 7, 17
23
Nej
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
1.500
80
0
0
268
Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte4, 7, 17
23
Nej
2.500
155
2.500
155
2.500
155
2.500
155
2.500
155
0
0
260
Græs med kløver/lucerne under 50 % bælgpl. (omdrift) 4, 7, 17
95
Nej
7.100
284
7.300
286
8.700
300
7.600
290
7.600
290
0
0
284
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. 4
95
Nej
5.700
270
6.300
276
7.400
287
7.400
287
7.400
287
0
0
261
Kløvergræs over 50 % kløver (omdrift)4, 7
95
Nej
5.800
75
6.300
75
7.500
75
7.500
75
7.500
75
0
0
262
Lucerne, lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift)4
95
Nej
5.900
75
6.400
75
7.400
75
7.400
75
7.400
75
0
 
263
Græs uden kløver (omdrift)4
23
Nej
7.700
382
8.300
393
9.800
424
8.800
403
8.800
403
0
0
269
Græs, rullegræs
0
Nej
 
210
 
210
 
210
 
210
 
210
0
0
270
Græs til udegrise, omdrift
95
Nej
 
180
 
180
 
180
 
180
 
180
0
0
264
Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver omdrift 6
23
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
285
Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift)6
95
Nej
800
0
800
0
800
0
800
0
800
0
0
0
170
Græs til fabrik (omdrift)3
23
Nej
13
352
13
379
16
459
14
406
14
406
30
0
174
Kløvergræs til fabrik3
95
Nej
11
250
12
255
14
290
12
263
12
263
15
0
171
Lucerne til slæt3
95
Nej
12
0
13
0
15
0
13
0
13
0
0
0
172
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder3
95
Nej
12
75
13
75
15
75
14
75
14
75
0
0
173
Kløver til slæt3
95
Nej
11
0
12
0
14
0
12
0
12
0
0
0
975
Græs, slæt før vårsået afgrøde4, 8
0
Nej
2.682
108
2.682
108
2.682
108
2.682
108
2.682
108
 
0
Andre foderafgrøder 19
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
280
Fodersukkerroer
3
Ja
9.100
191
12.500
210
12.500
225
13.600
211
13.600
211
0
0
281
Kålroer
3
Ja
7.200
186
8.800
187
8.800
202
8.800
177
8.800
177
0
0
282
Fodermarvkål
3
Ja
7.200
136
7.800
129
8.900
161
8.900
136
8.900
136
0
0
283
Fodergulerødder
3
Ja
7.200
170
8.800
171
8.800
186
8.800
161
8.800
161
0
0
Udlæg og efterafgrøder
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
943
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4, 10
0
Nej
2.700
33
3.000
36
4.100
48
2.600
32
2.600
32
0
0
944
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4, 10
0
Nej
1.400
18
1.600
20
1.700
21
1.400
17
1.400
17
0
0
945
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
610
7
610
7
700
8
610
7
610
7
0
0
946
Kløvergræs med over 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grøn-korn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
4
28
5
29
5
29
4
28
4
28
0
0
960
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4+9
0
Nej
4.600
198
4.900
205
6.200
231
4.500
196
4.500
196
0
0
961
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august4, 9
0
Nej
2.700
135
2.900
139
3.000
141
2.600
133
2.600
133
0
0
962
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs4, 19
0
Nej
1.200
64
1.200
64
1.300
66
1.200
64
1.200
64
0
0
963
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/jun4, 10
0
Nej
4.100
146
4.400
149
5.700
162
3.900
145
3.900
145
0
0
964
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4, 10
0
Nej
2.000
91
2.300
93
2.400
94
1.900
90
1.900
90
0
0
965
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4, 10
0
Nej
1.200
39
1.200
39
1.300
40
1.200
39
1.200
39
0
0
966
Græs/kl.græs udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
7
258
8
290
8
290
7
258
7
258
30
0
968
Pligtige efterafgrøder11
17/25
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970
Udlæg og efterafgrøder til grøngødning
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972
Mellemafgrøder
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Afgrøde-kode
Afgrøde
Forfrugts-værdi
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Alle jordtyper20
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for udbytte (Salg)
Korrektion for udbytte (opfodring)
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12
JB 5 - 6
JB 7- 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
kg N/ha
kg N/hkg
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Grønsager, friland
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
400
Asier
25
Ja
 
135
 
120
 
135
 
110
 
120
0
0
401
Asparges
25
Nej
 
150
 
135
 
150
 
125
 
135
0
0
402
Bladselleri
25
Ja
 
215
 
200
 
215
 
190
 
200
0
0
403
Blomkål
25
Ja
 
255
 
240
 
255
 
230
 
240
0
0
404
Broccoli
25
Ja
 
215
 
200
 
215
 
190
 
200
0
0
405
Courgette, squash
25
Ja
 
150
 
135
 
150
 
125
 
135
0
0
406
Grønkål
50
Ja
 
185
 
170
 
185
 
160
 
170
0
0
407
Gulerod
25
Ja
400
125
400
110
400
125
400
100
400
110
0,1
0
408
Hvidkål
50
Ja
 
285
 
270
 
285
 
260
 
270
0
0
409
Kinakål
25
Ja
 
195
 
180
 
195
 
170
 
180
0
0
410
Knoldselleri
50
Ja
 
235
 
220
 
235
 
210
 
220
0
0
411
Løg
0
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
412
Pastinak
25
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
413
Rodpersille
25
Ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
415
Porre
25
Ja
 
225
 
210
 
225
 
200
 
210
0
0
416
Rosenkål
50
Ja
 
240
 
225
 
240
 
215
 
225
0
0
417
Rødbede
25
Ja
 
180
 
165
 
180
 
155
 
165
0
0
418
Rødkål
50
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
420
Salat (friland)
25
ja
 
165
 
150
 
165
 
140
 
150
0
0
421
Savoykål, spidskål
25
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
422
Spinat
25
Ja
 
120
 
105
 
120
 
95
 
105
0
0
423
Sukkermajs
25
Ja
 
155
 
140
 
155
 
130
 
140
0
0
424
Ærter, konsum
17
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
429
Jordskok, konsum
25
Nej
 
150
 
150
 
150
 
150
 
150
0
0
450
Grønsager, blandinger
25
Ja
 
265
 
250
 
265
 
240
 
250
0
0
430
Bladpersille
25
Ja
 
205
 
190
 
205
 
180
 
190
0
0
431
Purløg
50
Ja
 
300
 
285
 
300
 
275
 
285
0
0
432
Krydderurter (undtagen persille og purløg)
25
Ja
 
205
 
190
 
205
 
180
 
190
0
0
434
Grøntsager, andre (friland)
25
Ja
 
135
 
120
 
135
 
110
 
110
0
0

Afgrøde-kode
Afgrøde
Forfrugts-værdi
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for udbytte (Salg)
Korrektion for udbytte (opfodring)
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7- 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Udyrkede arealer, vildtagre o.l.
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
     
305
Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud
0
Nej
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0