Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Områdernes afgrænsning
Kapitel 3 Mulighed for overførsel til byzone
Kapitel 4 Betingelser for overførsel til byzone
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner

I medfør af § 3, stk. 1, og § 5 b, stk. 6, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at muliggøre, at fire sommerhusområder inden for kystnærhedszonen kan overføres til byzone uanset planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 3.

Kapitel 2

Områdernes afgrænsning

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for følgende sommerhusområder i tilknytning til eksisterende eller planlagt byzone:

1) Sommerhusområde i Fanø Kommune som vist på kortbilag 1.

2) Sommerhusområde i Stevns Kommune som vist på kortbilag 2.

3) Sommerhusområde i Vordingborg Kommune som vist på kortbilag 3.

4) Sommerhusområde i Aarhus Kommune som vist på kortbilag 4.

Kapitel 3

Mulighed for overførsel til byzone

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan uanset planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 3, overføre sommerhusområdet nævnt i § 2 til byzone ved kommune- og lokalplanlægning, hvis planlovens generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone er opfyldt, jf. dog §§ 4-6.

Kapitel 4

Betingelser for overførsel til byzone

§ 4. Muligheden for at overføre et sommerhusområde til byzone efter § 3 gælder i et tidsrum på op til 3 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal ved kommune- og lokalplanlægning for området inddrage hensyn til natur-, landskabs- og miljøinteresser og i relevant omfang fastlægge, hvorledes der sikres overensstemmelse mellem planlægningen og varetagelsen af disse hensyn.

§ 6. Overførsel af sommerhusområdet i Stevns Kommune efter § 3, jf. § 2, nr. 2, kan ikke ske, før det vest for beliggende område, som vist på kortbilag 2, overføres til byzone.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 2018.

Erhvervsministeriet, den 3. juli 2018

Rasmus Jarlov

/ Sigmund Lubanski


Bilag

Kortbilag 1. Fanø Kommune, sommerhusområde ved Nordby.

bj


Kortbilag 2. Stevns Kommune, sommerhusområde ved Strøby Egede.

bj


Kortbilag 3. Vordingborg Kommune, sommerhusområde på Masnedø.

bj


Kortbilag 4. Aarhus Kommune, sommerhusområde ved Skæring Strand.

bj