Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer

1. Indledning

Denne vejledning præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed som tandlæger i medfør af autorisationsloven nr. 990 af 18. august 2017 § 17 skal udvise i deres virke ved anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder.

Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udredning ”Udfasning af amalgam i tandplejen – afklaring af muligheder og anbefalinger”, 2006 samt i medfør af Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 af 17. maj 2017 om kviksølv.

2. Plastmateriale

Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale.

3. Amalgam (sølvamalgam)

Sølvamalgam kan anvendes ved fyldningsterapi i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til tandbehandlinger med manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, speciel stor kavitet eller stor afstand til nabotand. Sølvamalgam må ikke anvendes ved fyldningsterapi af børn under 15 år og af gravide eller ammende kvinder, medmindre tandlægen finder, at det er strengt nødvendigt på grundlag af patientens særlige medicinske behov.

4. Glasionomer

Glasionomer finder typisk anvendelse ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, usurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som langtidsprovisorium, samt til alle typer fyldninger i primære tænder.

5. Udskiftning af fyldning

Der skal som udgangspunkt foreligge en sundhedsfaglig indikation, når en permanent fyldning af plast, glasionomer eller amalgam udskiftes.

6. Informeret samtykke

Sundhedsloven nr. 191 af 28. februar 2018 indeholder regler om patienters retsstilling, herunder bl.a. sundhedspersoners pligt til at give information og indhente en patients samtykke til behandling m.v. Ifølge disse bestemmelser må ingen behandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Bestemmelser om informeret samtykke i sundhedsloven har til formål at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse.

7. Journalføring

Styrelsen for Patientsikkerhed har med bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 udarbejdet retningslinjer for patientjournaler, herunder hvad en journal nærmere skal indeholde. Ved fyldningsterapi skal det fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne. Den indikation, der ligger til grund for at lægge en fyldning samt udskifte en tidligere lagt fyldning, skal ligeledes journalføres. Det skal ligeledes journalføres hvilke materialer og lægemidler der er anvendt.

Ikrafttrædelse

Vejledningen træder i kraft den 5. juli 2018. Vejledningen ophæver Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9670 af 30. september 2008 om anvendelse af tandfyldningsmaterialer.

Sundhedsstyrelsen, den 5. juli 2018

Janet Marie Samuel

/ Lene Vilstrup