Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J. nr. 18-22490

Det var i strid med ligebehandlingsloven at give en kvindelig ansøger afslag på en stilling som chauffør med henvisning til, at jobbet var for fysisk til en kvinde.

Den kvindelige ansøger fik medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kvinde ikke kom i betragtning til en stilling som chauffør.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke kom i betragtning til en stilling som chauffør hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 25.000 med procesrente fra den 28. februar 2018, hvor klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Ved stillingsopslag oprettet den 28. februar 2018 søgte indklagede efter en chauffør med B kørekort til pakkekørsel. Der var ifølge opslaget tale om fastansættelse på fuld tid.

Ved mail af 28. februar 2018 søgte klager, der er kvinde, stillingen.

Klager fik samme dag afslag på ansættelse med følgende begrundelse:

”Hej

Jobbet er for fysi[s]k til en kvinde

Med venlig hilsen

[indklagede]”

Klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 28. februar 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Hun ønsker en godtgørelse.

Ifølge annoncen er det et kriterium, at ansøgeren besidder kørekort B. Herudover er der ingen ansøgerkriterier. Afslaget kan derfor ikke umiddelbart være begrundet i manglende kvalifikationer.

Alligevel modtog klager et afslag på baggrund af sit køn.

Klager har gennem hele sin opvækst været fysisk aktiv. Hun styrketræner dagligt og har tidligere løbet 10 km dagligt. Det er derfor usandsynligt, at klager - og kvinder generelt - ikke besidder passende fysisk stamina til at varetage en stilling, som en mand kan varetage.

Det afgørende er ikke formuleringen af afslaget, men det bagvedliggende motiv. Klagers evne til at bestride stillingen blev udelukkende vurderet på baggrund af hendes køn.

Indklagede beklager svaret til klager, som var dårligt formuleret.

Indklagede havde modtaget flere ansøgninger til jobbet. Da de sendte beskeden til klager, var der allerede fundet en aktuel kandidat. Derfor blev beskeden skrevet hurtigt og kortfattet. Det var en fejl.

Indklagede opererer i en branche, som er fysisk hård. Der er dagligt mange løft af pakker på op til 25 kg.

Indklagede har fuld tiltro til, at klager ville kunne klare jobbet, da hun beskriver sig selv som værende i god fysisk form. Indklagede var derfor for hurtig til at afvise klager.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved blandt andet ansættelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af sit køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Forbuddet mod direkte diskrimination indebærer, at mænd og kvinder har krav på at blive behandlet individuelt.

Klager fik afslag på stillingen med den begrundelse, at jobbet er for fysisk til en kvinde.

Klager har derfor påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Det er herefter indklagede, der skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Efter oplysningerne i sagen har indklagede ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket.

Ligebehandlingsnævnet henviser til afgørelse af 27. februar 2017 (sag nr. 2016-6810-31671), hvori nævnet slog fast, at afslag på en stilling med henvisning til den kvindelige ansøgers fysik var i strid med ligebehandlingsloven. Klageren blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Klager får herefter medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 28. februar 2018, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelse

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 14, om godtgørelse

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<18-22490>