Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1157 af 1. oktober 2013 om Dansk Internationalt Skibsregister foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 12 og § 13, stk. 2, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:«

2. I § 11, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Skibsregister,«: »Fjordvænget 30, 4220 Korsør, eller«.

3. I § 11, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »åbent«: », jf. dog stk. 5«.

4. I § 11 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Anmeldelser om registerskift fra Det Almindelige Skibsregister (DAS) til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og omvendt kan indgives til Søfartsstyrelsen hele døgnet via virk.dk. Såfremt andet ikke fremgår af anmeldelsen, regnes retsvirkningerne af sådanne anmeldelser fra det tidspunkt på den dag, som dokumentet er modtaget i Skibsregistret. Såfremt det fremgår af anmeldelsen, at skiftet skal ske på et senere tidspunkt, end da anmeldelsen blev modtaget i Skibsregistret, registreres skiftet ikke før det pågældende tidspunkt. Anmeldelse kan dog ikke indgives for registerskifter, som ligger mere end en måned efter, anmeldelsen blev indgivet til Skibsregistret.«

5. Efter § 21 indsættes i kapitel 2:

»§ 21 a. § 36, stk. 2, i søloven finder tilsvarende anvendelse på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Søfartsstyrelsen, den 28. august 2018

Kristina Ravn

/ Ditte Marie Nørgård