Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 16-520-09493

Ansøger, der på gerningstidspunktet var 89 år, næsten blind og dårligt hørende, blev i sit eget hjem udsat for fuldbyrdet, anal voldtægt af en ukendt skadevolder. Ansøger boede alene i et hus med 500 meter til nærmeste nabo. Hændelsen indtraf en formiddag, hvor skadevolder bankede på ansøgerens dør. Da hun åbnede døren, tog skadevolder fat om ansøgers hals og førte ansøger ud bagved huset, hvor han lagde hende ned og voldtog hende på græsset.

Nævnet fandt, at ansøger var berettiget til en tortgodtgørelse på 70.000 kr. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på karakteren af overgrebet, ansøgerens alder, at skadevolder opsøgte ansøgeren i hendes eget hjem, og at ansøgeren som følge af overgrebet måtte fraflytte sin bolig.

Redaktionel note
  • Erstatningsnævnets årsberetning 2016