Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs

§ 1

I bekendtgørelse nr. 878 af 25. juni 2018 om forsøgsordning for speed pedelecs foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Førere under 18 år skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til lille knallert eller gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil) i medfør af bekendtgørelse om forsøgsordning for erhvervelse af kørekort til 17-årige. Føreren skal under kørslen på speed pedelec have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.«

2. I § 14, stk. 1, indsættes efter »§§ 4-8«: »og § 13«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 19. juli 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted