Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber

§ 15.75.47.10.

Ansøgningsfrist den 26. september 2018 kl. 12.00.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Indledning

2 Ansøgningspuljens formål

3 Ansøgningspuljens målgruppe

4 Ansøgerkreds

5 Baggrund om ansøgningspuljen

6 Forventede resultater

7 Støtteegnede projekter

8 Projektperiode

9 Tidsplan

10 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen

10.1 Uddybning af vurderingskriterier

11 Tilskudsberettigede udgifter

12 Ikke tilskudsberettigede udgifter

13 Udarbejdelse af budget

13.1 Nødvendige udgifter

13.2 Periodiserede budgetter

13.2.1 100.000 kr. eller derover

13.2.2 Under 100.000 kr.

13.3 Lønudgifter

13.4 Enhedspriser

13.5 Noter til budgettet

13.6 Moms

14 Ansøgningsprocedure

14.1 NemID

15 Hvis projektet får tilskud

15.1 Rapport og erfaringsopsamling

16 Statsstøtte

1 Indledning

I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2018 blev det besluttet at afsætte midler til ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber. Midlerne er afsat på FL § 15.75.47.10.

I 2018 udmeldes 5,2 mio. kr. til, at frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre kan udvikle en innovativ idé, som kan bidrage til en konkret bæredygtig løsning af lokale sociale udfordringer og bidrage til en bedre velfærd til gavn for borgerne, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene. Dette er den første ud af to puljer, som udmeldes til dette formål. Ansøgningspuljen udmeldes igen i 2020 med et samlet beløb på 29,8 mio. kr.

2 Ansøgningspuljens formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte projekter, som har fokus på at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer. Eksempelvis kan projekterne have fokus på at udvikle og afprøve modeller til forskellige målgrupper, der kan koble den kommunale og den frivillige indsats for at få flere med i frivillige fællesskaber som frivillige.

Ansøgningspuljen skal understøtte, at flere aktører på tværs af forskellige sektorer samarbejder om at løse sociale udfordringer og bidrager til en bedre velfærd til gavn for borgerne, herunder at færre er ensomme og står uden for fælleskaber i lokalsamfundene.

3 Ansøgningspuljens målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er:

Socialt udsatte børn og voksne

Borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet

Ældre

4 Ansøgerkreds

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre.

Samarbejdspartnerne kan desuden inddrage andre relevante aktører i projekterne som f.eks. regioner, virksomheder og andre private aktører.

Den beskrevne ansøgerkreds betyder, at det er en frivillig forening/organisation, som indsender ansøgningen og er tilskudsmodtager og dermed økonomisk og juridisk ansvarlig for tilskuddet. Det anbefales dog, at ansøgningen skrives i fællesskab med kommunen og/eller det lokale frivilligcenter, således at samarbejdet allerede er påbegyndt, og arbejdsfordelingen og de økonomiske forhold er aftalt.

5 Baggrund om ansøgningspuljen

Ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber er en del af regeringens samlede Strategi for et stærkere civilsamfund fra 2017. Strategien bygger på anbefalinger fra den nedsatte task force i sommeren 2017. Strategien skal blandt andet bidrage til, at frivilligheden understøttes i alle egne af landet, og at flere aktører på tværs af forskellige sektorer samarbejder om at løse samfundets udfordringer med udgangspunkt i blandt andet Frivilligchartret og task forcens anbefalinger.

Af Frivillighedsundersøgelsen 2017 fremgår det, at 30 pct. af borgere uden for arbejdsmarkedet er frivillige. Det tilsvarende tal for den øvrige befolkningsgruppe er 42 pct. Der er således en stor gruppe borgere uden for arbejdsmarkedet, som ikke er en del af frivillige fællesskaber som frivillige. Undersøgelsen viser derudover, at 41 pct. af borgerne uden for arbejdsmarkedet gerne ville være frivillige, hvis de blev opfordret til det. Det afspejler et stort potentiale både for samfundet og borgere, der kan have gavn af at blive en del af frivillige fællesskaber ved at bidrage som aktive medborgere med de ressourcer, de har.

Ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber er en mulighed for frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med kommune eller frivilligcenter at udvikle og implementere innovative ideer, som kan inddrage og inkludere borgere, som står uden for arbejdsfællesskabet.

Antagelsen er, at deltagelse i frivillige fællesskaber kan mindske ensomhed, skabe øget velfærd og livskvalitet, samt at de frivillige fællesskaber kan bygge bro mellem forskellige grupper i samfundet og bidrage til at styrke den frivillige sektor.

6 Forventede resultater

De forventede resultater for de støttede projekter er, at de innovative idéer kan blive til konkrete bæredygtige løsninger af lokale sociale udfordringer eller bidrage til en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

7 Støtteegnede projekter

Projekter, der er egnede til støtte, er projekter, hvor der samarbejdes om innovative ideer til løsninger, der fremmer deltagelse i frivillige fællesskaber, og derved skaber bedre velfærd og mindsker ensomhed. Deltagelse i frivillige fællesskaber handler om, at udsatte borgere, borgere med et handicap uden for arbejdsfællesskabet og ældre er frivillige i frivillige fællesskaber eller deltager som aktive deltagere på lige fod med øvrige deltagere, eller deltager aktivt i aktiviteter, hvor eventuel udsathed, alder eller handicap mv. ikke er i fokus.

Støtteegnede projekter tager udgangspunkt i en innovativ idé til at løse sociale problemer. En innovativ kan eksempelvis forstås således:

Med innovative ideer, forstås ideer, der sigter mod at udvikle og realisere nye løsninger på et socialt problem. Innovation forstås som en proces, der indebærer et brud med tidligere praksis og kan bestå af at kombinere ny viden og kendt viden, som bliver brugt på nye måder eller i nye sammenhænge. Det kan f.eks. være inspireret af tiltag i andre foreninger og sektorer eller i andre lande. De innovative ideer skal i denne ansøgningspulje blive til en konkret bæredygtig løsning på et socialt problem, der f.eks. giver udsatte borgere mulighed for at blive aktive medborgere og skaber bedre livskvalitet, velfærd og serviceydelser for målgruppen.

Det forventes, at 3 til 10 projekter kan modtage støtte i 2018, med en forventet tilskudsstørrelse på mellem 0,5-1,7 mio. kr.

8 Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. december 2018 til 30. november 2021.

Ansøger kan arbejde med en kortere projektperiode, hvis dette vurderes økonomisk bæredygtigt og fagligt hensigtsmæssigt for projektet, og projektet kan gennemføres i den foreslåede projektperiode. Projektperioden skal fremgå af ansøgningen og det indsendte budget.

9 Tidsplan

Ansøgningspuljen for 2018 udmeldes den 1. august 2018 med frist for ansøgning den 26. september 2018. Ansøgningspuljen forventes udmøntet ultimo november 2018.

Der er tilknyttet proces- og implementeringsstøtte, såvel som erfaringsudveksling og vidensindsamling til projektet. Dette indebærer blandt andet deltagelse i udvikling og afprøvning af faglige pejlemærker for projekterne. Den overordnede plan for dette er følgende:

År/kvartal
Aktivitet
2018
4. kvartal
Opstartsmøde og introduktion til faglige pejlemærker
2019
1. kvartal –
2. kvartal
Første netværksmøde
2. kvartal
Individuelle besøg og processtøtte
3. kvartal –
4. kvartal
Andet netværksmøde
2020
1. kvartal –
2. kvartal.
Tredje netværksmøde
1. kvartal
Individuelle besøg og processtøtte
3. kvartal
Fjerde netværksmøde
3. kvartal-
4. kvartal
Endelig version af pejlemærker formidles
2021
1. kvartal –
2. kvartal
Evt. individuelle besøg og processtøtte
3. kvartal –
4. kvartal
Evt. Netværksmøder

Der tages forbehold for evt. ændringer

10 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen

Ansøgningerne vurderes på baggrund af nedenstående syv tildelingskriterier. De enkelte vurderingsområder uddybes efter den skematiske oversigt.

Vurdering
Tildelingskriterier
1. Relevans
Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspuljens formål.
Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds.
Ansøger består af mindst én frivillig organisation/forening og én kommune eller ét frivilligcenter.
Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe.
2. Resultater og mål
Ansøgningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter, der kan forventes at bidrage til opfyldelse af de forventede resultater.
Ansøger beskriver en eller flere målsætninger for projektet og målgruppen.
Ansøger beskriver, hvordan der følges op på, om resultaterne nås.
3. Faglighed
(faglige krav)
Ansøger beskriver tydeligt en innovativ idé.
Ansøger beskriver, hvordan den innovative idé kan blive til en konkret bæredygtig løsning af lokale sociale udfordringer.
Ansøger beskriver, hvordan målgruppen rekrutteres til/deltager i projektet.
4. Organisering
(organisatoriske krav)
Ansøger beskriver og dokumenterer projektets samarbejde, herunder opgave- og ressourcefordeling samt ansvarsfordeling og organisering.
Ansøger beskriver, hvordan projektets organisering kan bidrage til at løse sociale udfordringer og/eller give en bedre velfærd til gavn for målgruppen.
Såfremt en kommune indgår i et projekt, skal ansøger dokumentere ledelsesmæssig opbakning fra kommunen.
Ansøger deltager i en erfaringsudveksling blandt projekterne og bidrage til vidensindsamling.
Ansøger indgår i samarbejde med den proces- og implementeringsstøtte, der etableres i tilknytning til initiativet.
5. Sammenhæng
Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mellem formål, målgruppe, aktiviteter, målsætninger på borgerniveau, tidsplan, organisering mv.
6. Budget
Ansøgningen opfylder krav til budget.
7. Forankring
Ansøger beskriver, hvordan indsatsen planlægges forankret, når tilskudsperioden udløber, herunder hvordan projektet kan opbygge en lokalt forankret kapacitet til at videreføre foreningernes innovationsarbejde fremadrettet.

Der vil ved vurderingen af tildelingen af tilskud fra ansøgningspuljen blive lagt vægt på, om:

ansøger kan oparbejde kompetencer, der efter gennemførelsen af projektet kan anvendes til fremadrettet at arbejde med innovative processer og idéer gennem et udviklingsforløb.

10.1 Uddybning af vurderingskriterier

Ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen vurderes samlet set på baggrund de overstående krav og kriterier. De enkelte vurderingsområder uddybes nedenfor.

Ad 1) Relevans

Formål

På baggrund af ansøgers beskrivelse af formål vil det blive vurderet, hvorvidt projektets formål ligger inden for ansøgningspuljens formål. I projektets formål beskrives, hvilket problem projektet skal løse for målgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme ansøgningspuljens formål.

Ansøgerkreds

På baggrund af ansøgers vedtægter, vurderes det, om ansøger er en frivillig forening/organisation. Derudover vurderes det, på baggrund af en samarbejdsaftale med enten kommunen og/eller frivilligcenteret, om der i fællesskab er taget initiativ til projektet.

Målgruppe

Projektets målgruppe skal beskrives kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

Hvem indgår i målgruppen?

Hvor mange er omfattet af målgruppen?

Hvor mange fra målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Det er vigtigt, at der gives et realistisk bud på, hvor mange der indgår i projektet. Der skal både tages hensyn til det økonomiske grundlag for projektet og kapaciteten (f.eks. antal ansatte, antal frivillige, deres faglige forudsætninger og projektets organisatoriske rammer og muligheder).

Hvordan vil antal deltagere i projektet blive opgjort/dokumenteret? Det skal beskrives, hvordan der systematisk vil blive opgjort antallet af borgerne.

Er der relevante undergrupper? Når målgruppen beskrives, skal der være opmærksomhed på, om der er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, geografiske, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i projektet.

Samlet set vil det blive vurderet, om målgruppen er tilstrækkeligt beskrevet, og om målgruppen vurderes til at være inden for ansøgningspuljens målgruppe.

Ad 2) Resultater og mål

Resultater, mål og opfølgning

Det vil blive vurderet, hvordan ansøgningen beskriver hvilke forventede resultater, der er for projektet, og hvordan planlagte aktiviteter forventes at bidrage til at opfylde de forventede resultater. Ansøgningen skal ligeså beskrive, hvordan der følges op på, om resultaterne nås. I denne vurdering inddrages, hvorvidt forventede resultater, aktiviteter der bidrager til forventede resultater, og opfølgning derpå, er tilstrækkeligt beskrevet og forventes realiserbar.

Ansøgningen skal desuden indeholde en beskrivelse af en eller flere målsætninger for projektet og målgruppen. Målene skal have fokus på effekten for borgeren, og det er således ikke tilstrækkeligt kun at opstille mål med fokus på gennemførelse af aktiviteter. Der skal desuden sættes mål for projektsamarbejdet. I denne vurdering vil det inddrages, om målene er beskrevet tilstrækkeligt og virker realistiske.

Ad 3) Faglighed ( faglige krav )

Innovativ ide

Ved beskrivelsen af den innovative idé skal der tydeligt redegøres for, hvorfor ideen er innovativ eksempelvis i henhold til definitionen under afsnittet ’Støtteegnede projekter’. Det kan f.eks. være, hvordan ideen til initiativet er ny i den konkrete kontekst? Hvordan den udgør et brud med tidligere praksis? Og hvilken forandring den ventes at skabe for målgruppen?

Derover vil det blive vurderet, om det beskrives fyldestgørende, hvordan ideen kan blive til en konkret bæredygtig løsning af sociale udfordringer eller bidrage til en bedre velfærd for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

Rekruttering/deltagelse af målgruppen

På baggrund af beskrivelsen af, hvordan samarbejdspartnerne i projektet vil rekruttere målgruppen til at deltage i projektet, vil det blive vurderet, om rekrutteringen er tilstrækkeligt beskrevet og fremstår realistisk i forhold til den konkrete målgruppe. I denne vurdering vil det også indgå, om opgavefordelingen mellem samarbejdspartnere beskriver, hvem der har hvilke ressourcer og hvilket kendskab i forhold til at kunne rekruttere målgruppen.

Det vil også blive vurderet, om det er tilstrækkeligt beskrevet, hvordan målgruppen inkluderes i det frivillige fællesskab og bliver aktive deltagere.

Ad 4) Organisering ( organisatoriske krav )

Samarbejde og organisering

Her vurderes det, om ansøger beskriver og dokumenterer projektets samarbejde, herunder opgave-, ressource- og ansvarsfordeling samt organisering. Det forventes, at alle samarbejdspartnere har underskrevet en samarbejdsbeskrivelse. Desuden skal kommunen som minimum dokumentere ledelsesmæssig opbakning, hvis denne indgår i projektsamarbejdet. Det vurderes desuden, hvordan ansøger beskriver, hvordan projektets organisering kan bidrage til at løse sociale udfordringer og/eller give en bedre velfærd til gavn for målgruppen. Det vil blive vurderet, om beskrivelsen er tilstrækkelig.

Erfaringsudveksling og implementeringsstøtte

Ansøger skal tilkendegive, at de deltager i erfaringsudveksling blandt projekterne og bidrager til vidensindsamling. Ansøger skal ligeså tilkendegive, at de indgår i den proces- og implementeringsstøtte, der etableres i tilknytning til initiativet, og som faciliteres af Socialstyrelsen. Det skal fremgå af samarbejdsaftalen, at alle parter er indstillet på at indgå i erfaringsudvekslingen og implementeringsstøtten.

Ad 5) Sammenhæng

Sammenhæng

På baggrund af den samlede projektbeskrivelse og dertilhørende budget vil det blive vurderet, hvorvidt der er sammenhæng mellem projektets formål, målgruppe, aktiviteter, målsætninger på borgerniveau, tidsplan, organisering mv. Det vil blive vurderet, hvorvidt projektet opstiller klare og præcise mål på borgerniveau og på projektniveau. Projektets resultater skal være realistiske i forhold til bl.a. projektets målgruppe, bemanding og aktiviteter. Således skal de planlagte aktiviteter være klart beskrevet, og det skal være sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af de opstillede mål.

Ad 6) Budget

Budget

På baggrund af den samlede projektbeskrivelse og dertilhørende budget vil det blive vurderet, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne aktiviteter og de udgiftstyper, som fremgår af budgettet. Budgettet skal være realistisk, sparsommeligt og leve op til de krav, der er til udgiftstyper og niveauer, som fremgår af vejledningen (se afsnit 11 til 13).

Ad 7) Forankring

Forankring

På baggrund af den samlede projektbeskrivelse vil det blive vurderet, hvorvidt projektet har beskrevet en realistisk forankringsplan efter tilskudsperiodens ophør. Ansøger skal beskrive, hvordan indsatsen planlægges forankret, når tilskudsperioden udløber, herunder hvordan projektet kan opbygge en lokalt forankret kapacitet til at videreføre foreningens innovationsarbejde fremadrettet. Desuden vægtes det positivt, at ansøger beskriver, hvordan der oparbejdes kompetencer, der efter gennemførelsen af projektet kan anvendes til fremadrettet at arbejde med innovative processer og idéer gennem et udviklingsforløb.

11 Tilskudsberettigede udgifter

Projektets udgifter skal anføres under specifikke budgetposter i budgettet.

Overordnet kan der søges om støtte til udgifter i relation til projektet, herunder udgifter til realisering af en konkret idé samt udgifter til at opbygge kapacitet i organisationen/foreningen og frivilligcenterets drift til at kunne realisere andre innovative projekter.

Nedenstående oversigt viser, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede i forhold til tilskud fra ansøgningspuljen:

1) Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet, herunder eventuelt frikøb af medarbejdertimer. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.

2) Udgifter til honorarer til konsulenter.

3) Udgifter til revisor.

4) Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

5) Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Udgifterne skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km.

6) Udgifter til offentlig transport.

7) Udgifter til aktiviteter målrettet målgruppen.

8) Udgifter til specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige.

9) Udgifter til formidling.

10) Udgifter til lokaler.

11) Udgifter til kontorhold (f.eks. mindre kontorartikler, porto mv.).

12) Udgifter til materielanskaffelser. Såfremt der søges om tilskud til materialeanskaffelser, skal formålet med anskaffelsen fremgå af ansøgningen eller i en note til budgettet.

13) Øvrige udgifter i relation til projektet. Udgifternes relevans beskrives i en note til budgettet.

12 Ikke tilskudsberettigede udgifter

Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke udgifter der ikke kan dækkes gennem tilskud fra ansøgningspuljen:

1) Anskaffelse af fast ejendom.

2) Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering.

3) Dækning af underskud.

4) Tilskud til enkeltpersoners underhold.

5) Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side.

6) Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige.

7) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.

8) Udgifter til projekter forankret i udlandet, samt Grønland og Færøerne.

13 Udarbejdelse af budget

I forbindelse med ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens ansøgningspuljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til.

Budgettet oprettes automatisk, når ansøgningen udfyldes elektronisk på Tilskudsportalen.

Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:

1) Budgettet skal fordeles på måneder i det projektår, hvor projektet har udgifter.

2) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstruktur.

3) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøgningen.

4) Udgifter skal specificeres i budgettet.

5) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.

6) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter som overhead, administrationsbidrag og diverse.

7) Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.

8) Udgifter til transport i egen bil kan højest udgøre statens lave takst per kilomenter. Per 1. januar 2018 udgør statens takst 1,94 kr. Under transportudgifter skal oplyses kørselstakst samt antal kilometer.

Budgettet skal kun indeholde tilskudsberettigede udgifter, som direkte kan henføres til det konkrete projekts gennemførsel. Således må der ikke budgetteres med udgifter, som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt, eller udgifter, der ikke kan gives tilskud til (se afsnit 11 og 12).

Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet:

Projektets titel

Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer)

Ansøgers navn og adresse

13.1 Nødvendige udgifter

Tilskud kan ydes til fremtidige, projektrelaterede udgifter. Det skal være udgifter, der er nødvendige for at projektet kan gennemføres. Det skal også være udgifter, som afholdes, når der er modtaget tilskud. Kun i særlige tilfælde kan der ydes tilskud til udgifter, som er afholdt, før der blev ydet tilskud, hvis de har en klar tilknytning til projektet.

13.2 Periodiserede budgetter

13.2.1 100.000 kr. eller derover

Udgifterne i det enkelte årsbudget skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der f.eks. er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes.

13.2.2 Under 100.000 kr.

Hvis det ansøgte beløb er mindre end 100.000 kr., behøves projektudgifter ikke at være opdelt i måneder. De kan samles i den første måned, hvor projektet har udgifter.

13.3 Lønudgifter

Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønudgifter må ikke inkluderes under andres budgetposter. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Relevant information kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.moderniseringsstyrelsen.dk og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger.

13.4 Enhedspriser

Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f.eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster 100.000 kr., anføres to enheder á 100.000 kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt.

13.5 Noter til budgettet

Der skal udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne f.eks. er ”Seminar”, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse.

13.6 Moms

Kommuner og regioner kan ikke få tilskud til dækning af moms, da momsen refunderes af momsudligningsordningen. Alle udgifter skal derfor i budgettet være ekskl. moms.

14 Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er den 26. september 2018 kl. 12.00. Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke længere fremsendes.

Det forventes, at ansøgerne får svar på ansøgningen ultimo november 2018.

Spørgsmål om ansøgningspuljen behandles af Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning i Socialstyrelsen. Spørgsmål kan stilles via tlf. 91 37 02 00, mandag til fredag mellem kl. 10.00 til 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. For yderligere information om brug af Tilskudsportalen se under vejledninger på Tilskudsportalens forside. Når Socialstyrelsen har modtaget an-søgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Tekniske spørgsmål i forhold til anvendelse af Tilskudsportalen kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk

14.1 NemID

Ansøgere med CVR-nummer skal ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger anvende en NemId medarbejdersignatur tilknyttet det relevante CVR-nummer. Den tilskudsansvarlige såvel som den medarbejder, der opretter ansøgningen, skal have en NemId medarbejdersignatur. Kun personer, som er fritaget fra tilslutning til digital post, behøver ikke at søge gennem Tilskudsportalen.

15 Hvis projektet får tilskud

Hvis projektet får tilskud, gælder der en række forpligtelser, som står i bekendtgørelsen om Flere med i lokale fælleskaber, af afgørelsen (”tilskudsbrevet”), og af vejledningen. Der er f.eks. tale om pligt til at indsende relevante dokumenter, rapporter, udbetalingsanmodning og regnskab.

Hvis ikke forpligtelserne overholdes, kan Socialstyrelsen f.eks. beslutte tilbageholdelse, bortfald eller tilbagebetaling af tilskud.

15.1 Rapport og erfaringsopsamling

Projektet skal løbende forholde sig til, om det opnår sine mål og i modsat fald justere projektet. Det skal desuden være muligt for Socialstyrelsen at følge med i, om projektets indsats har den tilsigtede virkning for borgerne. Derfor skal det rapporteres til Socialstyrelsen om projektets opstillede mål er/bliver opfyldt.

Skabelonen for afrapportering er projekterklæring og kan hentes på Socialstyrelsens tilskudsportal under Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via Socialstyrelsens tilskudsportal. Fristerne for indsendelse af rapporter fremgår af det tilskudsbrev, som tilskudsmodtagere modtager fra Socialstyrelsen.

16 Statsstøtte

EU-retten indeholder et generelt forbud mod statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Det betyder, at tilskud fra en ansøgningspulje kan være uforenelig med EU-retten, hvis støtten gives til et projekt, der indeholder en økonomisk aktivitet, fx i form af et produkt eller en ydelse, hvor støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen på et marked, og hvor støtten potentielt kan påvirke samhandlen i det indre marked.

Socialstyrelsen foretager alene en overordnet vurdering af, om projekter, der lever op til ansøgningspuljens tildelingskriterier og indstilles til støtte, er i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler. Vurderingen foretages på baggrund af de oplysninger, der fremgår af den indsendte ansøgning. Den enkelte tilskudsmodtager skal således være opmærksom på, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler.

For yderligere information om de EU-retlige statsstøtteregler henvises til Erhvervsministeriets hjemmeside: http://em.dk/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold.

Vejledning (nr. 9587) af 05/07/2018 om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber bortfalder.

Socialstyrelsen, den 5. juli 2018

Birgitte Anker

/ Mette Holm Sørensen