Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af strakspåbud om at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse strakspåbud om at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden.

Et flertal af nævnets stemmeberettigede medlemmer fastholdt afgørelsen og vurderede, at anvendelsen af elefantfod til arbejdet med håndtering af papkasser med chips i højden, ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at virksomhedens ansatte ved brug af begge hænder håndterer 1-2 kasser med chips ved at stille sig op på en elefantfod for derefter at række kasserne op på øverste hylde.

Flertallet lagde endvidere vægt på, at den øverste hylde var placeret i ca. 169 cm’s højde, og at der var placeret 4 lag kasser oven på den øverste hylde, hvor bunden af øverste kasse med chips var placeret i 250 cm’s højde fra gulvet, hvorved de øverste lag af papkasser var placeret over skulderhøjde, når man stod på elefantfoden.

Flertallet lagde desuden vægt på, at reolen var indrettet, så den øverste hylde havde en lavere dybde end nederste hylde, hvorved den ansatte skal bøje sig forover for at nå ind til kasserne, når kasserne skal placeres og hentes ned, hvorved der er en risiko for at komme ud af balance med følgende fald og personskade til følge.

Flertallet lagde endelig vægt på, at elefantfodens understøtningsflade ikke gør det muligt for den ansatte at kompensere for den skæve kropsholdning eller eventuelle uventede balanceforskydninger i byrden.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 26. juni 2018 [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 6. februar 2018 med strakspåbud om at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 6. februar 2018 med strakspåbud om at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden hos [navn udeladt] på arbejdsstedet [adresse udeladt]

B E G R U N D E L S E

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer vurderer, at anvendelsen af elefantfod til arbejdet med at håndtere papkasser med chips i højden ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg den 1. februar 2018 hos [navn udeladt] på arbejdsstedet [adresse udeladt], ikke er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Flertallet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at virksomhedens ansatte ved brug af begge hænder håndterer 1-2 kasser med chips ved at stille sig op på en elefantfod for derefter at række kasserne op på øverste hylde.

Flertallet lægger i den forbindelse vægt på, at elefantfoden målte 42 cm i højden og havde en understøtningsflade på ca. 30 cm i diameter.

Flertallet lægger endvidere vægt på, at den øverste hylde var placeret i ca. 169 cm’s højde, og at der var placeret 4 lag kasser oven på den øverste hylde, hvor bunden af øverste kasse med chips var placeret i 250 cm’s højde fra gulvet, hvorved de øverste lag af papkasser var placeret over skulderhøjde, når man stod på elefantfoden.

Flertallet lægger desuden vægt på, at reolen var indrettet, så den øverste hylde havde en lavere dybde end nederste hylde, hvorved den ansatte skal bøje sig forover for at nå ind til kasserne, når kasserne skal placeres og hentes ned, hvorved der er en risiko for at komme ud af balance med følgende fald og personskade til følge.

Flertallet lægger i forlængelse heraf vægt på, at risikoen for, at den ansatte kan miste balancen er øget ved, at kasserne er delvist åbne, så indholdet kan forskubbe sig eller falde ud under håndteringen, ligesom størrelsen på kasserne bevirker, at de skal håndteres med begge hænder, hvorfor den ansatte ikke har mulighed for at holde fast i eller støtte sig til reolen under håndteringen.

Flertallet lægger endelig vægt på, at elefantfodens understøtningsflade ikke gør det muligt for den ansatte at kompensere for den skæve kropsholdning eller eventuelle uventede balanceforskydninger i byrden.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det følger af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Valget af et teknisk hjælpemiddel skal ske under hensyn til de forhold, hvorunder det skal anvendes, samt de risici, der måtte opstå ved anvendelsen af det pågældende hjælpemiddel.

Ved efterkommelsen af gældende krav vedrørende anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel skal der i fuldt omfang tages hensyn til den pågældende arbejdsplads og til arbejdsstillingen under anvendelsen samt øvrige ergonomiske forhold.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 7 ud af nævnets 9 stemmeberettigede medlemmer.

BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN

[Navn udeladt] har i klage af 20. februar 2018 anført, at en elefantfod er et egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af papkasser med chips, og at påbuddet formål kan nås ad mindre indgribende vej.

[Navn udeladt] har i den forbindelse anført, at papkasser med chips er lethåndterlige og bemærket, at Arbejdstilsynet ikke har angivet vægt på kasserne.

[Navn udeladt] har i supplerende bemærkninger af 13. april 2018 anført, at der er tale om et CE-mærket teknisk hjælpemiddel, og at elefantfodens understøttelsesflade lever fuldt ud op til samtlige EU-direktiver om sikkerhed og sundhed.

Flertallet skal hertil henvise til Arbejdstilsynets udtalelse af 26. februar 2018, hvori Arbejdstilsynet oplyser, at det er ud fra en samlet vurdering af kassernes placering, indretningen af reolen og elefantfodens understøttelsesflade, der er afgørende for påbuddets begrundelse.

Flertallet skal i den forbindelse bemærke, at den øverste hylde har en lavere dybde end nederste hylde, hvorfor den ansatte får en kropsholdning, der er ude af lodlinje, hvorved risikoen for at komme ud af balancen er øget.

Flertallet skal desuden bemærke, at ved håndteringen af kasserne bruges begge hænder, og der løftes over skulderhøjde, hvorfor de ansatte ikke har mulighed for at holde fast i eller støtte sig til reolen under håndteringen.

Der er derfor risiko for, at den ansatte kan falde ned med personskade til følge.

Flertallet skal endvidere bemærke, at afgørelsen ikke drejer sig om indretningen af elefantfoden, men om elefantfoden er egnet til at blive anvendt i forhold til det konkrete arbejde.

Flertallet skal endelig henvise til Arbejdstilsynets udtalelse, hvori Arbejdstilsynet oplyser, at påbuddet også ville blive anset for efterkommet, hvis virksomheden ophører med den håndtering, som medfører den i påbuddet omhandlede risiko.

MINDRETALSUDTALELSE

Et mindretal på 2 af nævnets medlemmer finder ikke, at Arbejdstilsynet har dokumenteret ulykkesrisikoen.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse:

● § 77, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Om anvendelse af tekniske hjælpemidler:

● § 45, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

● § 5, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler som er ændret ved bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet samt brev af 13. april 2018 fra [navn udeladt].

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler som er ændret ved bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 5. Et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. ¬Stk. 2. Valget af et teknisk hjælpemiddel skal ske under hensyn til de forhold, hvorunder det skal anvendes, samt de risici, der måtte opstå ved anvendelsen af det pågældende hjælpemiddel. ¬Stk. 3. Ved efterkommelsen af gældende krav vedrørende anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel skal der i fuldt omfang tages hensyn til den pågældende arbejdsplads og til arbejdsstillingen under anvendelsen samt øvrige ergonomiske forhold.