Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
32000L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav om målrettede efterafgrøder i ID15-områder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/20191)

I medfør af § 7, stk. 3, § 18 a, stk. 1 og 3, § 18 b, stk. 2-4, § 20, § 21, stk. 2, § 21 a, stk. 2, § 26 a, stk. 1-3, og § 29, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 26, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder omfattet af lovens § 3, der har arealer med afgrøder, der indgår i efterafgrødegrundarealet, beliggende i de ID15-områder, som er afgrænset i bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder dog ikke virksomheder,

1) der har et efterafgrødegrundareal, som udgør mindre end 10 hektar, eller

2) der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion eller under omlægning med henblik på at opnå autorisation til økologisk jordbrug den 1. februar 2018.

§ 2. Virksomheden skal i planperioden 2018/2019 udlægge arealer etableret med målrettede efterafgrøder efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Arealer, der anvendes til opfyldelse af en planperiodes målrettede efterafgrødekrav, skal i samme periode anvendes til dyrkning af en forårssået afgrøde.

Stk. 2. Arealet med målrettede efterafgrøder skal udgøre en procentdel af den del af virksomhedens efterafgrødegrundareal, der er beliggende i det pågældende ID15-område. Procentdelen for de enkelte ID15-områder er fastsat i bilag 1.

Stk. 3. Virksomhedens efterafgrødegrundareal opgøres i overensstemmelse med § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.

§ 3. § 3 i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag finder tilsvarende anvendelse for afgrødetyper, etablerings- og destruktionsfrister for målrettede efterafgrøder.

§ 4. Arealer etableret med målrettede efterafgrøder kan ikke anvendes til at opfylde:

1) En forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

2) Krav om efterafgrøder fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, herunder ikke anvendes som overskud af efterafgrøder til at opfylde krav om efterafgrøder i medfør af den nævnte bekendtgørelse.

3) Krav om efterafgrøder fastsat i anden lovgivning, herunder ikke anvendes som overskud af efterafgrøder til at opfylde krav om efterafgrøder i medfør af anden lovgivning.

4) Betingelser for tilskud i medfør af anden lovgivning, medmindre der er tale om efterafgrøder etableret i henhold til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder.

§ 5. Virksomheder, som har indgivet ansøgning om tilskud efter bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder, kan efter lovens § 18 b, stk. 1, reducere virksomhedens målrettede efterafgrødekrav med et areal, der svarer til det efterafgrødeareal, der ved udløbet af ansøgningsfristen er omfattet af ansøgningen. Efterafgrødekravet reduceres for det eller de ID15-områder, hvor der er indgivet ansøgning om tilskud.

§ 6. Hvis virksomhedens målrettede efterafgrødekrav, som omregnet på baggrund af omregningsfaktorerne fastsat i § 17 i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, udgør mere end 20 procent af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden, kan virksomheden ansøge om reduktion af det areal, der skal udlægges med målrettede efterafgrøder.

Stk. 2. Arealet med målrettede efterafgrøder reduceres således, at arealet omregnet på baggrund af omregningsfaktorerne fastsat i § 17 i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag udgør 20 procent af virksomhedens samlede kvote for kvælstof. Reduktionen forudsætter, at det eventuelle indsatsbehov i det pågældende ID15-område nås.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 sker ved afkrydsning i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i gødningsplanlægningen. Ansøgning skal indgives elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Stk. 4. Lovens § 21, stk. 1, og § 11 i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018 finder anvendelse for virksomheder, som vil søge om reduktion efter stk. 1. Virksomheder, der ikke er omfattet af lovens § 2, skal udarbejde en gødningsplanlægning ved hjælp af skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

§ 7. Efter lovens § 7, stk. 1, nr. 2, får en virksomhed reduceret den samlede kvote for kvælstof for planperioden, hvis virksomheden ikke har udlagt målrettede efterafgrøder. Reduktionen foretages på baggrund af omregningsfaktorerne fastsat i § 17 i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.

§ 8. § 15, stk. 1, 4 og 5, i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag finder tilsvarende anvendelse for virksomheders indberetning af arealer med målrettede efterafgrøder.

§ 9. § 16, stk. 1, i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag finder tilsvarende anvendelse for virksomheders indgivelse af markplanlægning for så vidt angår de målrettede efterafgrøder.

Stk. 2. § 16, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag finder tilsvarende anvendelse for virksomheders opgørelse af efterafgrødekrav for så vidt angår de målrettede efterafgrøder.

Stk. 3. Markplanlægning og opgørelse af virksomhedens målrettede efterafgrødekrav skal indgives elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Markplanlægning og opgørelse af virksomhedens målrettede efterafgrødekrav, der ikke indgives elektronisk via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses ikke for modtaget i Landbrugsstyrelsen.

§ 10. Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 11. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Landbrugsstyrelsen, den 27. juli 2018

P.D.V.
Steen Silberg Thomsen

/ Kim Holm Boesen


Bilag 1

Krav om målrettede efterafgrøder i ID15-områder

ID15-område (ID-nr.)
Efterafgrødekravets størrelse i ID15-området angivet i procent af efterafgrødegrundarealet
12430735
3,6
12430773
4,9
13210021
7,3
13230487
1,3
13230518
1,8
13230627
3,1
13230951
12,4
16100764
4,1
16100793
6,8
16101000
8,6
16101546
11,7
16200952
9,4
21100678
2,5
22130003
4,1
22130644
8,5
31100002
3,2
31100995
6
32130001
9,8
32130003
5,3
32160357
11,2
32210754
8,3
32211120
10,3
32211869
20,7
32211888
12,3
32220002
3,8
32220123
5,4
32220443
8,4
32220519
6,7
32230001
16,2
32230002
1,7
32230022
5,4
32230023
1,7
32230086
10,5
32230499
6,8
32240024
11,5
32240033
3,2
32240459
5,6
32240798
4,3
32240800
2
32400017
11,6
32400045
5
34100005
6,5
34200006
4
34200007
3,5
34200013
1,6
34200017
2,3
34200021
6,6
34200027
7,1
34200029
1,9
34200063
6,1
35310017
1,6
35321223
4,9
35321366
3,8
35321392
19,8
35321480
5,9
35321487
12,4
35321514
4,9
35321583
2
35321866
2,6
35322547
7,6
35330006
2,2
35330008
4
36110002
2,2
36110003
5,7
36110007
4,1
36120744
4,4
36230449
3,3
36230933
11,6
37130633
8,5
37130743
3,8
37130776
6
37130863
3,8
37240111
7,4
37340007
6,6
37540004
2,2
37610053
9,9
37620001
16,8
38140498
1,5
39100026
3,4
42320221
3,9
42320687
1,8
42320708
8,2
42320718
3,8
42320788
8,2
51350860
6,7
62110002
3
62230002
2,4
62230006
2,4
62230402
6,8
62230744
8,3
62231022
5,4
62231071
3
62231074
9,1
62250021
7,5
62250022
7,4
62300023
3,8
62520002
5,6
63110011
19,5
65200044
5,2
71240477
5,8
72300411
1,4
73200794
1,5
73300468
6,6
73300777
1,4
92200017
3,6
93100023
2,3
93300847
4,8
93300878
10,1
93500055
3,9

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32.