Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
32000L0060
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrødeordning i 20181)

I medfør af § 18 a, stk. 1 og 4, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 26, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Et indsatsbehov, svarende til 5.340 ha efterafgrøder, i forhold til at sikre en samlet kvælstofreduktion for 2018 på 1.025 t kvælstof i forhold til kystvande og 3.774 t kvælstof i rodzonen til både grundvand og kystvande, jf. lovens § 18 a, stk. 1, udskydes i medfør af lovens § 18 a, stk. 4, til 2019.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Landbrugsstyrelsen, den 27. juli 2018

P.D.V.
Steen Silberg Thomsen

/ Kim Holm Boesen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32.