Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 652 af 16. juni 2014, bekendtgørelse nr. 1072 af 30. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1504 af 28. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 1, affattes således:

»For hvert censorkorps vælges af og blandt censorerne et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd. Det hidtidige censorformandskab afholder valget. Hvis hele det siddende formandskab genopstiller, og der samtidig er andre kandidater til formandskabet, forestås valget af den institution, som varetager sekretariatsfunktionen for det pågældende censorkorps’ formandskab.«

2. § 25, stk. 3, ophæves.

3. § 26 affattes således:

»§ 26. Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved den uddannelsesinstitution, eller ved den afdeling, hvis uddannelsesinstitutionen er opdelt i hovedområder, hvor de skal virke som censorer, medmindre der er tale om en anden uddannelse, end den censoren forsker og/eller underviser ved. Uddannelsesinstitutionens bestyrelsesmedlemmer, rektor, institutledere og andre i tilsvarende stillinger kan dog ikke virke som censorer ved uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. En adjungeret professor, en adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved den uddannelsesinstitution, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.

Stk. 3. Det skal i videst muligt omfang undgås, at bedømmere varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 4. Efter indstilling fra censorformandskabet kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse fravige stk. 1, 1. pkt., når der foreligger særlige omstændigheder.«

4. § 28, stk. 1, affattes således:

»På uddannelsesinstitutionens hjemmeside skal censorkorpsets medlemmer have adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser, der er relevante for dem, herunder denne bekendtgørelse, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for censorenes virksomhed.«

5. § 31, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og beskikkelsen udløber automatisk, jf. dog stk. 4. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Det nye censorkorps skal således bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer. Der kan inden for perioden beskikkes supplerende censorer, herunder i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset.«

6. § 34 affattes således:

Ȥ 34. En censor skal

1) virke som censor ved uddannelsens eksterne prøver,

2) rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens og undervisningens formål,

3) ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet, og

4) medvirke ved behandling af klager og anker over prøver.

Stk. 2. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Stk. 3. Censorernes virke er omfattet af de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 4. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 33, ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til uddannelsesinstitutionen med kopi til censorformandskabet.«

7. § 40 affattes således:

»§ 40. Uddannelsesinstitutionen opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Herefter overgives oplysningerne til Rigsarkivet.

Stk. 2. Ophører en uddannelsesinstitution med at eksistere eller af anden årsag ikke kan opbevare dokumenterne i overensstemmelse med stk. 1, skal institutionen sikre anden betryggende opbevaring efter de herom gældende regler.«

8. Efter § 40 indsættes i kapitel 9:

»§ 40 a. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med de nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis personen har gennemført uddannelsen, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 39, stk. 1 - 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres og annulleres. Såfremt der ikke foreligger et oprindeligt bevis, udsteder institutionen dokumentation for bestået uddannelse.

Stk. 3. Hvis personen har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen dokumentation for gennemførte uddannelsesdele, jf. § 39, stk. 8.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 28. august 2018

Hans Müller Pedersen

/ Pia thor Straten