Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger1)

I medfør af § 4 i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017, som ændret ved lov nr. 720 af 8. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.

§ 2. Ansøgning, jf. § 1 skal ske ved anvendelse af ansøgningsskemaet i bilag 1, der indsendes digitalt. Den kompetente myndighed afviser at behandle en ansøgning, der ikke indsendes digitalt ved anvendelse af ansøgningsskemaet, jf. dog stk. 2-3. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de forhold, som er angivet i ansøgningsskemaet.

Stk. 2. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en ansøgning, som ikke er indsendt digitalt, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøger ikke må forventes at kunne indsende ansøgningsskemaet digitalt.

Stk. 3. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indsendt digitalt ved anvendelse af ansøgningsskemaet, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for den kompetente myndighed ved at behandle ansøgningen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. august 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Merete Løvschall


Bilag 1

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse.

 
A. Oplysninger om ansøger
   
 
Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse fremgå af samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A) vedlagt ansøgningen.
 
 
Samtykkeerklæring kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.
 
         
 
Navn
 
     
         
 
Adresse
 
     
         
 
Postnr.
By
 
       
         
 
Telefon nr.
Mobil nr.
E-mail
 
         
 
Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?
 
 
Ja
 
 
Nej. Oplysninger om ejer fremgår af samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen
 
         

 
B. Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger
   
 
Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis af nabo, rådgiver, entreprenør e.l. Denne vil være kontaktperson til den kompetente myndighed under sagens forløb.
 
 
Husk samtykkeerklæring fra ansøger. Eksempel på samtykkeerklæring (udfyld pkt. B) kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.
 
         
 
Navn
     
     
         
 
Adresse
     
     
         
 
Postnr.
By
 
       
         
 
Telefon nr.
Mobil nr.
E-mail
 
         
         

 
C. Projektets placering
 
 
Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt O ”Andre oplysninger”
 
 
Hvis ejendommen, hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst under punkt A, skal der vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere. Eksempel på samtykkeerklæring kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.
 
         
 
Adresse
 
     
         
 
Postnr.
By
Kommune
 
         
         
 
Matrikel nr.
Ejerlav
 
       
       
 
Hvad er projektets karakteristika?
Beskriv hele projektets dimensioner og
Beskriv hele projektets udformning
 
         
         

               
 
D. Projektets indvirkning på miljøet
 
               
 
Beskriv indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning
 
               
 
Beskriv indvirkningens art
 
               
 
Beskriv indvirkningens grænseoverskridende karakter
 
               
 
Beskriv indvirkningens intensitet og kompleksitet
 
               
 
Beskriv indvirkningens sandsynlighed
 
               
 
Beskriv indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet
 
               
 
Beskriv kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter
 
               
 
Beskriv muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne
 
               

 
E. Hvad søges der om beskyttelse mod?
 
               
 
Erosion (kysten nedbrydes af havet)
Oversvømmelse
 
   
Udfyld punkterne F-L
 
Udfyld punkterne F-J og M-N
 
               
               

                 
 
F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold
 
 
Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?
 
                 
 
Nej
 
                 
 
Ja, hvilken
 
Skråningsbeskyttelse
   
       
Sandfodring
   
       
Høfde
   
       
Bølgebryder
   
       
Dige
   
       
Andet:
     
                 
                 
 
Hvis ja, angiv dok. nr. for evt. tilladelse:
     
 
Eller
     
 
Omtrentligt år for etablering:
     
               
 
Hvis ja, er der kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller godkendte forhold?
   
 
□ Nej
 
 
□ Ja
Beskriv hvilke forhold og kumulationen
 
   
   
                 
                 

           
 
G. Værdier
 
 
Hvilke værdier ønskes beskyttet?
 
           
 
Hus eller anden bebyggelse med faste installationer
 
 
Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)
 
 
Andet (landbrugsjord, ubebygget areal, produktionsskov, have), hvilket:
     
           
     
 
Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?
 
 
Beskriv hyppigheden af tidligere oversvømmelser og/eller
Beskriv erosionens omfang og
Beskriv skader efter oversvømmelse eller erosion m.v.
 
           
 
Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af det, der ønskes beskyttet i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen over en længere periode på 25-50 år:
 
   
 
           

           
 
H. Skovloven
 
 
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.
 
           
 
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt efter skovloven, oplyses, om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal?
 
   
 
 
Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på det fredskovspligtige areal.
 
   
 
 
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”skovbryn af løvtræer og buske” der er omfattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.
 
   
 
 
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pga. for lille størrelse” der er omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.
 
   
 
           

 
I. Jagt- og vildtforvaltningsloven
     
 
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.
 
           
 
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærmere begrundelse for dette indgreb.
 
     
 
Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket tidspunkt på året projektet ønskes gennemført.
 
     
 
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtreservat sårbare tidspunkter, fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt.
 
     

     
 
J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning
 
 
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.
 
           
 
Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande.
 
     
 
Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.
 
   
 
 
Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster.
 
   
 
           

                 
 
K. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion
 
                 
 
Hvilken type kystbeskyttelse søges der om tilladelse til:
 
Er der tale om:
 
 
Fodring (sand/ral)
 
Etablering af ny kystbeskyttelse
 
 
Skråningsbeskyttelse
 
Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
 
 
Høfde
 
Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer
 
 
Bølgebryder
 
Fjernelse af eksisterende anlæg*
 
 
Andet:
     
*) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig
 
             
                 

 
L. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion
 
 
Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen
 
     
 
Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstanden fra bebyggelse til skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt.
 
Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå.
Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen.
En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid, herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.
Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort.
Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten.
Samtykkeerklæringer
1) Ved flere ansøgere
2) Når der er en repræsentant for ansøger
3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom
     
     

                 
 
M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse
 
                 
 
Hvilken type kystbeskyttelse
 
Er der tale om:
 
 
Dige
 
Etablering af ny kystbeskyttelse
 
 
Højvandsmur
 
Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
 
 
Fodring (hævning af terræn med sand/ral)
 
Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer
 
 
Andet
   
Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*
 
           
*) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig
 
             
                 
                 

       
 
N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse
 
 
Nedenstående liste skal vedlægges ansøgningen
 
     
 
Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt.
 
Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. ¬Topkote, hældninger, bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå af snittegningerne.
Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen.
En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.
Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkringliggende område.
Samtykkeerklæringer
1) Ved flere ansøgere
2) Når der er en repræsentant for ansøger
3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom
     
     

     
 
O. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen
 
 
Kan evt. uddybes i bilag
 
     
     
     

 
P. Offentliggørelse af ansøgningen
 
     
 
Det er den kompetente myndigheds praksis, at ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds hjemmeside.
 
 
Det sker som led i den høring og orientering, som den kompetente myndighed er forpligtiget til at gennemføre.
 
 
Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt
 
       
 
Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds hjemmeside
 
       

 
Q. Erklæring og underskrift
 
         
 
Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
 
         
 
Dato
Fulde navn (benyt blokbogstaver)
Underskrift
 
         
         
         

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1.