Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 3, § 18, stk. 1, § 18 a, stk. 1 og 3, § 19, stk. 3 og 4, § 20, § 21, stk. 2, § 21 a, stk. 2, § 26 a, stk. 1-3, og § 29, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 26, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. I planperioden 2018/2019 skal efterafgrøder, uanset stk. 2, være sået senest den 3. september 2018. Efterafgrøder, bortset fra efterafgrøder sået som udlæg i majs, må i planperioden 2018/2019 uanset stk. 2 tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres den 3. november 2018.«

3. I § 15, stk. 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-3, 6 og 7«.

4. I § 15 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. I planperioden 2018/2019 skal indberetning af arealer med efterafgrøder og ændringer heri uanset stk. 1, 1. pkt., ske senest den 10. september 2018. Indberetning i planperioden 2018/2019 af anvendelse af et eller flere alternativer til efterafgrøder og ændringer heri skal uanset stk. 2 ske senest den 10. september 2018. Indberetning i planperioden 2018/2019 af oplysning om, at et eller flere alternativer omfattet af §§ 7-10 ikke længere ønskes anvendt, skal uanset stk. 3, 1. pkt., ske senest den 10. september 2018.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. august 2018.

Landbrugsstyrelsen, den 17. august 2018

Jette Petersen

/ Louise Piester