Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Anmeldelsespligtige kræftsygdomme m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.

I medfør af § 195, stk. 1, og § 273 a i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Det påhviler læger at foretage anmeldelse til Cancerregisteret efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Pligten til at foretage anmeldelse omfatter de i bilag 1 anførte sygdomme m.v.

Stk. 2. De i bilag 1 anførte diagnoser og diagnosenumre svarer til den enhver tid gældende SKS klassifikation. Ved revision heraf kan Sundhedsdatastyrelsen foretage tilsvarende ændringer af bilag 1.

Stk. 3. Anmeldelse skal foretages uanset eventuel anmeldelse til andre centrale registre.

Stk. 4. Anmeldelse skal foretages ved:

1) alle nydiagnosticerede tilfælde af kræftsygdom m.v.,

2) tilfælde af multiple kræftsygdomme hos samme person, med separat anmeldelse på hver kræftsygdom, som opfattes som en ny primær kræftsygdom,

3) revision af en tidligere diagnose omfattet af anmeldelsespligten,

4) konstatering af, at en tidligere anmeldt kræftsygdom ikke har været til stede og

5) progression af prækankrøse forandringer eller carcinoma in situ, herunder overgang til invasiv kræft.

Stk. 5. Anmeldelse foretages senest i forbindelse med patientens afsluttende registrering.

§ 3. Pligten til at foretage anmeldelse påhviler:

1) alment praktiserende læger (speciallæger i almen medicin), som første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde uden henvisning og efterfølgende kontakt til sygehus eller til praktiserende speciallæge,

2) praktiserende speciallæger, som første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde uden henvisning og efterfølgende kontakt til sygehus,

3) den for patientbehandlingen ansvarlige læge ved private sygehuse og klinikker, der første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde, uanset om tilfældet er anmeldt tidligere. Der skal dog ikke foretages anmeldelse, hvis behandling m.v., der foretages på private sygehuse og klinikker, er omfattet af overenskomster på praksisområdet og patienten efterfølgende henvises til behandling og kontakt på offentligt sygehus,

4) den ansvarlige overlæge ved en hospitalsafdeling, der første gang diagnosticerer, kontrollerer eller behandler klinisk og/eller mikroskopisk diagnosticerede, anmeldelsespligtige sygdomstilfælde, uanset om tilfældet er anmeldt tidligere, dog undtaget onkologiske afdelinger, ved onkologiske patienter, der er færdig udredt og fuldt anmeldt af klinisk afdeling samt radiologiske afdelinger, hvor patienten efterfølgende anmeldes af klinisk afdeling, og

5) den ansvarlige overlæge ved hospitalsafdelinger eller institutter for patologi samt prosektorer ved de retsmedicinske institutter, når der ved obduktion påvises anmeldelsespligtige sygdom, der ikke tidligere er erkendt og anmeldt til Cancerregisteret fra en klinisk sygehusafdeling (uventet sektionsfund).

§ 4. Ved private sygehuse eller klinikker forstås, i denne bekendtgørelse, private sygehuse eller klinikker, hvor der foretages lægelig patientbehandling under indlæggelse og/eller ambulant lægelig patientbehandling.

§ 5. Anmeldelse foretages elektronisk til Cancerregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, i overensstemmelse med vejledning, som udfærdiges af Sundhedsdatastyrelsen, og som er tilgængelig på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Patologiafdelinger og Øjenpatologisk institut anmelder elektronisk via Patobank til Cancerregisteret.

§ 6. Den læge, der gør sig skyldig i overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1473 af 3. december 2013 om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 12. august 2018

Ellen Trane Nørby

/ Esther Løffler


Bilag 1

Anmeldelsespligtige kræftsygdomme m.v.

DB21*
HIV- sygdom med neoplastisk sygdom
DC00*-DC14*
Kræft i læbe, mundhule og svælg
DC15*-DC26*
Kræft i mave-tarmkanal
DC30*-DC39*
Kræft i åndedrætsorganer og organer i brysthule
DC40*-DC41*
Kræft i knogle og ledbrusk
DC43*-DC44*
Ondartet melanom og anden hudkræft
DC45*-DC49*
Kræft i mesotel og bindevæv
DC50*
Kræft i bryst
DC51*-DC58*
Kræft i kvindelige kønsorganer
DC60*-DC63*
Kræft i mandlige kønsorganer
DC64*-DC68*
Kræft i urinveje
DC69*-DC72*
Kræft i øje, hjerne og andre dele af centralnervesystemet
DC73*-DC75*
Kræft i skjoldbruskkirtel og andre endokrine kirtler
DC76*-DC80*
Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede lokalisationer
DC81*-DC96*
Kræft i lymfatisk og bloddannede væv
DD05*
Carcinoma in situ i bryst
DD06*
Carcinoma in situ i livmoderhals
DD09. 0
Carcinoma in situ vesicae urinariae
DD09. 1*
Carcinoma in situ i andre og ikke specificerede urinorganer
DD095
Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinblæren
DD096*
Non-invasiv papillær tumor (Ta) i anden/ikke specifik lokalisation i urinveje
DD301-DD309
Godartet tumor i urinveje (ekskl. godartet nyretumor)
DD32*
Godartet tumor i hjernehinder
DD33*
Godartet tumor i hjerne og andre dele af centralnervesystemet
DD35. 2
Neoplasma benignum glandulae pituitariae
DD35. 3
Neoplasma benignum ductus craniopharyngei
DD35. 4
Neoplasma benignum corporis pinealis
DD37*-DD48*
Tumorer af usikker eller ukendt karakter
DN871 – DN879
Celleforandring i slimhinde på livmoderhals (dysplasi)
DO01*
Mola vandblære
   
*) Angiver alle diagnoser i gruppen