Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32014R0640
 
32014R0807
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og afgrænsning
Kapitel 2 Betingelser og prioritering
Kapitel 3 Modtagere af tilskud
Kapitel 4 Økonomi
Kapitel 5 Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud
Kapitel 6 Kontrol, nedsættelse, tilbagebetaling, sanktioner og bortfald
Kapitel 7 Klage
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Maksimal kvælstofreduktion fra privat skovrejsning fordelt på kystvande
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 2, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilskud til forøgelse af det private skovareal.

Stk. 2. Formålet med tilskud til forøgelse af det private skovareal er, at reducere kvælstofudledningen med henblik på at forbedre vandmiljøet og beskytte grundvandet.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse anses prydvækster, frugtplantager, pyntegrønt, juletræer, energiafgrøder og lignende bevoksning ikke for skov.

§ 2. Miljøstyrelsen kan efter reglerne i denne bekendtgørelse yde tilskud til:

1) Anlæg og pleje af skov på privatejede landbrugsarealer.

2) Opsætning, vedligehold og nedtagning af kulturhegn med det formål, at afværge skader fra vildt.

§ 3. Der kan ikke ydes tilskud efter § 2, nr. 1, til foranstaltninger,

1) der er pligt til at foretage i henhold til skovloven eller tinglyste servitutter,

2) der gives tilskud til efter anden lovgivning, eller

3) der er påbegyndt, inden der er givet tilsagn om tilskud hertil.

Kapitel 2

Betingelser og prioritering

Kriterier for støtteberettigelse

§ 4. Det er en betingelse for, at der kan ydes tilskud efter § 2, at arealet

1) er på mindst 2 ha,

2) ikke hidtil har været skovbevokset eller fredskovspligtigt, medmindre der i en afgørelse om fredskovspligt på arealet efter skovlovens § 4 er anført andet,

3) ikke anvendes som puljeskov efter regler udstedt i medfør af skovloven,

4) tilplantes med egnede træarter,

5) bliver fredskovspligtigt efter skovlovens § 4, og

6) har været i erhvervsmæssig landbrugsdrift i dyrkningssæsonen forud for ansøgningstidspunktet, eller har været udtaget af drift med tilskud til miljøvenligt landbrug under et landdistriktsprogram eller efter grundbetalingsordningen, jf. regler udstedt i medfør af landbrugsstøtteloven.

Stk. 2. Der kan kun ydes tilskud efter § 2 til arealer, der ligger i et område, hvor skovrejsning efter kommuneplanen er uønsket, hvis der er opnået dispensation til skovrejsningen efter regler, udstedt i medfør af lov om drift af landbrugsjorder.

Forpligtelser

§ 5. Skoven skal i dens opbygning leve op til skovlovens bestemmelser om bæredygtig skovdrift, integration af åbne arealer i skoven, arrondering tilpasset landskabelige og terrænmæssige forhold, samt sikre en stabil og varieret skovopbygning.

§ 6. Der må ikke foretages dybdepløjning forud for anlæg og ikke anvendes pesticider på arealet, hvis der er givet tilsagn om forhøjet tilskud til anlæg med særlige miljøhensyn.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan vedrørende anvendelse af pesticider i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1. Der kræves skriftlig godkendelse fra Miljøstyrelsen forud for anvendelse af pesticider.

§ 7. Det er en betingelse for godkendelse af projektet,

1) at der for løvtræsbevoksninger og løvskovbryn plantes mindst 4.000 levende planter pr. ha., eller

2) at der for nåletræsbevoksninger plantes mindst 2.800 levende planter pr. ha.

Andre forpligtelser

§ 8. Miljøstyrelsen kan i et tilsagn om tilskud fastsætte yderligere tilskudsvilkår.

Prioritering

§ 9. Der kan kun ydes tilskud til projekter, der kan opnå et mindste antal point, jf. § 10, som forud for hver ansøgningsrunde fastsættes af Miljøstyrelsen.

§ 10. Ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning med særlige miljøhensyn prioriteres forud for ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning uden særlige miljøhensyn.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning, der opfylder betingelserne i § 4, prioriteres efter følgende kriterier:

1) Beliggenhed indenfor delvandoplande, der fremgår af bilag 1, og hvor der er et indsatsbehov for nedbringelse af kvælstofbelastningen til kystvande.

2) Omkostningseffektivitet (pris pr. kg kvælstof).

3) Beliggenhed indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller områder med vandindvindingsopland til almene vandforsyninger.

Stk. 3. Der gives point for hvert kriterie i stk. 2. Kriteriet i stk. 2, nr. 1, indgår i afvejningen med 60 %. Kriteriet i stk. 2, nr. 2, indgår i afvejningen med 35 % og der gives point for kvælstofretention. Kriteriet i stk. 2, nr. 3, indgår i afvejningen med 5 %.

Stk. 4. Såfremt en ansøgning efter prioritering ikke kan rummes inden for beløbsrammen, jf. § 12, men hvor beløbsrammen ikke er brugt, kan Miljøstyrelsen fastsætte nærmere vilkår og frister for tilbud om tilpasning af ansøgning.

Stk. 5. Såfremt flere ansøgninger opnår samme antal point, prioriteres ansøgningerne efter størrelsen af skovrejsningsarealet, idet et større areal går forud for et mindre areal.

Kapitel 3

Modtagere af tilskud

§ 11. Tilskud efter § 2 kan alene ydes til private ejere af landbrugsarealer. En privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

Stk. 2. Den private ejer må ikke have indgået driftsoverenskomst med eller modtage driftstilskud fra det offentlige til det areal, der søges om tilskud til. Grundbetaling er dog undtaget.

Stk. 3. Hvis det areal, der ydes tilskud til, ejes af flere personer, et selskab, en fond, en forening eller lignende, udbetales tilskud til den, der overfor Miljøstyrelsen kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.

Stk. 4. Ved ejerskifte falder fremtidige ydelser efter et tilsagn om tilskud for arealet bort. En ny privat ejer, som ikke er omfattet af stk. 2, har dog ret til at overtage rettigheder og pligter ifølge tilsagnet.

Kapitel 4

Økonomi

§ 12. Tilskud ydes inden for et beløb, der fastsættes på finansloven. Tilskudssatser, herunder forhøjet tilskud, jf. § 6, stk. 1, fastsættes nærmere af Miljøstyrelsen. Det beløb, der fastsættes for det enkelte år, kan opdeles i flere ansøgningsrunder, som fastsættes nærmere af Miljøstyrelsen.

Kapitel 5

Ansøgning, indberetning og udbetaling af tilskud

§ 13. Ansøgning om tilskud skal indsendes digitalt i en form og inden en frist, som fastsættes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgninger, der ikke indsendes efter Miljøstyrelsens nærmere anvisning, jf. stk. 1, anses som ikke modtaget, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation fra kravet fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 4. Ansøgere, der er bosat uden for Danmark, er undtaget fra krav om digital ansøgning fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 5. Særligt mangelfulde ansøgninger kan returneres til ansøgeren uden nærmere behandling.

§ 14. Indberetning om gennemførelse af foranstaltninger ved anlæg af skov, hvortil der er givet tilsagn om tilskud efter § 2, nr. 1, og til opsætning, vedligehold og nedtagning af kulturhegn efter § 2, nr. 2, skal indsendes digitalt i en form og inden en frist, som fastsættes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis fristen for indberetning ikke overholdes.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2.

§ 15. Tilskud efter § 2 udbetales, når projektet er gennemført, vilkår i tilsagn er opfyldte og indberetninger efter § 14 er modtaget og godkendt.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker til tilsagnshavers NemKonto.

§ 16. Modtagere af tilskud skal underrette Miljøstyrelsen, hvis et vilkår for at modtage tilskud ikke længere er opfyldt. Underretning skal ske senest én måned efter at det kan konstateres, at vilkåret ikke længere er opfyldt.

Kapitel 6

Kontrol, nedsættelse, tilbagebetaling, sanktioner og bortfald

§ 17. Kontrol med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser føres af Miljøstyrelsen efter § 9 i lov om Landdistriktsfonden.

§ 18. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud, sanktioner samt bortfald af tilsagn i medfør af EU-reglerne, jf. note 1.

§ 19. Udbetalte tilskud, der helt eller delvis skal tilbagebetales, jf. § 18, kan kræves tilbagebetalt med tillæg af renter, jf. § 5 i lov om Landdisstriktsfonden.

Kapitel 7

Klage

§ 20. Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 972 af 26. juni 2018 om tilskud til privat skovrejsning ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud, der er givet efter tidligere bekendtgørelser om tilskud til skovtilplantning og pleje, opretholdes og behandles færdig efter de tidligere regler.

Stk. 4. Ansøgninger om tilskud modtaget før den 1. juli 2018 behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 884 af 28. juni 2017 om tilskud til privat skovrejsning.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 17. august 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Sofus Rex


Bilag 1

Maksimal kvælstofreduktion fra privat skovrejsning fordelt på kystvande

Hovedvandopland
Id
Kystvand
Forventet effekt af Privat skovrejsning (215-2021)
(tons N)
Fleksibilitets-
pulje
(tons N)
Maksimal
kvælstofreduktion for Privat
skovrejsning (tons N)
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
11000084
11000069
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(221)
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(154, 222, 225 Nordlige Kattegat, Skagerrak)
0,2
0,0
5,0
0,0
5,2
0,0
1.2 Limfjorden
12000070
Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak(156)
27,7
51,9
79,6
 
12000071
Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning(157)
3,9
19,3
23,2
 
12000072
Hjarbæk Fjord(158)
4,3
23,2
27,5
1.3 Mariager Fjord
13000073
Mariager Fjord(159, 160)
3,7
3,0
6,7
1.4 Nissum Fjord
14000060
Nissum Fjord(129, 130, 131)
2,4
21,7
24,1
 
14000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133)
0,1
0,1
0,2
1.5 Randers Fjord
15000063
Randers Fjord(135, 136, 137)
17,1
3,3
20,4
1.8 Ringkøbing Fjord
18000061
Ringkøbing Fjord(132)
4,7
40,5
45,2
 
18000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133)
0,0
0,00
0,00
1.9 Horsens Fjord
19000059
Horsens Fjord(127, 128)
4,1
8,0
12,1
 
19000068
Norsminde Fjord(146)
0,9
1,8
2,7
 
19000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
0,0
0,0
0,0
1.10 Vadehavet
110000052
Juvre Dyb, Lister Dyb, Knudedyb og Grådyb(107, 111, 120, 121)
5,6
56,9
62,5
46
110000056
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(119)
0,7
2,4
3,1
1.11 Lillebælt/Jylland
111000048
Genner Bugt(101)
0,3
0,2
0,5
 
111000049
Åbenrå Fjord(102)
0,5
1,5
2,0
 
111000050
Als Fjord, Als Sund, Augustenborg Fjord(103, 104, 105)
2,0
4,6
6,6
 
111000051
Haderslev Fjord(106)
1,3
2,8
4,1
 
111000053
Avnø Vig(108)
0,4
1,1
1,5
 
111000054
Hejlsminde Nor(109)
0,8
1,7
2,5
 
111000055
Flensborg Fjord og Nybøl Nor(110, 113, 114)
1,1
1,3
2,4
 
111000057
Vejle Fjord(122, 123)
5,5
2,9
8,4
 
111000058
Kolding Fjord(124, 125)
2,0
4,6
6,6
 
111000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224)
2,7
4,9
7,6
1.12 Lillebælt/Fyn
112000035
Bredningen(74)
0,9
0,0
0,9
 
112000036
Emtekær Nor(75)
0,1
0,1
0,2
 
112000037
Orestrand(76)
0,0
0,0
0,0
 
112000038
Gamborg Fjord og Nor(78, 80)
0,5
0,2
0,7
 
112000039
Bågø Nor(81)
0,0
0,0
0,0
 
112000040
Aborg Minde Nor(82)
0,8
0,4
1,2
 
112000043
Helnæs Bugt(87)
2,0
0,4
2,4
 
112000080
Torø Vig og Torø Nor(213)
0,0
0,0
0,0
 
112000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224)
5,4
2,7
8,1
1.13 Odense Fjord
113000024
Nærå Strand(59)
1,0
0,7
1,7
 
113000025
Dalby bugt(61)
0,1
0,0
0,1
 
113000026
Lillestrand(62)
0,1
0,0
0,1
 
113000046
Odense Fjord(92, 93)
9,5
11,1
20,6
 
113000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
0,0
0,0
0,0
1.14 Storebælt
114000041
Nyborg Fjord, Holckenhavn Fj(86, 83)
2,5
2,1
4,6
 
114000042
Kerteminde Fjord, Kertinge Nor(84, 85)
0,3
0,3
0,6
 
114000047
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt SV og NV(95, 96)
1,0
0,0
1,0
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000027
Nakkebølle Fjord(63)
0,7
0,9
1,6
 
115000028
Skårupøre Sund(64)
0,1
0,2
0,3
 
115000029
Thurø Bund(65)
0,0
0,0
0,0
 
115000030
Lindelse Nor(68)
0,4
0,0
0,4
 
115000031
Vejlen(69)
0,1
0,2
0,3
 
115000032
Salme Nor(70)
0,0
0,0
0,0
 
115000033
Tryggelev Nor(71)
0,1
0,0
0,1
 
115000034
Kløven(72)
0,3
0,2
0,5
 
115000044
Lunkebugten(89)
0,1
0,0
0,1
 
115000045
Langelandssund(90)
1,1
0,7
1,8
 
115000079
Faaborg Fjord(212)
0,2
0,4
0,6
 
115000081
Det sydfynske Øhav, åbne del(214)
2,7
0,4
3,1
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
2200001
Roskilde Fjord, ydre(1)
0,0
0,0
0,0
 
2200002
Roskilde Fjord, indre(2)
3,4
0,0
3,4
 
2200007
Isefjord(24, 165)
2,7
0,0
2,7
2.3 Øresund
2300003
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (6, 9)
0,5
10,7
11,2
 
23000074
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(200, 205)
0,0
0,0
0,0
2.5 Smålandsfarvandet
2500004
Korsør Nor(16)
0,0
0,0
0,0
 
2500005
Basnæs Nor(17)
0,2
0,0
0,2
 
2500006
Holsteinborg Nor(18)
0,0
0,0
0,0
 
2500008
Skælskør Fjord og Nor(25)
0,0
0,0
0,0
 
2500009
Musholm Bugt, indre(26)
1,9
0,0
1,9
 
25000012
Smålandsfarvandet, syd(34)
1,6
0,0
1,6
 
25000013
Karrebæk Fjord(35)
9,7
0,0
9,7
 
25000014
Dybsø Fjord(36)
0,2
0,0
0,2
 
25000015
Avnø Fjord(37)
0,5
0,0
0,5
 
25000016
Guldborgsund(38)
0,0
0,0
0,0
 
25000017
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt og Smålandsfarvandet(41, 45)
1,0
0,0
1,0
 
25000076
Smålandsfarvandet, åbne del(206)
1,6
5,4
7,0
 
25000077
Nakskov Fjord(207)
0,0
0,0
0,0
2.6 Østersøen
26000018
Åbne vandomr. Gr. VII – Østersøen (44, 208)
0,0
0,0
0,0
 
26000019
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (46)
0,8
0,0
0,8
 
26000020
Præstø Fjord(47)
0,9
0,0
0,9
 
26000021
Stege Bugt(48)
0,0
0,0
0,0
 
26000022
Stege Nor(49)
0,2
0,3
0,5
 
26000078
Rødsand(209)
0,6
0,0
0,6
4.1 Kruså-Vidå
41000052
Lister Dyb (111), Vidå-Kruså delen
1,4
9,4
10,8
Øvre tilskudsgrænse, ton N
   
149,2
309,5
458,7

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 2005/1698, EU-tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens delegerede forordning 2014/640/EU af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelser for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48, Kommissionens delegerede forordning 2014/807/EU af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/1305/EU om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser, EU-Tidende 2014, nr. L 227, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.