Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v., med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 456 af 22. maj 2006.

§ 1. Loven omfatter realkreditlån ydet af realkreditinstitutter omfattet af realkreditloven og ydet af Dansk Landbrugs Realkreditfond samt lån ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, der er

1) inkonverterbare,

2) nominelt fastforrentede og

3) udbetalt senest den 5. april 1995.

Stk. 2. Loven omfatter ikke lån, der er ydet i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3, i lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.

§ 2. Efter ansøgning fra låntager kan Moderniseringsstyrelsen overtage gældsforpligtelsen på de i § 1 nævnte lån på betingelse af, at Moderniseringsstyrelsen modtager et beløb, der dækker Moderniseringsstyrelsen udgifter til betaling af gældsforpligtelsen på det overtagne lån og i øvrigt dækker omkostningerne ved gældsovertagelsen.

Stk. 2. Låntager skal have ansøgt om gældsovertagelsen senest den 31. december 2015. Ansøgning skal indgives til det institut, der har ydet det lån, der skal overtages af Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3. Til betaling af det i stk. 1 nævnte beløb kan der udmåles et realkreditlån eller fiskeribanklån efter reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.1) eller2) Kongeriget Danmarks Fiskeribanks vedtægt og udlånsreglement. Lånegrænserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.3) kan overskrides, hvis det nye lån er konverterbart og ydes af det samme institut, som har ydet det inkonverterbare lån, der skal overtages af Moderniseringsstyrelsen.

§ 3. Økonomi- og indenrigsministeren godkender efter forhandling med miljø- og fødevareministeren administrations- og reservefondsbidrag for lån, der i medfør af § 2 overtages af Moderniseringsstyrelsen.

§ 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren og miljø- og fødevareministeren nærmere regler om lovens administration, herunder om den praktiske gennemførelse af gældsovertagelsen, og om beregningen af det i § 2, stk. 1, nævnte beløb.

§ 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan bemyndige Finanstilsynet til at udøve de beføjelser, der efter denne lov er tillagt ministeren.

§ 6. (Udelades)

§ 7. (Udelades)

§ 8. (Udelades)

§ 9. Loven træder i kraft den 15. juni 1995.


Lov nr. 456 af 22. maj 2006 (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Erhvervsministeriet, den 12. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Jesper Berg

Officielle noter

1) Ved lov nr. 354 af 6. juni 1995 blev benævnelsen af »lov om realkredit« opdateret til »lov om realkreditlån og realkreditobligationer«. I denne lovbekendtgørelse er indsat »m.v.«, idet dette er den korrekte titel på lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

2) Ved lov nr. 354 af 6. juni 1995 udgik et »eller«. I denne lovbekendtgørelse er »eller« indsat på ny for en sproglig korrekt formulering.

3) Ved lov nr. 354 af 6. juni 1995 blev benævnelsen af »lov om realkredit« opdateret til »lov om realkreditlån og realkreditobligationer« i bestemmelsens stk. 3, 1. pkt. Benævnelsen blev ikke opdateret i bestemmelsens stk. 3, 2. pkt. I denne lovbekendtgørelse er benævnelsen opdateret.

4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2 og 3.