Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer1)

I medfør af § 15, stk. 3, § 16, stk. 5 og 6, § 17, stk. 5, § 18, stk. 4, § 19, stk. 2, § 67, stk. 2, § 69, stk. 6, og § 87, stk. 9, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017, som ændret ved lov nr. 466 af 14. maj 2018 og lov nr. 720 af 8. juni 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Kystbeskyttelse m.v.

§ 1. Bestemmelserne i lovens § 15 stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, 18, stk. 1 og § 19, stk. 1, gælder ikke for diger, høfder, bølgebrydere, øvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre anlæg, hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om kystbeskyttelse m.v.

Stk. 2. Bestemmelsen i lovens § 15, stk. 1, gælder endvidere ikke for

1) udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel med henblik på anlæg og foranstaltninger efter stk. 1, og

2) sådanne bade- og bådebroer, der er omfattet af bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

Stk. 3. Etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger og af bade- og bådebroer, jf. stk. 2, nr. 2, må ikke forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til naturen, jf. lovens § 22, stk. 3.

Skovbyggelinjen

§ 2. Før der træffes afgørelse om dispensation fra bestemmelsen i lovens § 17, stk. 1, vedrørende skovbyggelinjen, skal kommunalbestyrelsen give den pågældende skovejer lejlighed til at udtale sig om det ansøgte.

Kapitel 2

Flerårige energiafgrøder inden for sø- og åbeskyttelseslinjen

§ 3. Forbuddet i lovens § 16, stk. 1 mod tilplantning gælder ikke for tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder, der plantes uden for områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder for tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder af følgende arter: Pileslægten (Salix sp.), poppelslægten (Poppulus sp.), rødel (Alnus glutinosa), ask (Fraxinus excelsior) og hassel (Corylus avellana), der plantes i ren eller blandet bestand, og som høstes mindst hvert tiende år. I områder, hvor skovplantning er uønsket ifølge en endeligt vedtaget kommuneplan eller kommuneplantillæg, må der ikke høstes med længere mellemrum end hvert femte år.

Stk. 3. Flerårige energiafgrøder, der er plantet som nævnt i stk. 1, som ikke høstes som nævnt i stk. 2, betragtes som skovtilplantning, dvs. tilplantning, der ikke kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående dispensation efter lovens § 65, stk. 1.

§ 4. Arealer, der ligger nærmere end 300 m fra et internationalt naturbeskyttelsesområde, kan tilplantes med de flerårige energiafgrøder, som er nævnt i § 3, hvis kommunalbestyrelsen har godkendt, at plantningen ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, jf. lovens § 16, stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved sin afgørelse efter lovens § 16, stk. 4, vurdere, om tilplantningen kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at tilplantningen kan påvirke området væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af tilplantningens virkninger på området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at tilplantningen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles godkendelse til det ansøgte.

Kapitel 3

Underretning

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser vedrørende lovens §§ 16-19 til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Miljøstyrelsen og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen.

Stk. 2. Kystdirektoratet under Naturstyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser vedrørende lovens § 15 til de i stk. 1, nævnte personer og myndigheder.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen henholdsvis Kystdirektoratet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens, henholdsvis Kystdirektoratets, underretning om dispensationer fra bestemmelserne i lovens §§ 15-19, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens underretning om afgørelser efter lovens § 16, stk. 4, jf. § 5 i denne bekendtgørelse, om at tilplantning ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, skal indeholde oplysning om, at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Kystdirektoratet, giver den, som har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Offentliggørelse af afgørelser

§ 6. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Kystdirektoratet, skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i lovens §§ 15-19 samt afgørelser efter lovens § 16, stk. 4, om at tilplantning ikke vil skade et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Endvidere offentliggøres andre sådanne afgørelser, når de ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end de, som er underrettet efter reglerne i § 5, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Offentliggørelse sker efter Kystdirektoratets eller kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på Kystdirektoratets eller kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen eventuelt er fremlagt, og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis Kystdirektoratet, skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunernes, Kystdirektoratets eller klagemyndighedens hjemmesider.

Offentliggørelse af miljø- og fødevareministerens afgørelser om ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjer

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de afgørelser, som Kystdirektoratet henholdsvis Miljøstyrelsen træffer i henhold til lovens § 69, stk. 1, vedrørende ændring eller ophævelse af bygge- og beskyttelseslinjer i lovens §§ 8 og 15-18.

Stk. 2. Offentliggørelse finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, og stk. 3, nr. 1-2.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 927 af 27. juni 2016 om bygge- og beskyttelseslinjer ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. august 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Isabelle Navarro Vinten

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.