Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1632 af 20. december 2017 om vejafmærkning foretages følgende ændringer:

1. § 51 afsnit Q 46 Ubrudt kantlinje, affattes således:

Ȥ 51.

»
 
zz
Q 46 Ubrudt kantlinje
 
Linjen begrænser den del af kørebanen, der skal benyttes af motorkøretøjer og store knallerter. Den kan endvidere anvendes til at adskille almindelige vognbaner fra særlige vognbaner.
 
Ved parkeringsbaner med bred kantlinje gælder følgende:
 
1) Når en særlig vognbane er afmærket som en parkeringsbane med bred kantlinje mod kørebanen, skal køretøjet parkeres inden for parkeringsbanen. Det er tilladt at holde med hjulene på afmærkningen, der afgrænser parkeringsbanen i vejens længderetning. Køretøjets hjul må ved parkering ikke overskride bred kantlinje.
2) Når en parkeringsbane grænser op til en bred kantlinje, der adskiller parkeringsbane fra en cykelbane, er det tilladt at holde med køretøjets hjul på kantlinjen. Køretøjets hjul må ved parkering ikke overskride den brede kantlinje.
 
Ubrudt kantlinje, der begrænser kørebanen mod midterheller eller midterareal, må kun overskrides af køretøjer, hvor særlige forhold, fx vejarbejde eller standset køretøj, gør det nødvendigt, og da kun under udvisning af særlig agtpågivenhed og med lav fart.
 
Andre ubrudte kantlinjer må kun overskrides af motorkøretøjer og store knallerter i forbindelse med standsning eller parkering eller ved kørsel ind på eller ud fra vejen. Køretøjer, der føres med lav hastighed, kan dog, hvor det er nødvendigt for at lette overhaling, jf. færdselslovens § 22, stk. 2, overskride kantlinjen på en kortere strækning mens overhalingen varer. Kantlinjen kan også overskrides ved passage højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre for kantlinjen ikke er en særlig bane.
 
Endvidere kan motorkøretøjer, der lovligt benytter en busbane, jf. § 57, V 42 Bussymbol, overskride en kantlinje, der afgrænser de almindelige vognbaner fra busbanen, når det er nødvendigt for at passere et standset køretøj.
 
Særtransport og modulvogntog, der har godkendelse til kørsel på veje, kan ved kørsel i sløjferampe eller ved svingning overskride kantlinje, såfremt banen afgrænset af kantlinjen ikke er en svingbane, busbane eller cykelbane.
 
«

2. § 56 afsnit T 33 Parkeringsbås, affattes således:

»§ 56. Der anvendes følgende afmærkning for standsning og parkering:

 
 
zz
T 33 Parkeringsbås
 
Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte kantlinjer eller markeres med væsentligt afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred kantlinje.
 
Ved parkering i afmærkede parkeringsbåse skal køretøjet parkeres inden for båsen. Når der anvendes bred kantlinje mod kørebanen ved parkeringsbåse i vejens længderetning, er det tilladt at holde med køretøjets hjul på kantlinjen. Køretøjets hjul må ved parkering ikke overskride den brede kantlinje, jf. § 51, Q 46 Ubrudt kantlinje.
 
I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser.
 
Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjstype, fx bus, taxi, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjstype.
 
Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 Invalidesymbol, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.
«

3. § 57 afsnit V 21 Cykelsymbol, affattes således:

»
 
bj
V 21 Cykelsymbol
 
Symbolet angiver, at cyklister og førere af lille knallert skal benytte den pågældende del af vejen. Cykelsymbol i en bane, der er afgrænset med den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje, eller som er en del af en sti eller et fortov, angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af lille knallert og kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. Fodgængeres adgang til at benytte cykelsti afgøres dog efter reglerne i færdselslovens § 10.
Når en parkeringsbane eller parkeringsbås grænser op til en bred kantlinje med cykelbane, er det tilladt at holde med køretøjets hjul på bred kantlinje, der afgrænser cykelbanen. Køretøjets hjul må ved parkering i parkeringsbane og parkeringsbås ikke overskride bred kantlinje, jf. § 51, Q 46 Ubrudt kantlinje, nr. 1) og 2) og § 56, T 33 Parkeringsbås.
«

4. § 57 afsnit V 33 Parkeringssymbol, affattes således:

Ȥ 57.

»
 
bj
V 33 Parkeringssymbol
 
Symbolet angiver, at arealet kun må benyttes til parkering. Parkering i afmærkede parkeringsbaner skal ske i overensstemmelse med §§ 51 og 56.
 
«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Vejdirektoratet, den 17. august 2018

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen