Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Forskudsregistreringen for 2019
Kapitel 2 Beregning af indeholdelsesprocentsatsen for 2019
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2019

I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 4, § 54 og § 55 A i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Forskudsregistreringen for 2019

§ 1. Ved forskudsregistreringen for 2019, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 3 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2017, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2019 med 4,5 pct.

2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2018, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2019 med 2,5 pct.

3) Indkomstbeløb, der indgår i indkomstregistret for 2018, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2019 med 2,5 pct.

Stk. 2. Posten ”ejendomsværdiskat” ansættes ved forskudsregistreringen for 2019 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2017. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten ”ejendomsværdiskat” ved forskudsregistreringen for 2019 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2017, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2018. For udenlandske ejendomme ansættes posten ”ejendomsværdiskat” ved forskudsregistreringen for 2019 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2017, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2018.

Stk. 3. Ved forskudsregistreringen for 2019, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 3 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2017, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2019 med 2,5 pct.

2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2018, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2019 med 1,25 pct.

3) Indkomstbeløb, der indgår i indkomstregistret for 2018, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2019 med 1,25 pct.

Stk. 4. Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2019 af

1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

Stk. 5. Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2. Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2019 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 3. Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2019 på grundlag af oplysninger fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 4. Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, ansættes ved forskudsregistreringen for 2019 på grundlag af oplysninger fra Moderniseringsstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 5. Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2019 på grundlag af oplysninger, modtaget fra ATP´s register for udbetaling fra ATP, jf. § 2, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocentsatsen for 2019

§ 6. Indeholdelsesprocentsatsen på skattekortet for 2019 beregnes som summen af følgende procentsatser, der er større end 0:

1) Skattekommunens laveste skatteprocentsats (dvs. summen af kommunal skatteprocentsats, kirkeskatteprocentsats for medlemmer af folkekirken og bundskat efter personskattelovens § 6). I stedet for kommunal skatteprocentsats anvendes for begrænset skattepligtige satsen for skat svarende til kommunal indkomstskat efter personskattelovens § 8 c.

2) En procentsats beregnet som topskatten efter personskattelovens § 7 og nedsat efter personskattelovens § 19, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over kapitalindkomstbundgrænsen, og ganget med 100.

Stk. 2. Procentsatserne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

Stk. 3. Såfremt der efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse nr. 499 af 27. marts 2015 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocentsatsen, forhøjes indeholdelsesprocentsatsen med højst det antal hele procentpoint, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

Stk. 4. Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocentsats større end skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen, ansættes indeholdelsesprocentsatsen til skatteloftsprocenten efter personskattelovens § 19, stk. 1, med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen.

Stk. 5. Indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

Stk. 6. Beregningen af indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-5 sker før indregning af en eventuel lønindeholdelsesprocent.

Skatteministeriet, den 31. august 2018

Karsten Lauritzen

/ Lotte Dige Toft