Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskudsberettigede projekter
Kapitel 2 Ansøgninger og ansøgningsrunde
Kapitel 3 Tilsagn om tilskud
Kapitel 4 Tilskudsberettigede omkostninger og vilkår om medfinansiering
Kapitel 5 Udbetaling af tilskud
Kapitel 6 Tilsynsbestemmelser og oplysningspligt
Kapitel 7 Åben adgang
Kapitel 8 Passiv fysisk infrastruktur
Kapitel 9 Klagebestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Pointmodellen, jf. § 7, stk. 2, indeholder følgende elementer:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018

I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 til § 29 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsberettigede projekter

§ 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til projekter om etablering af næstegenerationsnet (NGA-net) til højhastighedsbredbånd.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til projekter, der udgør et sammenhængende område, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, og kan dække investeringsomkostninger ved bredbåndsrelaterede anlægsarbejder, herunder etablering af passiv fysisk infrastruktur.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til dækning med højhastighedsbredbånd til boliger, virksomheder og sommerhuse.

Stk. 4. Der kan dog ikke ydes tilskud til følgende:

a) Dækning af adresser, som er beliggende i byzone i bykommuner.

b) Etableringen af bredbåndsforbindelser til samlet nybyggeri eller ny-udstykninger. Dog kan enkeltstående nybyggeri eller en enkeltstående ny-udstykning modtage tilskud.

Stk. 5. Der kan ikke ydes tilskud til partnerskaber, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, som omfatter parter, der på ansøgningstidspunktet ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud, herunder tilbagebetaling af tilskud som Kommissionen har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

Stk. 6. Det NGA-net, der etableres med tilskud, skal ved etableringen kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload, og nettet skal senest i 2020 kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. En eventuel opgradering af nettet for at kunne levere mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload skal ske uden ekstra omkostning for slutbrugeren.

Stk. 7. Mobilteknologier kan ikke indgå i projekter til adresser, hvor der i det pågældende område a) blev stillet dækningskrav i 1800 MHz-auktionen, som blev gennemført i 2016, b) bliver stillet dækningskrav ved den kommende auktion over 700, 900 og 2300 MHz-frekvensbåndene.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Næstegenerationsnet (NGA-net): Fiberbaserede adgangsnet (FTTx), avancerede opgraderede kabel-tv-net og visse avancerede trådløse net, der muliggør vedvarende høje hastigheder til den enkelte abonnent. Nettet skal kunne levere stabile tjenester ved meget høj hastighed pr. abonnent gennem optiske (eller tilsvarende teknologi) backhaulnet, der er tilstrækkeligt tæt på brugeren til, at leveringen af meget høj hastighed reelt kan garanteres, understøtte en bred vifte af avancerede digitale tjenester, bl.a. konvergerede all-IP-tjenester, samt have markant højere uploadhastigheder (sammenlignet med basale bredbåndsnet).

2) Mobilteknologier: Teknologier, som er omfattet af standarder offentliggjort af ETSI i EN 301 908 serien, der anvender frekvenser under 2690 MHz.

3) Partnerskab: En gruppe af en eller flere bredbåndsudbydere, en sammenslutning af borgere og virksomheder samt eventuelt en kommune, som ønsker at medvirke til etablering af NGA-net i et projekt omfattet af § 1.

4) Sammenslutning af borgere og virksomheder: En forening eller lignende, der enten er stiftet til formålet eller tidligere er stiftet til et andet formål. I sammenslutningen skal der være medlemmer, i form af borgere eller virksomheder, der repræsenterer hver enkelt adresse, der deltager i projektet, jf. § 1.

5) Sammenhængende område: Et område bestående af to eller flere tilskudsberettigede adresser der ligger i samme lokalområde, og som i henhold til Energistyrelsens kortlægning, jf. § 3, har medtaget alle tilskudsberettigede adresser inden for området.

6) Netejer: Den udbyder af elektroniske kommunikationsnet- eller tjenester, der på ethvert givet tidspunkt i den i § 21, stk. 6, afgrænsede periode, ejer, lejer eller på anden måde råder over de for levering af kommunikationstjenester nødvendige frekvenser eller kanaler i et støttet elektronisk kommunikationsnet.

7) Bitstrømsadgang: Et produkt, der sætter den adgangssøgende udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i stand til at levere kommunikationstjenester til den forbundne slutbruger.

8) Annoncering af projekt: Ansøger skal forud for indsendelse af ansøgning om tilskud foretage en teknologineutral konkurrenceudsættelse af projektet efter en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure, jf. nærmere § 4, stk. 2.

9) Bredbåndsudbyder: Begrebet bredbåndsudbyder dækker over selskaber mv., der tilbyder internetadgang med én eller flere typer bredbåndsteknologier, fx antenneforeninger, mobilselskaber, fiberselskaber mv.

Stk. 2. Ved anvendelse af denne bekendtgørelse gælder endvidere definitionerne i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.

§ 3. For at kunne anses som tilskudsberettiget må adresser maksimalt kunne få 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, og det må ikke forventes, at adresserne vil få bedre dækning inden for de kommende tre år.

Stk. 2. Energistyrelsen kortlægger de tilskudsberettigede adresser, der kan indgå i projekter omfattet af § 1, og offentliggør et interaktivt kort med en oversigt over disse adresser.

Stk. 3. Energistyrelsen indhenter oplysninger til brug for kortlægningen, jf. stk. 2, fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. I den forbindelse fastsætter Energistyrelsen en frist for udbydernes afgivelse af oplysninger. Efter udløbet af denne frist vil det ikke være muligt for udbyderne at få ændret kortlægningen med nye oplysninger, med mindre dette skyldes indsigelser fra andre parter, jf. stk. 4.

Stk. 4. Energistyrelsen fastsætter en frist for indsigelser i forhold til, hvilke adresser der kan modtage tilskud. Efter udløbet af denne frist vil det ikke længere være muligt at gøre en adresse tilskudsberettiget eller at fjerne adressens mulighed for tilskud. Dog kan Energistyrelsen frem til tidspunktet for afgørelser om tilskud ændre adressers status i kortlægningen, såfremt dette skyldes fejl i BBR-registeret. Efter Energistyrelsens afgørelser om tilskud kan der ikke foretages ændringer i kortlægningen.

Stk. 5. Indsigelser i forhold til kortlægningen samt til angivelse af, hvilke adresser der indgår i projektet i forbindelse med ansøgning om tilskud, jf. stk. 4, skal indgives via det interaktive kort, jf. stk. 2.

Kapitel 2

Ansøgninger og ansøgningsrunde

§ 4. Energistyrelsen foretager offentlige indkaldelser af ansøgninger om tilskud.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen af en kommune eller en sammenslutning af borgere og virksomheder på vegne af det partnerskab, der medvirker i projektet. Energistyrelsen fastsætter, hvordan indsendelse af ansøgninger skal ske samt fastsætter retningslinjer og frist for annoncering af projektet med henblik på valg af bredbåndsudbyder.

Stk. 3. Ansøgningen skal være fyldestgørende og indeholde den information og dokumentation, der er nødvendig for sagsbehandlingen, jf. § 5, og skal underskrives af den, der tegner partnerskabet, det vil sige den deltager, der har indgivet ansøgning, jf. stk. 2. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen aflevere yderligere oplysninger, der er nødvendige for at vurdere ansøgningen.

Stk. 4. Energistyrelsen kan meddele afslag på en ansøgning, hvis en fyldestgørende ansøgning ikke er modtaget inden ansøgningsfristen, eller hvis ansøgeren ikke efter anmodning har indsendt en fyldestgørende ansøgning eller nødvendige oplysninger om projektet inden en fastsat frist.

Stk. 5. Der kan ikke ansøges om tilskud til samme adresser i flere projekter i samme ansøgningsrunde.

§ 5. Ansøgning om tilskud skal vedlægges oplysninger om:

1) liste over adresser i projektet, herunder placering af disse i et sammenhængende område, dannet på Energistyrelsens interaktive kort, jf. § 3, stk. 2,

2) projektets start- og afslutningsdato,

3) beskrivelse af partnerskabet, herunder beskrivelse af dets organisering, ansvarsfordeling og ledelse,

4) fuldmagt fra deltagere på de adresser, der deltager i projektet, samt de øvrige medlemmer af partnerskabet, fx bredbåndsudbyder og kommune, til ansøgeren, hvorefter denne kan søge på alle deltageres vegne, og

5) budget for projektet, herunder bredbåndsudbyderens egen investering, angivelse af egenbetaling, jf. § 10, stk. 2, samt medfinansiering fra kommune, jf. § 10, stk. 3, hvis en sådan deltager i projektet.

§ 6. Ansøgere skal bekræfte, at projektet er annonceret efter de retningslinjer, som Energistyrelsen offentliggør ved indkaldelse af ansøgninger, jf. § 4, samt at valget af, hvem der skal etablere og eje projektets infrastruktur, er sket på baggrund af resultatet af denne annoncering.

§ 7. Indsendte ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret af Energistyrelsen efter udløbet af ansøgningsfristen, hvorefter Energistyrelsen vil meddele tilsagn om tilskud til tilskudsberettigede ansøgere inden for de midler, der er til rådighed, samt afslag på de resterende ansøgninger.

Stk. 2. Der anvendes en objektiv pointmodel til prioritering af de indkomne ansøgninger, som lever op til de krav, der gælder for tilskudsordningen, jf. bilag 1.

§ 8. Energistyrelsen kan efter ansøgning godkende, at et projekt ændres, herunder en eventuel udsættelse af projektets afslutningsdato, jf. § 5. Ændringen kan godkendes, når den er i overensstemmelse med projektets oprindelige formål, og det ændrede projekt fortsat opfylder kriterierne for tilskud på ansøgningstidspunktet. I forbindelse med godkendelsen af ændringen fastsættes et nyt tilsagnsbeløb og en ny tilskudsprocent. Tilsagnsbeløbet og tilskudsprocenten for det ændrede projekt kan ikke være højere end de oprindelige. Ændringen må ikke gennemføres af ansøgeren, før Energistyrelsens godkendelse foreligger.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt, jf. stk. 1, skal indsendes til Energistyrelsen uden ugrundet ophold og senest inden projektets afslutningsdato, jf. § 5.

Kapitel 3

Tilsagn om tilskud

§ 9. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter Energistyrelsen et tilskudsgrundlag i form af et godkendt budget for projektet, herunder en frist for hvornår projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan nedsætte det ansøgte tilskudsgrundlag, bl.a. hvis:

1) de oplyste omkostninger vurderes for højt ansat,

2) der i budgettet for projektet er medtaget følgearbejder af urimeligt stort omfang,

3) de oplyste omkostninger skønnes at omfatte arbejder uden betydning for projektet,

4) der ikke er modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og lignende, eller

5) der er medtaget omkostninger, hvortil der ikke kan ydes tilskud.

Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter i tilsagnet en tilskudsprocent, der er forholdet mellem tilsagnet om tilskud og det godkendte ansøgningsbudget.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud meddeles for et maksimalt tilskudsbeløb, dog således at udbetaling af tilskud, herunder eventuel rateudbetaling, ikke kan overstige den fastsatte tilskudsprocent.

Stk. 5. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for tilsagn om tilskud.

Kapitel 4

Tilskudsberettigede omkostninger og vilkår om medfinansiering

§ 10. Der kan ydes tilskud til projekter omfattet af § 1 med op til 100.000 kr. pr. adresse i gennemsnit, beregnet på baggrund af de samlede tilskudsberettigede omkostninger, der indgår i projektet, jf. § 11.

Stk. 2. For hver adresse, der indgår i projektet, skal der som egenbetaling erlægges et bidrag på mindst 4.000 kr. i gennemsnit inklusiv merværdiafgift (moms) til projektets finansiering. Bidrag fra bredbåndsudbyderen eller kommunen kan ikke medregnes som en del af de gennemsnitlige 4.000 kr. pr. adresse.

Stk. 3. Hvis en kommune deltager i et projekt, skal kommunen bidrage med midler til finansiering af projektet.

§ 11. De tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 10, er de investeringsomkostninger ved anlægsarbejdet, der er nødvendige for at etablere NGA-net til adresser omfattet af et projekt, jf. § 1. Indirekte omkostninger (overhead) kan medtages som projektomkostning og beregnes som højst 20 pct. af lønomkostningerne.

Stk. 2. Omkostningerne opgøres eksklusiv merværdiafgift (moms). Ved opgørelsen af de tilskudsberettigede omkostninger modregnes opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende.

Stk. 3. Ved køb af varer eller tjenesteydelser fra en samarbejdsparts koncernforbundne virksomhed udgør de tilskudsberettigede omkostninger alene den koncernforbundne virksomheds faktisk afholdte og betalte kostpris for varerne/tjenesteydelserne.

Stk. 4. De tilskudsberettigede omkostninger omfatter ikke:

1) finansieringsomkostninger,

2) omkostninger forbundet med én samarbejdsparts betaling til en anden samarbejdspart i samme projekt, og

3) omkostninger til drift af det etablerede NGA-net, herunder efterlevelse af krav om åben adgang til den etablerede infrastruktur.

Kapitel 5

Udbetaling af tilskud

§ 12. Energistyrelsen fastlægger, hvordan ansøgning om udbetaling af tilskud skal indgives.

Stk. 2. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen inden to måneder efter projektets afslutning. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagnet bortfalder, hvis ansøgning om udbetaling ikke indgives rettidigt.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud er betinget af:

1) at projektet er gennemført som beskrevet i tilsagnet med eventuelle senere ændringer, jf. § 8, stk. 1, herunder at den anførte tilslutningsprocent er opnået, bredbåndsudbyderens investering, egen- og medfinansiering er givet, og at den etablerede infrastruktur kan eller senest i 2020 vil kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload,

2) at der kun er anvendt momsregistrerede virksomheder til udførelse eller levering af tilskudsberettigede arbejdsopgaver, for hvilke der kræves betaling, og

3) at der til ansøgningen vedlægges en rapport, egnet til offentliggørelse, om projektet og dets resultater.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fravige betingelsen i stk. 3, nr. 2, når de tilskudsberettigede aktiviteter er momsfritaget i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

Stk. 5. Ansøgningen om udbetaling skal være fyldestgørende og indeholde den information og dokumentation, der er nødvendig for sagsbehandlingen. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen aflevere yderligere oplysninger, der er nødvendige for at vurdere ansøgningen.

§ 13. Enhver, der søger om udbetaling af tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetalingen af tilskuddet.

§ 14. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af den partner, der ejer den infrastruktur, der er etableret i projektet, og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Udgør tilskudsbeløbet under 500.000 kr., skal regnskabet vedlægges kopi af regningsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 15, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning.

Stk. 3. Udgør tilskudsbeløbet 500.000 kr. eller derover, skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med en revisionsinstruks udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 4. Udgør tilskudsbeløbet 500.000 kr. eller derover, skal oplysningerne i ansøgningen om udbetaling og regnskaberne bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller regnskabet vedlægges en revisorerklæring.

§ 15. Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber herover, skal af det udførende firma være påført oplysninger om følgende:

1) Hvilken virksomhed og hvilken adresse arbejdet vedrører.

2) Hvilke indkøb eller arbejde der er udført i forhold til det støtteberettigede projekt.

3) Fakturadato.

4) Start- og slutdato for indkøb og udført arbejde.

5) Det udførende firmas CVR-nummer.

6) Hvis et regningsbilag indeholder tilskudsberettigede - såvel som ikke-tilskudsberettigede omkostninger, skal det tydeligt fremgå, hvilke omkostninger, der er medtaget i tilskudsregnskabet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan til enhver tid forlange at få originale bilag forevist.

§ 16. Energistyrelsen kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling, jf. § 12. Forlængelse kan dog kun ske, hvis projektet er afsluttet.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilskud vedrørende tilskudsberettigede omkostninger udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet med eventuelle senere ændringer, jf. § 8, stk. 1. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

Stk. 3. Energistyrelsen kan efter anmodning tillade, at en ny tilskudsberettiget aktør indtræder i partnerskabet efter et tilsagn er meddelt, også selvom projektet er påbegyndt. Anmodningen skal være underskrevet af dem, der tegner partnerskabet. Hvis en partner erstattes af en ny partner, skal den udtrædende partner bekræfte, at denne ønsker at træde ud, og den nye partner bekræfte, at denne overtager den udtrædende partners forpligtelser.

§ 17. Udbetaling af tilskud sker til den i partnerskabet, der ejer infrastruktur etableret i projektet.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker til tilskudsmodtagerens NemKonto, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Tilskuddet kan efter skriftlig anmodning fra den partner, der ejer infrastruktur etableret i projektet, udbetales til et pengeinstitut, realkreditinstitut eller lignende.

§ 18. Energistyrelsen kan efter ansøgning foretage ratevise udbetalinger af tilskud vedrørende gennemførte arbejder i projekter, hvor tilsagnsbeløbet overstiger 1 mio. kr.

Stk. 2. I samme tilskudssag kan der højst foretages tre ratevise udbetalinger på i alt 60 pct. af tilsagnsbeløbet, og den ratevise udbetaling sker forholdsmæssigt på grundlag af samtlige afholdte tilskudsberettigede udgifter og den tilskudsprocent, der er givet tilsagn om.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for ratevis udbetaling.

Stk. 4. Ansøgning om ratevis udbetaling skal vedlægges et delregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte, tilskudsberettigede omkostninger. Delregnskabet skal være underskrevet af den partner, der ejer infrastruktur etableret i projektet. Udgør en ratevis udbetaling under 500.000 kr. skal delregnskabet vedlægges kopi af kvitterede regningsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 15, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning. Udgør en ratevis udbetaling 500.000 kr. eller derover, skal delregnskabet vedlægges en liste over regningsbilag samt en ansøgererklæring og en revisorerklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning.

Stk. 5. Muligheden for at benytte ratevis udbetaling bortfalder, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder de for ratevis udbetaling nærmere fastsatte vilkår, og allerede udbetalt tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt.

§ 19. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, hvis:

1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgning om tilsagn eller ansøgning om udbetaling,

2) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud med eventuelle senere ændringer, jf. § 8, stk. 1, medmindre der er opnået tilladelse hertil, jf. § 16, stk. 2, herunder at den anførte tilslutningsprocent er opnået og bredbåndsudbyderens investering, egen- og medfinansiering er givet, og at den etablerede infrastruktur senest i 2020 kan levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, jf. § 1, stk. 6,

3) den i tilsagnet fastsatte frist for projektets gennemførelse og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides,

4) der er indgået aftaler om arbejder eller leverancer før gennemførelse af annonceringen, jf. § 6,

5) tilskudsmodtageren ikke opfylder de for tilskuddet nærmere fastsatte vilkår,

6) øvrige betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldt, eller

7) tildeling af tilskuddet er i strid med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014.

Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves helt eller delvist tilbagebetalt i de i stk. 1 opregnede tilfælde.

Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i § 3 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 6

Tilsynsbestemmelser og oplysningspligt

§ 20. Energistyrelsen kan føre tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

Stk. 2. Enhver, der deltager i projekter, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Kapitel 7

Åben adgang

§ 21. Netejer skal tilbyde åben engrosadgang til hele den støttede infrastruktur for udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Stk. 2. Åben engrosadgang efter stk. 1, skal til slutbrugere, der i accessleddet er forbundet med kobber- eller fiberkabler, som minimum omfatte netadgang til et bitstrømsprodukt frem til slutbrugeren fra et centralt punkt i nettet, og et fysisk netadgangsprodukt frem til slutbrugeren fra et decentralt punkt, det vil sige sort fiber eller en delstrækning af rå kobber.

Stk. 3. Åben engrosadgang efter stk. 1, skal til slutbrugere, der i accessleddet er forbundet med kabel-tv-net eller en trådløs forbindelse, som minimum omfatte netadgang til et bitstrømsprodukt frem til slutbrugeren fra et centralt punkt i nettet.

Stk. 4. Netadgangsprodukter omfattet af stk. 2 eller stk. 3 skal tilbydes sammen med netadgang til de tillægsydelser (accessoriske delelementer), der er nødvendige for, at andre udbydere reelt og på lige vilkår med netejeren kan tilbyde detailprodukter til slutbrugere baseret på de tilbudte netadgangsprodukter, herunder blandt andet driftsstøttesystemer, bestillingssystemer, transport, samhusning eller lignende.

Stk. 5. Vilkår og betingelser, herunder pris, for åben engrosadgang fastsættes på baggrund af kommercielle forhandlinger. Ved fastsættelse af rimelige priser for åben engrosadgang skal netejer have rimelig mulighed for at få dækket sine omkostninger, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital.

Stk. 6. Åben engrosadgang skal tilbydes, efterhånden som den støttede infrastruktur etableres, og skal holdes åben i en periode på 10 år, regnet fra datoen for Energistyrelsens godkendelse af projektet og udbetaling af endeligt tilskud.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse for en udbyder af elektroniske kommunikationsnet, såfremt der er truffet afgørelse i medfør af afsnit IV i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller fastsat regler i medfør af afsnit IV eller V i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der pålægger den pågældende udbyder forpligtelser om adgang, som går videre, end hvad der følger af stk. 1-6. Om en forpligtelse efter stk. 1-6 går videre end en allerede pålagt forpligtelse vurderes konkret i forhold til det enkelte stykke.

Kapitel 8

Passiv fysisk infrastruktur

§ 22. Ved etablering af passiv fysisk infrastruktur i projekter, jf. § 1, skal den passive fysiske infrastruktur dimensioneres, så der udover det støttede net er tilstrækkelig kapacitet til en parallel etablering af minimum to yderligere kablede eller trådløse net.

Stk. 2. Adgang til passiv fysisk infrastruktur etableret efter stk. 1 skal gives i overensstemmelse med reglerne om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur i kap. 2 i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v., og reglerne om fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål i kap. 2 i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Stk. 3. Uanset stk. 2 finder § 9 f, stk. 3, nr. 6, i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. ikke anvendelse på passiv fysisk infrastruktur, der etableres i henhold til stk. 1.

Kapitel 9

Klagebestemmelser

§ 23. Klager over vilkår og betingelser, herunder pris, for åben engrosadgang kan af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester indbringes for Energistyrelsen.

Stk. 2. Ved klager efter stk. 1 kan Energistyrelsen efter høring af Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår, betingelser og priser for åben engrosadgang til det støttede net.

Stk. 3. Energistyrelsens fastsættelse af pris efter stk. 2 skal tage udgangspunkt i en af de i bekendtgørelse nr. 385 af 27. april 2011 om priskontrolmetoder fastsatte metoder.

Stk. 4. Energistyrelsen kan af sagens parter indhente enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens afgørelser efter stk. 2.

Stk. 5. Energistyrelsens afgørelser efter stk. 2 træffes hurtigst muligt og så vidt muligt senest fire måneder efter, at en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester har indbragt sagen for Energistyrelsen.

§ 24. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 824 af 21. juni 2018 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018 ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 28. august 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Kristoffer Böttzauw


Bilag 1

Pointmodellen, jf. § 7, stk. 2, indeholder følgende elementer:

Kriterie
Forklaring
Vægt
Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s
Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de adresser, som kunne være med i projektet, der konkret søges om tilskud til.
0 – 100 point.
25 pct.
Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s
Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de adresser, som kunne være med i projektet, og som maksimalt har en dækning på 5/1 Mbit/s, der konkret søges om tilskud til.
0 – 100 point.
25 pct.
Andel af landzoneadresser i land- og yderkommuner
Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de adresser, der konkret søges om tilskud til, som er beliggende i landzone i enten land- eller yderkommuner.
0 – 100 point.
15 pct.
Projektets størrelse
Kriteriet giver point for det antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektet, der konkret søges om tilskud til. Det maksimale antal point gives, hvis der indgår minimum 50 tilskudsberettigede adresser i projektet.
0 – 100 point.
10 pct.
Totalprisen pr. tilslutning
Kriteriet giver point for en lav pris pr. deltagende adresse i projektet. Beregnes ud fra det budget, der er fastlagt for projektet. Bredbåndsudbyderens bidrag til projektet og en eventuel kommunal medfinansiering trækkes fra, før den gennemsnitlige pris pr. adresse beregnes. Det maksimale antal point gives, hvis den gennemsnitlige pris pr. adresse er 10.000 kr. eller derunder. Herefter falder pointscoren lineært indtil 70.000 kr., hvor der slet ikke gives point.
0 – 100 point.
10 pct.
Egenbetaling
Kriteriet giver point, hvis de adresser, der deltager i et projekt, yder en egenbetaling ud over den obligatoriske egenbetaling på 4.000 kr. pr. adresse i gennemsnit. Der gives maksimum point ved en ekstra egenbetaling på 10.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Herefter falder pointscoren lineært. Der gives 0 point, hvis der ikke ydes en egenbetaling ud over den obligatoriske egenbetaling på 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse.
0 – 100 point.
15 pct.