Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning

§ 1

I bekendtgørelse nr. 280 af 23. marts 2015 om deltagelse i en alkolåsordning foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 60 e, stk. 2-5, og § 132 a, stk. 5-6, 11 og 12, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 695 af 8. juni 2017, fastsættes:«

2. § 7, stk. 1 og 2, affattes således:

»Sager efter §§ 1 og 6 behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.

Stk. 2. Politiets opgaver efter § 2 varetages af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Stk. 2. Sager efter §§ 1 og 6 og politiets opgaver efter § 2 kan fortsat behandles og varetages af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi indtil den 1. maj 2019, hvis sagen eller opgaven vedrører Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 30. august 2018

Ole Birk Olesen

/ Lisa Pontoppidan Chahil