Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer

I medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for læger, der har patienter i behandling (behandlingsansvarlig læge) samt for læger (kliniske mikrobiologer) og andet autoriseret sundhedspersonale, der undersøger prøver for infektioner.

Stk. 2. Indberetninger mv. omfattet af denne bekendtgørelse skal foretages af en sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven) eller på dennes ansvar.

Stk. 3. Anmelder eller dennes stedfortræder er forpligtet til at afgive relevante oplysninger ved anmeldelse samt eventuelt efterfølgende at afgive oplysninger, der ikke foreligger på anmeldelsestidspunktet.

Stk. 4. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen CPO (Carbapenemase-Producerende Organismer), som er multiresistente bakterier. CPO kan opdeles i to hovedgrupper: 1) tarmbakterier: Carbapenemase-Producerende Enterobakterier (CPE) og 2) miljøbakterier. CPE-betegnelsen anvendes således, når det drejer sig om tarmbakterier, og de udgør en delmængde af CPO.

Den behandlende læges opgaver

§ 2. Den læge, der foretager undersøgelse af en person for CPO, skal skriftligt anmelde dette, såfremt prøven findes positiv for CPE. Alle tilfælde skal anmeldes første gang, der konstateres en positiv prøve hos en person. Anmeldelse skal foretages igen, hvis der påvises en CPE-bakterie eller et CPE-gen, der ikke tidligere har været påvist hos personen. Ved behov for afklaring af, om tilfældet er meldepligtigt, kontaktes den klinisk mikrobiologiske afdeling.

Stk. 2. Tilfældet af CPE skal anmeldes, uanset om det drejer sig om klinisk infektion eller asymptomatisk bærertilstand.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske på Sundhedsstyrelsens formular 1515, som kan bestilles via Statens Serum Instituts hjemmeside.

Stk. 4. Anmeldelse skal foretages til såvel Statens Serum Institut som til den enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, der varetager opgaver på patientens opholdssted.

Laboratoriets opgaver

§ 3. Laboratorier, der udfører undersøgelser for CPO hos personer, skal løbende indberette påvisning af alle typer af CPO til Statens Serum Institut og skal indsende isolat til Statens Serum Institut. For de laboratorier, der selv foretager helgenomsekventering af den isolerede CPO kan der efter aftale med Statens Serum Institut indsendes gen-sekvensen af denne i stedet for et bakterieisolat. Konfirmerede prøver vil blive registreret som tilfælde, hvis der ikke foreligger et tidligere prøvesvar med den samme CPO.

Stk. 2. Alle tilfælde skal indberettes første gang, der konstateres en positiv prøve hos en person. Anmeldelse skal foretages igen, hvis der påvises en CPO-bakterie eller et CPO-gen, der ikke tidligere har været påvist hos personen.

Stk. 3. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger:

1) Arten af den fundne CPO-bakterie.

2) CPO-type (carbapenemase-type) hvis denne er påvist af laboratoriet.

3) Patientens CPR-nummer og fulde navn.

4) Prøvens art.

5) Dato for prøvens modtagelse i det diagnostiske laboratorium.

6) Rekvirent.

7) Husstandslignende kontakt med kendt CPO-positiv person (såfremt oplysningerne er tilgængelige for det diagnostiske laboratorium).

8) Udlandsrejse inden for det sidste halve år (såfremt oplysningerne er tilgængelige for det diagnostiske laboratorium).

Stk. 4. Indsendelse af isolat mv. til Statens Serum Institut skal ske for alle personer, der får påvist en CPO-bakterie eller et CPO-gen, som ikke tidligere er påvist hos personen.

Stk. 5. For patienter, der efter ét år eller senere igen får påvist CPO, indsendes et nyt isolat mv. til Statens Serum Institut, uanset CPO-type.

Ikrafttrædelse

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. september 2018.

Sundhedsstyrelsen, den 30. august 2018

Søren Brostrøm

/ Henrik Stig Jørgensen