Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0717
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om de minimis støtte til kompensation for torskefiskere i Østersøen1)

I medfør af akt nr. 124 af 7. juni 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 983 af 28. juni 2018 om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelse

§ 1. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning udbetale kompensation for indtægtstab, som følge af reduktion af torskekvoterne i Østersøen for 2018, til erhvervsfiskerselskaber i medfør af fiskerilovens § 16 erhvervsfiskere med A-status i medfør af fiskerilovens § 14, der er særligt berørt af reduktionen af torskekvoterne, jf. betingelserne i § 4.

Stk. 2. Kompensation ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Aktiv erhvervsfisker: Person, der er registreret som erhvervsfisker med A-status eller selskab, der var registreret som erhvervsfiskerselskab, i henhold til fiskeriloven pr. 1. januar 2018.

2) Ansøger: Erhvervsfiskerselskaber i medfør af fiskerilovens § 16 og erhvervsfiskere med A-status i medfør af fiskerilovens § 14.

3) De minimis-støtte: Kompensation ydet i henhold til denne bekendtgørelse udbetales som statsstøtte under EU’s de minimis-regler, jf. bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014.

4) Én virksomhed: Som defineret i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning nr. 717/2014.

5) Fiskedage: Antal dage, som et fartøj har fisket i Østersøen.

6) Landingsværdi: Data fra Fiskeristyrelsens registre for hvert enkelt fartøjs landinger.

7) Nyetableret erhvervsfisker: Fartøjsejere, der er nyregistrerede som erhvervsfiskere med A-status i fiskeriet i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2016, og som opfylder denne ordnings øvrige betingelser.

8) Referenceperiode: Perioden den 1. januar 2014 til den 31. december 2016.

9) Den vestlige Østersø: ICES-områderne 22-24.

10) Den østlige Østersø: ICES-områderne 25-32.

Ansøgning om kompensation

§ 3. Ansøgning om kompensation efter § 1, stk. 1, skal være modtaget i perioden fra den 3. september 2018 til den 28. september 2018.

Stk. 2. Ansøgning om kompensation indsendes til Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

Betingelser for kompensation

§ 4. Ansøger skal opfylde følgende betingelser for at være berettiget til at modtage kompensation:

1) Ansøger skal være aktiv erhvervsfisker.

2) Ansøger skal have udøvet lovligt fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2014-2016, jf. dog stk. 3.

3) Ansøger skal have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2015 og 2016. Fiskere, der er nyetablerede i løbet af 2016, skal have haft minimum 35 fiskedage i Østersøen i løbet af året.

4) Ansøgers andel af fangster af torsk fra Østersøen i referenceperioden skal udgøre minimum 20 pct. af ansøgers samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. være fanget i enten vestlig og/eller østlig Østersø.

5) Landingsværdien af fisk fanget i Østersøen i referenceperioden skal udgøre minimum 30 pct. af ansøgers samlede landingsværdi.

6) Ansøger må ikke overskride de maksimale satser for ejerandele og kvoteandele, der fremgår af bilag 14 til bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017 om regulering af fiskeriet i 2014-2020, bortset fra tilfælde, hvor der er givet dispensation i medfør af § 96, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017.

7) Ansøger må ikke have begået svig som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning 508/2014/EU.

8) Ansøger må ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fiskefartøjer, der er opført på EU-listen i medfør af artikel 27, stk. 1 i forordning 1005/2008/EF over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).

9) Ansøger skal på tidspunktet for indsendelse af ansøgning for de fiskerfartøjer, der søges om kompensation for, have under 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik i medfør af bilag XXX til forordning 404/2011/EU.

10) Kompensationsbeløbet skal være højere end bagatelgrænsen på 5.000 kr.

Stk. 2. Ansøger kan opnå kompensation for hvert fartøj ansøger ejer, hvis ansøger opfylder ovenstående betingelser.

Stk. 3. Kompensationsbeløbet for nyetablerede fiskere, der ikke har fisket i hele referenceperioden fra 2014-2016 beregnes forholdsmæssigt ud fra de år, hvor de har været aktive inden for referenceperioden.

Beregning af kompensationsbeløb

§ 5. Ansøgeren, der modtager kompensation, kan over en periode på 3 regnskabsår maksimalt modtage 30.000 Euro i kompensation, der ydes efter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014. Inden for dette støtteloft medregnes anden de minimis-støtte, der er ydet i medfør af nævnte forordning, herunder de minimis-støtte til kompensation for torskefiskere i Østersøen udbetalt i medfør af bekendtgørelse nr. 452 af 11. maj 2017.

Stk. 2. Kompensationsbeløbet beregnes ud fra betingelserne i § 7. Hvis den beregnede kompensation er over det maksimale beløb nævnt i stk. 1, nedsættes beløbet til 30.000 Euro.

Stk. 3. Råder en ansøger over flere fartøjer, sammenlægges kompensationen for alle fartøjerne.

§ 6. Fiskeristyrelsen fastsætter størrelsen af ansøgers kompensation på baggrund af de indsendte oplysninger og landingsværdien i referenceperioden. For hvert enkelt af ansøgers fartøjer, der har landet torsk i Østersøen i referenceperioden eller dele heraf, kontrolleres det, om fartøjets aktivitets- og landingshistorik opfylder de angivne betingelser i § 4.

§ 7. Fiskeristyrelsen beregner kompensationen på baggrund af ansøgers historiske landinger i henholdsvis vestlige og østlige Østersø på baggrund af de fartøjer, som ansøger har været ejer af i referenceperioden.

Stk. 2. Har ansøger solgt eller gjort et fartøj inaktivt i referenceperioden, beregnes kompensationen forholdsmæssigt ud fra den periode, hvor fartøjet har været aktivt og ejet af ansøger inden for referenceperioden.

Stk. 3. Såfremt ansøger tidligere har ejet et fartøj sammen med en anden fisker, udregnes landingsværdien og fiskedage i forhold til dette fartøj som den andel, der svarer til ansøgers ejerandel.

Stk. 4. Kompensationen for ansøgers indtjeningstab i vestlige Østersø beregnes som 50 pct. af ansøgers gennemsnitlige årlige landingsværdi af torsk fanget i den vestlige Østersø i referenceperioden, dog under forudsætning af, at minimum 10 pct. af ansøgers landingsværdi er fremkommet ved landinger fra vestlige Østersø.

Stk. 5. Kompensationen for ansøgers indtjeningstab i østlige Østersø beregnes som 25 pct. af ansøgers gennemsnitlige årlige landingsværdi af torsk fanget i den østlige Østersø i referenceperioden, dog under forudsætning af, at minimum 10 pct. af ansøgers landingsværdi stammer fra østlige Østersø.

Afgørelse og fordeling af midlerne

§ 8. Fiskeristyrelsen kan give afslag på ansøgning efter § 3,

1) hvis de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 3 ikke er afgivet, eller

2) hvis betingelserne i § 4 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvis der er ansøgt for mere end den bevillingsmæssige ramme, foretager Fiskeristyrelsen en forholdsmæssig reduktion af afgørelser om kompensation.

Udbetaling af kompensation

§ 9. Fiskeristyrelsen udsender afgørelse om kompensation til ansøgerne.

Stk. 2. Beløbet udbetales til modtagerens NemKonto.

Kontrol og tilbagebetaling

§ 10. Fiskeristyrelsen foretager administrativ kontrol i forbindelse med administrationen af denne ordning.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan til brug for kontrollen indhente relevante oplysninger fra andre myndigheder.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen kan til brug for kontrollen indhente alle nødvendige oplysninger fra ansøger.

§ 11. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) ansøger ikke sikrer, at Fiskeristyrelsen får adgang til de oplysninger, som ansøger har pligt til at afgive efter § 10, stk. 3, eller

3) ansøger ikke overholder sine forpligtelser efter § 4.

Stk. 2. Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet tillægges renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. Rentetillægget beregnes for perioden mellem fristen for tilbagebetaling og datoen for tilbagebetalingen og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg.

Klageadgang

§ 12. Afgørelser om kompensation truffet i henhold til § 1 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Fiskeristyrelsen, som den myndighed, der har truffet afgørelse, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fiskeristyrelsen skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen, videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 452 af 11. maj 2017 om de minimis støtte til kompensation for torskefiskere i Østersøen ophæves.

Stk. 3. Verserende klagesager, som den 1. september 2018 ikke er færdigbehandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, færdigbehandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 452 af 11. maj 2017 om de minimis støtte til kompensation for torskefiskere i Østersøen.

Fiskeristyrelsen, den 30. august 2018

Nanna Møller

/ Oluf Engberg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører visse dele af Kommissionens forordning 2014/717/EU af 27. juni om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren, EU-tidende 2014, nr. L 190, side 45-54. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.