Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Den Danske Scenekunstskole under Kulturministeriet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

I medfør af § 12, stk. 1, nr. 8 og § 21, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansættelse af medarbejdere i kunstnerisk/videnskabelige stillinger ved følgende institutioner:

1) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

2) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

3) Det Jyske Musikkonservatorium

4) Syddansk Musikkonservatorium

5) Rytmisk Musikkonservatorium

6) Den Danske Scenekunstskole

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

Opslag

§ 2. Ansættelse sker efter opslag med mindre andet er anført.

Stk. 2. Opslag af stillinger på professorniveau skal normalt ske internationalt, jf. dog §§ 8-10.

Bedømmelse

§ 3. Ved besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau samt ved bedømmelse af varigt ansattes overgang fra en stilling på adjunktniveau til en stilling på lektorniveau, nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg, som består af en formand og to eller fire medlemmer, jf. dog §§ 9 og 10.

Stk. 2. Rektor udpeger formanden og medlemmerne, samt fastsætter en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse.

Stk. 3. Mindst et medlem af et bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer og mindst to medlemmer af et bedømmelsesudvalg på 5 medlemmer skal være personer, der ikke er ansat ved den pågældende institution.

Stk. 4. Ved besættelse af øvrige stillinger nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg eller udpeger en eller flere sagkyndige personer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne. Der er ikke krav om eksterne medlemmer i disse bedømmelsesudvalg.

Stk. 5. Medlemmer af bedømmelsesudvalg og øvrige sagkyndige personer skal være sagkyndige inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til det, der forudsættes for stillingen, dog ikke under lektorniveau eller tilsvarende niveau.

Stk. 6. Institutionen orienterer ansøgerne om bedømmelsesudvalgets sammensætning.

§ 4. Bedømmelsesudvalget eller de sagkyndige personer tager stilling til, om ansøgerne besidder de kunstneriske/ forskningsmæssige/undervisningsmæssige og øvrige faglige kvalifikationskrav, som er forudsat i stillingsstrukturen og angivet i opslaget. Der afgives en ikke-prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Hvis der er meningsforskelle mellem udvalgets medlemmer, skal dette fremgå af bedømmelsen.

Stk. 2. Hvis medlemmer af et bedømmelsesudvalg i enighed vurderer – eller en sagkyndig person vurderer – at en ansøger helt åbenbart ikke er kvalificeret, kan det i bedømmelsen kort angives, hvilke krævede kvalifikationer, der ikke er opfyldt.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalget kan indstille til rektor, at en eller flere ansøgere aflægger prøve/afholder prøveforelæsning. Rektor afgør om indstillingen skal følges og i givet fald, hvem der kan overvære disse prøver/-forelæsninger.

Stk. 4. Alene formanden, medlemmerne og eventuelt en af rektor udpeget sekretær kan deltage i bedømmelsesudvalgets arbejde.

Stk. 5. Umiddelbart efter at udvalget har afgivet sin bedømmelse, sender institutionen til hver ansøger den del af bedømmelsen, som angår vedkommende ansøger.

§ 5. Rektor kan fastsætte generelle regler for dokumentation af ansøgernes kvalifikationer, herunder regler for omfanget af det materiale, som ansøgerne kan få inddraget i bedømmelsen.

Stk. 2. Rektor kan efter indstilling fra bedømmelsesudvalget bestemme, at ansøgerne skal have lejlighed til at få inddraget yderligere materiale i bedømmelsen. Der fastsættes i så fald en frist herfor, som alle ansøgere underrettes om.

Ansættelse

§ 6. Rektor træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.

Stk. 2. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg. Rektor kan være medlem af ansættelsesudvalget.

Stk. 3. Ansættelsesudvalget kan indkalde en eller flere ansøgere til samtale. Ansættelsesudvalget afgiver en begrundet indstilling om, hvilken ansøger der skal ansættes i stillingen.

Stk. 4. Ved besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau kan ansættelse kun ske, hvis et flertal af bedømmelsesudvalgets medlemmer eller af de sagkyndige personer har anset vedkommende for fagligt kvalificeret til stillingen. Ønsker rektor ikke stillingen besat på det foreliggende grundlag, beslutter rektor, om stillingen skal opslås på ny eller ikke for tiden søges besat.

§ 7. Hvis en stilling bliver ledig inden for seks måneder efter besættelsen, kan rektor beslutte at ansætte en anden af de ansøgere, som et flertal af bedømmelsesudvalget tidligere har fundet kvalificeret til ansættelse. I sådanne tilfælde skal der ikke foretages fornyet opslag og fagkyndig bedømmelse.

Ansættelse uden opslag

§ 8. Rektor kan i ganske særlige tilfælde beslutte, at en stilling på professor- eller lektorniveau besættes uden opslag, hvis der af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg i enighed er afgivet en begrundet indstilling herom. Udvalget sammensættes i overensstemmelse med reglerne i § 3, stk. 1.

Stk. 2. Den pågældendes kvalifikationer skal være tilstrækkeligt godtgjort, og personen skal af udvalget anses for klart bedre kvalificeret end andre, der kunne komme i betragtning ved et normalt opslag.

Ansættelse for eksterne midler

§ 9. Hvis en ekstern bevillingsgiver har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed til ansættelse af en konkret person, som bevillingsgiveren har udpeget, kan rektor ansætte denne uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse, jf. § 3, stk. 4.

Ansættelse og forlængelse for mindre end et år

§ 10. Tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til et år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog op til to år – og forlængelse i op til et år kan finde sted uden opslag, forudsat at den pågældende bedømmes fagligt kvalificeret til stillingen, jf. § 3, stk. 4. Overstiger den samlede ansættelsesperiode inklusive forlængelse to år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog tre år – skal stillingen slås op, og der skal foretages en faglig bedømmelse, jf. § 3, stk. 1.

Adjungerede professorer

§ 11. En institution kan tildele titlen adjungeret professor til personer uden for institutionen, som har et højt fagligt niveau, og som institutionen ønsker at hædre med denne titel og derved knytte nærmere til sig.

§ 12. Ret til at anvende titlen tildeles for 5 år.

§ 13. Tildeling af titlen er ikke forbundet med aflønning. Honorering af ordinære arbejdsopgaver er fortsat mulig.

§ 14. Efter nærmere aftale med institutionen kan en adjungeret professor holde forelæsninger, indgå i bedømmelsesudvalg mv. og deltage i institutionens forskning eller samarbejde med denne om forskningsprojekter.

§ 15. Sager om tildeling af titlen adjungeret professor behandles lige som øvrige ansættelsessager under iagttagelse af tavshedspligt.

§ 16. Forslag om tildeling af titlen adjungeret professor til en konkret person kan fremsættes over for rektor. Hvis rektor anser forslaget for velbegrundet, nedsætter rektor et sagkyndigt udvalg bestående af 3 personer, der må anses for at besidde faglig indsigt på tilsvarende niveau.

§ 17. Udvalget afgiver en motiveret vurdering til rektor af, om titlen bør tildeles.

Stk. 2. Titlen kan kun tildeles, hvis mindst 2 medlemmer af det sagkyndige udvalg indstiller dette.

§ 18. Rektor skal sikre sig, at vedkommende er villig til at modtage titlen, og meddeler herefter den pågældende ret til at betegne sig adjungeret professor ved institutionen for en femårig periode.

Stk. 2. Rektor kan tildele en adjungeret professor titlen på ny ved udløbet af en femårig periode.

Stk. 3. Ved fornyet tildeling af titlen træffer rektor afgørelse om, hvorvidt der på ny skal nedsættes et sagkyndigt udvalg.

Dispensationer og klager

§ 19. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 20. Institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for kulturministeren.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2018 og har virkning fra 1. januar 2018 for stillinger der besættes efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet ophæves i forhold til følgende institutioner under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium.

Kulturministeriet, den 22. august 2018

Mette Bock

/ Arne Bundgaard


Bilag

Stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Den Danske Scenekunstskole under Kulturministeriet

Generelle bemærkninger

Stillingsstrukturen for Den Danske Scenekunstskole består af et antal stillingskategorier med forskelligt stillingsindhold og kvalifikationsniveau.

Stillingsstrukturen skaber rammerne for stillingerne. Ledelsen på Scenekunstskolen fastlægger det konkrete stillingsindhold og præciserer arbejdsopgaverne i det enkelte stillingsopslag.

De nærmere bestemmelser om opslag og bedømmelse fastsættes i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Stillingsstrukturen er udarbejdet inden for rammerne af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK nr. 732 af 14/06/2016). Stillingsstrukturen forudsættes derfor udmøntet i overensstemmelse med lovens bestemmelser, herunder bestemmelsen i § 2, stk. 1 om, at Den Danske Scenekunstskole, som højere videregående uddannelsesinstitution, har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i scenekunst indtil det højeste niveau.

Strukturen træder i kraft den 1. januar 2018. Stillingsstrukturen har virkning for stillinger, der besættes den 1. januar 2018 og derefter.

Baggrund

I den politiske flerårsaftale for 2011-2014, for de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, blev det fastlagt, at der skulle iværksættes en udredning af uddannelsesstrukturen og arbejdsdelingen mellem uddannelserne på det scenekunstneriske uddannelsesområde.

På daværende tidspunkt var Scenekunstskolen endnu ikke harmoniseret med en gradsstruktur (bachelor- og kandidatniveau), som eksisterede for de videregående universitære, professionsrettede og øvrige kunstneriske uddannelser (på nær filmuddannelserne).

Kulturministeren nedsatte i februar 2012 et udvalg, som i september 2013 afleverede en udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet.

Udvalget pegede bl.a. på, at scenekunstuddannelsesområdet, ved at blive tilpasset den generelle gradsstruktur, kunne etablere den fleksibilitet, kompatibilitet og mobilitet, såvel nationalt som internationalt, der bedst kunne løfte de udfordringer som scenekunstuddannelserne stod overfor.

Udvalget anbefalede, at uddannelser med en kunstnerisk bachelor- og kandidatstruktur skulle have et vist niveau af kunstneriske udviklings-aktiviteter og/eller samarbejder på eller tilknyttet institutionen. Institutionen og uddannelserne skulle have et vist niveau af internationalisering, og de undervisere, der skulle planlægge og være hovedundervisere på uddannelsen, skulle udføre kunstneriske udviklingsprojekter (eller forskning, hvis relevant for fagområdet), eller være aktive udøvere på fagområdet.

Folketinget vedtog på den baggrund i december 2014 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (LOV nr. 1362 af 16/12/2014 – historisk) at fusionere de statsligt støttede og statslige scenekunstuddannelser til én uddannelsesinstitution, der udbyder kunstneriske bachelor- og kandidatuddannelser på et videngrundlag af praksis, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning, hvor det er relevant. Dermed fik Den Danske Scenekunstskole status af højere videregående uddannelsesinstitution i lighed med universiteterne, arkitekt- og designskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi og musikkonservatorierne.

Det fremgår af lovbemærkningerne til lovforslaget, at "Den ændrede status for scenekunstuddannelserne under en ny, samlet institution vil betyde, at det kunstnerisk-videnskabelige personale på institutionen på sigt skal omfattes af en stillingsstruktur. Stillingsstrukturen skal afspejle, at der på højere videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, ud over at drive praksisbaseret undervisning, er pligt til at drive kunstnerisk udviklingsvirksomhed og, hvor det er relevant, forskning for en del af institutionens ansatte. Dette vil give en ændret ressourcefordeling i forhold til den enkelte ansattes tidsforbrug på henholdsvis undervisning og dokumenteret videnproduktion".

I Kulturministeriets rammeaftaler med de videregående kunstneriske uddannelser er der fortsat fokus på, at uddannelserne skal være på niveau med de bedste uddannelser i verden. Uddannelserne er eliteuddannelser, hvor optagelse kræver et højt kunstnerisk niveau. Fokus for institutionerne er at udvikle de studerendes kunstneriske talent til et niveau i verdensklasse.

Scenekunstskolens ambition om at udvikle kunstnerisk uddannelse på allerhøjeste internationale niveau realiseres med udbuddet af kandidatniveau i 2019.

Behov for en stillingsstruktur

Tilsammen har ovenstående skabt behov for formulering af en stillingsstruktur for Den Danske Scenekunstskole. Der er brug for, at Scenekunstskolen i lighed med de andre højere videregående uddannelsesinstitutioner kan tiltrække og ansætte undervisere på især lektor- og professorniveau, som er i besiddelse af et højt pædagogisk, akademisk og kunstnerisk niveau, fordi en lang række af bacheloruddannelsens elementer forudsætter, at de kan udvikle og formidle nye fagområder. Dette kræver en anden ansættelsesform, hvor kunstnerisk udvikling og akademiske kompetencer i forhold til dokumentation og formidling af ny viden udgør en væsentlig del af stillingerne. I forhold til akkreditering af uddannelserne, er der brug for at kunne vurdere, om underviserne er på det krævede niveau, i lighed med andre videregående uddannelser.

I rammeaftalen med Kulturministeriet er kunstnerisk udviklingsvirksomhed desuden blevet til et selvstændigt opgaveområde, som Scenekunstskolen er i færd med at opbygge. Dette område vil spille en helt særlig rolle på det kommende kandidatniveau, og derfor får Scenekunstskolen brug for at kunne tiltrække og ansætte undervisere, der besidder lektor/professor-niveau inden for KUV-området (kunstnerisk udviklingsvirksomhed) og forskning på relevante områder.

For alle stillingskategorier gælder, at en ansat i den pågældende stillingskategori kun kan varetage undervisning i de(t) fag, hvor den ansatte har specifikke kompetencer inden for fagets undervisningsmæssige og kunstneriske eller forskningsmæssige aktiviteter og dermed er fundet kvalificeret til at planlægge og varetage undervisningen og drive det pågældende faglige område. Dette kan illustreres på følgende måde:

bj

Figurens venstre søjle illustrerer undervisning uden kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller forskning, hvorimod højre søjle indeholder begge dele.

Stillingerne inden for stillingsstrukturen er enten deltids- eller fuldtidsstillinger med et indhold af undervisning, kunstnerisk virksomhed, kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde eller forskning. Ved opgavefordelingen skal der tages hensyn til de ansattes kvalifikationer, herunder sikres en opgavesammensætning, der afspejler pligten til at give videregående uddannelse indtil det højeste internationale niveau.

Der kan i perioder gives de ansatte mulighed for undervisningsfritagelse for at kunne gennemføre større kunstneriske/pædagogiske udviklingsopgaver, forskning eller længerevarende udlandsophold ligesom undervisningsfaglige opgaver i andre perioder kan veje tungere.

Herudover kan det kunstnerisk/videnskabelige personale varetage andre opgaver inden for scenekunstskolens formål. Herved forstås blandt andet administrative arbejdsopgaver og kollegiale forpligtigelser i studienævn, bedømmelsesudvalg m.v.

Stillingskategorier

Det overordnede sigte med stillingsstrukturen er at fastlægge et antal stillingskategorier, der kan anvendes af Scenekunstskolen, således at opgaverne kan varetages mest hensigtsmæssigt og på det fornødne kvalifikationsniveau. Samtidig skal strukturen skabe klarhed og gennemsigtighed i indholdet af stillinger på tværs af de kunstneriske uddannelser, også i et internationalt perspektiv.

Stillingsstrukturen er et rekrutteringsmæssigt redskab, der skal støtte Scenekunstskolen i at give videregående uddannelse indtil det højeste internationale niveau. Samtidig kan stillingsstrukturen give anledning til personalepolitiske overvejelser.

Stillingsstrukturen består af stillingskategorierne:

● Undervisningsassistent,

● Adjunkt,

● Lektor,

● Professor MSO,

● Professor.

Herudover rummer stillingsstrukturen de supplerende stillingskategorier ’ekstern professor’ og ’ekstern lektor’, som giver Scenekunstskolen mulighed for at ansætte kvalificeret kunstnerisk/videnskabeligt personale, der kan fastholde og videreudvikle skolens relationer til branchen og internationale relationer.

Stillingerne som ekstern professor og ekstern lektor er tidsbegrænsede for at sikre, at Scenekunstskolen til stadighed får udviklet sit forhold til omverdenen gennem de pågældendes personlige erfaringer og faglige netværk.

Stillingsstrukturen omfatter ligeledes stillingskategorien studielektor, der giver mulighed for tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede ansættelser af undervisere med særlige kvalifikationer.

Vikaransættelse og konstitution i stillinger ved midlertidig ledighed finder sted efter gældende regler, og er ikke yderligere omtalt i dette notat.

Scenekunstskolen vil desuden have brug for en overgangsordning, så skolen kan fastholde læreransættelser for en mindre del af de ansatte, der endnu ikke kan meritere sig ind i en stillingsstruktur, jf. punkt 8.

Stillingsstrukturen omfatter ikke det tekniske, administrative, biblioteksfaglige og ledelsesmæssige personale.

Stillingsstruktur

Stillingsstrukturen omfatter undervisningsassistenter, adjunkter, lektorer, professor MSO og professorer. Endvidere omfatter strukturen studielektorer, eksterne lektorer og eksterne professorer.

1. Adjunkter (Assistant Professor)

1.1. Ansættelse

Ansættelse som adjunkt sker efter opslag. Der er tale om en videreuddannelsesstilling og ansættelse sker uden tidsbegrænsning eller i en tidsbegrænset periode normalt op til 3 år ad gangen, dog højst 2 perioder. Den Danske Scenekunstskole bestemmer om stillingen opslås som en stilling uden tidsbegrænsning eller som en tidsbegrænset stilling.

Adjunkter der ønsker at overgå til ansættelse som lektor, skal senest 6 måneder inden udløbet af det 6. ansættelsesår anmode om at få deres kvalifikationer bedømt.

Hvis bedømmelsen er positiv, overgår adjunkten til en stilling som lektor uden opslag. Adjunkter i tidsbegrænset ansættelse overgår til ansættelse som lektor ved udløbet af ansættelsesperioden.

Den faglige bedømmelse finder normalt sted inden for det sidste halve år af det 6. ansættelsesår. Den ansatte kan dog indstille sig selv til tidligere faglig bedømmelse. Hvis denne bedømmelse er negativ, kan den ansatte indstille sig til 2. bedømmelse inden for det sidste halve år af det 6. ansættelsesår. Der kan således maksimalt ske faglig bedømmelse 2 gange.

Undlader den ansatte at anmode om at få sine faglige kvalifikationer bedømt, eller er en faglig bedømmelse ikke positiv, kan ansættelsesmyndigheden umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de ansættelsesretlige regler, eller orientere den ansatte om, at ansættelsesforholdet ophører ved udløbet af kontrakten.

Kulturministeriet fastsætter retningslinjer for bedømmelsen. Resultatet af bedømmelsen skal meddeles adjunkten normalt senest 3 måneder efter, at den pågældende har anmodet om at blive bedømt.

1.2. Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter, at ansøgeren har en betydelig erfaring med kunstnerisk praksis, har udøvet original kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed og/eller har dokumenteret forskning inden for relevante fagområder.

1.3. Stillingsindhold

Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte undervisning, kunstnerisk/pædagogisk udviklingsvirksomhed, faglig ledelse og koordinering, herunder vejledning af studerende, censorvirksomhed, evaluering, eksamensdeltagelse, kollegial sparring m.v. samt administration, herunder varetagelse af løbende studie administrative opgaver. Der kan desuden forekomme varetagelse af andre opgaver inden for Scenekunstskolens formål.

2. Lektorer (Associate Professor)

2.1. Ansættelse

Ansættelse som lektor sker efter opslag. Ansættelse som lektor sker normalt som fastansættelse, men kan også ske som tidsbegrænset ansættelse.

Hvis den ansatte forud for ansættelsen som lektor ikke har tilstrækkelig undervisningserfaring, sker lektoransættelsen på prøve for en periode på indtil 1½ år. Ved tidsbegrænset ansættelse kan prøveansættelse dog undlades, hvis den ansatte kun skal varetage begrænsede undervisningsopgaver.

Ved prøveansættelsens afslutning skal der foretages en bedømmelse af de pædagogiske og undervisningsmæssige kvalifikationer på niveau med den bedømmelse, der finder sted ved en lektoransættelse. Lektoren underrettes om iværksættelse af fagkyndig bedømmelse senest 4 måneder før prøveansættelsens udløb.

Såfremt bedømmelsen ikke er positiv, fratræder lektoren med sit individuelle varsel. Sker underretningen om ansættelsens ophør mindre end 3 måneder før prøveansættelses udløb, fratræder lektoren med sædvanligt overenskomstmæssigt varsel.

2.2. Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt.

Det forudsættes, at ansøgeren har en betydelig kunstnerisk karriere på højt niveau, har udøvet original kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed på højt niveau eller har dokumenteret forskning på højt niveau eller på anden måde har nyudviklet fagområdet.

2.3. Stillingsindhold

Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte undervisning, kunstnerisk virksomhed/forskning, kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde, faglig ledelse og koordinering, herunder vejledning af studerende, censorvirksomhed, eksamensdeltagelse, evaluering, kollegial sparring m.v. samt administration, herunder varetagelse af løbende studie administrative opgaver. Der kan desuden forekomme varetagelse af andre opgaver inden for Scenekunstskolens formål.

3. Professor MSO (professor med særlige opgaver – Professor with specific responsibilities)

3.1. Ansættelse

'Professor MSO' er en stilling, hvor særligt dygtige lektorer får et tidsbegrænset professorat på mellem 3 og 8 år. Ansættelsen sker efter opslag og kan forlænges, men kan i alt kun vare i 8 år. I den tid har den ansatte til opgave at udvikle et særligt forsknings- eller uddannelsesområde på et perspektivrigt fagområde til internationalt niveau.

Stillingen skal ligge inden for et af Scenekunstskolens kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence, f.eks. som led i opbygningen af et nyt forsknings- eller uddannelsesfelt.

Efter udløbet af ansættelsesperioden overgår pågældende til ansættelse og aflønning som lektor

3.2. Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger, idet det dog skal iagttages, at der skal lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau.

3.3. Stillingsindhold

En professor MSO tilknyttes en uddannelse eller enhed på Den Danske Scenekunstskole med henblik på at fremme et særligt udviklingsområde eller en strategisk satsning. Stillingens hovedindhold er kunstnerisk udviklingsvirksomhed, mens undervisning, administration og faglig ledelse kan indgå i det omfang, som er nødvendigt i forhold til den særlige opgave som professoren har ansvar for.

4. Professor

4.1. Ansættelse

Ansættelse som professor sker efter opslag. Ansættelse som professor sker normalt varigt, men kan også ske for en tidsbegrænset periode, for eksempel ved ansættelse af eksterne professorer. Ansættelse som ekstern professor sker på deltid.

Ved tidsbegrænset ansættelse besættes stillingen for en periode på højest 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år.

4.2. Kvalifikationskrav

Der skal ved besættelsen af stillingen lægges afgørende vægt på, om ansøgeren har dokumenteret en kunstnerisk karriere på højt internationalt niveau og/eller en høj grad af original kunstnerisk udviklingsvirksomhed/videnskabelig produktion på højt internationalt niveau, herunder har videreudviklet fagområder. Der lægges desuden vægt på en vurdering af vedkommendes undervisningsmæssige kvalifikationer. I særlige tilfælde kan der, afhængig af fagets art og uddannelsesstrukturen - lægges vægt på andre kriterier, fx en original kunstnerisk indsats eller andet arbejde på højt niveau.

Der forudsættes normalt en tilfredsstillende indsats inden for det undervisningsmæssige område. Det skal herved dokumenteres, at ansøgeren har udviklet fagområdet. Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling på dette område skal vægte i den samlede vurdering ved besættelse af stillingen.

En ekstern professor har et professorat ved en anden uddannelsesinstitution.

4.3. Stillingsindhold

Professorstillingen er en stilling med pligt til at foretage undervisning, kunstnerisk virksomhed/forskning, kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde og koordinering. Hertil kommer en forpligtelse til at varetage faglig ledelse i det omfang, som er nødvendigt i forhold til Scenekunstskolens opgaver og bestemmelse. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere i perioder for den enkelte professor.

5. Studielektor

5.1. Ansættelse

Ansættelse som studielektor kan ske, når ansøgeren har kvalifikationer svarende til en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt. Ansættelse som studielektor sker normalt som fastansættelse, men kan også ske som tidsbegrænset ansættelse.

5.2. Kvalifikationskrav

Ansættelsen forudsætter, at ansøgeren har kvalifikationer inden for faglig praksis, kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsvirksomhed eller relevant forskning, som svarer til kandidatniveau. Ansættelse som studielektor forudsætter desuden, at ansøgeren har en betydelig erfaring med undervisning på kunstneriske uddannelser og/eller pædagogiske kvalifikationer, som svarer til det niveau som stillingen skal varetage.

5.3. Stillingsindhold

Stillingsindholdet er primært undervisning og koordinering af undervisning. Stillingen vil desuden omfatte vejledning af studerende, censorvirksomhed, evaluering, eksamensdeltagelse, kollegial sparring m.v. Stillingen kan omfatte faglig ledelse og studieadministrative opgaver (f.eks. skemalægning, planlægning af undervisning, revision af studieordning og/eller fagelementer m.v.).

6. Undervisningsassistent (Teaching Assistant Professor/Teaching Associate Professor)

6.1. Ansættelse

Ansættelse som undervisningsassistent sker til kortere undervisningsopgaver. Undervisningsassistenter aflønnes efter Finansministeriets timelønscirkulære, dog i maks. 780 timer årligt.

6.2. Kvalifikationskrav

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter, at ansøgeren har færdiggjort en relevant kunstnerisk uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau.

6.3. Stillingsindhold

Der vil typisk være tale om deltidsstillinger med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver, der normalt har elementær karakter eller undervisning der supplerer undervisningen varetaget på adjunkt/lektorniveau.

7. Ekstern lektor

7.1. Ansættelse

Ansættelse som ekstern lektor sker efter opslag. Ansættelse sker på deltid.

7.2. Kvalifikationskrav

Kunstneriske kvalifikationer på højt niveau.

7.3. Stillingsindhold

En ekstern lektor giver forelæsninger og anden selvstændig undervisning på højt niveau, udarbejder og vurderer opgaver til den igangværende undervisning, samt bedømmer de studerende.

8. Overgangsordning

Der etableres en overgangsordning, så Scenekunstskolen kan fastholde læreransættelser for de ansatte, der endnu ikke kan meriteres ind i stillingsstrukturen (fra adjunkt – professor niveau), ved at indplacere dem på studielektorniveau.

Det vil fortrinsvist gælde en meget lille del af de fastansatte undervisere, og Scenekunstskolen har iværksat og gennemført et kompetenceudviklingsprogram med pædagogikum og kunstnerisk udviklingsvirksomhed med henblik at ruste underviserne til den nye stillingsstruktur. Pædagogikum er gennemført af 25-30 undervisere i 2016-2017.