Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse
Kapitel 3 Beslutningsprocedurer for friarealer og fælleslokaler
Kapitel 4 Klage vedrørende friarealer og fælleslokaler
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse, samt beslutningsprocedurer for projekter vedrørende friarealer og fælleslokaler i forbindelse med byfornyelse.

Kapitel 2

Ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse

§ 2. Ejere af ejendomme, der indeholder private udlejningsboliger, jf. § 8 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og ejer- og andelsboliger, jf. § 21 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan ansøge om støtte ved fremsendelse af projekt til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejerens økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.

§ 3. Kommunalbestyrelsen behandler indkomne ansøgninger og træffer bygningsfornyelsesbeslutning om tilsagn om støtte til ejeren, herunder støttens størrelse.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for støtte samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal godkende ejerens regnskab over de støtteberettigede udgifter senest 6 måneder efter, at ejeren har afleveret fyldestgørende oplysninger, som muliggør godkendelsen.

Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af støtte, at arbejderne først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn efter § 3.

Stk. 5. Betingelser, krav og frister efter stk. 1 og 2, skal fremgå af tilsagnet meddelt i medfør af § 3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal i tilsagnet oplyse, at bygherren skal foretage en registrering af bygningens tilstand inden ombygningen, at bygherren skal stille fornødne krav til byggeriets andre parter om kvalitetssikring i forbindelse med ombygningen, samt at ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen, jf. § 54, stk. 1-3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelsen af planen for drift og vedligeholdelse.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal oplyse at indfasningsstøtte kun kan ydes til nedsættelse af lejeforhøjelse i boliger, der fortsat bebos af den, som var lejer på tidspunktet for lejeforhøjelsens varsling, jf. § 15, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 5. Ved ansøgning om støtte til ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger, jf. § 38 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

§ 6. Ved ansøgning om støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, jf. §§ 38 a og b i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

§ 7. Ved ansøgning om støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, jf. § 38 c i lov om byfornyelse og udvikling af byer, finder reglerne i §§ 2-4 anvendelse.

Kapitel 3

Beslutningsprocedurer for friarealer og fælleslokaler

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med ejere, lejere og andelshavere udarbejde forslag om fælles friarealer og fælleslokaler på ejernes vegne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til skriftligt at orientere ejere, lejere og andelshavere i de berørte ejendomme om indholdet af projektforslaget.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens orientering skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 4 og § 9.

Stk. 4. Ejerne, lejerne og andelshaverne kan inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist skriftligt fremsætte indsigelser mod projektforslaget eller dele heraf samt fremkomme med ændringsforslag til projektforslaget.

§ 9. Efter udløbet af den frist, der er fastsat i medfør af § 8, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget. Kommunalbestyrelsen underretter ejere, lejere og andelshavere i de berørte ejendomme om forslagets vedtagelse og tidsfristerne for arbejdernes gennemførelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale overlade gennemførelse af arbejderne til ejerne, herunder meddele tilsagn om støtte.

Kapitel 4

Klage vedrørende friarealer og fælleslokaler

§ 10. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter § 8 og § 9 kan af ejeren eller mindst ¼ af de lejere, der berøres af beslutningen, indbringes for byfornyelsesnævnet, jf. dog stk. 2, jf. § 49, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2. Indbringelse af kommunalbestyrelsens beslutninger efter stk. 1 for byfornyelsesnævnet kan kun ske, hvis beslutningen omfatter spørgsmål om forståelse af loven eller af en i medfør af denne fastsat bestemmelse. Indbringelse kan endvidere tillades, hvis beslutningen efter byfornyelsesnævnets vurdering har almindelig interesse eller videregående betydelige følger for klageren.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal underrette de klageberettigede om de beslutninger, der kan påklages efter stk. 1 og 2. Underretningen skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, herunder at indbringelsen skal ske skriftligt og senest 6 uger efter, at klager har fået meddelelse om beslutningen, jf. § 87, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1698 af 18. december 2017 om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. ophæves.

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen , den 18. september 2018

Carsten Falk Hansen

/ Annette Klint Kofod