Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0028
 
32013L0018
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser
Kapitel 2 Omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v.
Kapitel 3 Oplysningspligt
Kapitel 4 Afgørelser
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg1)

I medfør af § 3, stk. 2, § 30, § 57, stk. 1, § 61, § 65, stk. 3, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for elproducerende vindmøller og solcelleanlæg på land og på havet, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, og hvor aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed er indgået den 1. juli 2018 eller senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf.

§ 22, stk. 3, nr. 1 og 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afregningsmåler: Måler, som anvendes til registrering af vindmøllens og solcelleanlæggets elproduktion eller elforbrug.

2) Eksisterende 50-60-kV station: En transformerstation i det kollektive elforsyningsnet med spændinger på 50 eller 60 kV, som eksisterer på tidspunktet for indgåelse af nettilslutningsaftale.

3) Havvindmølle: En vindmølle, der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, og hvor vindmøllens fundament ikke er synligt ved normal vandstand.

4) Installeret effekt af en vindmølle: Den opstillede vindmølles nominelle effekt, der er angivet i vindmøllens certifikat, jf. bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller, eller i vindmøllens tekniske specifikation.

5) Internt opsamlingsnet: Det interne forbindelsesnet mellem vindmøllerne i en havvindmøllepark eller vindmøller og solcelleanlæg, der er opstillet enkeltvis, i gruppe eller parker på land, frem til tilslutningspunktet, som ikke etableres, vedligeholdes og ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

6) Kollektivt opsamlingsnet: Det kollektive elforsyningsnet fra tilslutningspunktet til leveringspunktet, som etableres, vedligeholdes og ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

7) Leveringspunkt: Det punkt i det kollektive elforsyningsnet, hvor opsamlingsnettet ophører, og hvor Elforbrugere kan tilsluttes.

8) Nettilslutningsaftale: Aftale om nettilslutning indgået mellem net- eller transmissionsvirksomhed og anlægsejer.

9) Samlede omkostninger: Omkostninger til etablering, nettab, drift og vedligehold for alle involverede net- og transmissionsvirksomheder og anlægsejer.

10) Tilslutningspunktet: Det punkt hvor en eller flere vindmøller og solcelleanlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.

11) Udpeget vindmølleområde: Et område, der er udpeget af staten eller af kommunen i en kommuneplan specifikt, til opstilling af en eller flere vindmøller, jf. bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

§ 2. En vindmølle og et solcelleanlæg kan kun tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, såfremt anlægget er opstillet i overensstemmelse med gældende bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om planlægning og byggeloven samt regler udstedt med hjemmel i de nævnte love.

Stk. 2. Såfremt betingelserne for nettilslutning er opfyldt, har net- og transmissionsvirksomheden pligt til at tilslutte vindmøllen og solcelleanlægget til det kollektive elforsyningsnet.

Kapitel 2

Omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v.

§ 3. Ved anmodning om nettilslutning af en vindmølle på land, et solcelleanlæg eller havvindmøller anviser netvirksomheden et tilslutningspunkt på det sted på det kollektive elforsyningsnet, hvor elektriciteten fra det nye anlæg kan aftages, jf. dog § 4. Der kan tilsluttes både vindmølle og solcelleanlæg til samme tilslutningspunkt. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet. Netvirksomheden skal anvise et tilslutningspunkt og fastsætte et spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning.

Stk. 2. Et tilslutningspunkt ved en transformerstation anvises der, hvor kablet fra anlægget tilsluttes et felt i det kollektive elforsyningsnet. Feltet etableres som en del af det kollektive elforsyningsnet.

Stk. 3. Omkostninger til udbygning og forstærkning af det kollektive elforsyningsnet ved nettilslutning af en vindmølle på land, et solcelleanlæg eller havvindmøller, påhviler netvirksomheden.

Stk. 4. Ved tilslutning af et anlæg i egen forbrugsinstallation påhviler eventuel udbygning og forstærkning af stikledningen anlægsejeren.

Stk. 5. Tilsluttes vindmøllen og solcelleanlægget på transmissionsniveau, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

§ 4. Hvis det sted på det kollektive elforsyningsnet, som netvirksomheden anviser, jf. § 3, ligger længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende 50-60 kV station, er netvirksomheden forpligtet til at forstærke det eksisterende kollektive elforsyningsnet eller føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende 50-60 kV station, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der opføres vindmøller og solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW. Tilstrækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse. Afstanden til den nærmeste eksisterende 50-60 kV station måles som afstanden mellem det punkt i anlægget og det punkt i den nærmeste eksisterende 50-60 kV station, som ligger nærmest. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet. Netvirksomheden skal anvise det tilslutningspunkt og fastsætte det spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøllen og solcelleanlægget på transmissionsniveau, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

§ 5. Hvis nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg efter §§ 3-4 tillige nødvendiggør omkostninger til forstærkning af det kollektive elforsyningsnet med spændinger indtil 100 kV ejet af andre net- og transmissionsvirksomheder, afholdes omkostningerne hertil som en del af disse virksomheders omkostninger ved nettilslutningen.

Stk. 2. Hvis elektricitet fra vindmøller og solcelleanlæg omfattet af §§ 3-4 leveres til en net- og transmissionsvirksomhed gennem en ledningsforbindelse, hvortil der ikke er tilsluttet forbrugere eller andre elproducenter end vindmøller og solcelleanlæg, afholdes omkostningerne til nettab i denne ledningsforbindelse fra tilslutningspunktet som en del af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved, at vindmøllerne og solcelleanlæggene er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

§ 6. Omkostninger til en vindmølles og et solcelleanlægs nettilslutning frem til det i §§ 3-4 nævnte tilslutningspunkt afholdes af anlægsejeren, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Omkostninger til køb og etablering af afregningsmålere og målertransformere og til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler anlægsejeren.

Stk. 3. Afregningsmålere og målertransformere ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

Stk. 4. Alle anlægsejeres nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til anlægsejeren senest 3 måneder efter anlæggets nettilslutning. Net- eller transmissionsvirksomheden kan dog vælge at lade omkostningerne ved nettilslutning af anlæg på under 1,5 MW opkræve hos anlægsejerne som et standardgebyr gennem virksomhedens tariffer.

Stk. 5. Omkostninger til vedligeholdelse af eller udskiftning af afregningsmålere og målertransformere, kalibrering og aflæsning af målere samt til afregning af elektricitet, påhviler anlægsejeren. Omkostningerne skal dække reelle dokumenterede udgifter vedrørende det enkelte anlæg. Net- eller transmissionsvirksomheden skal over for ejeren af anlægget specificere omkostningernes sammensætning, jf. 1. pkt., ved fremsendelse af faktura. Net- eller transmissionsvirksomheden skal på anlægsejerens anmodning dokumentere disse omkostninger. Ved nettilslutning af anlæg på under 1,5 MW kan net- eller transmissionsvirksomheden i stedet vælge at lade disse omkostninger opkræve hos anlægsejerne som et standardgebyr gennem virksomhedens tariffer.

Stk. 6. Såfremt net- eller transmissionsvirksomheden ikke har fremsendt faktura, jf. stk. 4, eller kan dokumentere omkostningerne ved faktura, jf. stk. 5, kan anlægsejeren indbringe sagen for Forsyningstilsynet, som kan pålægge net- eller transmissionsvirksomheden at fremkomme med faktura eller dokumentation for udgifterne.

Stk. 7. Omkostninger til administration ved nettilslutning og ved, at et anlæg er nettilsluttet, som net- eller transmissionsvirksomheden afholder vedrørende anlægget, og som ikke er nævnt i stk. 2, 3 og 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 3. Dette gælder dog ikke driftsomkostninger til ledningsforbindelser, som er nævnt i § 5, stk. 2, og som er en del af det kollektive opsamlingsnet.

§ 7. Elproduktionen fra vindmøller og solcelleanlæg skal registres på en afregningsmåler og afregnes i tilslutningspunktet. Afregningsmålere skal overholde Energinets forskrifter for elmåling, som er offentliggjort på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.

Stk. 2. Hvis der til elektricitet fra anlæg med samme tilslutningspunkt ydes forskelligt pristillæg eller ejeren af anlægget anmoder herom, fordeles produktionen forholdsmæssigt på baggrund af måling af produktionen foretaget ved hvert enkelt anlæg.

Stk. 3. Er produktionen fra vindmøller og solcelleanlæg ikke målt på timebasis, fordeles produktionen på timebasis af Energinet i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte forskrifter.

Stk. 4. Vindmøller på 25 kW eller derunder og solcelleanlæg på 50 kW eller derunder tilsluttet en forbrugsinstallation er undtaget fra kravet om separat måling af elproduktionen efter stk. 1.

§ 8. Net- og transmissionsvirksomheden har pligt til at give en anlægsejer, som anmoder om nettilslutning, alle nødvendige oplysninger, herunder

1) et detaljeret skøn, som omfatter alle udgifter, over hvad tilslutningen vil koste,

2) en rimelig og nøjagtig tidsplan for modtagelse og behandling af ansøgning om nettilslutning, og

3) en rimelig vejledende tidsplan for nettilslutningen.

Kapitel 3

Oplysningspligt

§ 9. Den til enhver tid værende ejer af en vindmølle eller et solcelleanlæg er forpligtet til over for transmissions- og netvirksomheden eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om nettilslutning.

Stk. 2. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en vindmølle eller et solcelleanlæg at underrette netvirksomheden, transmissionsvirksomheden og Energistyrelsen om ejerskifte, tidligere nettilslutninger og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for overholdelse af betingelserne for nettilslutning.

Stk. 3. Underretning skal ske straks fra det tidspunkt, hvor den til enhver tid værende ejer af en vindmølle eller et solcelleanlæg er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Kapitel 4

Afgørelser

§ 10. Den netvirksomhed, som har eller har ansøgt om bevilling til det pågældende forsyningsområde, træffer afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer netvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i § 6.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøller og solcelleanlæg direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i § 6.

§ 11. Uanset bestemmelserne i § 10, stk. 1-2, kan en net- eller transmissionsvirksomhed anmode Energistyrelsen om at træffe afgørelse efter de nævnte bestemmelser på net- eller transmissionsvirksomhedens vegne. Energistyrelsen kan i så fald forlange, at net- eller transmissionsvirksomheden refunderer de udgifter, som en sådan anmodning påfører Energistyrelsen.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 12. Afgørelser efter § 3, stk. 1, sidste pkt., § 4, stk. 1, sidste pkt., § 10 og § 11 kan påklages til Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt. Klage indgives til netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Forsyningstilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med anmodning om nettilslutning, eller

2) undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger af betydning for nettilslutning, eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1027 af 10. juli 2018 om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg ophæves.

Energistyrelsen, den 7. september 2018

Janni Torp Kjærgaard

/ Jakob Henrik Juul

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om frem me af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230.