Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om sexchikane - køn - ansættelse - medhold

J.nr. 18-27799

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der var tale om sexchikane, da ejeren af en virksomhed sendte sms’er med blandt andet en middagsinvitation til en kvindelig ansøger til en stilling i virksomheden. Kvinden fik derfor medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af køn, og hun blev tilkendt en godtgørelse på 12.500 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i form af sexchikane i forbindelse med, at ejeren af en café sendte e-mails til klager, som havde ansøgt om en ledig stilling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsloven i forbindelse med de fremsendte e-mails.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 12.500 kroner med procesrente fra den 9. april 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Ved jobopslag af 15. januar 2018 søgte indklagede en medarbejder til sin café til fastansættelse i en stilling på deltid. Af jobopslaget fremgår blandt andet, at ansøgerne skulle vedlægge et mindre foto.

Klager sendte samme dag en ansøgning til ejeren af den indklagede virksomhed vedlagt CV og et foto af sig selv.

Ejeren af den indklagede virksomhed besvarede samme dag klagers henvendelse. Af besvarelsen fremgår blandt andet:

”hej [klagers navn]. . thank u for ur application. . u really look amazing. . ”

Den 16. januar 2018 sendte ejeren endnu en e-mail til klager, hvoraf det fremgår blandt andet:

”Hej [klagers navn] . . im [navn] the owner of [den indklagede virksomhed] . .

I really would love to have u in my coffeeshop, cuz u have very amazing appearance. .

will u be mad if I ask u out for a nice dinner ? ? ”

Derudover sendte indklagede et foto af sig selv til klager.

Ligebehandlingsnævnet modtog klagen den 9. april 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede har udsat hende for seksuel chikane, og at indklagede derved har handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Arbejdsgiveren i den indklagede virksomhed har ved sine handlinger udvist en adfærd over for klager, som må anses for at være chikane efter ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, idet adfærden er udvist direkte i relation til klagers køn.

Indklagede er trods flere opfordringer ikke fremkommet med bemærkninger til sagen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige blandt andet ved ansættelse.

Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

I forbindelse med at klager søgte et job ved den indklagede virksomhed, sendte ejeren af virksomheden flere e-mails til hende, hvori han kommenterede på hendes udseende og inviterede hende ud at spise. Endvidere sendte han et foto af sig selv til klager.

Efter indholdet af de pågældende e-mails er det nævnets vurdering, at ejeren ved at fremsende disse e-mails i en situation, hvor klager var ansøger til en stilling hos indklagede, har udvist en adfærd, der er omfattet af Ligebehandlingslovens definition af sexchikane.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at klager har påvist faktiske omstændigheder, der tyder på, at indklagede har udsat hende for en seksuel krænkende adfærd i strid med ligebehandlingsloven.

Det påhviler herefter indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagede, der ikke har besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser, har ikke løftet denne bevisbyrde.

Klager får herefter medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 12.500 kroner.

Ligebehandlingsnævnet har fastsat godtgørelsens størrelse ud fra en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Nævnet har efter oplysningerne i sagen lagt til grund, at klager søgte en deltidsstilling med fast ansættelse. Efter praksis er godtgørelsesniveauet i sager om forskelsbehandling på grund af køn ved jobsøgning som udgangspunkt 12.500 kr. ved fast ansættelse på deltid.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klager med procesrente fra den 9. april 2018, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 1, om klagebehandling

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 4, og stk. 6, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<18-27799>