Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - parts- og vidneforklaringer

J.nr. 18-27652

I forbindelse med, at en virksomhed søgte en fotograf/medarbejder i alderen 25+, sendte en 24-årig mand en ansøgning til virksomheden. Manden fik ikke svar på sin ansøgning og klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af alder. Virksomheden oplyste, at de havde besluttet ikke at ansætte nogen i stillingen alligevel. Det var uklart for nævnet, hvorvidt virksomheden faktisk valgte at stoppe ansættelsesprocessen af grunde, der ikke har relation til alder. Det var derfor nødvendigt med mundtlige parts – og vidneforklaringer, og nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at klager søgte en stilling som fotograf hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med forskelsbehandlingslovens annonceringsforbud, at indklagede søgte en medarbejder eller fotograf på minimum 25 år.

Ligebehandlingsnævnet afviser at behandle den øvrige del af klagen. En afgørelse heraf kræver mundtlig bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer.

Sagsfremstilling

Ved et Facebook opslag af 8. marts 2018 søgte indklagede en medarbejder eller fotograf. Af opslaget fremgår:

”[Indklagede] søger ekstra fotograf/medarbejder i alderen 25+

Du skal primært fotografere kunder søndage fra 10-18 på [adresse] med mulighed for udvidelse til flere dage.

God timeløn: 180 kr. i timen, gode arbejdsforhold og frihed under ansvar. .

Du skal kunne arbejde selvstændigt de søndage du er her, du skal have flair for fotografi og være lærenem, og skal arbejde med diverse lamper/fotoudstyr, computer og billederedigeringsprogrammer. .

Vi står for oplæring og der vil være underviser på det første stykke tid.

Skriv ansøgning til [e-mail adresse] gerne med foto af dig selv

Ansøgningsfrist. 15-03-2018”

Klager, der på ansøgningstidspunktet var 24 år, sendte ved e-mail af 8. marts 2018 en ansøgning til stillingen. Af ansøgningen fremgår blandt andet:

”[Klagers navn]

20.09.1993 (24 år)

Efter at have læst FB opslag fra [navn] er jeg interesseret i stillingen.

Jeg er fleksibel i forhold til, at arbejde flere dage end kun søndag, dog med forbehold da jeg også går i skole ved siden af. Dette kan aftales nærmere.

Jeg har interesse i amatør-fotografi, og ser dette som en oplagt mulighed for at lære yderligere samt ekspandere min portefølje.

Til daglig læser jeg på [uddannelsesinstitution] og får tingene til at løbe rundt ved at arbejde i [virksomhed]. ”

Indklagede svarede ikke på klagers henvendelse.

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 18. marts 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet forskelsbehandlet på grund af alder i forbindelse med, at han søgte en stilling som fotograf hos indklagede.

I indklagedes jobopslag kræves en alder på minimum 25 år, og klager var kun 24 år på ansøgningstidspunktet.

Klager har ikke fået svar på sin ansøgning, og det må derfor lægges til grund, at klager er blevet fravalgt på grund af sin alder.

Det er usagligt at forskelsbehandle på grund af alder i forbindelse med ansættelsen, da en 25-årig ikke på grund af alder har bedre kompetencer som fotograf.

Klager kan ikke tilbagevise indklagedes påstand om, at stillingen aldrig er blevet besat, men eftersom stillingen blev slået op i første omgang, har indklagede tilkendegivet et ønske om at besætte en sådan stilling, og havde klager været den rette kandidat, herunder med hensyn til alder, så var den blevet besat.

Indklagede har oplyst, at hvis de havde fortsat ansættelsesprocessen, havde de måske indkaldt klager til samtale, selvom han kun var 24 år. Heri ligger en bekræftelse af, at indklagede fravalgte klager på grund af alder.

Indklagede gør gældende, at indklagede ikke har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager blev ikke indkaldt til samtale, fordi stillingen ikke blev til noget alligevel. Det var ikke på grund af klagers alder.

Hvis indklagede havde fortsat ansættelsesprocessen, havde indklagede muligvis indkaldt klager til en samtale, da hans alder ikke betyder, at han ikke kunne være god til sit arbejde. Men klager ville ikke være kommet i betragtning til stillingen, da han ingen erfaring havde med professionel fotografering og diverse redigeringsprogrammer, lampeopsætninger mv.

Til klagers oplysninger om at han har interesse i amatørfotografi, bemærker indklagede, at der ville være langt til at kunne besætte sådan en stilling, som indklagede havde slået op. Derfor ville klager være blevet sorteret fra ved en mulig første sortering.

Indklagede henviser desuden til en tidligere sag fra Ligebehandlingsnævnet, j.nr. 2016-6810-00312.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager efter forskelsbehandlingsloven.

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af en bestemt alder.

Da indklagede ved stillingsopslaget på Facebook har søgt efter en medarbejder eller fotograf på minimum 25 år, har indklagede handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af en bestemt alder.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af en bestemt alder.

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagede søgte en medarbejder eller fotograf på minimum 25 år. Klager sendte en ansøgning til stillingen, hvori han oplyste, at han var 24 år. Han modtog ikke svar på sin ansøgning. Indklagede har som begrundelse herfor oplyst, at der ikke blev ansat nogen medarbejder på baggrund af stillingsopslaget.

Det er for nævnet uklart, hvorvidt indklagede faktisk valgte at stoppe ansættelsesprocessen af grunde, der ikke har relation til alder.

Dette spørgsmål forudsætter bevisførelse i form af mundtlige parts – og vidneforklaringer, der ikke kan ske for nævnet, men må ske ved domstolene.

Derfor kan nævnet ikke tage stilling til denne del af sagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 8, stk. 1, om afvisning

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1 og 2, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 5, om annoncering

§ 7a, om delt bevisbyrde

<18-27652>