Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Før flyvning
Kapitel 3 Under flyvning
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om politiets anvendelse af mindre droner

I medfør af § 126 i, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, og efter forhandling med transport-, bygge- og boligministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på politiets anvendelse af mindre droner til brug for løsningen af politimæssige opgaver samt flyvninger, som foretages som led i uddannelse og øvelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tillige anvendelse på en droneoperatørs anvendelse af mindre droner, når anvendelsen sker i forbindelse med løsning af politimæssige opgaver for politiet, og hvor denne er undergivet politiets instruktion ved løsning af opgaven.

§ 2. Hvor intet andet følger af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, finder bestemmelserne i bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen) også anvendelse ved politiets anvendelse af droner.

Kapitel 2

Før flyvning

Dronebevis og uddannelse

§ 3. Droneføreren skal have et dronebevis, som gælder for den pågældende dronekategori og dronetype, og som er udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 7 i bydronebekendtgørelsen.

Stk. 2. Flyvning med droner i henhold til denne bekendtgørelse forudsætter tillige, at droneføreren har gennemført uddannelse, jf. stk. 3.

Stk. 3. Rigspolitiet fastsætter i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen krav til uddannelse for anvendelse af droner til løsning af politimæssige opgaver med tilhørende prøver for de forskellige kategorier og typer af droner.

Stk. 4. Rigspolitiet fører tilsyn med, at politiets egne droneførere efter udstedelsen af dronebeviset løbende vedligeholder og udbygger deres flyvefærdigheder i henhold til nærværende bekendtgørelse.

Stk. 5. For droneførere omfattet af § 1, stk. 2, finder § 7, stk. 3, i bydronebekendtgørelsen tilsvarende anvendelse.

Flyve- og sikkerhedsområde

§ 4. Flyve- og sikkerhedsområder, som oprettes i medfør af bydronebekendtgørelsens § 8, stk. 1, fastsættes for politiets anvendelse af mindre droner til en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 8 meter og højst 25 meter.

Stk. 2. Hvis det af hensyn til løsningen af politimæssige opgaver skønnes nødvendigt, kan politiet eller en droneoperatør, der løser en politimæssig opgave for politiet, uanset bestemmelsen i bydronebekendtgørelsens § 8, stk. 2, overflyve personer, der opholder sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet, uden forudgående samtykke.

Stk. 3. Politiet kan, hvis det af hensyn til løsningen af den konkrete politimæssige opgave skønnes nødvendigt, undlade at oprette en flyve- og sikkerhedszone.

Kapitel 3

Under flyvning

Flyvninger med forhøjet risiko

§ 5. Politiet kan foretage følgende flyvninger med forhøjet risiko uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når dette er nødvendigt for løsning af den politimæssige opgave, flyvningen vedrører, jf. dog stk. 3:

1) Flyvning uden for droneførerens synsvidde (EVLOS/BVLOS).

2) Flyvning over mennesker, som ikke er en del af operationen.

3) Flyvning med hastigheder over 50 km/t.

4) Flyvning i højder over 120 meter over terræn i bymæssigt område og 100 meter over terræn i ikke-bymæssigt område.

5) Flyvning med mere end én drone fra samme kontrolstation.

6) Flyvning, hvor nedkastning fra dronen finder sted.

Stk. 2. Flyvning med forhøjet risiko uden særlig tilladelse skal foretages med agtpågivenhed og forsigtighed og iagttage de flyvesikkerhedrisici, flyvningen kan medføre.

Stk. 3. Flyvninger efter stk. 1, nr. 1 og 4, må alene foretages efter procedurer fastsat mellem Rigspolitiet og de kompetente myndigheder.

Natflyvning

§ 6. De almindelige krav til natflyvning kan fraviges, når det efter en politifaglig vurdering skønnes nødvendigt, at politiets tilstedeværelse ikke er umiddelbart synlig, idet enheder til fjernstyring af dronen dog skal være synlige for droneføreren, og at dronens flyvehøjde skal kunne aflæses af droneføreren på fjernkontrollen under flyvningen.

Stk. 2. Fravigelse af de almindelige krav til natflyvning, jf. stk. 1, skal foretages efter procedurer fastsat mellem Rigspolitiet og de kompetente myndigheder.

Flyvehøjde, afstandskrav og tilladelser

§ 7. Politiet kan efter en konkret vurdering uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretage flyvninger

1) over ejendom, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, uden ejers eller beboers samtykke,

2) nærmere end 5 meter fra bygninger, som ikke er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, uden ejers samtykke,

3) nærmere end 5 meter fra beboelsesejendomme, uden at beboerne skal orienteres om flyvningen,

4) over jernbaner, således at flyve- og sikkerhedsområdet, jf. § 8, dækker jernbanen,

5) over offentlige veje, hvor fartgrænsen er 70 km/t eller derover, sådan at flyve- og sikkerhedsområdet, jf. § 8, dækker vejen,

6) over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn, eller

7) nærmere end 5 meter fra strømførende luftledninger.

§ 8. Politiet kan endvidere efter en konkret vurdering uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretage flyvninger over luftfartshindringer, der befinder sig nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Politiet kan i ganske særlige tilfælde efter procedurer fastsat mellem Rigspolitiet og de kompetente myndigheder fravige de i bydronebekendtgørelsen fastsatte afstands- og højdekrav til flyvninger omkring offentligt godkendte flyvepladser, militære flyvestationer og lægehelikopterflyvepladser (HEMS).

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2018.

§ 10. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Justitsministeriet, den 12. september 2018

Søren Pape Poulsen

/ Rebekka Schjellerup