Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32017L0853
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1452 af 8. december 2017, bekendtgørelse nr. 1750 af 26. december 2017, bekendtgørelse nr. 777 af 12. juni 2018, bekendtgørelse nr. 961 af 28. juni 2018 og bekendtgørelse nr. 1100 af 21. august 2018, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/853/EU af 17. maj 2017 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2017, nr. L 137, side 22.«

2. I § 5, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »kombinerede gas- og signalvåben«: », skydevåben, der er ombygget til signalvåben,«.

3. I § 5, stk. 3, nr. 2, udgår »eller«.

4. I § 5, stk. 3, nr. 3, ændres »ammunitionstyper.« til: »ammunitionstyper,«.

5. I § 5, stk. 3, indsættes efter nr. 3 som nye numre:

»4) halvautomatiske pistoler med centraltænding, med et indbygget magasin på over 20 patroner, halvautomatiske rifler eller geværer med centraltænding, med et indbygget magasin på over 10 patroner, samt halvautomatiske rifler eller geværer, som kan afkortes til en længde på mindre end 60 cm. ved hjælp af en folde- eller teleskopkolbe eller en kolbe, der kan tages af uden værktøj, medmindre ansøgeren den 13. juni 2017 havde en gyldig tilladelse til våbnet, eller

5) fuldautomatiske skydevåben, der er ombygget til halvautomatiske skydevåben, medmindre ansøgeren den 13. juni 2017 havde en gyldig tilladelse til våbnet.«

6. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Personer, der har en våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på medlemsbeviset til en skytteforening, må ikke erhverve, besidde, bære eller anvende aftagelige magasiner, som kan indeholde over 10 patroner, og som er egnet til at sætte på halvautomatiske skydevåben med centraltænding eller skydevåben med repetérmekanisme. Vedrører tilladelsen pistoler, er grænsen dog 20 patroner.

Stk. 2. Ved særligt farlige skydevåben forstås navnlig følgende våben:

1) Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.

2) Fuld- og halvautomatiske våben.

3) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.

4) Glatløbede haglgeværer, som er omfattet af våbenlovens § 2a, stk. 2.

Stk. 3. Rigspolitiet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra stk. 1.

Stk. 4. Personer, der den 14. september 2018 havde våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på medlemsbeviset til en skytteforening, må bære, besidde og anvende magasiner omfattet af stk. 1, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.

Stk. 5. Personer, der den 13. juni 2017 havde våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på medlemsbeviset til en skytteforening, må tillige erhverve magasiner omfattet af stk. 1, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.«

7. § 49, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilladelser til riflede jagtvåben til jægere udstedes med en gyldighedstid på 10 år.«

8. § 55 affattes således:

»§ 55. Mærkning af skydevåben og dele af skydevåben efter våbenlovens § 3 a, stk. 1-4, skal ske ved, at mærket indhugges eller indgraveres.

Stk. 2. Mærket efter våbenlovens § 3 a, stk. 1, 1. pkt. og § 3a, stk. 2, 1. pkt. samt § 3a, stk. 4, skal indeholde følgende oplysninger i den oplistede rækkefølge:

1) fabrikantens navn eller mærke,

2) officielt navn eller landekode på fremstillingslandet eller officielt navn på fremstillingsstedet,

3) våbnets fremstillingsår (firecifret),

4) våbnets serienummer og

5) model (hvis det er muligt).

Stk. 3. Den alfanumeriske eller digitale kode, der skal anvendes efter våbenlovens § 3a, stk. 2, 2. pkt., tildeles efter ansøgning fabrikanter, der er hjemmehørende her i landet. Ansøgningen indgives til Justitsministeriet, der fører et elektronisk register over de tildelte koder.

Stk. 4. Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 3, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om:

1) importlandets officielle navn eller landekode og

2) importåret (firecifret).

Stk. 5. Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 4, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om overdragelseslandets officielle navn eller landekode samt om den myndighed, der overdrager våbnet.«

9. I § 59, stk. 1, indsættes efter »§ 10, stk. 1, 3 og 5,«: »§ 10 a, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2018.

Justitsministeriet, den 12. september 2018

Søren Pape Poulsen

/ Pernille Breinholdt Mikkelsen