Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af forbud med påbud om straks at standse arbejdet med DeWALT bordrundsav indtil klingeoverdækning og spaltekniv er monteret, fastholdelse af at virksomheden er rette modtager af afgørelsen samt af nævnets kompetence

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse forbud med påbud om at standse arbejdet med DeWALT bordrundsav indtil klingeoverdækning og spaltekniv er monteret.

Om rette modtager:

Et enigt nævn fandt at virksomheden var rette modtager af Arbejdstilsynets afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget konstaterede, at virksomhedens indlejede ansatte var beskæftiget med igangværende byggearbejde på byggepladsen.

Om forbuddet:

Et enigt nævn fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse og lagde vægt på at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg på byggepladsen, konstaterede, at en indlejet ansat ved virksomheden sammen med en egen ansat fra virksomheden var i gang med at flække træ med DeWALT DW743N-QS bordrundsav, og at bordrundsaven blev benyttet uden monteret klingeoverdækning og spaltekniv.

Om anmeldelse til politi og bødepålæg

Et enigt nævn fandt at nævnet ikke kunne behandle den del af klagen, der vedrørte klage over Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der var grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af Arbejdstilsynets strakspåbud.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. august 2018 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 9. oktober 2017 om at standse arbejdet med DeWALT bordrundsav, indtil klingeoverdækning og spaltekniv er monteret.

Virksomheden har i klagen anført, at ”hovedpersonen” [stilling udeladt] ikke er ansat ved virksomheden men ved indlejet selvstændigt tømrerfirma, og at virksomheden ikke kan anerkende et ansvar, som berettiger til politianmeldelse eller bøde.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E R

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at [navn udeladt] er rette modtager af Arbejdstilsynets afgørelse.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 9. oktober 2017 om at standse arbejdet med DeWALT bordrundsav, indtil klingeoverdækning og spaltekniv er monteret på byggepladsen [adresse udeladt].

Arbejdsmiljøklagenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører klage over Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af Arbejdstilsynets strakspåbud.

B E G R U N D E L S E R

Om rette modtager:

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget konstaterede, at virksomhedens indlejede ansatte var beskæftiget med igangværende byggearbejde på byggepladsen [adresse udeladt].

Nævnet lægger desuden vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst af entrepriselederen hos [navn udeladt], at han havde sat de to ansatte i gang med opgaven, og at de ansatte havde fået stillet DeWALT DW743N-QS bordrundsaven til rådighed til arbejdet.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det fremgår af reglerne om bygge- og anlægsarbejde, at forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte efter arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler.

Det fremgår af reglerne om arbejdets udførelse, at en virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stillet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Om forbuddet:

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at arbejdet med at flække træ med DeWALT DW743N-QS bordrundsav ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvorved arbejdet medførte en overhængende, betydelig fare for virksomhedens ansatte.

Nævnet lægger herved vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg den 2. oktober 2017 på byggepladsen [adresse udeladt], konstaterede, at en indlejet ansat ved [navn udeladt] sammen med en egen ansat fra [navn udeladt] var i gang med at flække træ med DeWALT DW743N-QS bordrundsav, og at bordrundsaven blev benyttet uden monteret klingeoverdækning og spaltekniv.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den indlejede ansatte stod med en afstand på under 40 cm fra klingen på bordrundsaven og fremførte med begge hænder træet mod klingen, mens den anden ansatte stod på den anden side og modtog træet.

Nævnet lægger desuden vægt på, at det fremgik af piktogrammet på bordrundsaven, at den skulle anvendes med klingeoverdækning og spaltekniv monteret.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at de to ansatte oplyste, at de ikke var blevet instrueret i det konkrete arbejde, og at ingen vidste, hvor brugsanvisningen til den anvendte bordrundsav var, samt at den ikke umiddelbart kunne findes frem ved Arbejdstilsynets besøg.

Nævnet lægger endelig vægt på, at arbejdet medførte en overhængende, betydelig fare for skader på hænder og fingre, med f.eks. amputation af fingre, idet den ansatte kunne komme i direkte kontakt med den roterende savklinge under anvendelsen.

Nævnet lægger til grund, at træet, der skulle flækkes, havde målene ca. 250 x 100 x 2000 mm.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Om anmeldelse til politi og bødepålæg

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at nævnet efter reglerne i arbejdsmiljøloven ikke har kompetence til at tage stilling til den del af klagen, der vedrører Arbejdstilsynets grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af Arbejdstilsynets strakspåbud.

Nævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af påbuddet, ikke er en afgørelse efter arbejdsmiljøloven.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynets anmeldelse eller beslutning om bødepålæg ikke fastslår, hvad der er ret i en given situation i forhold til arbejdsmiljøloven.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet.

En klage over Arbejdstilsynets eventuelle beslutning om at anmelde virksomheden til politiet, kan rettes til direktøren for Arbejdstilsynet og herefter til Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN

[Navn udeladt] har i klagen oplyst, at virksomheden anerkender som arbejdsgiver at have pligt til at følge op på forbuddet, hvilket virksomheden også gjorde øjeblikkeligt, men at virksomheden ikke kan anerkende et ansvar, som berettiger til politianmeldelse eller bøde.

Virksomheden har desuden anført, at ”hovedpersonen” [stilling udeladt] ikke er ansat ved virksomheden men ved indlejet selvstændigt tømrerfirma.

Virksomheden har endvidere anført, at virksomheden mener at have gjort, hvad man har pligt til og kan forvente i forhold til at forebygge en sådan situation, idet der tidligere er foretaget instruktion, og at det fremgik af piktogram på saven, at medfølgende spaltekniv og klingeoverdækning skulle anvendes ligesom de medfulgte saven.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal hertil bemærke, at uanset om virksomheden har instrueret de ansatte, er det virksomheden, der som arbejdsgiver har ansvaret for at føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet skal desuden bemærke, at en generel instruktion ikke er tilstrækkelig, idet instruktionen skal give klar besked om, hvordan de ansatte skal håndtere situationer og foranstaltninger, der er vigtige for, at arbejdet kan udføres sikkert.

Nævnet skal i den forbindelse henvise til, at Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget fik oplyst af den ansatte, at den ansatte ikke havde fået konkret instruktion i, hvordan arbejdet skulle udføres på en farefri måde.

Nævnet skal endvidere bemærke, at det forhold, at den ansatte eventuelt måtte have handlet i strid med virksomhedens instruktion, ikke har betydning for, om der kan træffes afgørelse efter arbejdsmiljøloven, men kan have betydning ved en eventuel straffesag.

Nævnet skal i forhold til bemærkningerne om, at virksomheden ikke mener, at der er grundlag for at vurdere, om virksomheden skal meldes til politiet eller pålægges bøde, henvise til ovenstående begrundelse.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om kompetence:

● § 77, stk. 2 og § 81, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Om anvendelse af tekniske hjælpemidler:

● § 45, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017.

● § 4, stk. 1 og § 9, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Om entreprenørens ansvar:

● § 15, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om indlejet arbejdskraft:

● § 21, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Kapitel 4

Almindelige pligter

Arbejdsgiveren

§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til

1. kapitel 5 om arbejdets udførelse,

2. kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,

3. kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,

4. kapitel 8 om stoffer og materialer.

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. …

Stk. 2. Skønner Arbejdstilsynet det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan det påbyde, at faren straks imødegås, herunder

1) at de tilstedeværende øjeblikkeligt fjerner sig fra farezonen,

2) at brugen af en maskine, en maskindel, en beholder, en præfabrikeret konstruktion, et apparat, et redskab, et andet teknisk hjælpemiddel eller et stof eller et materiale standses, eller

3) at arbejde i øvrigt standses.

Kapitel 14

Klageadgang

§ 81. Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov, jf. dog stk. 6, eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 4. Anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Brug m.v.

§ 9. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse

Kapitel 4

Oplæring og instruktion

§ 21. En virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stillet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler.