Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love1)

(Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1557 af 13. december 2016, § 16 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, § 22 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 1 i lov nr. 1683 af 26. december 2017 og § 1 i lov nr. 725 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra c, 1. pkt., udgår », eller oppebærer afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1«.

2. I § 2, stk. 3, 2. og 3. pkt., udgår »eller afståelsessummer«.

3. I § 2 C, stk. 5, 9. pkt., udgår »m.v.«

4. I § 2 D, stk. 2, 2. pkt., ændres »og overdrageren« til: »og overdrageren eller fysiske eller juridiske personer, hvormed overdrageren har en forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2,«.

5. I § 2 D, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »aktionæren«: »eller fysiske eller juridiske personer, hvormed aktionæren har en forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2,«.

6. § 3, stk. 1, nr. 19, 4. og 5. pkt., ophæves.

7. I § 3, stk. 1, nr. 19, 6. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »3. og 5. pkt.« til: »3. pkt.«

8. I § 11 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Renter og kursgevinster medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for skattepligtige omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, hvis debitor er hjemmehørende i et andet land, der er medlem af EU eller EØS, og debitor dels efter stk. 1 ikke kunne have fået fradrag for de tilsvarende beløb, hvis debitor havde været skattepligtig i Danmark, dels efter regler om tynd kapitalisering i det andet land ikke har fået fradrag for de tilsvarende beløb. Dette gælder dog ikke for renter af lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for.«

9. I § 11 B, stk. 4, nr. 5, 1. pkt., udgår »og skattepligtige afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B«.

10. Efter § 13 I indsættes:

»§ 13 J. Pensionsinstitutter, jf. stk. 3 og 4, som er skattepligtige efter § 2, stk. 1, litra b, skal anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab, der indgår i opgørelsen af fortjenesten ved fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Efter lagerprincippet opgøres indkomstårets gevinst og tab som forskellen mellem handelsværdien af ejendommen ved indkomstårets slutning og handelsværdien af ejendommen ved indkomstårets begyndelse. Er ejendommen anskaffet i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem handelsværdien ved indkomstårets slutning og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, jf. dog 6. pkt. Er ejendommen afstået i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og handelsværdien ved indkomstårets begyndelse. Er ejendommen anskaffet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, jf. dog 6. pkt. Ved opgørelse af gevinst og tab på fast ejendom efter 3. og 5. pkt., hvortil der er ydet tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger, anvendes anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi fratrukket tilskuddet. Reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af gevinsten efter stk. 1 kan pensionsinstituttet fradrage tidligere års tab vedrørende fast ejendom opgjort efter stk. 1, som ikke er modregnet i indtægt eller fortjeneste beskattet efter stk. 1.

Stk. 3. Som pensionsinstitut anses selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende i et andet EU- eller EØS-land, og som

1) har tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed efter direktiv 2016/2341/EU eller direktiv 2003/41/EF med senere ændringer eller

2) opfylder betingelserne, som er angivet i pensionsbeskatningslovens § 52, stk. 2-4.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke forsikringsselskaber, uagtet at de driver virksomhed omfattet af direktivernes artikel 4.«

11. I § 21 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Indkomstskatten for indtægt og fortjeneste som nævnt i § 2, stk. 1, litra b, som modtages af et pensionsinstitut omfattet af § 13 J, udgør 15,3 pct. af den skattepligtige indkomst.«

12. I § 32, stk. 5, nr. 4, udgår »og skattepligtige afståelsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven«.

13. I § 33, 3. pkt., ændres »eller andre selskaber efter § 20 a i lov om visse erhvervsdrivende selskaber« til: »og virksomheder med begrænset hæftelse, der opløses efter denne bestemmelse, jf. § 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder«.

§ 2

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 29. august 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 683 af 8. juni 2017, § 6 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og § 1 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 A, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. og 2. pkt., og § 46, stk. 3, 1. pkt., ændres »udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B« til: »udbytter og gevinster«.

2. I § 13 A, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., og § 46, stk. 3, 2. og 3. pkt., ændres »udbytter, gevinster og afståelsessummer« til: »udbytter og gevinster«.

3. I § 13 A, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »udbytter, gevinster, tab og afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B« til: »udbytter, gevinster og tab«.

4. I § 17 A, stk. 1, 2. pkt., udgår »og afståelsessummer«.

5. I § 23, stk. 2, 5. pkt., ændres »§§ 16 A eller 16 B« til: »§ 16 B, stk. 1«.

6. I § 23, stk. 7, 5. pkt., ændres »§§ 16 A og 16 B« til: »§ 16 B, stk. 1«.

7. I § 39, stk. 3, 2. pkt., udgår »efter skatteministerens bestemmelse«.

8. I § 39 A, stk. 5, 1. pkt., udgår »erhvervelse af afståelsessummer for aktier, jf. ligningslovens § 16 B, og ved«.

§ 3

I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, § 2 i lov nr. 1195 af 14. november 2017 og § 3 i lov nr. 1431 af 11. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som 2. pkt.:

»For biler, hvis brændstofforbrug er fastsat i overensstemmelse med den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer, jf. bilag XXI til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017, omregnes brændstofforbruget til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afrundes til en decimal.«

2. § 3, stk. 1, litra A og B, affattes således:

»
A. Benzindrevne biler m.v.
Brændstofforbrug
(Kilometer pr. liter)
Forbrugsafgift pr. halvår (kr.)
 
Personbiler registreret første gang her i landet før den 3. oktober 2017 og varebiler.
Personbiler registreret første gang her i landet den 3. oktober 2017 eller senere.
Mindst 50,0
310
310
Under 50,0, men ikke under 44,4
310
350
Under 44,4, men ikke under 40,0
310
365
Under 40,0, men ikke under 36,4
310
380
Under 36,4, men ikke under 33,3
310
400
Under 33,3, men ikke under 28,6
310
430
Under 28,6, men ikke under 25,0
310
470
Under 25,0, men ikke under 22,2
310
510
Under 22,2, men ikke under 20,0
310
545
Under 20,0, men ikke under 18,2
600
840
Under 18,2, men ikke under 16,7
890
1.120
Under 16,7, men ikke under 15,4
1.190
1.430
Under 15,4, men ikke under 14,3
1.480
1.720
Under 14,3, men ikke under 13,3
1.770
2.005
Under 13,3, men ikke under 12,5
2.060
2.300
Under 12,5, men ikke under 11,8
2.350
2.580
Under 11,8, men ikke under 11,1
2.640
2.880
Under 11,1, men ikke under 10,5
2.930
3.170
Under 10,5, men ikke under 10,0
3.230
3.460
Under 10,0, men ikke under 9,1
3.800
4.030
Under 9,1, men ikke under 8,3
4.400
4.640
Under 8,3, men ikke under 7,7
4.980
5.220
Under 7,7, men ikke under 7,1
5.560
5.800
Under 7,1, men ikke under 6,7
6.140
6.370
Under 6,7, men ikke under 6,3
6.730
6.970
Under 6,3, men ikke under 5,9
7.310
7.550
Under 5,9, men ikke under 5,6
7.890
8.130
Under 5,6, men ikke under 5,3
8.500
8.730
Under 5,3, men ikke under 5,0
9.080
9.310
Under 5,0, men ikke under 4,8
9.650
9.890
Under 4,8, men ikke under 4,5
10.230
10.470
Under 4,5
10.830
11.070

B. Dieseldrevne biler m.v.

Brændstofforbrug
(Kilometer pr. liter)
Forbrugsafgift pr. halvår (kr.)
Udligningsafgift pr. halvår (kr.)
 
Personbiler registreret første gang her i landet før den 3. oktober 2017 og varebiler.
Personbiler registreret første gang her i landet den 3. oktober 2017 eller senere.
 
Mindst 56,3
-
310
120
Under 56,3, men ikke under 50,0
-
350
120
Under 50,0, men ikke under 45,0
-
365
120
Under 45,0, men ikke under 41,0
-
380
120
Under 41,0, men ikke under 37,6
-
400
120
Under 37,6, men ikke under 32,1
-
430
120
Under 32,1, men ikke under 28,1
-
470
580
Under 28,1, men ikke under 25,0
-
510
1.040
Under 25,0, men ikke under 22,5
310
545
1.130
Under 22,5, men ikke under 20,5
600
840
1.240
Under 20,5, men ikke under 18,8
890
1.120
1.340
Under 18,8, men ikke under 17,3
1.190
1.430
1.450
Under 17,3, men ikke under 16,1
1.480
1.720
1.550
Under 16,1, men ikke under 15,0
1.770
2.005
1.670
Under 15,0, men ikke under 14,1
2.060
2.300
1.790
Under 14,1, men ikke under 13,2
2.350
2.580
1.910
Under 13,2, men ikke under 12,5
2.640
2.880
2.030
Under 12,5, men ikke under 11,9
2.930
3.170
2.130
Under 11,9, men ikke under 11,3
3.230
3.460
2.230
Under 11,3, men ikke under 10,2
3.800
4.030
2.470
Under 10,2, men ikke under 9,4
4.400
4.640
2.680
Under 9,4, men ikke under 8,7
4.980
5.220
2.890
Under 8,7, men ikke under 8,1
5.560
5.800
3.140
Under 8,1, men ikke under 7,5
6.140
6.370
3.320
Under 7,5, men ikke under 7,0
6.730
6.970
3.530
Under 7,0, men ikke under 6,6
7.310
7.550
3.790
Under 6,6, men ikke under 6,2
7.890
8.130
3.990
Under 6,2, men ikke under 5,9
8.500
8.730
4.200
Under 5,9, men ikke under 5,6
9.080
9.310
4.450
Under 5,6, men ikke under 5,4
9.650
9.890
4.670
Under 5,4, men ikke under 5,1
10.230
10.470
4.960
Under 5,1
10.830
11.070
5.190
«

§ 4

I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. august 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 1557 af 13. december 2016, § 4 i lov nr. 1375 af 4. december 2017, § 12 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og lov nr. 723 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter »aktionæren«: »eller fysiske eller juridiske personer, hvormed aktionæren har en forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2,«.

2. I § 14 indsættes som nr. 17 og 18:

»17) Når en af de i nr. 1 nævnte sparekasser fusionerer med en andelskasse som nævnt i nr. 3 med sparekassen som fortsættende pengeinstitut.

18) Når en af de i nr. 3 nævnte andelskasser fusionerer med et aktieselskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, med aktieselskabet som fortsættende pengeinstitut.«

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 652 af 8. juni 2016 og senest ved § 27 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 4, 8. og 9. pkt., ophæves.

2. I § 2, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., udgår »eller erhverver afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1,«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 6, 3., 4. og 5. pkt., ændres »Skattepligten omfatter« til: »Som skattepligtigt udbytte anses«.

4. I § 2, stk. 1, nr. 6, 4. og 5. pkt., ændres »dennes ægtefælle« til: »fysiske eller juridiske personer, hvormed den pågældende person har en forbindelse som omhandlet i ligningslovens § 2,«.

5. I § 2, stk. 6, 1. og 2. pkt., udgår »eller afståelsessummer«.

6. § 65, stk. 1, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Opkøb af egne aktier eller andele sidestilles med en beslutning om udbetaling eller godskrivning. Til udbytte henregnes beløb omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 2, og udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, når en af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a-d, er opfyldt.«

7. I § 65, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »afståelsessummer«: »omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1,«.

8. I § 65, stk. 7, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., udgår »og udbetaling eller godskrivning af afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1,«.

9. I § 65 A, stk. 1, udgår »eller afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B«.

10. I § 67, stk. 1, 1. pkt., ændres »skattepligtig efter § 1,« til: »skattepligtig efter § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 4,«.

11. I § 67, stk. 2, ændres »efter § 1 i selskabsskatteloven eller efter fondsbeskatningsloven,« til: »efter selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, eller fondsbeskatningsloven,«.

12. I § 73 E, stk. 3, 2. pkt., udgår »efter skatteministerens bestemmelse«.

§ 6

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 724 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 A, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »stk. 3«: », og afståelsessummer omfattet af § 16 B, stk. 1«.

2. I § 16 C, stk. 4, nr. 3, udgår », afståelsessummer efter § 16 B«.

§ 7

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 7. marts 2017, som ændret ved § 28 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

2. I § 4, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 3, udgår », jf. dog nr. 2.«

3. I § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, udgår »og 2«.

4. I § 5, stk. 3, ændres »§ 4, stk. 2, nr. 3 eller 4,« til: »§ 4, stk. 2, nr. 2 eller 3,«.

§ 8

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016, som ændret ved § 6 i lov nr. 474 af 17. maj 2017 og § 18 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, nr. 19, 1. pkt., indsættes efter »fritaget for afgift«: »i henhold til nr. 1-6, 13 og 15, for så vidt angår transport af syge eller tilskadekomne personer med transportmidler specielt konstrueret til dette formål, og nr. 17, 18 og 21«.

2. I § 45 indsættes efter stk. 13 som nyt stykke:

»Stk. 14. Afgiftspligtige personer kan for indkøb, for hvilke afgiften efter denne lov ikke kan fradrages, få godtgjort afgiften efter denne lov af den afgift, der godtgøres efter følgende love:

1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

2) Lov om afgift af elektricitet.

3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

4) Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

5) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.«

Stk. 14 og 15 bliver herefter stk. 15 og 16.

§ 9

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 396 af 2. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 51, stk. 4, og § 51 A, stk. 2, udgår »afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B,«.

§ 10

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 724 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »fortjeneste, fradragsberettigede tab og skattepligtige afståelsessummer efter aktieavancebeskatningslovens § 18, § 19 og § 22 eller ligningslovens § 16 B« til: »gevinst og fradragsberettiget tab efter aktieavancebeskatningslovens §§ 18, 19 og 22«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 5 a, ændres »gevinst, fradragsberettiget tab samt skattepligtige afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B« til: »gevinst og fradragsberettiget tab«.

3. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 5 a som nyt nummer:

»5 b) beløb, der er modtaget fra et pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab, investeringsforvaltningsselskab, en forvalter af alternative investeringsfonde, en finansiel rådgiver eller en investeringsrådgiver, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, og som vedrører investering i en aktie eller et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 eller 22,«.

4. I § 4, stk. 4, stk. 5, 1. og 2. pkt., og stk. 6, udgår »samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B«.

5. I § 4 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5 b, medregnes modtagne beløb vedrørende en aktie eller et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 til den personlige indkomst, såfremt aktien m.v. ville være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17, hvis den ikke var omfattet af samme lovs § 19.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

6. I § 4 a, stk. 1, nr. 2, udgår »afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B samt«.

7. I § 4 a, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 21, og« til: »§ 21,«.

8. I § 4 a, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 17 A.« til: »§ 17 A og«.

9. I § 4 a, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) beløb, der er modtaget fra et pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab, investeringsforvaltningsselskab, en forvalter af alternative investeringsfonde, en finansiel rådgiver eller en investeringsrådgiver, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, og som vedrører investering i et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, hvor fortjeneste og tab ikke omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 17.«

10. I § 4 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår »samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B«.

§ 11

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 1195 af 14. november 2017 og § 2 i lov nr. 1431 af 11. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»For biler, hvis brændstofforbrug er fastsat i overensstemmelse med den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer, jf. bilag XXI til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017, omregnes brændstofforbruget til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afrundes til en decimal.«

2. I § 5, stk. 6, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»For biler, hvis brændstofforbrug er fastsat i overensstemmelse med den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer, jf. bilag XXI til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017, omregnes brændstofforbruget til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afrundes til en decimal.«

§ 12

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, som ændret ved § 23 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 7 i lov nr. 278 af 17. april 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 7, 1. pkt., og § 27, stk. 4, 1. pkt., ændres », jf. dog 2. og 3. pkt.« til:», jf. dog 2.-4. pkt.«

2. I § 26, stk. 7, indsættes som 4. pkt.:

»Foretages eller ændres en ansættelse vedrørende opgørelse af gevinst og tab efter selskabsskattelovens § 13 J, hvor den skattepligtige har anvendt realisationsprincippet og ikke lagerprincippet, anvendes ejendommens anskaffelsessum omregnet til kontantværdi fratrukket tilskud, der er ydet efter lov om støttede private ungdomsboliger, med tillæg af gevinst og fradrag for tab medregnet i tidligere indkomstår som værdien primo indkomståret for det tidligste indkomstår inden for fristen efter stk. 1 eller 2.«

3. I § 27, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»Foretages eller ændres en ansættelse vedrørende opgørelse af gevinst og tab efter selskabsskattelovens § 13 J, hvor den skattepligtige har anvendt realisationsprincippet og ikke lagerprincippet, anvendes ejendommens anskaffelsessum omregnet til kontantværdi fratrukket tilskud, der er ydet efter lov om støttede private ungdomsboliger, med tillæg af gevinst og fradrag for tab medregnet i tidligere indkomstår som værdien primo indkomståret for det tidligste indkomstår inden for fristen efter stk. 1.«

§ 13

I skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1682 af 26. december 2017 og § 7 i lov nr. 396 af 2. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden« til: »gebyrloven«.

2. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, som videregiver beløb til kunder, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, skal hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte:

1) Oplysninger om den, der foretager indberetningen.

2) Oplysninger om kunden.

3) Størrelsen af det videregivne beløb.

4) Om beløbet vedrører investering i en aktie eller et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 eller 22 eller af aktieavancebeskatningslovens § 21, hvis kunden er en fysisk person.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 2.«

3. I § 50, stk. 1, ændres »16-19« til: »15 a-19«.

4. I § 52, stk. 2, nr. 9, ændres »§ 16,« til: »§§ 15 a eller 16,«.

5. I § 54, stk. 1, indsættes efter »12-14«: », 15 a«.

§ 14

I lov nr. 1195 af 14. november 2017 om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 1, ophæves.

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 7, § 8, nr. 1, og § 13, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 13, nr. 2-5.

Stk. 4. Loven har virkning fra og med den 1. juli 2018, jf. dog stk. 5-9.

Stk. 5. § 1, nr. 8, har virkning for indkomståret 2018 eller senere indkomstår.

Stk. 6. § 1, nr. 10 og 11, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2018 eller senere.

Stk. 7. § 5, nr. 10 og 11, har virkning for indkomståret 2015 og senere.

Stk. 8. § 8, nr. 2, har virkning for indkøb foretaget fra og med den 1. november 2011.

Stk. 9. § 10, nr. 3 og 9, har virkning fra og med den 1. juli 2017. Den skattepligtige kan dog vælge, at § 10, nr. 3 og 9, først skal have virkning for beløb, der modtages den 1. januar 2019 eller senere. For beløb modtaget fra og med den 1. juli 2017 til og med den 31. december 2017 foretages valget ved indgivelse af en anmodning om ændring af ansættelsen for indkomståret 2017 efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 26, mens valget for beløb modtaget fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2018 foretages ved indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret 2018.

§ 16

Stk. 1. En pensionskasse, der er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, den 1. juli 2018, og som opfyldte betingelserne i selskabsskattelovens § 13 J, stk. 3 og 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, den 30. juni 2018, skal for ejendomme, der er anskaffet før det første indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2018 eller senere, anvende ejendommens anskaffelsessum omregnet til kontantværdi fratrukket tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger som værdien ved begyndelsen af det første indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2018 eller senere. For ejendomme, hvor selskabsskattelovens § 13 J, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, finder anvendelse, anses en bygning eller en installation, der er en del af den faste ejendom, for afstået efter afskrivningslovens § 21. Som afståelsessum anvendes handelsværdien på tidspunktet for ændringen, og indkomstskatten af de genvundne afskrivninger beregnes efter selskabsskattelovens § 21, stk. 1.

Stk. 2. For et pensionsinstitut, der er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, og som den 1. juli 2018 opfylder betingelserne i selskabsskattelovens § 13 J, stk. 3 og 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, og som vælger at anmode om genoptagelse efter de almindelige genoptagelsesregler i skatteforvaltningsloven, vil selskabsskattelovens § 13 J som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, og selskabsskattelovens § 21, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, have virkning fra og med det indkomstår, som pensionsinstituttet anmoder om genoptagelse for. For ejendomme, der er anskaffet før det første indkomstår, som der anmodes om genoptagelse for, skal pensionsinstituttet anvende ejendommens anskaffelsessum omregnet til kontantværdi fratrukket tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger som værdien ved begyndelsen af dette indkomstår. § 15, stk. 6, finder ikke anvendelse, hvis der er sket beskatning efter denne bestemmelse. For ejendomme anskaffet før det indkomstår, som beskattes efter selskabsskattelovens § 13 J som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, jf. 1. pkt., anses en bygning eller en installation, der er en del af den faste ejendom, for afstået efter afskrivningslovens § 21. Som afståelsessum anvendes handelsværdien på tidspunktet for ændringen, og indkomstskatten af de genvundne afskrivninger beregnes efter selskabsskattelovens § 21, stk. 1. Indkomstskatten af øvrig indtægt og fortjeneste beregnes efter selskabsskattelovens § 21, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11.

Stk. 3. For et pensionsinstitut, der har været omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, i perioden til og med den 30. juni 2018, og som opfyldte betingelserne i selskabsskattelovens § 13 J, stk. 3 og 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, og som vælger at anmode om genoptagelse efter de almindelige genoptagelsesregler i skatteforvaltningsloven, vil selskabsskattelovens § 13 J som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, og selskabsskattelovens § 21, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, have virkning fra og med det indkomstår, som pensionsinstituttet anmoder om genoptagelse for. For ejendomme, der er anskaffet før det første indkomstår, som der anmodes om genoptagelse for, skal pensionsinstituttet anvende ejendommens anskaffelsessum omregnet til kontantværdi fratrukket tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger som værdien ved begyndelsen af dette indkomstår. For ejendomme anskaffet før det indkomstår, som beskattes efter selskabsskattelovens § 13 J som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, jf. 1. pkt., anses en bygning eller en installation, der er en del af den faste ejendom, for afstået efter afskrivningslovens § 21. Som afståelsessum anvendes handelsværdien på tidspunktet for ændringen, og indkomstskatten af de genvundne afskrivninger beregnes efter selskabsskattelovens § 21, stk. 1. Indkomstskatten af øvrig indtægt og fortjeneste beregnes efter selskabsskattelovens § 21, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11.

§ 17

Stk. 1. For biler nævnt i brændstofforbrugsafgiftslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., som indsat ved denne lovs § 3, nr. 1, hvor der foreligger en omregning fra den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer til et brændstofforbrug, der svarer til det brændstofforbrug, der er fastsat efter brændstofforbrugsafgiftslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., jf. Kommissionens forordninger nr. 1152/2017 og 1153/2017 af 2. juni 2017, anvendes i tidsrummet til og med den 31. marts 2019 det brændstofforbrug, der fremkommer efter omregning. Det beregnede brændstofforbrug omregnes til kilometer pr. liter, ganges med 1,1 og afrundes til én decimal.

Stk. 2. For biler nævnt i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 4, 3. pkt., som indsat ved denne lovs § 11, nr. 1, hvor der foreligger en omregning fra den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer til et brændstofforbrug, der svarer til det brændstofforbrug, der er fastsat efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 4, 1. pkt., jf. Kommissionens forordninger nr. 1152/2017 og 1153/2017 af 2. juni 2017, anvendes i tidsrummet til og med den 31. marts 2019 det brændstofforbrug, der fremkommer efter omregning. Det beregnede brændstofforbrug omregnes til kilometer pr. liter, ganges med 1,1 og afrundes til én decimal.

Stk. 3. For biler nævnt i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 6, 3. pkt., som indsat ved denne lovs § 11, nr. 2, hvor der foreligger en omregning fra den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer til et brændstofforbrug, der svarer til det brændstofforbrug, der er fastsat efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 6, 1. pkt., jf. Kommissionens forordninger nr. 1152/2017 og 1153/2017 af 2. juni 2017, anvendes i tidsrummet til og med den 31. marts 2019 det brændstofforbrug, der fremkommer efter omregning. Det beregnede brændstofforbrug omregnes til kilometer pr. liter, ganges med 1,1 og afrundes til én decimal.

Stk. 4. For person- og varebiler, hvis brændstofforbrug er fastsat efter metoden angivet i § 3, nr. 1, og som er registreret i Køretøjsregisteret første gang til og med den 30. juni 2018, fastsættes brændstofforbrugsafgiften efter anmodning på ny på baggrund af et brændstofforbrug fastsat efter metoden angivet i § 3, nr. 1. Et eventuelt allerede opkrævet forskelsbeløb tilbagebetales til den, der er registreret som ejer af bilen i Køretøjsregisteret den 1. juli 2018.

Stk. 5. For person- og varebiler, hvis brændstofforbrug er fastsat efter metoden angivet i § 11, nr. 1 og 2, og som er registreret i Køretøjsregisteret første gang til og med den 30. juni 2018, fastsættes registreringsafgiften efter anmodning på ny på baggrund af et brændstofforbrug fastsat efter metoden angivet i § 11, nr. 1 og 2. Ved den fornyede beregning og fastsættelse af registreringsafgift anvendes bilens afgiftspligtige værdi ved første registrering i Køretøjsregisteret, og der bortses fra eventuelle efterfølgende værdiændringer. Den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, har krav på tilbagebetaling af eventuelt for meget betalt registreringsafgift. Efter lovens ikrafttræden tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen forskelsbeløbet til den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes imod den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler.

Stk. 6. Tilbagebetalingskrav efter stk. 4 og 5 forfalder, 4 kalendermåneder efter at anmodning om fornyet fastsættelse af brændstofforbrugsafgift eller registreringsafgift er modtaget hos told- og skatteforvaltningen, dog tidligst den 30. november 2018, og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1, medmindre kravet ikke kan opgøres endeligt på dette tidspunkt.

Givet på Amalienborg, den 11. september 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).