Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra menighedsråd

I medfør af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed fastsættes:

Område

§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt af menighedsråd.

Arkivalier som skal bevares eller kasseres

§ 2. Alle arkivalier fra menighedsrådene skabt efter 1980 kasseres.

§ 3. For arkivalier skabt til og med 1980, bevares følgende:

1) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsråd og fælles menighedsråd.

2) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsrådenes forretningsudvalg.

3) Synsprotokoller for kirker.

4) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for kirkegårdsudvalg.

5) Planer og tegninger over kirkegårde.

6) Begravelsesprotokoller, kirkegårdsprotokoller og gravstedsprotokoller.

7) Fundatser og forhandlingsprotokoller for legater, som administreres af menighedsrådet.

8) Forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsplejens bestyrelse.

9) Sager vedrørende menighedsplejen.

10) Andre arkivalier, som efter menighedsrådets skøn er af særlig historisk interesse.

Aflevering og deponering af arkivalier skabt før 1980

§ 4. Menighedsrådene afleverer arkivalier, som skal bevares efter § 3, til Rigsarkivet, efter de herom gældende regler, jf. dog §§ 5-6.

§ 5. Arkivalier, som skal bevares, og som er deponeret i et kommunalt arkiv, der er omfattet af § 7 i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21.8.2007, eller hos et arkiv, som er godkendt til opbevaring af menighedsrådsarkivalier, kan udelades fra aflevering til Rigsarkivet.

Stk. 2. Der kan herefter ikke deponeres arkivalier skabt efter 1980.

Stk. 3. Menighedsrådet bærer ansvaret for opbevaringen af deponerede arkivalier i arkivinstitutioner, som ikke er omfattet af arkivlovens § 7.

Stk. 4. Sager om dispensation fra tilgængelighedsfrister for deponerede arkivalier afgøres af det pågældende menighedsråd efter reglerne i arkivlovens kapitel 7.

Stk. 5. Rigsarkivet kan rekvirere deponerede arkivalier indlånt til benyttelse på Rigsarkivets læsesale.

§ 6. Deponerede arkivalier kan tages tilbage efter menighedsrådets bestemmelse og afleveres i så fald til Rigsarkivet efter reglerne i § 4.

Stk. 2. Rigsarkivet kan tilbagekalde sin godkendelse af deponering af arkivalier. I sådanne tilfælde afleveres de deponerede arkivalier ved menighedsrådets foranstaltning til Rigsarkivet efter reglerne i § 4.

Kassation af arkivalier som ikke skal bevares

§ 7. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til §§ 2-3, kasseres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter menighedsrådenes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Ikrafttrædelse mv.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 129 af 24. februar 2003 om bevaring og kassation samt aflevering af menighedsrådenes arkivalier ophæves.

Rigsarkivet, den 13. september 2018

Asbjørn Hellum

/ Kirsten Villadsen Kristmar