Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk

I medfør af § 31 a, § 52, stk. 3, og § 54 b, stk. 4–8, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes:

Det digitale planregister Plandata.dk

§ 1. Erhvervsstyrelsen fører Plandata.dk, som er Erhvervsministeriets offentligt tilgængelige register over oplysninger om planer m.v., der er tilvejebragt eller opretholdt efter reglerne i planloven, jf. planlovens § 54 b, stk. 1. Plandata.dk indeholder oplysninger om andre planer m.v., i det omfang det fastsættes i anden lovgivning. Plandata.dk indeholder endvidere oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder på (del)jordstykkeniveau, der er tilvejebragt til brug for vurderingsmyndigheden. Plandata.dk stiller planer og oplysninger til rådighed på internettet https://plandata.dk.

Stk. 2. Plandata.dk er bygget op efter datamodellerne PlanDK2+ og PlanDK3.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for registerets opbygning og drift, mens kommunalbestyrelsen har ansvaret for rettidig og korrekt indberetning, registrering og kontrol af oplysninger om planer m.v., der er tilvejebragt eller opretholdt efter reglerne i planloven. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle gældende planer tilvejebragt eller opretholdt efter regler i planloven er registreret i overensstemmelse med de i § 1, stk. 2, nævnte datamodeller.

§ 2. Registeret sikrer tilgængelighed til og indeholder oplysninger om følgende planer, afgørelser og beslutninger m.v. efter planloven:

1) Strategier for kommuneplanlægningen, jf. lovens § 23 a, stk. 1, samt den offentliggjorte bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategierne, jf. lovens § 23 a, stk. 7.

2) Indkaldelsen af idéer og forslag til ændring af kommuneplaner, jf. lovens § 23 c, stk. 2, de offentliggjorte forslag til og de endeligt vedtagne kommuneplaner, jf. lovens §§ 24 og 30, og kommuneplantillæg, jf. lovens § 23 c, herunder tilhørende kommuneplanredegørelser, jf. lovens § 24 og 11 e, kommuneplanretningslinjer, jf. lovens § 11 a, rammer for lokalplanlægning i kommuneplaner, jf. lovens § 11 b, samt de til planerne tilhørende kort, jf. lovens § 11, stk. 3.

3) De offentliggjorte forslag til og endeligt vedtagne lokalplaner, jf. lovens §§ 24 og 30, herunder eventuelle delområder og byggefelter.

4) Andre plantyper, der er opretholdt efter lovens § 68.

5) Udkast til og indgåelse af udbygningsaftaler, jf. lovens § 21 b, stk. 4 og 5, samt aftaler om omkostningerne til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for udbygningsaftaler, jf. § lovens 21 c, stk. 1.

6) Landzonetilladelser meddelt efter lovens § 35, stk. 1, jf. dog bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

7) Beslutninger om tilbageførelse af arealer til landzone efter lovens § 45.

8) Zonekort, der viser gældende byzoner og sommerhusområder.

Stk. 2. Registeret indeholder dels de i stk. 1 nævnte planer, afgørelser og beslutninger m.v., der har retsvirkning efter planloven (pdf-format), og dels registrerede oplysninger af vejledende karakter om de pågældende planer, afgørelser og beslutninger m.v., jf. § 3.

Registreringspligt i Plandata.dk

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal indberette de i § 2, stk. 1, nr. 1-7, nævnte planer, afgørelser og beslutninger m.v. digitalt i Plandata.dk. Ved indberetningen skal kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med de i § 1, stk. 2, nævnte datamodeller, registrere oplysninger om identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v., og vedlægge én samlet OCR-læsbar pdf-fil. Registreringen skal herunder omfatte oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i det omfang dette er reguleret i den pågældende plan, afgørelse eller beslutning m.v. Kommunalbestyrelsen skal kontrollere oplysninger om de (del)jordstykker, som datamodellen udtager til kontrol, og herved sikre, at disse oplysninger i registreret er retvisende i forhold til bestemmelser i de i § 2, stk. 1, nr. 1-7, nævnte planer, afgørelser og beslutninger på (del)jordstykkeniveau.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indberetning af landzonetilladelser, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, skal foretages senest 10 arbejdsdage efter klagefristens udløb. Påklages afgørelsen, skal tilladelsen dog indberettes senest 10 arbejdsdage efter Planklagenævnets stadfæstelse af tilladelsen, ændring af et afslag til landzonetilladelse eller afvisning af at realitetsbehandle klagen er meddelt adressaten. Tilgængeliggørelsen i Plandata.dk af landzonetilladelsen udgør ikke offentliggørelse efter planlovens § 35, stk. 8, og er uden betydning for beregning af klagefristen.

Opfyldelse af lovbestemt orienteringspligt

§ 4. Kommunalbestyrelsens pligt til at sende planer, planforslag og kommuneplanstrategier til de myndigheder m.v., hvis interesser berøres, jf. planlovens § 23 a, stk. 1 og 7, § 25, stk. 1, § 30, stk. 1, og § 31, stk. 1, nr. 3, opfyldes ved kommunalbestyrelsens forskriftsmæssige indberetning af disse i Plandata.dk. Kommunalbestyrelsen skal ved indberetningen af planer, planforslag og kommuneplanstrategier i Plandata.dk angive, hvilke myndigheder, der skal orienteres.

Kommunalbestyrelsens kontrol af oplysninger efter henvendelse

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af henvendelse fra offentlige myndigheder kontrollere, om nærmere angivne oplysninger i planer, afgørelser og beslutninger m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, efter kommunens vurdering er registreret korrekt i Plandata.dk, herunder om de registrerede oplysninger er retvisende i forhold til planens bestemmelser på (del)jordstykkeniveau. Kommunalbestyrelsen skal afgive udtalelse herom senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af henvendelsen. Hvis udtalelsen på grund af særlige forhold ikke kan afgives inden for 10 arbejdsdage, skal kommunalbestyrelsen inden fristen oplyse herom og samtidig meddele, hvornår udtalelsen forventes afgivet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal korrigere oplysninger i registeret om planer, afgørelser og beslutninger m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, herunder på (del)jordstykkeniveau, hvis den pågældende plan, afgørelse eller beslutning m.v. efter kommunens vurdering ikke er registreret korrekt. Kommunalbestyrelsen skal korrigere oplysningerne senest 10 arbejdsdage efter, at kommunalbestyrelsen har afgivet udtalelse efter stk. 1 eller i øvrigt er blevet bekendt med, at oplysningerne ikke er registreret korrekt. Hvis oplysningerne på grund af særlige forhold ikke kan korrigeres inden for 10 arbejdsdage, skal kommunalbestyrelsen inden for fristen oplyse herom og samtidig meddele, hvornår korrigeringen forventes gennemført.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 776 af 13. juni 2018 om det digitale planregister Plandata.dk ophæves.

Stk. 3. For kommunalbestyrelsens opdatering af zonekort, der viser gældende byzoner og sommerhusområder, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil den 1. januar 2020.

Stk. 4. Planer m.v., der allerede er registreret i PlansystemDK, mister ikke deres gyldighed ved ikke også at være registreret i Plandata.dk.

Erhvervsministeriet, den 24. september 2018

Rasmus Jarlov

/ Sigmund Lubanski