Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole

I medfør af § 15, stk. 5, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016, fastsættes:

Område og struktur for institutionen

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler styrelsen af Den Danske Scenekunstskole.

Stk. 2. Den Danske Scenekunstskole består af 5 uddannelsessteder: København, Odense, Fredericia, Aarhus og Odsherred (Nykøbing Sj.).

Rektor

§ 2. Institutionen ledes af en rektor, der har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Stk. 2. Rektor er øverste ansvarlige for ledelse af institutionens undervisningsmæssige, kunstneriske og kunstnerisk udviklingsvirksomheds aktiviteter samt administration og personale.

Stk. 3. Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov er henlagt til kulturministeren eller til institutionens kollegiale organer.

Stk. 4. Rektor ansætter og afskediger institutionens personale.

Stk. 5. Rektor kan udlægge den daglige ledelse til ledere på de enkelte lokale afdelinger af institutionen.

Stk. 6. Rektor nedsætter en ledergruppe for den samlede institution.

Stk. 7. Rektor fastlægger efter dialog med alle afdelinger og uddannelsessteder en organisatorisk opbygning af institutionen, der er egnet til at sikre de lokale ledere faglig og organisatorisk indflydelse til at udvikle de lokale afdelinger og uddannelsessteder mest hensigtsmæssigt inden for rammerne af den samlede institution.

Stk. 8. Rektor skal sikre, at den organisatoriske ramme er egnet til at sikre opfyldelsen af de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige faglige profiler, samt at institutionen kan opfylde sine formål og varetage sine aktuelle og kommende opgaver som højere videregående uddannelsesinstitution.

Stk. 9. Rektor kan pålægge de kollegiale organer og institutionens ansatte at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for institutionen.

Stk. 10. Rektor påser, at de kollegiale organers beslutninger er lovlige.

§ 3. Rektor ansættes af kulturministeren for en periode på 5 år.

Stk. 2. Rektors ansættelse kan forlænges. Forlængelsen skal af Kulturministeriet forelægges skolerådet til udtalelse. I dette tilfælde udtræder rektor midlertidigt af skolerådet, og rådet konstituerer en midlertidig formand. Ved ledighed i en funktionsperiode konstituerer kulturministeren en midlertidig rektor for maksimalt 1 år.

Prorektor

§ 4. Rektor udpeger en prorektor blandt institutionens fastansatte ledere.

Stk. 2. Prorektor udpeges for en tidsbegrænset periode, som ikke må være længere end rektors ansættelse. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3. Prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder.

Skolerådet

§ 5. Skolerådet er institutionens øverste kollegiale organ.

Stk. 2. Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om:

1) institutionens langsigtede virksomhed og udvikling,

2) institutionens organisation og struktur,

3) studieordninger,

4) institutionens budget og regnskab,

5) alle sager, som har væsentlig betydning for hele institutionens organisation og virksomhed, og

6) forslag til retsregler, som har betydning for institutionen.

§ 6. Skolerådet, som består af 1 formand og 12 medlemmer, sammensættes på følgende måde:

1) Rektor som formand.

2) 5 repræsentanter for det fastansatte pædagogiske/kunstneriske personale.

3) 5 repræsentanter for de studerende.

4) 2 repræsentant for det teknisk-administrative personale.

Stk. 2. Skolerådet skal have mindst en repræsentant fra hvert af uddannelsesstederne.

Stk. 3. Valg til skolerådet finder sted umiddelbart efter undervisningsårets begyndelse.

Stk. 4. Repræsentanter for det pædagogiske/kunstneriske personale vælges af og blandt institutionens fastansatte pædagogiske/kunstneriske personale. Repræsentanterne for det pædagogiske/kunstneriske personale skal repræsentere 4 forskellige uddannelsessteder.

Stk. 5. Repræsentanter for de studerende vælges af og blandt institutionens fuldtidsstuderende. Repræsentanterne for de studerende skal repræsentere 4 forskellige uddannelsessteder.

Stk. 6. Repræsentanten for det teknisk-administrative personale vælges af og blandt det fastansatte tekniske og administrative personale.

Stk. 7. De ansatte vælges for 2 år. De studerende vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem af skolerådet, bortset fra rektor, vælges en suppleant. Suppleanten skal komme fra samme uddannelsessted som det valgte medlem.

Stk. 8. I tilfælde af rektors forfald deltager prorektor i skolerådets møder og fungerer som formand.

§ 7. Skolerådet afholder møde, så ofte rektor finder anledning hertil, dog minimum 2 gange årligt. Rektor skal dog indkalde til møde, når mindst 4 medlemmer skriftligt anmoder herom. Rådets medlemmer har mødepligt til rådets møder. Lovligt forfald skal meldes til rektor.

Stk. 2. Skolerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 8 af dets medlemmer er til stede, heriblandt rektor. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, er rektors eller prorektors stemme afgørende.

Stk. 3. Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Rektor kan nedsætte udvalg, råd og lignende til behandling af bestemte sager og udpege repræsentanter fra institutionen til disse.

Studienævn

§ 9. På institutionen oprettes et eller flere studienævn, herunder for at sikre de studerendes og undervisernes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning.

Stk. 2. Under hvert studienævn placeres en eller flere uddannelser. Rektor træffer beslutning om oprettelse og nedlæggelse af studienævn efter udtalelse fra skolerådet, jf. § 5, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. Studienævnet består af et lige stort antal fastansatte pædagogiske/kunstneriske personale og fuldtidsstuderende, dog mindst 3 repræsentanter fra hver. Repræsentanterne for det pædagogiske/kunstneriske personale vælges for 2 år. Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem vælges en suppleant.

Stk. 4. Rektor, prorektor og ledere, der er ansvarlige for planlægning af uddannelserne, kan ikke være medlemmer af et studienævn.

Stk. 5. Studienævnet vælger en formand blandt repræsentanterne for det pædagogiske/kunstneriske personale og en næstformand blandt repræsentanterne for de studerende.

Stk. 6. Studienævnet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af nævnets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Studienævnsformanden indkalder til og leder studienævnsmøderne. Der skal indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af medlemmerne anmoder herom.

Stk. 8. Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

§ 10. Studienævnet er over for rektor ansvarligt for undervisningens faglige niveau, tilrettelæggelse og gennemførelse efter de gældende bestemmelser.

Stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling til rektor i sager om dispensation fra de af institutionen fastsatte studieordninger.

Stk. 3. Studienævnet afgiver indstilling til skolerådet om studieordninger inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

Stk. 4. Studienævnet afgiver udtalelse til rektor om beskikkelse af eksterne censorer.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1038 af 29. juni 2016 om styrelse af Den Danske Scenekunstskole ophæves.

Kulturministeriet, den 19. september 2018

Mette Bock

/ Sussie Refnov